Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

1Ge'enaka de 'o Yesus de 'awi do-domoteke yoma'aiki ge'enaka, de yolio 'o Yesus 'awi soanika.

2Pomaoma-omasa ma Wangeka, 'una wokurue wodotoko 'o lo-lomu ma woaka, ge'enaka dau 'o nyawa manga gudaioka. Gee yo'isenoka 'o Yesus 'awi do-dotoko ge'ena, de yoherangi ma sala. 'Ona kayongosekau, "'O nyawa nu'una kiano womadamakeno ne'ena 'iodumu? 'Okia ma barija kone'ena ma rupa 'unaka ne'ena? Kokia so 'una 'idadi wodiai 'okia sonaa 'ihera-herangi?

3Cedeke! 'Una ka 'o woa wodi-diai, 'o ngo Maria mi ngowaka, 'awi dodo-dodoto ge'ena 'o Yakobus, 'o Yoses, 'o Yudas de 'o Simon. De 'awi bira-biranga mita ne'enaka yogogere so pomasisoanuku." Ge'enau so 'ona kowiduakuwa.

4Ge'enaka de 'o Yesus wongose 'onaka, "'O nabii moi ge'ena yakihoromati kiaka naga bato, duga nako ka 'o soana ma dodaku, de ka 'o 'esa moi, bolo ka 'o riaka dodoto, ge'ena koyakisingounuwa."

5So ge'enaka dau 'o no-nako 'ihera-herangi ka moi ma kowodiaiwa, duga ka 'o nyawa yopa-panyake yamuruo naga 'awi giama wakidatami so manga panyake 'i'aiki.

6'Una woherangi 'ona koyongakuwa. (6-6b) Ge'enaka de 'o Yesus wotagi 'o soana wanoi-noimi wodotoko.

7'Una waki'asoko 'awi do-domoteke yamogiooko de modidi, wakisuloko yotagi yami-mididi, de wakikula 'o kuasa ma ngale 'o tokata yoginiiki.

8'Asa de wakisibesesongo 'onaka konee, "Nia do-dagi ma sigoronaka, 'uwa nimadahoma bolo 'o pipi ma ngii nio'asa bolo 'o pipi, duga ka 'o papadi.

9Nia tarupa niomasinoade, ma nia baju duga ka nia roesoka."

10Deika wakisidemoli, "Nako la nimasido-dogumika 'o woa moioka, ge'ena ge'enakau nimanoa sigado ma soana ge'ena niamada.

11Duga nako 'o ngii moioka niaika la konidawonguwa, de konisigisenuwa, ge'ena niamadaka ma ngii ge'ena. 'Asa de nia dou ma kakawo niodabarisuku ma ngale niakisingano-nganono 'onaka 'ato dua ma du'uruku 'o kianikia yamake ge'ena 'onau ma sirete yamoku."

12Ge'enaka de 'o Yesus 'awi do-domoteke yamogiooko de modidi go'ona yotagi. 'Ona yotagi yosihabari 'ato, 'o nyawa 'iodumu salingou yotoba de yomatoduba la 'uwau 'o sowono yodiaioli.

13'O Yesus 'awi do-domoteke go'ona 'o tokata 'o gudai yoginiiki, de yopa-panyakeka gee 'o zaitun ma goooro yakisidausu so manga panyake 'i'aiki.

14'Okia naga 'idadi-dadiokau ge'ena 'iodumu ma Koana 'o Herodes mita wogi'isenokau, sababu 'o Yesus wi ronga ge'ena kiaka naga bato yakokinakokau. Naga munuka yongose bari, "'O Yohanes Wo'osi-'osiki womomikieu! Ge'enau so to 'una 'awi kuasa de ma 'ena wodiai 'o no-nako 'ihera-herangi."

15Ma 'o nyawa 'iregu-regu yongose 'ato, "'Una ma Nabii Elia." Mita munuka yongose bari, "'Una 'o nabii moi 'isoka 'o nabii-nabii ma sirasi."

16Gee 'o Herodes wo'isenoka ge'ena de kawongosekau, "Ma raiokau 'una 'o Yohanes Wo'osi-'osiki gee ma sira tosuloko 'awi saeke ya'oguokau, ne'ena womomikieli!"

17Sababu ma goungu 'o Herodes wosulokokau 'o Yohanes witagoko de wisingosama 'o buika. 'O Herodes koge'ena wodiai sababu ngo Herodias 'o Filipus ma wekata womi'esenou. 'O Filipus ge'ena 'o Herodes wi dodoto ma dutu.

18De ma ngale ma hali ge'ena, 'o Yohanes wosidawanono 'o Herodesika wongose ato, "Koidadiwa moni'ese 'ani moli gumuna!"

19Ge'enau so ngo Herodias mi singinaka momadonoaku 'o Yohanesika de momau mito'oma ma koidadiwasi sababu 'o Herodes wosikangelo.

20Ngano 'o Herodes wosulokokau 'o Yohanes wijaga yosidi-diai la 'uwa sigado wosongene 'o buioka, sababu 'una widomodongo 'o Yohanesika. 'Una wanakokau 'o Yohanes ge'ena 'o nyawa ma owa ma Jo'oungu ma Dutu wisingou-ngounu. De ma goungu nako 'o Yohanes wobicara, 'o Herodes woduaka mita wosigisene ngaro 'awi singina 'isusa ma.

21Ma duanguku ngo Herodias 'o ngekomo momadamake ma 'orasi 'o Herodes 'awi wange ma gilio ya'adono. Ma 'orasi ge'ena 'o Herodes 'o rame wodiai ma ngale 'awi nyawa yola-laagomo de 'awi kapita de 'o Galileaka ma balu-balusu mita.

22Ma rameka ge'ena 'o ngo Herodias mi ngowaka 'o mosolese mimoi mowosangika de manga bionoko moroge-roge, de 'o Herodes de waki'aso-'asokino manga singina yadaene. So 'o Herodes kawongosekau munaka, "'O kianikia noduaka ge'ena kanoga'asoko bato, 'asa tonikula."

23Ge'enaka de 'o Herodes wojajiokau munaka sigado wosasi koneda, "'Okia naga bato noga'asoko dua 'asa tonikula, ngaro 'ai pareta de 'ai harataa ma songona ma katonikula!"

24So ma mosolese gumuna mosupu de mosano ma 'esaka, "'Eme ee! Yaowa 'okia toga'asoko?" De ma 'esa mosango, "'O Yohanes Wo'osi-'osiki wi saeke."

25Ge'enaka de 'o mosolese gumuna mosijai-jai mowosamokauoli de kamongosekau, "Ngoi togaasoko ka kone'enasi nikulano 'o Yohanes Wo'osi-'osiki 'awi saeke 'o bobilanguoka 'isileotie!"

26'O Herodes wo'isenoka 'ami ga-ga'asoko ge'ena de 'awi singina 'isusa ma sala, ma koidadiwa wooluku, sababu 'awi nyawa-nyawa manga bionoka wosasiokau.

27Ge'enaka de wosuloko 'awi solodado wimoi wotagi 'o Yohanes wi saeke wa'ese. So ma rai 'o solodado gu'una wotagi 'o buika de 'o Yohanes wi saeke wa'ogu.

28Ge'enaka de 'o Yohanes wi saeke ge'ena wa'asa 'o bobilanguoka 'isileotie de wokula 'o mosolesika gumuna. 'Asa de munali mokula ma 'esaka.

29'O Yohanes wi do-domoteke yogi'isenoka ge'ena, de yaika ya'ese ma Yohanes wi songene so yapoosuku.

30'O Yesus wi su-suloko gee wakisulo-suloko yolionoli, ge'enaka de yomalomuoli de 'o Yesus. 'Ona yositotara 'unaka 'okia naga 'iodumu gee yadiaiokau de yosidotokokau.

31De 'una kawongosekau 'onaka, "Nou! 'O ngii 'irii-riidika potagi pomatingaikasi la 'idadi pomaomasosi ma eta." Koge'ena wongose sababu 'o nyawa manga gudai yoboa de yolio kayomakatagali, sigado kayo'odomo ma koidadiwa.

32So 'ona yotagi yongo'otiri yosikaika 'o ngii 'irii-riidika.

33Ma 'o kawasa manga gudai yakimakekau yotagi de yakinako, so 'o soa-soanoka ge'ena ma daeraaka gee 'o nyawa manga gudai yakiniiki yoowa-owara yomatisira.

34Gee 'o Yesus wo'uti 'o ngo'otiroka, de wakimake 'o nyawa yoku-kudai go'ona. 'Una wakidora sababu 'ona 'isoka 'o dombau gee komoiwau yasowohi. So 'una wokurue wakisidotoko 'okia sonaa 'o gudai.

35Ma wange 'i'aloku de 'awi do-domoteke kayongosekau 'unaka, "'Iobirou de 'o ngii ne'ena 'itingakino 'irii-riidoka.

36So yaowa, 'Aba, nakisuloko yoku-kudai go'ona yoliou la 'idadi 'o 'inomo yomadi'ija 'o soa-soanika ne'ena ma date-dateoka."

37Ma 'o Yesus wosango, "Ka nginiou niakisi'odomo." De 'awi do-domoteke go'ona kayongosekau, "'Etei 'ato ngomi salingou miotagi 'o roti mio'ija ma pipi 'o saaka 'o ratusu modidi ma ngale miakisi'odomo 'o nyawa-nyawa no'ona?"

38Ge'enaka de 'o Yesus wosano, "Nia roti 'o ngai muruoka naga? Bika nialega!" Yalegaka de yosidemo, "'O ngai motoaka, de 'o naoko 'o ngai modidioka mita."

39Ge'enaka de wosuloko go'ona manga gudai gee 'o jela-jelaka yogogeruku 'o bolu yamo-moi.

40So 'o nyawa-nyawa go'ona yogogere yomasi'atu-'aturu 'o bolu-bolu muruoka naga. Munuka 'o bolu moi yaratusu moioka, munuka yanagi motoaka.

41Ge'enaka de 'o roti de ma naoko ge'ena wa'eseno, de womatagade 'o diwangie de wongose 'ato, "'Alele! 'O 'inomo nokulakau ngomino!" Ge'enaka de ma roti waeta-eta de wi giama, 'asa de wokula 'awi do-domoteika la yosibula-bula 'o nyawa yoku-kudaika. De ma naoko 'o ngai modidi mita yakisibula-bula yoodumika.

42So ge'enaka dau yo'odomo sigado yosibunu-bunusu.

43'Iduangino de ma baili 'o do-domoteke yapoluno 'ena 'o pa'udi mogiooko de modidioka.

44Ge'enaka dau yo'odomo ka 'o nau-naurosi 'ena yacaana motoakau. 'Ena 'o ngeweka de 'o ngowa-ngowaka koyakidoimuwasi.

45Ge'ena 'iduanga de 'o Yesus wakisuloko 'awi do-domoteika yoparene 'o ngo'otiruku la yosirau doka 'o talaga ma songonaka 'o Betsaidaka. 'Ena 'o nyawa yoku-kudai go'ona ma wakisuloko yoliou.

46Gee yoku-kudai wakisuloko yolioka 'una wosau daku 'o gigie ma dekude, ge'enaka de wolahidoa ma Deade.

47'Iobirukou so 'o Yesus 'awi do-domoteke 'o talaga ma goronakau yaika 'ena 'o Yesus ka 'o dudungokasi.

48'Una wakimakeku yokangelakou yooru sababu 'o dadoko yakitomo. So 'isorika 'ibibini de wakisidu'uru ma kawotagi-tagi 'o 'akere ma dekuoko de kawogila-gila 'isoka wakipasau.

49Gee 'ona wimake 'una wotagi-tagi 'o 'akere ma dekuoko, de 'ona yongose ka 'o tokata,

50so 'ona yokoya sababu yakimodongo. Ngano 'ona yoodumu wimake so yakitodokana ma sala. Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau, "Niomarii-riidi! Ka ngoi, so 'uwa nimodongo!"

51Ge'enaka de 'una woparenokau to 'ona manga ngo'otirie, de ma dadoko ma 'iriidokau. 'O Yesus 'awi do-domoteke yoherangi ma sala.

52'O no-nako 'ihera-herangi 'o roti ngai motoa 'idadi-dadiokau gee, 'ona koyasahewasi mita. 'Ona ge'ena manga singina 'i'opini so 'isusa yasahe.

53Gee yototarika doka 'o talaga ma songonaka 'o Genesaret ma dowongioka,

54de 'asa kayo'uti 'o ngo'otiroka, 'ena 'o nyawa yanakokau 'ato 'o Yesus woboa.

55De yoowa-owara yosikademo kiaka naga bato ge'ena ma daeraaka, so ma rai yopa-panyake manga gudai de manga kokowaka yakisida-da'asa 'o Yesus wisinonu kiaka naga bato waika.

56Kiaka naga bato 'o liunu de 'o soana de 'o kota wanga-ngaimoi de yopa-panyake yakinoaku 'o nyawa yomalomu-lomu ma ngii ma dateoka. De yoga'asoko 'iti ka wi baju ma barenika ngaro ma yatigiosi la manga panyake 'i'aiki. Nago'ona la yatigiokau ge'ena, ma rai 'i'aiokau.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran