Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 7 >> 

1Ari pikeun salirana ku anjeun, Suleman ngadamel hiji karaton, anu diadegkeunana nepi ka tilu belas taun.

2(7:2-3) Eta karaton disebutna "Karaton Leuweung Libanon", panjangna opat puluh opat meter, rubakna dua puluh dua meter, luhurna tilu belas satengah meter. Eta karaton ngadegna ku tilu jajar pilar tina kayu kiputri, sajajarna lima belas pilar, ti luhurna diamparan ku jajalur balok-balok kiputri. Lalangit kamar-kamarna oge ku kayu kiputri, ditunjang ku pilar-pilar.

3(7:2)

4Saban gigirna make jandela tilu-tilu jajar.

5Panto-panto jeung jandela-jandelana ukuranana pasagi burung. Jajaran jandela-jandela beulah ditu merenahna lempengan jajaran jandela-jandela beulah dieu, paeunteung-eunteung.

6Aya rohangan "Bale Tihang-tihang" anu panjangna dua puluh dua meter, rubakna tilu belas satengah meter, make tepas digolodogan, disangga ku tihang-tihang.

7Aya deui rohangan "Bale Singgasana" anu disebut oge "Bale Pangadilan", paranti Suleman mutus perkara, bilikna tina lante nepi kana kaso-kaso papan kiputri.

8Ari kamar-kamar pikeun Suleman ku anjeun ayana di tepas sejen, tukangeun Bale Pangadilan, dijieunna sakumaha gedong-gedong sejenna. Ari pikeun prameswarina, putri raja Mesir tea, dipangdamelkeun hiji malige, potonganana sarua keneh jeung eta.

9Eta wawangunan kabeh, katut buruan gedena, ti pademen nepi ka hateupna, dijieunna tina batu-batu anu aralus. Batu-batuna geus disiapkeun ti tempat ngalina, dipotongan nurutkeun ukuranana, sisi-sisina tukang jeung hareup diratakeun ku ragaji.

10Batu-batu pademenna galede, geus beunang ngukur-ngukur ti tempat ngalina keneh. Ukuranana aya anu panjangna tilu satengah meter, aya anu nepi ka opat meter.

11Luhureun batu-batu pademen kakara dipasangan batu-batu lianna, eta oge geus beunang ngukur ti dituna, jeung balok-balok kiputri.

12Wangunan tembok buruan karaton, wangunan tembok buruan jero Bait Allah, jeung wangunan tembok rohangan paranti asup ka jero Bait, disusunna saban tilu lapis batu tatah ditumpangan ku salapis balok kai kiputri.

13Geus kitu Suleman miwarang ngala hiji paledang anu cicingna di nagara Tirus, ngaranna Huram, pinter barang jieun tina tambaga.

14Bapana oge sarua paledang, pinter barang jieun tina tambaga, urang nagara Tirus, tapi geus teu aya, umurna pondok. Ari indungna asal ti kaom Naptali. Dina pagaweanana jadi paledang, Huram kacida ahlina tur geus pangalaman. Pangangkir Suleman ku manehna ditarima, arek mangnyieunkeun barang-barang tina tambaga.

15Huram geus prak digawe. Mimiti nyieun dua pilar tambaga, jangkungna masing-masing dalapan meter, kurilingna lima meter tilu puluh senti, tuluy dipasang di lawang Bait Allah.

16Ti dinya nyieun dua mamakutaan tambaga, jangkungna masing-masing dua meter dua puluh senti, dipasangkeun kana puncak pilar tea.

17Puncak pilar masing-masing dihias ku rarantean anu dijeujeut,

18jeung ku dua jajar dadalimaan tambaga.

19Mamakutaan teh dirupakeun kembang bakung, jangkungna masing-masing sameter dalapan puluh senti.

20Ari diterapkeunana di opat pongpok pilar luhureun rarantean. Dina unggal puncak eta mamakutaan diterapan dadalimaan dua ratus siki, didua jajarkeun.

21Eta dua pilar tambaga ditempatkeunana ku Huram di hareupeun lawang Bait Allah, hiji di sisi kidul, dingaranan "Yakin", hiji di sisi kaler dingaranan "Boas".

22Mamakutaan kembang bakung tambaga tea diterapkeunana dina puncak eta dua pilar. Kitu dijieunna eta dua pilar tambaga sarta geus jadi.

23Geus kitu Huram nyieun hiji tatalagaan tambaga, bangunna buleud. Jerona dua meter dua puluh senti, garis tengahna opat meter opat puluh senti, kurilingna tilu belas meter dua puluh senti.

24Handapeun biwir tatalagaan sakurilingna dipapaesan ku wawaluhan tambaga dua jajar anu dicitakna ngahiji jeung tatalagaanana.

25Eta tatalagaan ditumpangkeun kana tonggong dua belas sasapian tambaga anu nyalanghareup ka luar, ka kidul, ka kaler, ka kulon, ka wetan, tilu-tilu.

26Kandelna tatalagaan tujuh puluh lima senti. Biwirna siga biwir cangkir jebleh, niron lambaran kembang bakung. Eusi eta tatalagaan kira-kira opat puluh rebu liter.

27Ti dinya Huram nyieun sapuluh padati tambaga, masing-masing panjangna sameter dalapan puluh senti, rubakna sameter dalapan puluh senti, luhurna sameter tilu puluh senti.

28Dijieunna ku papan-papan pasagi sarta dipasangkeunana make wengku,

29dipapaesan ku sisingaan, sasapian, jeung tiruan mahluk-mahluk jangjangan. Wengku-wengkuna make gambar timbul, gambar ranggeuyan mangle di luhureun jeung handapeun sisingaan jeung sasapian tea.

30Kikipingna opat-opat tina tambaga, pupurusna oge tambaga. Di opat juruna make opat panyangga anu nanggeuy paso. Panyanggana dipapaesan ku gambar timbul ranggeuyan mangle.

31Tungtung panyangga paso tea diwengku ku hiji buleudan, luhurna tina beungeut padati opat puluh opat senti, ka handapna dua puluh dua senti, sakurilingna make ukiran.

32Jangkungna kikiping genep puluh genep senti, tempatna handapeun papan-papan pasagi tea, pupurusna dihijikeun kana badan padati.

33Bangun kikiping sakumaha bangun kikiping kareta biasa; pupurusna, pinggiranana, jari-jarina jeung bola-bolana, kabeh tambaga.

34Dasar badan padati saban juruna make tihang pamageuh anu ngahiji jeung badan padati, jadi tihang pamageuhna opat-opat.

35Unggal padati, di bagian luhurna dibiwiran sakurilingna, rubakna dua puluh dua senti, tihang pamageuhna kitu deui papan-papanna ngahiji kana badan padati.

36Unggal lolongkrangna digambaran mukarabin, singa, jeung tangkal korma, sarta unggal gambarna beulah luhur jeung beulah handap digambaran ku ranggeuyan mangle.

37Kitu dijieunna eta padati-padati teh, kabeh saukuran jeung sabangun.

38Anggeus nyieun padati-padati, Huram nyieun paso tambaga sapuluh, hiji paso pikeun hiji padati. Gurat tengah masing-masing sameter dalapan puluh senti, pieusieunana masing-masing kira-kira dalapan ratus liter.

39Eta padati-padati ku Huram ditempatkeunana lima di beulah kidul Bait Allah, lima di beulah kalerna. Tatalagaanana dipernahkeunana di juru Bait Allah beulah kidul wetan.

40(7:40-45) Kajaba ti anu tadi, Huram nyieun katel-katel, sosodok-sosodok, jeung pinggan-pinggan. Sakur parabot anu ku Raja Suleman dipiwarang dijieun pikeun kaperluan Bait Allah, kabeh geus anggeus dijieun ku Huram. Barang-barang anu dijieunna nya eta: Dua tihang gede. Dua mamakutaan anu jiga cangkir jebleh di puncak eta dua tihang. Rante lilit papaes mamakutaan. Opat ratus dadalimaan, anu dipasang dua jajar, papaes mamakutaan. Sapuluh padati. Sapuluh paso. Hiji tatalagaan. Dua belas sasapian anu munggu tatalagaan. Katel-katel, sosodok-sosodok, jeung garpuh-garpuh. Eta kabeh keur kaperluan Bait Allah anu dijieun ku Huram pikeun Raja Suleman.

41(7:40)

42(7:40)

43(7:40)

44(7:40)

45(7:40)

46Raja miwarang ngadamel eta barang-barang teh di pangecoran logam di Lebak Yordan anu pernahna antara Sukot jeung Sartan.

47Tambaga anu dipake nyieun eta barang-barang ku raja teu kungsi ditimbang heula tina ku loba-lobana, jadi beuratna teu kanyahoan sabaraha-sabarahana.

48Jeung deui Suleman miwarang ngadamel paparabotan tina emas pikeun Bait Allah. Nya eta: altar, meja paranti nyuguhkeun roti ka Allah,

49sapuluh suku lampu paranti di hareupeun Kamar Pangsucina, lima di kidul lima di kaler, kembang-kembang, lampu-lampu, cacapit,

50pinggan-pinggan, panetel-panetel lampu, bokor-bokor, pisin-pisin wadah seuseungitan, parukuyan-parukuyan, piring-piring wadah ruhak, engsel-engsel panto Kamar Pangsucina jeung engsel-engsel panto Bait Allah beulah luar. Eta kabeh dijieunna tina emas.

51Sanggeus Suleman anggeus ngadamel eta Bait Allah, barang-barang anu ku Daud ramana geus disanggakeun ka PANGERAN, ku anjeunna disimpen di kamar rajabrana Bait Allah, boh anu tina perak boh anu tina emas, kitu deui barang-barang salian ti eta.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel