Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 >> 

1'O wange butangasi de Wakisisupu ma Wange ma Amoko ya'adono, 'o Yesus wotagi 'o Betaniaka, gee 'o Lazarus womanoa-noaka de ge'enakau 'o Lazarus wosongenuku de 'o Yesus wisimomiki.

2Ge'enaka doka 'o Yesus wisi'odomo, de ngo Marta makileleani. 'O Lazarus mita yomasido'odomo de 'o woa ma gikiri manga gudaioka de 'o Yesus.

3Yo'odomo ma gu-gudaioka de ngo Maria moboa mo'asa 'o goooro ma bounu yaowa-owa ma 'ija 'ihali ma sala ma ronga 'o narwastu, poilia 'o literi ma ngogu. De modarisi 'o Yesus 'awi douku deika mosiesaka de 'ami utu. So ma woa ge'ena ya'omanguku ma bounu 'ena ma sureka ngano ma narwastu ge'ena.

4Duga 'o Yudas Iskariot 'o Yesus wi do-domoteke wimoi gee dua 'o Yesus wiwukunu kawongosekau,

5"'Ido'oa so ma narwastu ge'ena konawukunuwa ma 'ija 'o pipi saaka 'o ratusu sa'angeka, 'asa de ma pipi nakikula 'o nyawa yosusa-susaka?"

6'O Yudas koge'ena wongose ge'ena ma ngale ko 'o nyawa susawa wakikalesangi, ma 'ena sababu 'una ge'ena wotosi-tosiki. 'Una 'ijaga wa'ese 'o do-domoteke manga pipi yalomu-lomuno 'unaka.

7Ma 'o Yesus kawongosekau, "Monimadaka muna modiai koge'ena! Muna modiai kone'ena ma ngale moidudu-duangou ma 'orasi 'ipo'osuku.

8'O nyawa yosusa-susa kaitaurika naga de de ngini, ma dua ngoi koitaurikawa naga de de ngini."

9'O Yahudioka manga gudai yo'isene 'ato 'o Yesus doka 'o Betaniaka, so 'ona yotagi dokaika. 'Ona yaika ge'ena manga dumutu duga ka 'o Yesusikawa, ma mita yomau wimake 'o Lazarus gee wosongenuku de 'o Yesus wisimomikieu.

10Ge'enau so 'o 'imam ma sae-saeke yomau wito'oma 'o Lazarus mita.

11Ngano ma sababu 'unau so 'o Yahudi ma nyawa manga gudai yakimadakau manga balusu go'ona de yongakuoku 'o Yesususika.

12Ma bibinoka 'o nyawa yoku-kudai gee yoboanou ma ngale Wakisisupu ma Wange ma Amoko yodiai, yo'isene 'ato 'o Yesus naga wi do-dagi ma sigoronakau 'awi dumutu 'o Yerusalemuno.

13So 'ona yo'ese 'o palem ma soka-soka de yotagi wisiduono de yosibeto-betongo, "'Alele! Nou, powisiarene ma Jo'oungu ma Dutu! Tanu ma Jo'oungu ma Dutu wisibarakati 'una gee woboa de ma Jou 'awi kuasa. Tanu wisibarakati 'o Israeloka nanga Koana!"

14'O Yesus wamake 'o keledai ma gooka 'o ngai moi, de ge'enaku woparene. So 'idadiokau gee 'isilefoku 'o Buku 'Itebi-tebinoka konee,

15"'Uwa nimodongo, ngini 'o Sion ma nyawa! Winimake 'ania Koana woboa, woparenuku 'o keledai ma gooka moi!"

16Ma 'orasi ge'ena 'o Yesus 'awi do-domoteke koyasahewasi 'iodumu ge'ena. Ma gee 'o Yesus wisiwangodeli ma ngale wisitedene, 'asa de 'ona yonganonie 'ato gee 'o nyawa yokakadiai 'unaka ge'ena 'isilefokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka ma ngale 'una.

17'O nyawa gee yoboa-boano ma 'orasi 'o Yesus 'o Lazarus wosongenuku de wisimomiki wi'asoko wosupu 'o bo'osukino, 'ona koyomaogoruwa yosijarita ma ngale 'o Lazarus wisiwango.

18Ge'enau so 'o nyawa yoku-kudai go'ona yotagi 'o Yesus wijai-jai. Sababu 'ona yo'isene 'ato 'unau wodiai 'o no-nako 'ihera-herangi ge'ena.

19So 'o Farisioka moi de moi yomakadongose 'ato, "'Etei, ngone kopomado-do'oawa! Kaniamake 'o nyawa posironga manga gudai yotagi wimoteke 'una!"

20'O nyawa gee yotagi-tagi 'o Yerusalemuka ma ngale yamoteke 'o lo-lomu gee ma 'orasi 'o wange ma amoko ma rame-rame ge'ena, ge'ena dau manga sigoronaka de ma 'ena mita 'o Yunanioka yamuruo naga.

21'Ona yaika 'o Filipusika de kayongosekau, "'Esa moi, nako 'idadi de ngomi miomau mimakamake de 'o Yesus." ('O Filipus 'awi 'asali 'o Betsaidano 'o Galilea ma daeraaka.)

22So 'o Filipus waika wosidemo 'o Andreasika, deika 'ona yamididi yositotara 'o Yesusika.

23'O Yesus kawongosekau 'onaka, "Ma 'orasi ya'adonokau 'o Nyawa ma Ngowaka ma Jo'oungu ma Dutu wisitedene.

24Ma gou-goungu 'itiai 'ai demo ne'ena: Nako 'o bira 'o muhi moi koyatudukuwa 'o tonauku de koisongenuwa, dua 'ena ka koge'ena ka 'o muhi moioka. Ma nako 'o bira ma muhi ge'ena 'isongene, dua ma hasili 'isupuno ma amooka.

25'O nyawa gee manga 'ahu yasingina, 'asa manga 'ahu 'iisanga. Ma 'o nyawa gee koyosinginawa manga 'ahu 'o duniaka ne'ena, 'asa yapaliara ma ngale yo'ahu kaisi'ado-'adonika.

26'O nyawa gee yomau 'ileleani ngoi, salingou 'imoteke ngoi, la 'ai ro-riwo 'idadi de de ngoi kiaka naga ngoi taika. 'O nyawa gee 'ileleani ngoi, 'asa 'ai Dea wakihoromati."

27"Tei, 'ai singina 'isusa. 'Okia salingou tongose? Salingou tongose? 'ato, ''Aba, noisiresene 'o sangisara ne'ena'? Ma ngano salingou tamoku 'o sangisara ne'ena, so ngoi toboa 'o duniano.

28'Aba, tanu nosidumutu 'ani kumati 'o nyawaka!" So 'o 'ilingi daku 'o sorogaaku 'ingose 'ato, "Ngoi tosidumutokau 'ai kumati, de 'asa tosidumutoli."

29'O nyawa yoku-kudai ge'enaka gee yo'isene 'o 'ilingi ge'ena de kayongosekau, "Ge'ena 'o duturu ma 'ilingi!" Ma naga mita yongose, "Ko'uwa, ge'ena 'o mala'ekati 'ibicara 'unaka!"

30Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau 'onaka, "'O 'ilingi gee po'ise-'isene ge'ena ma dumutu ko to ngoiwa 'ai laha, ma 'ena to ngini.

31Ne'ena ma 'orasi ya'adonokau ma Jo'oungu ma Dutu wahakimi 'o nyawa 'o duniaka, de ma 'orasi ne'ena 'o dunia yapa-paretano ge'ena la 'o Tokata ma Koana koimado-do'oawau.

32Ma ngoi ne'ena dua gee 'isitedenoka 'o salipoka de 'isidoaka 'o sorogaade, ngoi 'asa takitoomu 'o nyawa 'iodumu ngoino."

33'Una koge'ena wongose, ma ngale wosidumutu kokia ma ngekomo dua 'una wosongene.

34'O nyawa yoku-kudai go'ona kayongosekau 'unaka, "Moteke 'o besesongo ma bukuoka 'isilefoku, ma Koana 'o Nyawa Wosilaha-laha dua wo'ahu kaisi'ado-'adonika. De kokia so ngona nongose 'ato 'o Nyawa ma Ngowaka dua wisidele 'o salipoka? Nagu'una 'o Nyawa ma Ngowaka gu'una?"

35'O Yesus wosango, "'O darangi ge'ena koito'ingokawa nginioka. So niotagiou ma 'orasi 'o darangi ka de ma 'enasi, la ngini 'uwa nidaene 'o darusu. 'O nyawa gee yotagi-tagi 'o darusoka, koyosikanakowa kiaka yosikaika.

36Ma 'orasi ngoi naga nginiokasi, ge'ena matero ka 'o darangi naga nginioka. So ngini salingou niongaku ngoino la ngini nio'ahu 'o darangi ma dodaka." 'O Yesus wongoseka koge'ena, de womagoraka ge'enaka doka de kowomasidumutuawau 'onaka.

37Ngaro 'o gudaiou 'o no-nako 'ihera-herangi 'o Yesus wodiai to 'ona manga bionoka, ma 'ona koyongakuwa 'unaka.

38So ge'ena 'idadiokau 'isoka ma Nabii Yesaya wongosekau konee, "Jou, gee miosiha-habari ge'ena nago'ona yangaku? Nago'onaka nosidumutu 'ato ngona 'ifoloi nokuasa?"

39'Ona koyongakuwa, sababu 'o Yesaya wongosekau konee mita, "Ma Jo'oungu ma Dutu wongose,

40'Ngoi takidiai 'ona yopiloko de manga singina 'i'opini; la koyomasimakewau, de koyomasinakowau. La 'ona 'uwa yolioli ngoino, la 'uwa takisi'aiki.'"

41'O Yesaya koge'ena wongose sababu ma sira 'o mo-make ma sigoronaka wamakekau 'o Yesus 'asa wisitedene so wobi-bicara ma ngale 'una.

42Ngaro koge'ena, ma manga gudai mita yongaku 'o Yesusika, naga 'o Yahudioka manga balu-balusu sona. Ma 'ona koyomoroinuwa yosikawasa, sababu 'ona yakimodongo 'uwa sigado 'o Farisioka koyosidabiwau yowosanga ma Jou 'awi Woaka.

43'O Farisioka 'ona ge'ena 'ifoloi yoduaka ka 'o nyawa yakihoromati 'onaka positero ma Jo'oungu ma Dutu wakihoromati.

44Ge'enaka de 'o Yesus wosigasoko wongose 'ato, "'O nyawa gee yongaku-ngaku ngoino, 'ona ge'ena yongaku ka ngoinowa duga, ma wingaku 'unaka gee woisulo-suloko.

45De 'o nyawa gee 'imakekau ngoi, ge'ena wimakekau 'una gee woisulo-suloko.

46Ngoi toboa 'o duniano ne'ena ge'ena todadi 'o darangi, la 'o nyawa 'iodumu gee yongaku-ngaku ngoino 'uwa yogogere 'o darusoka.

47De 'o nyawa gee yo'ise-'isene 'ai do-dotoko ma koyodomotekuwa, ge'ena ko ngoiwa takihukumu. Sababu ngoi toboa ma ngale kotahukumuwa 'o nyawa 'o duniaka ne'ena, ma 'ena takisilaha.

48'O nyawa gee koidawonguwa de koyosigisenuwa 'ai demo, naga de ma 'enau gee yakihaki-hakimi. 'O demo gee tositota-totarokau, ge'enau dua yakihakimi 'o dunia ma do-dogumoka.

49Sababu gee tosibi-bicara ge'ena duga ka to ngoiwa ma sirete 'ai mau. Ge'ena 'ai Dea gee woisulo-suloko wopareta 'okia naga salingou tangose moteke ka to 'una 'awi mau.

50De ngoi tanako 'awi pareta ge'ena nisi'asa 'o 'ahu 'ika-kakalika. So ngoi tositotara moteke 'ai Dea woisidemokau."


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 12):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran