Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 18 >> 

1Iageti kelé ailepá aipaniddou kelé nenda Jesus, eirangan leú et sambadda sipasiuluinia ka silat Oinan Kidron. Sedda, ai sangamata mone. Oto einangan leú et Jesus sambadda sipasiuluinia ka mone nenda.

2Ka sia si Judas sipajo nia, ai lé iaagai kudduat nenda, kalulut marei-rei iei sedda Jesus parurú sambadda sipasiuluinia.

3Oto einangan leú et si Judas, abbitnangan sangapasukan tenterat Roma samba piga pá sia sipasijajago Uman Taikamanua, sikoiniakenenda tai imam sabeu sambat tai Parise. Iageti abbitrangan leú et pamateira, alito sambat oong.

4Tápoi ai lé iaagai Jesus sipuaaili ka tubunia. Oto legreakénangan tubunia ka tubudda, kuanangan ka matadda, "Kasonia nugagaba kam?"

5Iageti kuaddangan ka matania, "Ai lé kugagaba kai Jesus si Natsaretna." Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Aku té néné." Ka sia si Judas sipajo nia, ai leú et nia sedda muririó sambadda.

6Tápoi kelé aikua nia ka matadda Jesus, "Aku té néné," sik-sikrangan tei-teira, iageti belé sia ka polak.

7Lepá nou-nounangan sia mitsá Jesus, "Kasei baí nugagaba kam?" Oto alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ai lé kugagaba kai Jesus si Natsaretna."

8Kuanangan ka matadda Jesus, "Aian kukukua ka matamui, aku té néné. Samba bulat ké aku baí nugagaba kam, oto obáaké kam sia ka sia sabagei néné ratui-tui."

9(Ikukua kelé néné geti, bulé ipuaili lé kelé ka sikuat Jesus siboikí, iaté, "Ale Ukkui, sangamberidda siakénu kaku, bulat beri sia sara simalilimai.")

10Oto ka sia si Simon Petrus ai aiabbit sara lanjau. Oto golok'akénangan lanjaunia, tétéakénangan nia ka tubut pagugulet imam sabeu, bulat pat belé talingania. Onin pagugulet néné, iaté si Malkus.

11Tápoi kuana lé nia Jesus ka matat Petrus, "Buluk'aké mitsá lanjaunu ka sagbungnia! Kipa, ai lé poi nupaaatu tá kuloló pulokat pangoringan siaket Ukkuiku ka tubukku?"

12Iageti labárangan nia, Jesus tai perajurit Roma sambat tai komandannia samba leú et tai Jahudi sipasijajago Uman Taikamanua.

13Taddanangan abbitrangan nia ka matat Hannas, talikut Kayapas simanteu. Si Kayapas néné, iaté sara imam sabeu ka rura nenda.

14Nia té amasipangantru sauté ka tai Jahudi masikua, maerú peilé matei sara sirimanua punutubut sangamberi bangsa.

15Ka sia si Petrus sambat sara sipasiului, airatutut Jesus. Tápoi ka sia sipasiului néné sara, iagai nia si imam sabeu; oto bailiu oi aitugurú ka sia sambat Jesus ka gerat lalep imam sabeu.

16Ka sia geti si Petrus, ai lé nia ka gerat, ka matatbaliu. Lepá bela nia sipasiului bagei néné ipatiboaké pagugulet sinanalep sipasijajago matatbaliu, iapeité oi aitugurú ka baga ka sia si Petrus.

17Iageti kuanangan ka matat Petrus pagugulet sinanalep néné, "Ei, ekeu te néné sara aleinia si nenda, elé?" Kuana lé nia si Petrus ka matat sinanalep, "Tá aku."

18Ka tetret nenda, maleppet manua. Oto rusuirangan api sapagugulet samba sipasijajago, bulé ibara purakaatda. Beri leú et ka sia si Petrus, amei leú et nia ka sia sedda, murió rapuraka sambadda ka api.

19Iageti paisekinangan Jesus si imam sabeu, inou-nou pagalaiat sipasiuluinia sambat ngantomannia.

20Oto kuanangan ka matania Jesus, "Bulat sarat simakolou lé kupanibo ka matadda siberikabaga. Marei-rei lé kupungantoman ka uma paniddogat, sambat ka Uman Taikamanua, iaté ka kakudduat parurukatda tai Jahudi simarei-rei. Bulat tá te anai akutiboi apa pá ka simalipput.

21Oto apangan lé lulunia nuisé aku? Reréakéan lé ka tubudda sipasiaarep kupungantoman. Bulat ai lé raaagai aponia sikuakku ka matadda."

22Iageti kelé aikua kelé néné Jesus, tipaknangan nia sara sipasijajago sikukuddu sedda, kuanangan ka matat Jesus, "Bulat apangante rot bagam masikua kelé néné ka matat imam sabeu!"

23Tápoi kuana lé ka matania Jesus, "Ké ai baí simasele sikuakku, kua lé sené aponia simasele! Tápoi ké sineseat baí sikuakku néné, angoi peilé nutitipak aku?"

24Lepá kuanangan ka matadda si Hannas, bulé rataroaké Jesus situkakabé néné, ka tubut Kayapas Imam Sabeu.

25Iageti ka sia si Petrus, ai peilé nia muririó sedda. Oto kuaddangan ka matania, "Ekeu té néné sipasiuluinia, elé?" Kuanangan ka matadda si Petrus, "Tá aku!"

26Lepá mitsá kuanangan ka matania sara pagugulet imam sabeu saepput sisepprit Petrus talingania, "Ekeu te néné akuitsó ka mone ainupaaleiaké nia, elé?"

27Oto pakelenangan mitsá againa Jesus si Petrus, pelé nga-ngania, "Tá aku." Iageti ka tetret nenda leú et putokkinangan goú-goú.

28Iageti mamatsep peilé araabbit'an Jesus barana ka istanat Kayapas ei sia ka lalep gubernur Pilatus. Ka sia tai Jahudi tá atugurú sia ka istana, bulé tá itukasit-sit'aké sia siripot ka puaranan, kalulut airagegelai mei mukom komen Paska.

29Kalulut néné, bela nia si Pilatus inou-nou sia, kuanangan, "Aponia panganduatmui pagalaiat tubunia sinéné?"

30Iageti kuaddangan ka matania, "Ké tá baí masele nia sirimanua néné, tá kuaabit kai nia ka tubum Ukkui Gubernurmai."

31Oto kuanangan ka matadda si Pilatus, "Aláan lé kam nia, iageti ukum'akémuian nia siripot ukummui ka kam!" Tápoi kuadda lé ka matat Pilatus, tai Jahudi, "Ka kai, tá momoi kuukum'aké kai sirimanua simateiakenen."

32(Néné geti, bulé ipuaili lé kelé ka siniboi Jesus pagalaiat enung kamamateinia.)

33Iageti gurú nia mitsá si Pilatus ka bagat istana, sogainangan Jesus, kuanangan ka matania, "Elé, Rimatadda tai Jahudi lé ekeu néné?"

34Oto aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matat Pilatus, "Kipa, bulat sibara ka bagat paatuatnu saram leú panou-nogatnu néné ka tubukku, elé ai lé sia sabagei sipasikukua ka matam pagalaiat tubukku néné?"

35Kuana lé nia ka sia si Pilatus ka matat Jesus, "Tai Jahudi poi aku néné? Sabangsam samba tai imam sabeu lé amasiaké ekeu sené ka tubukku. Aponia anugalai?"

36Oto kuanangan ka matat Pilatus Jesus, "Tá ka polak néné aibara purimataatku. Bulat kelé baí ka polak nia aibara purimataatku néné, tá isoppi rapasaggak sapaguguletku, bulé tá ioi rasegéaké aku ka kabeira sautéra tai Jahudi. Tápoi bulat sibulatnia, tá ka polak néné aibara purimataatku!"

37Iageti kuanangan nia mitsá ka matat Jesus si Pilatus, "Oto ké kisedda baí nia, rimata lé ekeu, elé? Kelé sikuam, rimata te ekeu néné. Akuputútú mata samba akuoi ka polak néné sarat sara lé lulunia, iaté masimuneng'aké katuroipoat Taikamanua. Oto sia sibabara ka katuroipoat lé masiaarepi nga-ngangku."

38Iageti nou-nounangan Jesus si Pilatus, "Aponia poi katukolobatnia nenda katuroipoat?" Iageti bela nia mitsá si Pilatus ka istana, kuanangan ka matadda tai Jahudi, "Bulat beri te sara akusese selenia.

39Tápoi kelé simarei-rei ka tubumui, senen ipot gogoi Punen Paska belaaké aku sara siukum. Kipa nuobá leú kam kubelaaké ka kam rimatadda tai Jahudi?"

40Iageti alegiddangan nia sigereiakenen, pelé nga-nganda, "Tá, tá nia nubebelaaké ka kai, si Barabas lé!" (Si Barabas néné, iaté sara sibaraaké pulamagat.)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran