Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 13 >> 

1Ai peilé sangagogoi iaili tetrenia Punen Paska, againangan tubunia Jesus iaili tetrenia ikaddiuaké polak néné, itoili mitsá ka Ukkuinia. Bulat makaté bagania ka tubudda bakkatnia ka polak néné. Tá lelepá ipukateki sia baga, teret kalepakatnia.

2Ai sia mukokom sinoibó sipasiuluinia Jesus, sambat Jesus leú ka sia, gurukinangan nia Sanitu ka sia si Judas, togat Simon Iskariot, bulé ipajo Jesus.

3Ai lé iaagai ka sia Jesus sesegéakéna nia Ukkui, sangamberi gege ka tubunia. Samba leú et mitsá, ai leú et iaagai kababarania ka Taikamanua, samba katotoili nia mitsá ka tubut Taikamanua.

4Kalulut néné puriónangan leú et Jesus, bukánangan saraubánia, lepá appraakénangan komang poposa ka tengania.

5Iageti uruakénangan oinan ka gararau, taddaakénangan masibui reredda sipasiuluinia; lepá posanangan nia komang poposa siappraakenennia ka tengania.

6Kelé aiaili kai Simon, kuanangan ka matat Jesus si Simon, "Kipa ale, Tuhan, ekeu lé koí ibubui rerekku?"

7Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Tápei nuaagai katukolobatnia sigalaiakenenku kineneiget; tápoi lepá geti, againungan nia."

8Oto kuanangan nia ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Tá pasese Tuhan. Bulat buí nubui rerekku Tuhan!" Tápoi kuana lé nia ka sia si Tuhan ka matat Petrus, "Ké tá kubui ekeu, tá anai patabbaratnu ka tubukku."

9Oto kuanangan nia si Petrus ka matat Jesus, "Ké kisedda baí galainia Tuhan, buí sarat rerekku nububui, kau nubui leú et uté sambat kabeiku!"

10Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Ké amuraúan sia, amalináan te sangamberinia. Táan tububui sia mitsá, sarat rereddangan lé tububui lepá. Kelé kam leú et ka kam, amalináan kam, tápoi tá sangamberimui amaliná."

11(Aiagaian poí nia Jesus sipasjo nia. Iaté lulunia ikukua, "Amalinaán kam, tápoi tá sangamberimui amaliná.")

12Lepá aibui reredda Jesus, kaunangan mitsá saraubánia, iageti puuddetnangan leú et. Oto kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Kipa makolou leú ka bagamui sigalaiakenenku simaruei néné ka tubumui?

13Ai tebaí nuooniaké kam aku Guru sambat Tuhan. Kirénangan tedda kisedda nukukua kam.

14Ké beringan aku kaku sipuoni Tuhan sambat Gurumui akubuian reremui buítá kisedda leú te nugagalaiaké kam ka kam nupabui kam rere pasasambamui.

15Néné kuaké uluietmui, bulé nugalaiaké kam nia ka kam kelé sigalaiakenenku kaku néné ka tubumui.

16Oto bulatniate néné kukukua ka matamui: tá abeu pagugulet ka tubut tuannia, samba leú et tá abeu pakoiniet ka sipasikokoiniaké nia.

17Ké amakolouan ka bagamui sangamberinia néné, bulat uktuk kam, ké nugalaiaké baí kam nia.

18Tá siorak ka tubumui sangamberimui sangamberi sikuakku néné. Ai lé poí kuaagai sia sipiliyku. Aipoí buítá muaili sangamberinia sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, iaté, 'Sipaaleiaké aku mukom, nenda te masilalawan aku.'

19Kupopoiliat lé nia ka matamui kineneiget, einangan tá muaaili, baleú muaili, bailiu tonem bagamui puaaku nia sipuoni AKU T+ë NIA.

20Bulat sibulatnia sikuakku néné: Kasei sipasisiló sapakoinietku, aku lé te galainia arasiló. Samba leú et, kasei sipasisisiló aku, sipasikokoiniaké aku lé te galainia arasiló."

21Kelé aikua néné Jesus, suggrunangan nia purereu-reu baga. Iageti kuanangan ka matadda, "Bulat sibulatnia sikuakku néné: Ai sara ka talagamui masipajo-jo aku."

22Oto paitsórangan mata pasasambadda, kalulut kopet kisei ka bagadda, aipoí tá raagai kasonia ikukua néné, Jesus.

23Iageti ai sara sipasiului simanuntut bagat Jesus sipuuuddet ka bet-bet Jesus.

24Oto ngeí-ngeínangan nia, si Petrus, bulé iiséaké nia ka tubut Jesus, ipoiliat kasonia ikukua néné.

25Iageti legreakénangan tubunia sipasiului néné ka tubut Jesus, kuanangan ka matat Jesus, "Kasonia nenda nukukua, Tuhan?"

26Pelé nga-ngan Jesus ikua ka matania, "Kasei ka tubu kukau roti sisuu-suuakenenku ka bagat mangkó, niaté nenda tubunia." Oto alánangan sangatippú roti Jesus, suu-suuakénangan nia ka bagat mangkó; kaunangan nia ka tubut Judas, togat Simon Iskariot.

27Oto silóna lé nia nenda roti si Judas, sikau Jesus, gurukinangan paatuatnia Sanitu. Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kauan, galaiakéan simaruei siripot sipinaatum galaiakenennu."

28Tápoi bulat beri sia sara ka talagadda sipuuuddet sedda simakolou ka baga paluluatnia ikukua kelé néné Jesus ka tubut Judas.

29Ai sia sabagei, ka bagadda lé te aikoiniaké lé nia Jesus si Judas, masisaki apa komen ka punen, elé aikoiniaké lé nia Jesus, masikau goisó bulagat ka tubudda simagebá, aipoí sipasiomet bulagatda lé nia ka sia néné si Judas.

30Oto silóna lé nia roti si Judas, bela nia ka gerat. Ka tetret nenda amasoibóan.

31Kelé aibela si Judas, kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Kineneiget'an té itulalatsat'aké nia ka sia Togat Manusia; iageti ka sia Taikamanua leú et tulalatsat'aké kalulunia.

32Oto ké tulatsat'aké Taikamanua kalulunia, bailiu latsat'akénangan leú et nia ka sia Taikamanua; tápoi tubunia leú et Taikamanua amasilatsat'aké. Momoi takua bulat simaruei lé ilatsat'aké nia Taikamanua.

33Ale kam tatogakku, táan te mauuju kukuddu ka talagamui. Nugagabangan te kam aku. Tápoi kelé sikuakku ka tai bajára tai Jahudi, kisedda leú te kukukua ka matamui ka kam; tá momoi nuoi kam ka kudduat kuddujietku.

34Oto kuaké ka kam surukat sibau: Kau nupakaté kam baga pasasambamui. Kelé pukakatekikku kam baga ka kam, buítá kisedda leú te kam ka kam nupakaté kam baga, pasasambamui.

35Ké pakaté baí kam baga pasasambamui, agairangan nia sangamberi sirimanua pupapasiuluimui aku."

36Iageti kuanangan nia si Simon Petrus ka tubut Jesus, "Tuhan, Tuhan, kaipa nueei?" Oto kuana lé nia ka sia Jesus ka matat Petrus, "Tápei momoi nutut aku kineneiget ka kudduat ailiakenenku. Ai leú nutut aku ka gogoi sibabara."

37Kuanangan ka matat Jesus si Petrus, "Angoi poi tá iooi kutut ekeu kineneiget, Tuhan? Aipoí amatarek'an aku matei kalulum, Tuhan!"

38Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kipa, bulat sibulatnia leú tareknu matei kalulukku? Bulé nuagai nia, ainangan te tá mutotokki goú-goú, anupakelengan againu aku, telu ngamitsá!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran