Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1Tápoi ka sia geti Jesus, ka Leleu Zaitun lé aiei.

2Matsepnia lé, maseggei peilé, ameian nia mitsá Jesus ka Uman Taikamanua. Iageti eirangan leú et sirimanua simigi ka tubunia. Puuddetnangan leú et. Lepá taddaakénangan ipangantoman sia.

3Tá amauju, ei sia tai guru paamian sambadda tai Parise masiabbit sara sinanalep siailidda ai nia muoolop tubu. Kuaddangan ka matat sinanalep néné ipurió ka talagadda.

4Lepá kuaddangan nia ka matat Jesus, "Guru, akuaili kai sinanalep néné, ai nia muoolop tubu.

5Siripot ka Surukat Mose, buítá tubaijuk nia bukkú sinanalep kelé néné, teret matei. Oto kipa siripot sipinaatum kekeu, galaiakenen ka tubunia?"

6Rakukua nia geti kelé néné ka tubut Jesus, masikabli tiboietnia lé, bulé ioi raseleaké nia. Tápoi amulukkuk lé nia Jesus, surat'akénangan singongaínia ka polak.

7Kelé aimaole ranáná nia, suruakénangan uténia, kuanangan ka matadda ka sia, "Oto kiséan lé, kasei ka talagamui siagai tubuna sitáanai jo, nia té muboboikí masibabaijuk'aké bukkú ka tubut sinanalep néné."

8Lepá aikua néné Jesus, pulukkuknangan mitsá, suratnangan mitsá polak.

9Kelé araarep nia sikuat Jesus néné ka matadda, taddaakérangan mutui-tui, barana ka simabajá, tuian-tuian, legeina lé sarania Jesus, sambat sinanalep sipununui-nui ka kudduatnia.

10Iageti teilaakénangan matania Jesus, kuanangan ka matat sinanalep, "Kaipangan né sia sangamberidda? Táan anai sia siukum'aké ekeu?"

11Kuanangan ka matat Jesus, sinanalep néné, "Táan anai sia, Ukkui." Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kauan, aku kaku leú et, tá leú et kuukum'aké ekeu. Kineneiget momoian nutoili, tápoi baán tebaí gagalai mitsá jo."]

12Lepá pungantomannangan mitsá Jesus, ka matadda sirimanua simigi, pelé nga-ngania, "Aku te néné sipatóaké taikapolak. Kasei sipasitutut aku, tá mueenung sia ka bagat pugep-geman, tápoi raiikep'aké lé pató sipurimanuaji sia."

13Iageti kuaddangan ka matat Jesus tai Parise, "Oto kineneiget anutaddaakéan masimuneng'aké tubum. Simuneng'akenennu néné, tá sineseat."

14Belan nga-ngania lé Jesus, ialegi nga-nganda, "Kenanen tubukku leú et amasimuneng'aké tubukku, tápoi simuneng'akenenku néné, bulat sibulatnia; aipoí kaku kuagai kabaraiatku, samba kuagai kaipa kueei. Tápoi ka kam geti, tá nuagai kam kaipa akubara samba kaipa kueei.

15Ka kam nupasihakimi kam sirimanua, siripot enung'akenenda sirimanua lé nugagalaiaké kam; tápoi aku kaku geti, bulat beri sia sara akuhakimi.

16Iageti kéan baí kuhakimi sia, siteúakenenku nenda maroipo lé, aipoí tá sarakku; aipaaalei aku Ukkui sipasikokoiniaké aku.

17Beri leú poí ka Surukat Mose, ai atusurat'aké kisé: Simuneng'akenenda rua sirimanua lé tuseseseaké.

18Oto simuneng'aké aku, ai kai rua; aku, sambat Ukkui sipasikokoiniaké aku."

19Iageti kuaddangan ka matania, tai Parise, "Oto kaipa ikukuddu ka sia Ukkuinu?" Aleginangan nga-nganda Jesus, pelé nga-ngania, "Tá nuagai kam aku, sambat Ukkuiku. Aipoí ké nuagai kam aku kaku, tá isoppi nuagai leú kam nia ka sia Ukkuiku."

20Aikua sangamberinia néné Jesus, iaté ka tetret ai nia mungangantoman ka Uman Taikamanua ka bet-bet petit bulagat panguruat. Tápoi bulat beri sia sara simaró baga masilabá Jesus, kalulut tápei poí aiaili tetrenia.

21Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Memeian lé aku; tápoi gabamuian tebaí aku. Oto mateimuian te ka jomui. Aipoí tá momoi nuoi kam ka kudduatku."

22Pelé nga-nganda tai bajára tai Jahudi, "Imamateiaké lé pá tubunia, aikua koí, 'Tá momoi nuoi kam ka kudduatku.'"

23Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kam ka kam néné, ka repé lé anubara kam; tápoi aku kaku geti, ka pata lé akubara. Kam ka kam ka ka polak lé anubara kam; tápoi aku kaku geti, tá ka taikapolak akubara.

24Iaté lulunia kukukua nia ka matamui, mateimuian te ka jomui. Kirénangan tedda mamatei kam ka jomui, ké tá matonem bagamui, 'aku néné te oniakenen, AKU T+ë NIA.'"

25Oto kuaddangan ka matania, "Oto kasonia lé ekeu néné?" Kuana lé ka matadda Jesus, "Táan anai lulunia kupanibo ka matamui!

26Bulat maigi peilé bukkaietku pagalaiat galai tubumui, samba hakimietku. Tápoi katonemiet te nia sipasikokoiniaké aku. Akupoiliat'an ka tubudda taikapolak sangamberi siarepku sibabara ka sia."

27Tápoi tá airaaagai kolou, itiboi ka matadda Jesus, pagalaiat Ukkui.

28Kalulut néné, kuanangan ka matadda Jesus, "Kiséan lé, anubuak'akéan geti kam nia Togat Manusia néné, iapeité agaimuian nia, 'aku néné te oniakenen AKU T+ë NIA,' samba bulat kolou ka bagamui taigagalaiku beri sara apa pá ka teú bagakku sarakku. Sarat singantruakenen Ukkui ka tubukku lé, kusesegéaké ka matamui.

29Mariu-riu lé ipaalei aku ka sia sipasikokoiniaké aku néné. Bulat beri pei saraakéna aku; mariu-riu lé poí kugalaiaké sangamberi siobat bagania."

30Kelé aikua sangamberinia néné Jesus, maigiddangan simatonem baga ka tubunia.

31Lepá kuanangan nia Jesus ka matadda tai Jahudi, simatonem baga ka tubunia, Jesus, "Ké anuparimanuaakéan baí kam siripot sangamberi singantoman'akenenku ka matamui, bailiunangan kam sipasiului aku bulat sipulelelek.

32Agaimuian leú et Taikamanua bulat sibulatnia. Oto kalulut néné, ujaakénangan leú et kam."

33Iageti kuaddangan ka matania, "Sapunuteteu Abraham lé kai ka kai néné. Beri peité agaimai arapupagugulet'aké kai kasei pá! Apa katukolobat sikuam ka tubumai, 'Tuujaaké kai'?"

34Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Ale, bulat aisese te sikuakku néné ka matamui. Sangamberi sirimanua sigalai jo, iaté pagugulet jo.

35Tá anai kudduatda simakolou, ka sia sapagugulet ka bagat lalep, tápoi ka sia toga geti, mariu-riu lé nia mukuddu ka bagat lalep.

36Iaté lulunia, ké togangan amasiujaaké kam, amuujangan te kam bulat sibulatnia.

37Kirénangan, ai lé kuaagai pupupunuteteuna kam si Abraham. Tápoi kenanen kisedda, ai lé nuiisiaké kam numateiaké kam aku, kalulut taiobámui masisiló nganturatku.

38Aku kaku, siitsóku ka Ukkuiku lé kugagalaiaké. Kelé nugalaiaké kam nia ka kam, singantruakenenda saukkuimui ka tubumui."

39Iageti kuaddangan ka matania, "Ukkuimai iaté si Abraham." Tápoi kuana lé nia ka matadda Jesus, "Ké bulat nia baí togat Abraham kam néné, tá isoppi nugalaiaké kam kelé sigalaiakenen nia ka sia si Abraham.

40Tápoi kelé kusegéaké ka matamui siobat bagat Taikamanua siarepku sibabara ka tubut Taikamanua, tú-tú ka paatuatmui nuisiaké kam numateiaké kam aku. Ka sia si Abraham tá aiperú kelé sigalaiakenenmui néné!

41Sigalaiakenen ukkuimui leú et nuuusut'aké kam." Iageti kuaddangan ka matat Jesus, "Ale, tá te togat siuilak kai néné. Aipoí sarat sara lé Ukkuimai, iaté Taikamanua."

42Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat ké Taikamanua baí nia Ukkuimui, tá isoppi imanuntu bagamui ka tubukku, aipoí aku kaku néné, ka Taikamanua lé akubara. Tá tenan aku oi, sibara ka teú bagakku sarakku, tápoi nia lé aikoiniaké aku akuoi.

43Aponia lé poi lulunia tá isasak-sak ka bagamui ka sikuakku ka matamui? Tápoi kalulut taioommui nia masiarep nganturatku.

44Bulat Sanitu lé ukkuimui; siripot ka siobat bagat ukkuimui lé numareré-ré kam. Baranangan ka panandaatnia peilé, bulat sipamamatei lé nia ka sia Sanitu néné. Beri ré-ré nia ka katuroipoat, aipoí ka tubunia tá anai katuroipoat. Oto ké igalai paboko, siripokatnangan, amuarat'an poí ka tubunia paboko. Bulat sipatataju lé nia; bulat turot boko.

45Tápoi aku kaku geti, siripot siobat bagat Taikamanua lé kutitiboi, oto kalulut néné, taimatonemnangan bagamui ka tubukku.

46Kasei ka talagamui simaró baga masisusui matakku, masipatoilá ka sirimanua, kababarat jokku? Ké kutiboi ka matamui siobat bagat Taikamanua, kipangan lé poi tá imatotonem bagamui ka tubukku?

47Sia sibabara ka Taikamanua lé iobá piú masiarepi ngantoman. Tápoi kam geti ka kam, tá ka Taikamanua anubara kam, iaté lulunia tá ioobá piúmui masiarepi nganturat."

48Iageti alegiddangan nia sikuat Jesus, pelé nga-nganda, "Kipangan, tá amei nia ka nga-ngamai, bulat tai Samaria lé baí ekeu néné, sipinasaileura sanitu?"

49Tápoi kuana lé ka matadda ka sia Jesus, "Tá airapasasaileu aku sanitu. Aikuhohormati nia Ukkuiku, tápoi ai lé nupalololoi kam aku.

50Tá umun ka tubukku kugagaba. Ai nia sara sipasibabaraaké kehormatan ka tubukku, nia té masihahakimi.

51Bulat sibulatnia sikuakku néné ka matamui, kasei sireddet tiboietku, táan mamatei nia, burú."

52Oto belan nga-nganda lé tai Jahudi ka tubunia, "Bulat iapeité aimakolou ka kai, pasasaileura ekeu sanitu! Aipoí ka sia si Abraham samba tai nabi amateian sia. Tápoi anukua peilé kekeu, 'Sangamberi sireddet tiboietku, táan mamatei sia, burú.'

53Ké amateian baí nia ka sia si Abraham samba sangamberidda tai nabi leú et amateian sia, oto ekeu néné kasonia takukua ekeu kekeu? Bulat kaipa te iooi nusaliuaké beunan tiboi tubut ukkuimai si Abraham!"

54Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Ké aku leú et masigagaba umun ka tubukku, oto tá anai lulunia. Tápoi sipasihohormati aku geti, iaté Ukkuiku, oniakenenmui Taikamanuamui.

55Tápoi tá nuagai kam nia. Aku geti kaku, kuagai nia. Aipoí ké kukua baí tá kuagai nia, aibailiuan lé aku sara sipabobokoí, kéan lé kam'an lé. Ai lé kuaagai nia, tiboietnia leú aikurereddet.

56Bulat maangká bagania ukkuimui si Abraham iitsó kaoijananku. Oto aiitsóan. Bulat seget kopet angkat bagania!"

57Belan nga-nganda lé ka sia tai Jahudi ka tubut Jesus, "Tápei aiaili lima ngapulu ngarura ekeu, anuitsóan poi nia si Abraham?"

58Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat sibulatnia te sikuakku néné ka matamui: ainangan tá mututú-tú matania ka sia si Abraham, aian turerere kaku kababarakku."

59Iageti alárangan bukkú tai Jahudi néné, ragelai rabaijuk Jesus. Tápoi aipalipput lé tubunia Jesus, iageti tuiakénangan nia ikaddiuaké Uman Taikamanua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran