Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Titus 2 >> 

1Tápoi ekeu geti ale Titus, buítá nugelaiaké nganturat arat bulat sipasesese.

2Pangantru sia taimanteu simabajá, bulé imasurú tubudda, masiku paatuat sambat muparaboat siripot katuaaddeakéra hormanen. Samba buítá leú et raomet'aké nganturat puaranan bulat sibulatnia sibara ka Taikamanua, pakaté baga bulat pukakaté baga simasut, samba mangorik kaom baga.

3Samba, kau leú nupangantru sia tainanalep simabajá, bulé rapuparaboat sipaaakkup ka puooninda sikokoiakenen ka Taikamanua. Tá momoi rapakataí nga-nga ka sabagei, samba buí raubui tubudda muló ló simapuinengen. Buítá rangantruaké simaerú,

4bulé kalulut néné, oi rapangantru tainanalep sibau tubu, bulé rapununtuki baga taimanteura, samba leú et tatogadda,

5ramasiku paatuat, rapuparaboat simaliná, samba ibailiu sia ina simaerú ka pulalalep, samba simareddet ka simanteura. Oto bailiu táan anai sia sipaloloi katuareman simaerú sibara ka Taikamanua.

6Kisedda leú et, sia sibautubu kau nupangantru sia, bulé ramasiku paatuat leú ka sia.

7Buítá ibailiu ekeu uluiet ka sangamberi puparaboanan simaerú. Ké nugelaiaké sia, kau imaroipo bagam, samba bulat tubut kau sibara ka paatuatnu.

8Bulat sipinagaba lé nutiboaké tiboietnu, buí rapaloloi nia sirimanua, bulé ramaila simalawan, kalulut tatánia, pakata-kataí, susuiakenenda ka tubutta.

9Sia leú et sapagugulet, buítá mareddet sia ka tai tuanda, samba kau rabaraaké puangkakat bagania ka sangamberinia peruket. Bui ramasiddot ka nga-nga,

10buí rapanangkou. Kau rapatoilá galai tubudda simaerú samba matopit, bulé kalulut galai tubudda kelé nenda, umun'akérangan nganturat arat siorak ka pagalaiat Taikamanua, Sipaarau sita.

11Aipatoiláan poi panguruat katet bagania Taikamanua masiarauaké sangamberi taikapolak.

12Panguruat katet bagat Taikamanua néné té, masigegelaiaké sita, bulé buí tapuparaboat kam sitaipaaakkup ka siobat bagat Taikamanua, samba tá tatutut'aké kam siobat bagat polak néné. Ipangantru sita, bulé taagai kam musurú tubu ka puririmanuanta ka polak néné, maliná paatuat samba matopit ka tubut Taikamanua.

13Oto kineneiget ai sita masinge-ngena iaili Gogoi karonietta baga; ka gogoi nenda peité raiitsó nia taikapolak pulatsanan Jesus Kristus, iaté Sipulubeunan samba Rimata Sipaarau sita.

14Aibuluakéan tubunia punu tubutta, masibelaaké sita ka sangamberi pukakataí, ibailiuaké sita paamian sibebela ka kup-kumen jo, samba bailiu bakkatniangan lé, simangamang mugalai simaerú.

15Oto gelaiaké sangamberinia néné, samba pangantru samba aséaké sia sipasiaarepi ngantomannu, tápoi bulat ka kolou tubu. Buí ibara beri sara sipuarak ekeu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Titus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel