Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 57 >> 

1Jelema-jelema nu balageur geus maraot, tur taya nu ngarti, taya nu mirosea. Tapi maraotna teh luput tina kacilakaan.

2Nu balageur mah maraotna bakal reureuh dina katengtreman.

3Ari maraneh, tukang migawe dosa, ka darieu, ieu hukuman tarima! Maraneh teu leuwih hade ti tukang sihir, tukang ngaranyed, jeung tukang lacur.

4Saha karah anu ku maraneh dijieun lulucon jeung dilelewe teh, eh jelema-jelema palsu?

5Maraneh nyarembah ka dewa-dewa kasuburan, ngaranyed di handapeun tangkal-tangkal karamat maraneh. Anak sorangan dikurbankeun, dipeuncit dina beulah-beulah cadas deukeut sirah walungan.

6Maraneh ti dinya mulung batu reok anu lesang, disembah jeung dipiallah, dipangnyiciankeun anggur, dikurbanan gandum. Dikira Kami panuju?

7Di gunung-gunung anu laluhur maraneh ngurban jeung nyacapkeun birahi.

8Brahala-brahala lambang lampah cabul ku maraneh mani diteundeun dina bangbarung panto, Kami mah geus diculkeun. Seug maraneh teh bubuka pakean, naek kana ranjang gede, otel nepi ka seubeuh jeung awewe anu dihaja dibayar keur kitu.

9Maraneh nyarembah ka si Molek, mere seuseungitan jeung paparem. Maraneh sok ngahaja nitahan jelema sina neangan brahala-brahala ka mana-mana keur sembaheun, malah nepi ka enggon nu paeh neangan teh.

10Maraneh nareangan brahala-brahala lianna deui teh datang ka carape, tapi teu teter-teter. Pangira maraneh mah eta sumanget kitu teh ti brahala-brahala lambang cabul maraneh.

11PANGERAN ngadawuh, "Na saha eta brahala-brahala anu ku maraneh disembah teh, nepi ka maraneh wani ngabohong jeung poho ka Kami? Naha pedah Kami ngantep sakitu lilana, pang maraneh teu hormat deui ka Kami teh?

12Pamikir maraneh mah eta kalakuan kitu teh bener. Kalakuan maraneh kitu ku Kami rek dibolekerkeun, brahala-brahala maraneh pamohalan bisa ngabelaan.

13Mun engke maraneh jejeritan menta tulung, keun eta arca-arca teh sina nyalametkeun maraneh. Sakali ge dikebut ku angin, ngarapung eta arca-arca teh! Sabalikna anu muntang ka Kami mah bakal tetep matuh di ieu tanah, bisa ngabakti ka Kami di Bait Kami."

14PANGERAN ngadawuh, "Umat Kami sina baralik ka Kami deui. Jieun jalanna, singkirkeun hahalangna!

15Kami teh Allah anu maha luhur jeung suci, anu jumeneng salalanggengna. Panglinggihan Kami luhur jeung suci, tapi Kami oge ngareujeungan ka anu rarendah hate jeung tarobat, geusan mulihkeun kayakinan jeung pangharepanana.

16Kami rek ngahirupan maranehna, moal diseukseukan atawa dibenduan deui sapapanjangna.

17Kami mah bendu soteh ku tina dosa jeung kasarakahan maranehna, nu matak ku Kami dihukum, ditinggalkeun. Tapi maranehna ngan ngalawan bae, hirupna sakarep-karep.

18Kami geus nenjo kalakuanana kumaha. Tapi ku Kami rek dicageurkeun, rek ditungtun ditulungan, anu prihatin rek dililipur.

19Rahmat Kami teh pikeun kabeh, nu dareukeut nu jarauh. Maranehna ku Kami rek dicageurkeun.

20Tapi jelema jahat mah saibarat laut motah, salawasna ombak-ombakan bae nyered runtah jeung rupa-rupa kokotor.

21Nu marigawe dosa mah moal manggih katengtreman," timbalan PANGERAN.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 57 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran