Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

1Ge'ena 'ipasa koito'ingowa de 'o nyawa 'o bolu moi manga gudai yaino yomalomunoli 'o Yesusoka. Ma to 'ona manga 'inomo koi'iwau so 'o Yesus 'awi do-domoteke waki'asoko de wongose,

2"Sioko! Ngoi takisingina 'o nyawa manga gudai ne'ena, sababu 'ona 'o wange sa'angeu de de ngoi, de ne'ena to 'ona manga 'inomo koi'iwau.

3Nako ngoi takisuloko 'ona yolio de manga sawinoka, dua 'o ngekomo ma soaka naga de kayopusa. 'Ifoloiosi naga munuka gee ma gurutoka yaino."

4Ma 'o Yesus 'awi do-domoteke yosango, "'Aba, 'o ngii ne'ena 'imatinga-tingakino, de 'o 'inomo kiano pamake la 'o nyawa 'iodumu ne'ena pakisi'odomo sigado yakipunusu?"

5De 'o Yesus wosano 'onaka, "Naga nia roti 'o ngai muruoka?" De 'awi do-domoteke yosango, "Ngai tumudiingoka."

6Ge'enaka de 'o Yesus wosuloko 'o nyawa yoku-kudai go'ona, yoodumu 'o tonaoka yogogeruku. Yogogeruku de 'o roti ngai tumudiingi ge'ena wa'ese so wi 'amalaha wositedene ma Jo'oungu ma Dutude. Ge'enaka de ma roti ge'ena waeta-eta de wi giama, deika wokula 'awi do-domoteika ma ngale yosibula-bula 'o nyawa-nyawaka. So 'awi do-domoteke yosibula-bula.

7To 'ona manga naoko ma di-dingoono 'o ngai muruoka naga mita. 'O Yesus wosi'amalahakasi ma Jo'oungu ma Dutude ma naoko ge'ena, deika wosuloko 'awi do-domoteke yosibula-bula.

8So 'ona yo'odomo yosibunu-bunusu, poilia yacaana soatoka. Ge'enaka de 'o Yesus wi do-domoteke yatoomuno ma 'inomo ma baili ge'ena 'o pa'udi tumudiingokasi. Ge'enaka de 'o nyawa yoku-kudai go'ona wakisuloko 'ato ngaro yokokilio.

9(8:8)

10De 'una de 'awi do-domoteke ma ka 'o ngo'otiruku yoparene de yotagiokau 'o Dalmanuta ma tonaika.

11'O Dalmanuta ma tonaoka yototarika de 'o Farisioka yamuruo naga yaino 'o Yesusino de yomakasango sababu yomau wisiotaka. 'Ona yoga'asoko 'o no-nako 'ila-laagomo wodiai la 'isidumutu 'ato 'una ge'ena ma Jo'oungu ma Dutuno.

12'O Yesus wotaianoka de wosango, "Tei! Ngini ma du'urude ne'ena kaitaurika niosuloko 'o no-nako 'ihera-herangi tosidumutu. Ma tooluku tinisidumutu!"

13Ge'enaka de 'o Yesus wakimadakau 'ona de woparenokau 'o ngo'otiruku so 'una de 'awi do-domoteke yomasingo'otirokau ge'ena ma talaga ma songonaka doka.

14'O Yesus 'awi do-domoteke yamongoroka 'o roti yo'asa sigado yakidugaka. To 'ona manga roti 'o ngo'otiroka duga ka 'o ngai moioka.

15'O Yesus wongose 'onaka, "Nimasitiari 'o Farisioka de 'o Herodes manga ragika."

16So ge'enaka de 'o Yesus 'awi do-domoteke yomasikademo-demo yongose 'ato, "'Una koge'ena wongose sababu to ngone nanga roti koi'iwa."

17'O Yesus wanako 'okia 'ona yatiba-tibangi. Sababu ge'ena 'una kawongosekau 'onaka, "Tei, 'ido'oa so ngini niatiba-tibangi ka nia roti koi'iwa? Ngini mita konianakowasi? De koniasahewasi? Nia di-dibangi koge'enau ma be'etoro?

18To ngini de nia akoka de 'ido'oa so koniamakewa? De to ngini de nia ngaukoka de 'ido'oa so konio'isenuwa?

19Niamongorokau? 'o roti ngai motoa gee takide-deetaku 'o nyawa yacaana motoa? De ngini ma sirete niatoomu ma baili 'o pa'udi muruoka?" De 'ona yosango, "'O pa'udi mogiooko de modidioka."

20"De mita gee 'o roti 'o ngai tumudiingi taeta-etaku, takisi'odomo 'o nyawa yacaana soatoka. Ge'ena ngini niatoomuno ma baili 'o pa'udi muruoka?" De 'ona yosango, "'O pa'udi tumudiingoka."

21De wongoseli, "Ngini koniosahewasi mita?"

22'O Yesus de 'awi do-domoteke ya'adonika 'o Betsaidaka, de wopilo-piloko wimoi 'o nyawa wituda 'o Yesusino, de yoga'asoko wi'aosi worau-rau gu'una la wisi'aiki.

23So 'o Yesus wa'ao worau-rau wi giamika de wituda ge'ena ma kota ma dudunika wisisupu. Ge'enaka de 'o Yesus wakibiti worau-rau gu'una wi akoka, 'asa de wa'aoka de wosano 'unaka, "Ne'ena namakekau 'o kianikia?"

24'O nyawa gu'una womalega 'awi daarika de kawongosekau, "Ia, takimake 'o nyawa yokakadagi, ma takimakeka 'isoka 'o gota de ma utu-utuoka!"

25Ge'enaka de 'o Yesus wa'aoli 'o nyawa gu'una 'awi akoka. Ne'ena ma moi 'o nyawa gu'una wosigou-goungu womalega-lega womau womasimake 'itiai. Ge'enaka de koworauwau. So 'o sagala moi-moi wamake 'iwaitokau.

26Ge'enaka de 'o Yesus wosuloko 'unaka, "Tagi noliou! Ma 'uwau naboa ma kotaka ge'ena."

27'O Yesus de 'awi do-domoteke yotagi 'o soa-soanika 'o Kaisarea Filipi ma date-dateoka. Naga manga do-dagi ma sigoronaka de wakisano, "Moteke 'o nyawa yongose, ngoi ne'ena nagu'una?"

28'Ona yosango, "Munuka yongose 'ato 'o Yohanes Wo'osi-'osiki; munuka yongose 'o Elia, 'o nabii ma sirasi; 'asa de munukali yongose 'o nabii wimoi."

29Ge'enaka de wosanoli 'onaka, "Ma nako ngini ma sirete, ngoi ne'ena nagu'una?" 'O Petrus wosango, "'Aba! Ngona ge'ena 'o Koana 'o Nyawa Nosilaha-laha gee ma Jo'oungu ma Dutu Woniiri-iriki!"

30Ge'enaka de wakisitiari 'onaka, "Nako de, ka 'o nyawa moika ma 'uwasi niosikademo."

31Ge'enaka de 'o Yesus wokurue wakidongose 'awi do-domoteika, "Ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka dua ma gudai tosangisara, de dua 'o Yahudioka ma balu-balusu, 'o 'imam-'imam ma saeke de 'o 'agamaka yodoto-dotoko 'iitomo. Dua 'ito'oma, ma 'o wange sa'angeka de tomomikokali."

32Ma hali ge'ena wosidemo wositi-tiaika 'awi do-domoteika. So 'o Petrus 'o Yesus witobakino wi gagaroka de wotawanono 'unaka.

33Ma 'o Yesus womalega wi do-domoteika, de wotawanono 'o Petrusika, "Ee, ngona matero ka 'o Tokata ma Koana gee de! Noma'aikika ne'enaka! Sababu 'ani di-dibangi ge'ena ka 'o nyawa ma di-dibangi; ko to ma Jo'oungu ma Dutuwa!"

34Deika 'o Yesus waki'asoko 'o nyawa yoku-kudai de mita 'awi do-domoteke, de wakisidemo wongose 'ato, "Nago'ona yomau 'imoteke ngoi, salingou 'uwa yamoteke ka to 'ona ma sirete manga mau, de salingou yamoku 'o salip de tatapu yomoteke de de ngoi.

35Sababu 'o nyawa gee yo'ahu ka de 'o dunia ma sanangi de yooluku yamada, dua 'ona manga 'ahu 'ika-kakali 'iisanga. Ma 'o nyawa gee yamada yo'ahu ka de 'o dunia ma sanangi sababu yomoteke ngoi de 'o Habari ma Owa ma Jo'oungu ma Dutuno, 'asa yamake 'o 'ahu 'ika-kakali.

36'Okia ma faedaa, nako wimoi 'o dunia de ma doda 'iodumu ne'ena ka to 'una ma 'awi 'ahu 'ika-kakali 'iisanga?

37Kaidadi 'o 'ahu ge'ena positagali de 'o kianikia?

38Nago'ona yakimaeke yongose 'ato 'ona ge'ena 'ingaku-ngaku ngoi de 'ai do-dotoika ma 'orasi 'o nyawa 'o dorou yodi-diai manga sigoronaka ne'ena, ngoi 'o Nyawa ma Ngowaka mita 'asa tongose 'onaka 'ato, 'Ngoi kotininakowa', gee dua ma 'orasi dua toboa de 'ai Dea 'awi kuasa 'imoteke 'o mala'ekati 'itebi-tebini 'o gudai."


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 8):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran