Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 2 >> 

1Kelé aitusabau rua ngagogoi burúnia, baraakérangan sara punen putalimogat ka laggai Kana ka propinsi Galilea. Ka punen nenda ai nia ka sia inan Jesus.

2Ka sia leú et Jesus sambat sipasiuluinia, arasogai leú et sia ka sia mupunen ka putalimogat néné.

3Kelé aitatá anggur, kuanangan inannia ka matat Jesus, "Asapprungan anggurda."

4Iageti kuanangan ka matat inania Jesus, "Bá gugugluaké aku, Ina. Aipoí tápei aiaili tetrenia kupatoilá tubukku."

5Oto kuanangan ka matadda inan Jesus sapagugulet néné, "Apa lé ikua ka matamui, galaimuian nia."

6Iageti sedda ai enem ngambua bubbuman, sinarek'akenenda kaunen pasibuiat rere siripot aratda tai Jahudi. Ai pasasangotu ngaliter igit ka bagania senen bubbuman néné.

7Kuanangan ka matadda Jesus sapagugulet néné, "Kau kam oinan ka bagania sangamberi bubbuman néné." Iageti kaurangan oinan ka bagania, pat tim.

8Lepá kuanangan ka matadda Jesus, "Oto kauan, seilú kam goisó oinan néné, nuei kam nukau kam nia ka siutéaké punen néné. Iageti abbitrangan nia oinan nonda ka siutéaké punen."

9Iageti nanamnangan nia nenda oinan sibailiu anggur. (Tápoi tá iagai kabaraiatnia anggur néné, sarat sia lé sapagugulet sipasibabaliuaké oinan, iagai nia.) Oto rengeiakénangan tubunia siutéaké punen néné ka tubut simanteu sitalimouakenen,

10kuanangan ka matania, "Kelé simatukle tugalaiaké, anggur simakopé erú lé boikí tukakau lóra tairauma sipupu-punen, tápoi ké geti asegéan bagadda muló, iapeité belaaké anggur sitaimakopé nanam. Tápoi anukoirí lé kam anggur bulat simaerú néné, teret kineneiget!"

11Iaté né pukerengan siboikí sigalai Jesus ka laggai Kana. Aigalai néné Jesus, iaté ka laggai Kana ka propinsi Galilea. Toggaiat néné te masipatoilá pulatsanannia. Iageti matonemnangan bagadda sipasiuluinia ka tubunia.

12Lepá, ei sia ka Kapernaum sambadda sainania, sambat sasarainania, samba leú et sipasiuluinia. Iageti kuddu sia sedda piga ngagogoi pá burúnia.

13Kelé aimalegre iaili tetrenia Punen Paskadda tai Jahudi, einangan leú et Jesus ka Jerusalem.

14Iageti ailinangan sia Jesus ka Uman Taikamanua sipasisasakiaké jaui, biri-biri, sambat umá marpati. Ka sia leú sipasisisiliy bulagat, ai sia mututukkú sedda.

15Iageti tikainangan leú et tali, Jesus, ibara jijigunia; oto pausijinangan leú et sangamberi tarimeu, iaté biri-biri sambat jaui ka bagat Uman Taikamanua. Paluggánangan leú et mejadda sipasisisiliy bulagat, katenan bulagatda aparappi ka polak.

16Kuanangan ka matadda Jesus, sipasisasakiaké umá marpati, "Abbit kam sangamberinia sikukuddu sené. Bá babailiuaké kam nia Uman Ukkuiku néné, kudduat pasakiatmui!"

17Oto iapeité repdemrangan nia ka sia sipasiuluinia, kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, "Nuntut bagakku ka Umam lé Tuhan, aimatei ka tubukku."

18Iageti pajoggloakérangan Jesus tai bajára tai Jahudi, pelé nga-nganda ka tubunia, "Galai peité kiseiet, ibara itsoketmai, kuagai kai kababarania haknu masigalaiaké kelé néné."

19Tápoi belan nga-ngania lé Jesus, ikua ka matadda, "Ragat'an lé kam Uman Taikamanua néné, tápoi ka bagat telu ngagogoi burúnia, rióakékungan nia mitsá."

20Oto kuaddangan nia ka sia, "Epat ngapulu enem ngarura burúnia aitugalai Uman Taikamanua néné. Kipa kekeu momoi nurióaké nia mitsá ka bagat telu ngagogoi?"

21Tápoi tubunia lé iooniaké Jesus, Uman Taikamanua.

22Oto lepá, aitusuru Jesus ka simamatei, iapeité repdemrangan nia sipasiuluinia, kukuana ka matadda Jesus, pagalaiat néné. Iageti matonemnangan bagadda ka sitususurat ka bagat Buko Sipunenan samba ka sangamberi siniboi Jesus ka matadda.

23Maigi sia simatonem baga ka tubut Jesus, ka tetret ai nia ka Jerusalem mupupunen Paska, kalulut maigi kerek aigalai.

24Tápoi ka sia geti Jesus, tá aikatonemi sia baga, iagai lé poí sia sangamberi sirimanua.

25Tá anai lulunia rakolouaké ka matania pagalaiat tubudda kasei pá; aipoí nia ka sia, iagai apa sibabara ka paatuatda sirimanua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel