Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 9 >> 

1Iageti pupiaunangan ka sia malaika sikalima, oto itsókungan ibelé ka polak sara panyanyat barania ka manua. Ai atukau ka tubut panyanyat néné, panguksik guluggut kamateiat.

2Oto bukánangan matatbaliu guluggut kamateiat néné, panyanyat, iageti belanangan leú et kujuk sibara ka bagania, kéan lé sibara ka purusuat sabeu. Bulat pat gep-gep matat sulu sambat manua kalulut kujuk sibara ka guluggú nenda.

3Belanangan leú et sin sibara ka kujuk, gorosot nia ka polak. Atukauan ka tubunia sin néné gege simakeré kelé ka telenga-ngá.

4Tápoi atukeraaké lé sia rapakataí papuo-puo, elé paloina-loiná, elé siureman bagei. Sarat sia lé sitá anai toggaiat segel ka tou-tou sibara ka Taikamanua, rasasaggangi.

5Tá tuoobáaké sin néné ramateiaké sirimanua, sarat masipaorei sia lé, ka bagat lima ngalaggó burúnia. Pulalap-lap sisonan sin néné, makeré kelé ipulap-lap sisonan telenga-ngá.

6Ka lima ngalaggó nia nenda, bulat airabebesíaké ramatei sirimanua, tápoi tá mamatei sia; elé airaoobá matei, tápoi kamateiat, ai lé nia tuaareu ka tubudda.

7Putubuat sin néné, makeré kelé kuró sieei pasaggak. Ka utéra ai sara, ituitsó kelé kirit purimataat sigalai sibara ka emas. Pumataatda makeré kelé matada sirimanua.

8Alaira kéan lé alaira tainanalep, samba sotda kéan lé sot singa.

9Rurukatda aitatabbó nia, kelé sara leppei labá. Nau kappóra kéan lé nga-ngan kereta simigi ai sia memei pasasaggak.

10Ai pai-paira sambat pasorotda kelé telenga-ngá. Ka bagat pai-paira nenda te, kudduat gegedda masibesiki sirimanua, ka bagat lima ngalaggó burúnia.

11Ai rimatadda sipasiuutéaké sia. Rimata néné iaté malaika sipasikeli guluggut kamateiat. Oninia ka nga-ngan Ibrani si Abadon; ka nga-ngan Junani geti, si Apolion (katukolobatnia, "Sipasikakataíaké").

12Oto paoreat siboikí atukapplungan. Tápoi ai peilé mitsá babara, rua ngamata paoreat.

13Lepá pupiaunangan ka sia malaika sikaenem. Iageti arepkungan nga-nga sibara ka epat taming kudduat pasijá-jakat tarimeu buluakenen sigalai sibara ka emas sikukuddu ka matat Taikamanua.

14Kuanangan nia nga-nga néné ka matat malaika sikaenem, "Rugut sia samalaika siepat, siappraakenen ka Oinan Eprat!"

15Iageti beladdangan leú et malaika siepat néné. Atupatarek'an sia masipasikeli jam, gogoi, laggó sambat rurat pasimateiatda sepertelu nuntutda sangamberi sirimanua.

16Arapaagai ka tubukku, igidda pasukan kuró néné, ai rua ngotu ngajuta sia igidda.

17Oto ka siitsot matakku, akuitsó kuró sambat sia sikukuddu ka tei-teinia. Sia sikukuddu ka tei-teinia ai leppeira labá simakopé kataí bonan, samba kelé bukkú simakirisau; latsatnia latsat limun, sambat makiniu kelé belerang. Utet kuró néné kelé utet singa, samba aibebela api, kujuk sambat belerang ka ngu-ngunia.

18Oto sepertelu nuntutda sirimanua aimateiaké ka sia pasimamatei sitelu néné; iaté api, kujuk, sambat belerang sibebela ka ngu-ngun kuró.

19Puroronnia ka sia kuró néné, iaté sibara ka ngu-ngunia sambat ka pai-painia. Pai-pai kuró néné, kelé ulou sibara uté. Pai-painia te ikakau ka sia kuró, masibesiki sirimanua.

20Tápoi kenanen kisé, sia sirimanua sipulelegei sitaimamateiakenen pasimamatei néné, tá leú et ragagalak'aké sigalaiat kabeira. Tá leú et raaariaké masibuluji paketsa-ketsat sikataí samba bulungan emas, perak, tembaga, bukkú sambat loiná sitaimaitsó mata, elé sitaimaarep piú, samba sitaipueenung.

21Samba, tá leú et ragagalak'aké paraboatda sikataí, iaté, pamamatei, pugagaut, paeelet, sambat pananangkou.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran