Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1Poe Minggu rebun-rebun keneh wanita-wanita teh geus bral ka pajaratan marawa rampe beunang nyadiakeun poe mangkukna.

2Ari daratang, batu tutup guha pajaratan teh kasampak geus ngagoler.

3Tuluy bae ka jarero guha, tapi layon Gusti Yesus teu aya.

4Sabot keur tingharuleng, deukeut ka maranehanana ujug-ujug aya anu ngaradeg duaan, anggoanana gumebyar cahayaan.

5Awahing ku sarieuneun, maranehanana mani sarujud, ari anu duaan tea ngalahir kieu, "Ku naon anu hirup diteang ka enggon anu paraeh?

6Anjeunna geus henteu di dieu, geus tanghi. Sing inget kana pilahir-Na ka maraneh basa di Galilea, anu kieu:

7‘Putra Manusa teh kudu diserenkeun ka jelema-jelema doraka, disalib, dina katilu poena bakal hirup deui.’"

8Eta wanita-wanita teh terus aringeteun yen bener Yesus geus ngalahir kitu.

9Tuluy marulang popoyan ka murid-murid anu sawelas jeung ka nu sejenna deui.

10Eta anu barebeja ka rasul-rasul teh nya eta Maria Magdalena, Yohana, Maria ibuna Yakobus, jeung wanita-wanita sejenna deui.

11Tapi caritaanana ku rasul-rasul teu dipercaya, dianggap omongan nu lain-lain.

12Ngan ari Petrus mah terus lumpat muru ka pajaratan; ari nempo ka jero pajaratan ngan ningal boeh bae ngalumbruk. Tuluy mulang semu teu ngarti bet aya kajadian kitu.

13Dina poe eta keneh aya dua jelema panganut Yesus, keur laleumpang ka hiji kampung anu ngaran Emaus, jauhna ti Yerusalem kira-kira sawelas kilometer.

14Laleumpangna bari guntreng nyaritakeun perkara anu anyar kajadian.

15Sabot kitu Yesus sumping, terus nyarengan maranehna.

16Tapi maranehanana teu warawuheun.

17Yesus mariksa, "Keur nyaritakeun naon guntreng bari leumpang?" Anu duaan ngarandeg, pasemonna alum.

18Anu saurang, anu ngaran Kleopas, malik nanya, "Naha mung Bapa bae urang asing di Yerusalem teh, henteu uninga kana kajadian anyar-anyar ieu?"

19"Perkara naon?" pamariksa-Na. "Perkawis Yesus urang Nasaret tea," jawabna. "Anjeunna teh nabi. Sagala pilahir sareng dadamelana-Na sarwa kawasa; hal eta diangken ku jalmi-jalmi sareng ku Allah.

20Nanging ku para imam kapala sareng ku para pamingpin urang diserenkeun kana hukum pati, pupus disalib.

21Padahal nya Anjeunna pisan anu diarep-arep piiasaeun ngabebaskeun bangsa Israil teh! Katambih-tambih ayeuna, saparantos katilu dinten ieu ti semet kajadianana,

22aya wartos ti sawatara wanita urang, kacida ngagetkeunana. Eta wanita-wanita teh ngalayad ka pajaratan,

23ari dongkap layon teh geuning teu aya. Warangsulna teras nyarioskeun yen naringal malaikat anu ngawartoskeun yen Anjeunna hirup.

24Lajeng ku rerencangan disidikkeun ka pajaratan, leres cocog sakumaha wartos, nanging ari Anjeunna mah teu aya katingal di dinya."

25Lahiran Yesus, "Ari maraneh ku barelet, seuseut rek percaya kana sagala kasauran nabi-nabi teh!

26Ari Kristus teh lain geus mistina nandangan eta sakabeh panganiayaan pikeun jalan kana kamulyaana-Na?"

27Ti dinya Anjeunna nerangkeun ka maranehna sagala anu dituliskeun dina Kitab Suci hal salira-Na, ti kitab-kitab Musa nepi ka kitab-kitab para nabi.

28Sanggeus deukeut ka kampung anu dijugjug, Yesus nyemukeun anu rek lajeng;

29tapi ku maranehna diandeg, pokna, "Sae ngarereb bae di sim kuring, parantos burit, parantos reupreupan." Anjeunna terus sindang ka maranehna.

30Waktu tuang jeung maranehna, Anjeunna nyandak roti, muji sukur terus nyemplekan roti diasongkeun ka maranehna.

31Geus kitu kakara panon maranehna teges, warawuheun deui ka Anjeunna, tapi Anjeunna terus ngaleungit.

32Ceuk maranehna, "Paingan tadi waktu Anjeunna ngalahir jeung nerangkeun Kitab Suci, hate urang mani asa ajol-ajolan."

33Ti dinya harita keneh maranehna baralik deui ka Yerusalem. Di Yerusalem nyampak murid-murid anu sawelas geus kumpul jeung nu sejen-sejenna deui,

34keur nyarita kieu, "Gusti teh enya geus tanghi! Geus nembongan ka Simon!"

35Geus kitu anu ti Emaus teh nyaritakeun papanggihanana di jalan, jeung peta Anjeunna waktu nyemplekan roti nepi ka maranehanana warawuheun deui ka Anjeunna.

36Sabot eta anu duaan keur cacarita kitu, jleg bae Gusti ku anjeun geus ngadeg di tengah-tengah riungan, pok ngalahir, "Bagea!"

37Atuh kacida maranehna sarieuneunana, panyangkana jurig.

38Tapi Anjeunna ngalahir deui, "Ku naon sarieun? Ku naon hate maraneh cangcaya?

39Tenjo ieu leungeun jeung suku Kami, teges-teges, ieu teh Kami. Rampa, tangtu karasa, da jurig mah henteu dagingan henteu tulangan, teu kawas Kami."

40Bari ngalahir kitu Anjeunna nembongkeun panangan jeung sampeana-Na.

41Maranehna can palercaya keneh tapi kacida barungaheunana pacampur jeung heran; ku sabab kitu Anjeunna tuluy mariksa, "Maraneh boga dahareun di dieu?"

42Ku maranehanana dihaturanan goreng lauk sakeureut,

43tuluy ku Anjeunna dituang di hareupeun maranehna.

44Anjeunna ngalahir deui, "Hal-hal ieu bareto ku Kami geus diomongkeun ka maraneh waktu urang reureujeungan keneh; ceuk Kami harita, sagala rupa anu geus ditulis ngeunaan diri Kami dina Kitab Hukum Musa, dina Kitab Nabi-nabi jeung dina Kitab Jabur, kudu kajadian."

45Ti dinya Anjeunna mukakeun pikiran maranehanana supaya ngalarti kana Kitab Suci.

46Saur-Na deui, "Geus dituliskeun kieu: Kristus kudu disangsara jeung kudu gugah deui tina pupusna tilu poe ti sanggeusna.

47Jeung kalawan jenengan Anjeunna warta hal pertobat jeung panghampura dosa kudu diuarkeun ka sagala bangsa, mimiti ti Yerusalem.

48Maraneh saksina tina eta sagala kajadian.

49Kami pribadi ka maraneh bakal maparin hal anu geus dijangjikeun ku Rama Kami. Tapi memeh eta maraneh kudu ngadago heula di Yerusalem, nepi ka mangsa maraneh geus diliputan ku kakawasaan ti sawarga."

50Ti dinya maranehna ku Yesus dicandak kaluar ti jero kota, jauhna nepi ka Betania. Di dinya Anjeunna ngangkat panangan duanana ngaberkahan ka maranehna.

51Sabot keur ngaberkahan, Anjeunna beuki misah tuluy diangkat ka sawarga.

52Bruk maranehanana sarujud ngahormat, tuluy marulang ka Yerusalem, hatena mudal ku kabungah.

53Saterusna sapopoena araya di Bait Allah maruji sukur ka Allah.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran