Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 20 >> 

1Iageti gogoi Menggui simatsep, maseggei peilé, ameian nia si Maria Magdalena ka ratei. Oto kelé aiitsó katuguguilut bukkú takket ratei,

2pabalaunangan leú et, iei masigaba si Simon Petrus sambat sipasiuluinia simanuntut bagat Jesus. Kuanangan ka matadda, "Araaláan si Tuhan ka bagat ratei, oto tá kuagai kaipa pá arakau nia."

3Iageti eirangan leú et tai Petrus sambat sipasiuluinia sabagei ka ratei.

4Ka sia ruadda, apabalau lé sia araei, tápoi sia sipasiului sabagei peilé maruei tubu ka tubudda tai Petrus, oto siangan lé boikí asegé ka ratei.

5Loggouakénangan bagat ratei, itsónangan komang poposa situgagalak sedda, tápoi tá atugurú nia ka bagat ratei.

6Tápoi ka sia geti si Simon Petrus aian iaailiaké. Oto barana lé ka sia gurú ka bagat ratei. Itsónangan leú et komang poposa situgagalak sedda.

7Tápoi komang apprat utet Jesus geti, tá anai sedda ka bé-bénia, tápoi ai lé nia kaleleúlekat sarania.

8Iageti gurú sia ka sia sipasiului sieei boikí ka bagat ratei. Itsórangan nia ka sia sibabara néné, iapeité aimatonem bagadda ka sia.

9(Oto ka tetret nenda, tápei araagai katukolobatnia siripot sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, pagalaiat katususurunia Jesus ka simamatei.)

10Lepá toiliddangan leú et sipasiuluinia.

11Iageti ka sia si Maria Magdalena, ai nia muririó ka bet-bet ratei, ai nia musosou. Oto ai nia musosou, loggouakénangan bagat ratei.

12Itsónangan rua sia samalaika sipuleppei leppei simakirisau. Ai sia muririó ka pasigalangan tubut Jesus simamatei, sara ka saigit uté, sara mitsá saigit reret Jesus.

13Oto nou-nourangan nia samalaika, "Angoi nupusosou Ina?" Kuanangan nia si Maria ka matadda, "Aratakkouan si Tuhanku, oto tá kuagai kaipa pá arakau nia."

14Lepá aikua néné si Maria, pitsanangan tei-teinia, itsónangan ai nia muririó sedda Jesus.

15Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Angoi nupusosou Ina? Kasonia nugagaba?" Oto ka bagania te ka sia si Maria, sipasijajago mone lé nia nenda. Lulut néné, kuanangan ka matania si Maria, "Ké ekeu baí nia Ukkui, amasialá tubut Jesus, kuanungan nia ka matakku, kaipa anukau nia, bulé kuei kualá nia."

16Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Maria!" Oto pitsanangan Jesus si Maria, kuanangan nga-ngan Ibrani ka tubut Jesus, "Rabbuni!" (Katukolobatnia, "Guru".)

17Oto kuanangan ka matat Maria, Jesus, "Bá rarape aku, aipoí tápei atusakai aku ka Ukkui. Tápoi kenan lé ka tubudda sasarainangku, nusegéaké ka matadda, katusasakaiku kineneiget ka Ukkuiku, samba ka Ukkuimui leú et, elé ka Taikamanuangku samba ka Taikamanuamui leú et ka kam."

18Iageti einangan leú et si Maria masisegéaké ka tubudda sipasiului Jesus, pagalaiat iitsóna si Tuhan sambat kukuana ka matania si Tuhan, sangamberinia néné.

19Oto ka menggui nia nenda leú et, soibó, parurúrangan sipasiuluinia ka sara lalep; tápoi ai lé kakukuksingan matatbaliu, kalulut lotóra ka tubudda sautéra tai Jahudi. Iageti sinulut ei nia murió Jesus ka talagadda, kuanangan ka matadda, "Aban ka kam."

20Lepá aikua kelé nenda Jesus, patoilánangan ka tubudda kabeinia sambat usúnia. Oto bulat angká lé bagadda simakopé sipasiuluinia, araitsó tubut Jesus.

21Iageti kuanangan mitsá ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Aban ka kam. Kelé kipa aikoiniaké aku kaku Ukkui, kisedda leú te kaku kugagalai, kukoiniaké kam ka kam."

22Oto ulup'akénangan engania Jesus ka tubudda, kuanangan, "Siló kam Ketsat Sipunenan.

23Ké nuappéaké kam jodda sara sirimanua, appéakénangan leú et nia Taikamanua. Tápoi ké tá nuappéaké kam jodda sara sirimanua, tá leú te iappéaké jonia Taikamanua."

24Oto ka sia si Tomas, (sipuoni, "Tairua"), iaté sara ka talagat sipulurua sipasiului Jesus, tá anai nia sambadda sipasiului sabagei, ka tetret aiei Jesus masibalou sia.

25Bailiu ka sia sipasiuluinia sabagei, pangasegé ka tubut Tomas, pelé nga-nganda ka tubunia, "Akuitsóan kai nia si Tuhan!" Tápoi kuana lé nia ka sia si Tomas ka matadda, "Bulat ké tápei kuitsó balak sipattakat ka kabeinia, samba kuusuaké singongaíku ka lobok sipattakat, samba leú et mitsá ké tá kubuluk'aké kabeiku ka sipunuat ka usúnia, bulat beri tonem bagakku."

26Oto sangamenggui burúnia atusabau, parurúrangan mitsá sipasiuluinia, ka kudduat nenda leú et. Oto aian te nia ka sia sedda si Tomas. Ka sia matatbaliu, ai lé nia kakukuksingan sangamberinia. Tápoi amoi aitugurú Jesus ka baga, iageti puriónangan ka talagadda, kuanangan ka matadda, "Aban ka kam."

27Iageti kuanangan ka matat Tomas, Jesus, "Itsó peité kabeiku, kau singongaínu sené. Totoiaké kabeinu, nukau nia ka usúku. Buían imarua bagam ka tubukku, tápoi kau lé imatonem bagam!"

28Belan nga-ngania lé ka sia si Tomas, "Tuhanku, Taikamanuangku!"

29Oto kuanangan ka matat Tomas, Jesus, "Bulat teret itsónu lé aku, elé, tonem bagam? Mauktuk te sia simatonem baga kenanen tá raitsó!"

30Oto maigi peileú bagei kiseiet sigalaiakenen Jesus ka matadda sipasiuluinia, tá atusurat'aké ka bagat buko néné.

31Samba aitusurat'aké geti néné, bulé imatonem lé bagamui, Jesus néné, iaté Rimata Sipaarau, Togat Taikamanua, samba kalulut tonem bagamui ka tubunia, bara ka kam purimanuaiat.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel