Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 2 >> 

1Yesus medalna di kota Betlehem bawahan Yudea, jaman Raja Herodes. Teu lila ti harita, aya tukang ngulik bentang ti wetan sarumping ka Yerusalem,

2mariksakeun kieu, "Ari murangkalih pirajaeun urang Yahudi anu anyar medal di mana tempatna? Bentang-Na parantos bijil di wetan. Sim kuring sadaya seja ngabakti ka Anjeunna."

3Raja Herodes barang ngadangu hal eta teh mani ngagebeg, kitu deui jalma-jalma saeusi Yerusalem.

4Anjeunna ngumpulkeun imam-imam kapala jeung guru-guru agama Yahudi, tuluy mariksakeun, "Di mana Kristus bakal medalna?"

5Jawabna, "Di Betlehem bawahan Yudea. Margi kieu diseratna ku nabi:

6‘Maneh, Betlehem di tanah Yuda, di antara kota-kota utama di Yuda, maneh lain anu pangleutikna. Sabab ti maneh pimedaleun hiji pamingpin anu bakal nungtun umat Kami Israil.’"

7Tatamu ku Herodes disaur tuluy dipariksa rerencepan, saurna iraha eta bentang teh mimiti tembongna.

8Geus kitu dipiwarang ka Betlehem bari dipesen kieu, "Papay-papay sing taliti eta murangkalih teh. Mun geus kapanggih kami bejaan, sabab kami oge rek ngabakti."

9(2:9-10) Bral tatamu arangkat. Di tengah jalan bentang anu tembong di wetan teh tembong deui. Aranjeunna kacida aratoheunana. Bentang teh maju miheulaan, reg ngarandeg lebah tempat murangkalih tea.

10(2:9)

11Aranjeunna lalebet ka hiji pondok. Eta murangkalih jeung Mariam ibu-Na kapanggih. Brek aranjeunna sarujud ngabarakti, tuluy ngaluarkeun kikintunanana, emas, dupa jeung emur disembahkeun, hadiah ka murangkalih.

12Sanggeus kitu marulih ka nagarana, jalan sejen, sabab aya wangsit ti Allah dina impenan yen ulah nepungan deui Herodes.

13Samulangna tatamu, malaikat Pangeran sumping ka Yusup dina impenan, sasauran kieu, "Murangkalih teh keur diteangan ku Herodes rek dipaehan. Geura hudang, murangkalih jeung ibu-Na ungsikeun ka Mesir. Cicing di ditu heula nepi ka ku Kami dibejaan deui."

14Yusup gugah. Peuting eta keneh murangkalih jeung ibu-Na dicandak ngalolos ka Mesir,

15sarta terus di ditu bae nepi ka Herodes pupus. Hal eta pikeun nekanan dawuhan Allah ka nabi, anu kieu tea: "Kami nyaur Putra Kami ti Mesir."

16Herodes ngaraos dibobodo ku tatamu urang wetan, pohara benduna. Seug bae nimbalan numpes sakabeh barudak leutik di Betlehem jeung sakurilingeunana, anu umurna ti dua taun ka handap, diitung ti semet mimiti tembongna bentang nurutkeun katerangan ti tatamu ka anjeunna tea.

17Ieu kajadian teh nekanan kasauran Nabi Yermia baheula, anu kieu:

18"Di Ramah aya sora jejeritan, sasambat aluk-alukan. Rahel nyeungceurikan anak-anakna, henteu beunang diupahan, sabab anakna kabeh tariwas."

19Sanggeus Herodes pupus, aya malaikat nembongan ka Yusup di Mesir dina impenan,

20sasauran kieu, "Geura hudang. Murangkalih jeung ibu-Na bawa mulang ka Israil, sabab jelema-jelema anu rek maehana-Na geus paraeh."

21Yusup gugah, murangkalih jeung ibu-Na dicandak mulih ka Israil.

22Tapi ku sabab mendak beja yen raja Yudea anu ayeuna teh Arkelaus putra Herodes, anjeunna salempang upama terus ka ditu. Sanggeus meunang deui pituduh-pituduh dina impenan tuluy ngajugjug ka daerah Galilea,

23dumuk matuh di dinya, di hiji kota ngaran Nasaret. Ku kituna tinekanan sakumaha saur nabi-nabi baheula: "Anjeunna bakal katelah Urang Nasaret."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel