Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

1Ma 'orasi 'o Yerusalem yodomoorika 'o Betfageka gee 'o Zaitun ma gigieka, ge'enaka de 'o Yesus wosuloko wi do-domoteke yamididi yosira.

2'O Yesus wakisibesesongo 'onaka, "Niotagi 'o soanika doka nanga bionika gee. Ngini 'asa niamake 'o keledai ngai moi 'isipusuika de ma ngowaoka. Niasose 'o ngai modidi ge'ena, de nia'asano.

3Nako moikani yosano, niongose 'ato ma Jou woparaluu. Dua 'asa yosidabi 'o keledai ge'ena nia'asa."

4Ma hali ge'ena 'idadi, la 'isoka gee 'o nabii wimoi wosidemokau konee,

5"Niosidemo 'o Sion ma nyawaka, 'Nia Koana naga winidoboa. 'Una wi singina 'ima'ai, de woparenuku 'o keledaioka, 'o keledai ma ngowaka moi ma gooka.'"

6Ge'enaka de 'o do-domoteke yamididi go'ona yaika de yadiai 'isoka gee 'o Yesus wosibesesongokau 'onaka.

7'Ona ya'asa 'o keledai ge'ena de ma ngowaka. Ge'enaka de ma keledai ge'ena ma poretuku manga baju yosinao, deika 'o Yesus woparene.

8Kadoka manga gudai manga baju 'o ngekomoko yosikokinao de manga gudai mita 'o gota ma sago ma di-dingoono ya'otono de yosikokibiakoro 'o tapakioko ma ngale wisiarene.

9'O nyawa manga gudai gee 'o Yesus wi bionisa de wisidudunoko, yosigaso-gasoko, "'Alele 'o Dautu wi Ngowaka! Tanu ma Jo'oungu ma Dutu wisibarakati 'una gee woboa de ma Jou 'awi kuasa. Powisiarene ma Jo'oungu ma Dutu gee 'ifoloi wodaduie gu'una!"

10Gedagee 'o Yesus wowosanga 'o Yerusalem ma kotaka, de ma kota moi ge'ena yakikokitodokana de yosano, "'Etei! Nagu'una ne'ena?"

11'O nyawa yoku-kudai gee wisiduo-duono yongose, "'Una 'o Yesus, 'o nabii moi 'o Nazaretino gee 'o Galileaka."

12Ge'enaka de 'o Yesus wowosama ma Jo'oungu ma Dutu wi Woa ma ginitarika, de wakikokiginiiki gee yomawuku-wukunu de yo'ija-'ija ge'enaka dau. De wakokileoto pagara 'o pipi yosita-tagali manga meja, de 'o pombo yomawuku-wukunu manga go-gogere.

13Ge'enaka de 'o Yesus wakidongose, "'O Buku 'Itebi-tebinoka ma Jo'oungu ma Dutu wongose: 'To ngoi 'ai Woa dua yosironga 'o lahidoa ma ngii.' Ma ngini niadiai 'isoka 'o kago'ora ma ngii."

14Ge'enaka de 'o nyawa yopilo-piloko de yolugu-lugu yaino ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wi Woano so 'o Yesus wakisilaha.

15Duga 'o 'imam ma saeke de 'o 'agamaka yodoto-dotoko gee yamake 'o no-nako 'ihera-herangi ge'ena, de yo'isene ma Jo'oungu ma Dutu wi Woaka 'o ngowa-ngowaka yosigaso-gasoko yongose, "'Alele 'o Dautu wi Ngowaka!" De 'ona yakitu'uduku so yakingamo.

16'Ona kayongosekau 'o Yesusika, "Ngona no'isene? 'okia naga yongose?" 'O Yesus wosango, "Ia, to'isene. 'O Buku 'Itebi-tebinoka 'ingose konee: ''O ngowa-ngowaka de 'o la'ekati nakisidotokokau yosiarene ma gou-goungu.' So koniabacawasi?"

17Ge'enaka de 'o Yesus wakimadakou ge'enaka, de wosikaisa 'o Betaniasa so womatoobiri ge'enaka.

18Ma bibinoka 'o ngoru-ngorumika de 'o Yesus wolioli 'o Yerusalemuoko, so wi do-dagi ma sigoronaka de wisawini.

19Ge'enaka de wamake 'o 'ara 'o utu moi 'o ngekomo ma gagaroka, de waika ma timika ma kowamakewa ma sowoko ka 'o ngai moi ma, duga ka ma soka. Ge'enaka de 'o Yesus wongose 'o gotaka ge'ena, "Ne'ena dua konosowokuawau!" De ma gota ge'ena kayasorogaku 'isongene.

20Gedagee 'o do-domoteke yamake koge'ena 'idadi de yoherangi so yosano, "'Ido'oa so 'o 'ara 'o utu moi ge'ena kayasorogaku 'isongene?"

21'O Yesus wongose 'onaka, "Ma gou-goungu ne'ena, nako nia ngo-ngaku 'ikuata de nia singina koikapulawa, ge'ena dua nia'akunu niodiai 'okia naga gee todiaiokau 'o 'ara ma gotaka. De duga kage'enawa, ma dua ngini ngaro niongose 'o gigieka ne'ena, 'Nomagoraka la 'o ngootuku notumunu!', de dua 'asa 'idadi.

22'Okia naga bato niomaga'asoko de niolahidoa, ge'ena 'asa niomadamake, 'itilai niongaku."

23Ge'enaka de 'o Yesus wolioli ma Jo'oungu ma Dutu wi Woaka, so wowosamika de wodotoko. Wodotoko ma gu-gudaioka de 'o 'imam ma saeke de 'o Yahudioka ma balu-balusu yaino yosano, "Kiano namake 'o pareta so ngona nodiai 'iodumu ge'ena?"

24'O Yesus wosango, "Ngoi mita tosano nginika. De nako ngini niosango, ge'ena ngoi mita 'asa tosidemo, nago'ona 'o kuasa 'ikula ngoi todiai 'iodumu ne'ena.

25'O Yohanes 'o nyawa waki'osiki ge'ena 'o kuasa nago'onano, ma Jo'oungu ma Dutuno bolo 'o nyawano?" Ge'enaka de 'o 'imam ma saeke de 'o Yahudioka ma balu-balusu yomatoomu de yokurue yomasikadibangi, "Nako ngone pongose 'ato de ma Jo'oungu ma Dutu wi kuasa, dua 'una wongose, 'Nako koge'ena de 'ido'oa so koniongakuwa 'unaka?'

26Ma nako pongose 'ato 'o nyawano, pakidomodongo 'o nyawa yoku-kudaika sababu 'ona yoodumu yanako 'o Yohanes ge'ena 'o nabii moi."

27So 'ona yosango, "Ngomi komianakowa." Ge'enaka de 'o Yesus wakidongose, "Nako koge'ena de ngoi mita kotosidemowa de nago'ona manga kuasa todiai 'iodumu ne'ena."

28Ge'enaka de 'o Yesus wongose, "Kokia ne'ena nako moteke to ngini nia di-dibangi? Naga wimoi 'awi ngowaka 'o nauru yamididioka. Waika wi ngowaka 'o riaika wongose, 'Ngowaka, tagi nomanarama 'ai 'anggur ma bairoka ne'ena ma wange.'

29'O ngowaka gu'una wosango, 'Tooluku', ma gedagee wi di-dibangi 'ingali de wotagiokau ma 'anggur ma bairika.

30Ge'enaka de ma bereki gu'una waika wi ngowaka 'o dodotika wosidemo 'isoka koge'enali. 'O ngowaka gu'una wosango, 'Ia, 'Aba,' ma kowotagiwa.

31'O ngowaka yamididi no'ona, nago'ona yamoteke ma dea 'awi mau?" 'O 'imam ma saeke de 'o Yahudioka yakidoto-dotoko yosango, "'O ngowaka 'o riaka." So 'o Yesus wakisidemo, "Ngoi tinidongose, dua 'o balasitengi yoga-ga'asoko de 'o nge-ngeweka yakika-ka'angara 'isira yodadi ma Jo'oungu ma Dutu wi kawasa, de ngini ne'ena gee.

32Sababu 'o Yohanes Wo'osi-'osiki woboa winisidumutu 'o 'ahu gee moteke ma Jou wi mau, ma 'awi do-dotoko koniongakuwa. Ma 'o balasitengi yoga-ga'asoko de 'o nge-ngeweka yoca-capurado, 'ona yongaku. De ngini ngaro niamakekau ge'ena 'iodumu ma konimangaliwa de niooluku niongaku ma Jouka."

33'O Yesus wongose, "Niosigisene 'o 'ade-'ade moioli ne'ena. 'O tonaka ma dutu wimoi wi 'anggur wotuduku 'o dae moi, de wahisa wosikilolitoka. Ge'enaka de 'o sukono wodiai ma ngale ma 'anggur yode-deteo, de mita 'o woa 'ikuru-kurutie woditiai ma bairi ma dodaka la ge'enaka yojaga. 'Asa de 'o 'anggur ma betuoka ge'ena wakisewa yoma-manaramika yojaga, de 'una wotagiokau 'o daeraa 'ireguka.

34Gedagee ma 'orasi ya'adono 'o 'anggur ma sowoko yotowi, ma tonaka ma dutu gu'una wosidingoto wi ro-riwo, ma ngale ya'ese ma bula.

35Ma yoma-manarama 'o 'anggur ma betuoka go'ona, yakitagoko ma tonaka ma dutu wi ro-riwo go'ona. So wimoi wipesana, de munuka yakito'oma, de munukali yakiteto.

36'O tonaka ma dutu gu'una wosidingotoli wi ro-riwo 'iregu 'ifoloiosi yokudai de gee ma di-disiraka. Ma yakidiai ka koge'enali.

37Ma du-du'uruoka ge'ena tahani ka wi ngowakou ma dutu wasuloko. Watibangi 'ato, ''Ai ngowaka ge'ena dua ma raiokau wisingounu.'

38Ma gedagee yoma-manarama 'o 'anggur ma betuoka wimake 'o tonaka ma dutu wi ngowaka gu'una, de yomakadongose, 'Ee, nu'unau ma warisi ma dutu, so nou, powito'oma la ngone pomadamake 'o warisi!'

39So 'o ngowaka gu'una witagoko, de wi'asa ma raki ge'ena ma dudunika de wito'omaka."

40'O Yesus wosano, "So kokia nako ma tonaka ma dutu gu'una woliono? 'Una dua kokia gee yoma-manaramika?"

41'Ona yosango, "Yotorouoka 'ona. Sababu ma raiokau 'una 'asa wakisotumu gee yoti-tingkai go'ona, de ma 'anggur ma betuoka ge'ena dua 'o nyawa 'iregukali wakisewa, gee ma bula yokula ma 'orasi ya'adono de."

42So 'o Yesus wakidongose, "Koniabacawasi 'o Buku 'Itebi-tebinoka? ''O teto gee kaya'umokou 'o woa yodi-diai, 'idadi ma ba-bangini ma guata. Ne'ena ge'ena ma Jou wodiai; duru de 'i'ofioka!'

43So niongano-nganono! Ma Jo'oungu ma Dutu 'asa winisisupu 'awi pareta ma sigoronaka, de wakipareta kiaka naga 'o nyawa gee ma Jo'oungu ma Dutu wi pareta yosidagi.

44[De nago'ona yoruba 'o tetoku ge'ena, dua 'asa yopetetoka; de nago'ona yakitapadu 'o teto ge'ena, dua yowederoka.]"

45'O 'imam ma saeke de 'o Farisioka yo'isenoka 'o Yesus wi 'ade-'ade ge'ena de 'ona yanako 'ato 'o Yesus wobi-bicara ma ngale 'ona.

46So 'ona yosikadike ma 'akali la witagoko, duga kayododatoka 'o nyawa yoku-kudaika, sababu 'o nyawa yoku-kudai 'ona yanako 'o Yesus ge'ena 'o nabii moi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Matius 21):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel