Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 15 >> 

1Lepá itsókungan leú et ka manua kiseiet bulat tá anai siaili nia. Ai pitu sia igidda samalaika samba leú et pitu paoreat pasilepá. Nia té néné pasilepat oloi golúnia Taikamanua.

2Lepá nenda itsókungan sara, ituitsó kelé koat kaca pagalú api. Samba itsókungan leú et simamanang ka tubut tarimeu sambat tularatnia, samba simamanang ka tubudda sitoggaji oni angká. Ai sia muririó simamanang néné, ka bet-bet koat kaca, ai ka kabeira kecapi sikau Taikamanua ka tubudda.

3Iageti uraiakérangan urai Mose, pagugulet Taikamanua, samba leú et urai Togat Biri-biri. Kelé néné nga-ngania, "Ale Tuhan, Taikamanua Sipulugege, bulat abeu samba kiseiet lé sigalainu! Rimatadda sangamberi bangsa, bulat maadil samba makolou sigalaiakenennu!

4Kasoniangan lé tá malotó ka tubum, alé Tuhan? Kasoniangan lé táiobá masipaarep pubebeunannu? Sarat ekeu lé sipunenan. Momoi te sia sangamberidda tai bangsa masipaniddogi ekeu kalulut adil nia sigalaiakenennu samba araitsóan sangamberi sirimanua."

5Lepá nenda itsókungan Uman Taikamanua ka manua aitububuká, ai ka bagania Kemat Tuhan.

6Iageti beladdangan leú et samalaika sipitu sambat sipitu paoreat ka Uman Taikamanua. Leppeira komang simakirisau simaalit baga. Ai tabbot rurukatda emas.

7Lepá kaunangan nia ka tubudda samalaika sipitu, simakluk ka talagat makluk siepat néné, pitu ngambua pulokat sibara ka baga oloi golut Taikamanua, iaté Taikamanua sipuririmanua teret buru-burú.

8Oto sut lé Uman Taikamanua, kujuk pulatsanan sambat geget Taikamanua. Samba ka burut ilepá paoreat sipitu siabbitda malaika sipitu néné, bulat beri sia sara siooi tugurú ka bagat Uman Taikamanua néné.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran