Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 14 >> 

1Lepá lelek'akékungan nia, iageti, itsókungan leú et Togat Biri-biri, ai nia muririó ka uddut Leleú Sion. Ai saaleinia 144.000 sia igidda, sibara surat ka tou-toura oninia, sambat onin Ukkuinia.

2Iageti arepkungan nga-nga sibara ka manua, kelé ipuukkú oinan puruupugat sabeu, samba leú et kelé gulu-luu leleggu simakopé ron. Ituarep nga-nga néné kéan lé nga-ngan musik sinauakenenda sipasinanauaké kecapi.

3Iageti puurairangan leú et, rauraiaké urai sibau sia si 144.000, ka matat uddenan purimataat sambat ka matat siepat makluk samba tai bajá, sibokkó uddenan purimataat. Urai néné, tá momoi ragelai nia kasei pá, sarat sia lé si 144.000 sibelaakenen ka kupkumen polak néné lé momoi.

4Sia néné nia né nia tubudda, bulat kelé taiokkó peilé sia, kalulut tá arapaaleiaké tainanalep. Bulat kaipa iei Togat Biri-biri, eirangan leú et. Ka talagadda sangamberi sirimanua, sia té atubelaaké, kelé buluakenen siboikí ka tubut Taikamanua, samba ka tubut Togat Biri-biri.

5Bulat beri pei pabokodda; samba beri goisó tá anai loloiet ka tubudda.

6Lepá itsókungan sara malaika bagei, sitububurut bulat simakopé buak ka manua. Ai aiabbit malaika néné, Katuareman Simaerú simatom, bulé tusegéaké ka tubudda sangamberi taikapolak, iaté ka tubudda sangamberi bangsa, suku, nga-nga, sambat negara.

7Iageti pugereinangan leú et malaika néné, pelé nga-ngania, "Kau nukalotóaké kam Taikamanua, samba umun'aké kam pulatsanannia! Aipoí aiailingan tetrenia ihakimi sia sirimanua, Taikamanua. Paniddogi kam nia sibaraaké manua, polak, koat sambat sangamberi matat bubuakat!"

8Oto oinangan leú et ka sia malaika sikarua, iamiaké malaika siboikí, ai nia masisosogaaké, "Amakalangan nia! Laggai Babel sabeu amakalangan! Aipapuineng'an sangamberi bangsa, kalulut anggurnia, iaté anggur pubobot-bot akkulánia ka pusilaingeatnia!"

9Iageti oinangan leú et malaika sikatelu, masiailiaké malaika sirua néné, ai nia masigegereiaké, "Sipaniddogi tarimeu sambat tularatnia, samba sibara toggaiat tarimeu ka tou-tou sambat ka kabeinia,

10sia té masiloló anggur Taikamanua, iaté anggur oloi golúnia sipiliakenen nia ka bagat makkónia, tápoi beri goisó atubeleki iginia! Sangamberidda néné tupaoorei ka bagat api sambat belerang ka matadda samalaika sipunenan samba leú et ka matat Togat Biri-biri.

11Iageti ka sia kujuk api, sipaorei sia néné, riu-riu lé iputinobut teret buru-burú. Tá anai arinia sinágó sambat sinoibó itupaorei sia; iaté sipaniddogi tarimeu sambat tularatnia, samba sangamberi sibara toggaiat onin tarimeu."

12Kalulut néné, sia sapaamian Taikamanua, simareddet ka surukat Taikamanua samba simatopit ka tubut Jesus, kau ramaom baga.

13Lepá arepkungan nga-nga sibara ka manua sipasikukua, "Surat'aké néné: Barania kineneiget, bulat mauktuk sia simamatei talagat puukúra galajet Tuhan!" Iageti aleginangan nia ka sia Ketsat Sipunenan, "Bulat sibulatnia. Raariakéan té ramomoaké tubudda mugalai, aipoi buat sigalaira te itutut sia."

14Lepá lelek'akékungan nia, oto itsókungan tinobut simabulau. Ai sia sara sikukuddu ka tinobut néné, ituitsó kelé mutubu sirimanua. Ai ka uténia kirit purimataat sigalai sibara ka emas, samba ka kabeinia ai sara sasabí simalauru.

15Lepá bela mitsá sara malaika bagei ka Uman Taikamanua. Pugereinangan leú et musoga ka tubut sipuuuddet ka tinobut, masikua, "Araiakéan sasabínu nupasigetai kineneiget, aiailingan poí tetrenia pasimoneiat; amatuáan poí ka sia polak néné!"

16Iageti araiakénangan sasabínia sipuuuddet ka tinobut néné ka polak, oto taddaakénangan masimonei polak néné.

17Lepá mitsá, itsókungan sara malaika bagei, ai nia bebela, barania ka Uman Taikamanua ka manua. Ka sia leú et ai ka kabeinia sasabit simalauru.

18Lepá mitsá, itsókungan leú et aioi malaika bagei sipasikup-kup'aké api, barania ka kudduat pasijá-jakat tarimeu buluakenen. Iageti pugereinangan leú et ka tubut malaika sipasiomet'aké sasabit simalauru, pelé nga-ngania, "Araiakéan sasabínu, getaian pabua-buat anggur ka polak, amatuáan poí buania!"

19Oto araiakénangan sasabínia malaika ka polak, sabínangan pabua-buat anggur ka loinánia, ribbaiakénangan nia ka pametsunan anggur oloi golut Taikamanua.

20Pabua-buat anggur néné ka tei-tei irip laggai lé itububutsit, samba puguruknangan leú et logau ka pametsunan anggur néné, kelé oinan, ai telu ngotu ngakilo meter reunannia, samba kerunia malegre rua ngameter.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel