Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Amos 2 >> 

1Dawuhan PANGERAN, "Urang Moab pek deui, pek deui migawe dosa. Ku sabab kitu geus pasti ku Kami baris dihukum. Maranehna geus ngapeskeun tulang-taleng raja Edom, diduruk dijieun lebu.

2Nagri Moab ku Kami rek dibeakkeun ku seuneu, jeung benteng Keriot arek dihuru. Urang Moab bakal paraeh dina guyurna perang, dibarung ku gorowokna serdadu-serdadu jeung sora tarompet.

3Pangereh jeung para pamingpin nagri Moab ku Kami bakal diparaehan."

4Dawuhan PANGERAN, "Urang Yuda pek deui, pek deui migawe dosa. Ku sabab kitu geus pasti ku Kami baris dihukum. Maranehna geus miceun pangajaran Kami, henteu ngarestokeun parentah-parentah Kami. Geus disasabkeun ku allah-allah palsu nu disarembah ku karuhun-karuhunna baheula.

5Ku sabab kitu Yuda ku Kami rek dibeakkeun ku seuneu, benteng-benteng Yerusalem arek dihuru."

6Dawuhan PANGERAN, "Urang Israil pek deui, pek deui migawe dosa. Ku sabab kitu geus pasti ku Kami baris dihukum. Maranehna ngajual jalma anu jalujur dijieun jalma beulian, pedah teu barisaeun mayar hutang lantaran mariskin, sendal sapasang ge teu kuat nebus.

7Nu lalemah jeung taya daya dikekeyek dikaniaya, nu mariskin disina nyalingkir. Anak jeung bapa sapatemon jeung badega awewe anu eta keneh, ngapeskeun kasucian jenengan Kami.

8Di saban tempat ibadah harees make papakean beunang nyokot ti nu mariskin dijieun tandon hutang. Di jero Bait Allah ngarinum anggur beunang nyokot ti nu baroga hutang ka maranehna.

9Tapi, eh umat Kami, pang Kami numpes urang Emor anu jarangkung lir tangkal kiputri tur karuat lir tangkal jati teh keur maraneh.

10Maraneh ku Kami dikaluarkeun ti Mesir, dibawa meuntasan gurun keusik lilana opat puluh taun, tuluy dibere tanah urut urang Emor pikeun dijadikeun nagri maraneh sorangan.

11Sawatara anak maraneh aya nu ku Kami dipilih jadi nabi, sawatara nonomanana aya anu dijadikeun Nasir. Lain kitu, eh urang Israil? Kami PANGERAN, kapan geus ngandika.

12Tapi Nasir-nasir teh ku maraneh disina ngarinum anggur, sarta nabi-nabi dilarang nepikeun pangandika Kami.

13Ayeuna maraneh ku Kami rek didedetkeun kana taneuh nepi ka ngadengek, kawas padati ngageret beurat teuing ku gandum.

14Anu tarik lumpat ge moal bisa lolos, nu baredas tanagana bakal musna, serdadu-serdadu moal bisa nyalametkeun diri.

15Anu nyarikep jamparing moal bisa tagen, nu tarik lumpat moal bisa ngejat, nu tarumpak kuda moal bisa kabur mawa nyawana.

16Prajurit nu pangwanianana ge poe eta mah bakal miceun pakarangna tuluy kabur." Kitu timbalan PANGERAN.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amos 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran