Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

1Ka panandaatnia peilé, ainangan tá ibabaraaké manua sambat polak Taikamanua, aian turerere kababarania ka sia Tiboiet. Aian nia ka sia Tiboiet néné ka bet-bet Taikamanua, iageti Tiboiet néné leú, makeré lé nia ka tubut Taikamanua.

2Taddanangan aian nia turerere mukukuddu ka bet-bet Taikamanua, ka sia Tiboiet néné.

3Ka tubunia lé ka baraiat sangamberinia, samba sangamberinia sibabara néné, tá anai tenan nia bara; ké tá kalulunia.

4Bakkat purimanuaiat lé Tiboiet néné ialeú et purimanuaiat néné, sipatóaké sirimanua.

5Mutoro lé pató néné ka simagep-gep tápoi tá momoi ipéaké nia pugep-geman.

6Iageti oinangan leú et sara pakoiniet Taikamanua, sipuoni si Johannes.

7Kaooi nia néné, iaté masisegéaké pagalaiat pató néné, bulé imatonem bagadda sangamberi sirimanua ka tubunia.

8Tápoi tápei te nia néné oniakenen pató, sarat masisegéaké pató lé nia ka sia.

9Amoian nia ka polak ka sia, oniakenen bulat pató sipulelelek, sitoroji sangamberi sirimanua.

10Ai nia ka polak Tiboiet néné, samba kalulunia lé aibara polak néné, tápoi tá raagai nia taikapolak.

11Amoian nia bulat ka bakkat laggainia, tápoi tá arasiló nia sabangsania.

12Tápoi ai leú te sia sipasisisiló nia, samba ai leú et sia simatonem baga ka tubunia. Oto kaunangan ka sia hak ibailiu sia tatogat Taikamanua,

13tápoi tá te sirimanua aitútúaké matadda, aipoí ka Taikamanua lé ka baraiat puririmanua sibau néné.

14Aibailiuan nia sirimanua Tiboiet néné, aian nia mukukuddu ka talagatta, ataitsóan kam pulatsanannia. Aisiló pulatsanan néné, siripot puooni nia togat Ukkui, sisasara. Ka tubunia lé taiitsó kam Taikamanua, samba leú nuntut bagania ka tubutta.

15Sipasimumuneng'aké pagalaiat tubunia, iaté si Johannes, aikua: "Nia té néné sikuakku: Momoi te nia kurukku, tápoi nia peilé abeu tiboi tubu ka tubukku, aipoí einangan aku kaku tá mututú-tú mata, aian nia ka sia."

16Sipulu katat baga lé nia; tá muaari, isukat'aké sita.

17Aiaké Surukat Taikamanua ka tubutta, iaté si Mose; tápoi katet baga samba putotopit Taikamanua geti ka tubut Jesus Kristus lé ataitsó kam nia.

18Bulat beri peité sia sara sipasiiitsó Taikamanua, sarat togat Ukkui sisasara lé, lepá, iaté simakeré ka Ukkui, simakopé legre ka tubunia. Nia lé ipopoiliat Ukkui ka sita.

19Iageti koiniakérangan tai imam samba sia ka suku Lepi, tai bajára tai Jahudi sikukuddu ka Jerusalem, raei ka tubut Johannes, bulé raiséaké nia, rakua, "Kasonia ekeu néné?"

20Oto poiliatnangan tubunia si Johannes bulat simakolou ka tubudda, pelé nga-ngania, "Aku kaku geti néné, tá Rimata Sipaarau."

21Iageti kuaddangan ka matania, "Oto kasonia lé ekeu? Taleú si Elia lé ekeu?" Aleginangan nia si Johannes, ikua ka matadda, "Taá." Oleakérangan mitsá raisé nia pelé nga-nganda ka tubunia, "Taleú Nabi lé ekeu?" Kuanangan ka matadda, "Taá."

22Kuaddangan mitsá ka matania si Johannes, "Oto kauan, poiliat pei ka matamai, kasonia lé ekeu néné, bulé ibara segéakenenmai ka tubudda sipasikokoiniaké kai, apa sikuam ka matamai pagalaiat tubum?"

23Iageti kuanangan ka matadda si Johannes, "Aku te nenda kelé sipoiliat Nabi Jesayas: 'Sipusosoga ka simatangeu, masikua: Pagaktuk kam enungan Tuhan.'"

24Kuaddangan ka matat Johannes sia sikoiniakenenda tai Parise,

25"Oto ké tá Rimata Sipaarau ekeu néné, elé tá si Elia, sambat tá sipuoni tai Nabi, masiraraú kodda ekeu?"

26Aleginangan nia si Johannes, pelé nga-ngania, "Aku geti kaku néné, oinan lé kuraraúaké. Tápoi ka talagamui sené, ai sia sara taiaagaietmui.

27Siooi kuruk tei-teiku. Tápoi beri masirugut talit tarangaínia, tá mateú aku."

28Ka laggai Betania te aipuaili sangamberinia néné, iaté ka saigit ka kabelaiat sulut Oinan Jordan, ka kudduat pasiraúkatnia sirimanua, si Johannes.

29Matsepnia lé mitsá, itsónangan Jesus si Johannes ai nia memei masitaget'aké nia. Iageti pusiblanangan si Johannes, pelé nga-ngania, "Itsó kam, nia té néné, Togat Biri-birit Taikamanua, sipasipoposa jodda taikapolak.

30Nia té néné kuanenku ka matamui, siooi kuruk tei-teiku. Tápoi nia peilé abeu tiboi tubu ka tubukku, aipoí kei babara aku kaku, aian turerere kababara nia ka sia.

31Panandaatnia poí, bulat beri agaiku nia ka sia néné. Tápoi bagat kaooiku néné, iaté masiraú sia oinan, bulé raagai nia ka sia néné sabangsa Israel."

32Ka sia leú et si Johannes imuneng'aké leú et kisé, "Akuitsó Ketsat Sipunenan itugorosot kelé mutubu marpati ileugi nia.

33Ka tetret nenda tápei kuagai nia. Tápoi kelé aikua ka matakku Taikamanua, sipasikokoiniaké aku masiraú sirimanua oinan, kisé, 'Ké nuitsó itugorosot Ketsat Sipunenan, ileugi sara sirimanua, nia té nenda sipasiraraúaké Ketsat Sipunenan.'"

34Iageti pusiblanangan si Johannes, pelé nga-ngania, "Oto bulat tubut tubukkungan te amasiitsó; kalulut néné muneng'akékungan nia kaku, bulat Togat Taikamanua lé nia."

35Iageti matsep, ei nia mitsá si Johannes ka kudduat nenda leú et, sambat rua sipasiuluinia.

36Kelé aiitsó aitusabau Jesus, kuanangan, "Itsó kam! Nia té néné Togat Biri-birit Taikamanua."

37Oto ka sia sipasiului Johannes sirua néné, kelé araarep sikuat Johannes ka matadda, eirangan leú et masitut Jesus.

38Kelé aipitsa tei-teinia ka sia Jesus, itsónangan airatutut nia. Iageti kuanangan ka matadda, "Aponia nugagaba kam?" Belan nga-nganda lé masikua ka matat Jesus, "Ale Rabbi, kaipa nukukuddu?" (Rabbi, katukolobatnia, guru.)

39Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Sita kam, nuitsó kam nia." Oto eirangan leú et sambadda, raitsó kaipa kudduatnia. Ka tetret nenda aiailingan bó-bó epat ka soibokat. Oto pugogoirangan sambadda sedda.

40Oto sara ka talagat sirua sipasiaarep sikuat Johannes, lepá ei nia masitut Jesus, iaté sipuoni si Andareas, sarainan Simon Petrus.

41Iageti olaakénangan nia si Andareas mei masigaba sarainania si Simon. Kelé aiaili nia, kuanangan ka matania, "Apaailingan kai si Mesias!" (Mesias, makeré lé Kristus, iaté: Rimata Sipaarau.)

42Einangan leú et si Andareas itaroaké si Simon ka tubut Jesus. Iageti kinerenangan nia Jesus si Simon, pelé nga-ngania ka matania, "Ekeu néné iaté sipuoni si Simon, togat Jona. Tuooniakéan lé te ekeu si Kepas." (Kepas, makeré lé Petrus, katukolobatnia, iaté, leleu bulak.)

43Kelé aimamatsep, teúakénangan Jesus mei ka Galilea. Iageti paailiddangan si Pilipus, kuanangan ka matania, "Konan, nutut aku!"

44Laggainia ka sia si Pilipus ka Betsaida, iaté ka kudduatra tai Andareas sambat tai Petrus.

45Lepá ailinangan si Natanael si Pilipus. Iageti kuanangan ka matania, "Akuailingan kai nia kelé sipoiliat Mose sambat sisegéakenenda tai nabi. Nia néné iaté tai Natsaret, togat Josep."

46Tápoi aikua lé ka sia si Natanael ka matat Pilipus, "Kipa pá ora, babara leú pá simaerú ka laggai Natsaret?" Iageti kuanangan ka matat Natanael si Pilipus, "Taá, kisé lé, konan lé nuitsó nia, kekeu."

47Kelé aiitsó nia Jesus si Natanael ai nia memei masiailiaké nia, pusiblanangan leú et, isiblaaké pagalaiat tubut Natanael, pelé nga-ngania, "Iaté néné sara bulat tubut tai Israel sipulelelek. Beri sara pajoat ka bagat paatuatnia."

48Kuanangan si Natanael ka matat Jesus, "Kipa galainia anuagai aku?" Kuanangan ka matania Jesus, "Ainangan tá isosogai ekeu si Pilipus, akuitsoán ekeu, ai ekeu mukukuddu ka tei sileu."

49Iageti pusiblanangan ka sia si Natanael, pelé nga-ngania, "Guru, Togat Taikamanua lé ekeu, Rimatadda tai Israel!"

50Kuanangan ka matania Jesus, "Kalulut kukuakku ka matam iitsóku ekeu ai ekeu mukukuddu ka tei sileu peilé, amatonem'an bagam ka tubukku? Oto nuiitsó peilé te mitsá, bulat sisaliu beunan nenda peilé!"

51Kuanangan nia mitsá Jesus ka matat Natanael, "Bulat sibulatnia te kuanenku néné ka matam, kau nukatonemi nia; nuiitsó te itubuká manua, samba samalaikat Taikamanua, situsasakai sambat sipangangaraí, raailiaké Togat Manusia."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel