Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TABARU]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 19 >> 

1Ge'enaka de 'o Pilatus wowosanga de wakisuloko 'o tentara 'o Yesus wiribesana.

2De 'o tentara yodiai 'o Yesus 'awi tuala moi 'o gota ma sago-sago 'ito-totowoko de wi saeoka yosinoaku ma ngale wisiti-tingoono. Ge'ena 'iduanga de 'o baju 'ikaku-kakuruku ya'ungu-'ungu wisinoaku,

3de yaika yogi-gilioka 'unaka kayongosekau, "Cei! Cei! 'O Yahudioka manga Koana!" De 'ona wipoka.

4Ge'ena 'ipasa de 'o Pilatus ma moiosi wosupu de kawongosekau 'o nyawa yoku-kudaika, "Bika winilega towisisupuno 'ania bionoka, la nianako 'ato ngoi kotodamakewa 'awi sowono ka moi ma."

5So 'o Yesus wosupu de 'awi tuala 'ito-totowoko de wi baju 'ikaku-kakuruku ya'ungu-'ungu, de 'o Pilatus wongose 'onaka, "Nudau 'o nyawa gu'una."

6Gee 'o 'imam ma sae-saeke de yojaga-jaga go'ona wimake 'o Yesus, de yosigaso-gasoko, "Winisidele 'o salipoka! Winisidele 'o salipoka!" De 'o Pilatus wongose 'onaka, "Neda wini'eseno la ngini ma sirete winisidele, ngoi kotodamakewa 'awi sowono ka moi ma."

7'O Yahudioka ma nyawa yosango, "Moteke to ngomi mia hukumu, 'una ge'ena salingou wihukumu wiso-songene, sababu 'una womasironga ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Ngowaka ma ngale 'una womasitero ma Jo'oungu ma Dutu."

8'O Pilatus gee wo'isenoka koge'ena yongose, de 'ifoloiosi wimodongo.

9So wowosangoli 'awi kadato ma dodaka de gee 'o Yesus wisingosamika de 'o Pilatus wosano 'unaka, "Ngona ne'ena ni 'asali kiano?" Ma 'o Yesus kowosangowa.

10So 'o Pilatus wongoseli, "Nooluku nobicara ngoino? Ngona nanakokau ngoiou ne'ena tokuasa nisipidili bolo nisidele 'o salipoka!"

11De 'o Yesus wosango, "Nako ma Jo'oungu ma Dutu kowonikulawa 'o kuasa ge'ena, ngona ka ma eta ma koidadiwa noipareta. Sababu ge'ena 'o nyawa gee 'isisarakani ngonaka, to 'ona 'ifoloi manga sowono 'iamoko de to ngona."

12'O Pilatus kawo'isenoka ge'ena de ma ngekomo wononu la 'o Yesus wisipidili. Duga 'o Yahudioka yosigaso-gasoko 'o Pilatusika 'ato, "Nako ngona wonisipidili, ge'ena ngona konogiamanaiwau de 'o Kaisar! Sababu nago'ona la yomasironga 'o Koana, 'ona ge'ena 'o Kaisar 'awi musu!"

13So gee 'o Pilatus wo'isenoka manga demo ge'ena, de 'o Yesus wisisupuka de 'o Pilatus wogogeruku 'o sowono yolega ma diai ma go-gogeroka, 'o ngiioka gee yosironga 'o Teto 'Inao-nao. ('O Ibranioka yosironga 'o Gabata.)

14Ma 'orasi ge'ena 'o wange 'ikoronau, Wakisisupu ma Wange ma Amoko 'isoriokau. 'O Pilatus kawongosekau 'o nyawa-nyawaka go'ona, "Nee 'ania Koana!"

15De 'ona yosigaso-gasoko, "Winito'oma! Winito'oma! Winisidele 'o salipoka!" 'O Pilatus wosano 'onaka, "Salingou ngoi towisidele 'ania Koana?" De 'o 'imam ma sae-saeke yosango, "'Amia koana duga ka 'o Kaisar womatengoka!"

16So 'o Pilatus 'o Yesus wisisarakani 'onaka ma ngale wisidele 'o salipoka. So 'o solodado wi'ese de wi'asakau.

17'O Yesus wisisupu ma kotaka ge'ena, de wamoku 'awi salip wa'asa 'o ngii moika gee yosironga "'O Saeke ma Kobongo ma Ngii". ('O Ibranioka yosironga 'o Golgota.)

18Ge'enaka doka 'una wisidele 'o salipoka. Wisidisidele de de 'una 'o nyawa yamididi. Wimoi 'awi gubalioka, de wimoi 'awi giniraoka so 'o Yesus 'una ma goronaka.

19'O Pilatus wosuloko 'o Yesus 'awi salipoka 'awi saeke ma dekude yosilefoka koneda, "'O Yesus 'o Nazaretino, 'o Yahudioka manga Koana."

20'O Yahudioka manga gudai yabaca 'ituli-tulisika ge'ena, sababu 'o Yesus wiside-sidele 'o salipoka ma ngii ge'ena 'o kotaka 'ena koikurutikawa. 'Isituli-tulisika ge'ena 'o Ibranioka de 'o Latinoka de 'o Yunanioka manga demo.

21'O 'imam ma sae-saeke 'o Pilatusika yongose 'ato, "'Uwa 'isitulisika ''O Yahudioka manga Koana', la 'ena 'isitulisika, ''O nyawa nu'una wongose 'ato, Ngoi ne'ena 'o Yahudioka manga Koana.'"

22Ma 'o Pilatus wosango, "Gee 'isitulisikau ge'ena tatapu koge'enau."

23'O tentara gee 'o Yesus wisidele 'o salipoka 'iduanga, de wi pakeangi ya'ese so yomasibula yaruatoka; so 'o nyawa moi 'o ngai moi. De 'awi juba mita ya'ese. 'Awi juba ge'ena ma yodiai kadaku de 'isikauku sigado daukuku 'itotaroka ma gu-guriti koi'iwaka.

24Ma tentara go'ona yomakadongose 'ato, "'Uwa pa'ogu-'ogu 'o juba ne'ena. Nou pocabu'undi la nagu'una wadaene ge'ena 'una wa'ese." Koge'ena 'idadi moteke 'isoka kokia naga 'isitulisuku 'o Buku 'Itebi-tebinoka ge'ena la: "'Ona yomasibula-bula 'ai pakeangi de 'ai juba yodu'undi." De ma goungu 'o tentara go'ona yodiai koge'ena.

25'O Yesus 'awi salip ma dateoka yoma'oko-'okode 'o Yesus ma 'esa, de 'ami 'esa moi ma dutu, 'o ngo Maria 'o Klopas ma wekata, de ngo Maria Magdalena.

26Gee 'o Yesus wakimake ma 'esa de 'awi do-domoteke gee yomagiamanai ma sala de wisiboso-bosono yoma'okode de wongose ma 'esaka, "'Eme, gu'una to ngona 'ani ngowaka."

27'Asa de wongoseli 'awi do-domoteika gu'una, "Gumuna to ngona 'ani 'esa." So ma 'orasi ge'enau de 'ikurue 'o do-domoteke gu'una womi'asakau 'o Yesus ma 'esa momanoa 'awi woaka.

28'O Yesus wanakokau 'ato ma 'orasi ne'ena 'awi manarama 'iodumu waduangokau, de ge'ena ma ngale la 'okia naga gee 'isitulisokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka gee 'idadi, de kawongosekau, "'Ai kibiti 'idudungu."

29Ge'enaka 'o daluku ma cuka 'o sawoko moi ya'oma-'omanga. So 'o spons yawaruoka ma daluku ma cukaku, de 'o gota 'o hisop ma sagoka yosisagatuku de 'awi 'uru ma kaide yodutubo.

30Deika 'o Yesus wataili ma daluku ma cuka ge'ena, de kawongosekau, "'Iduangokau!" Ge'enaka de 'awi saeke wakuduru de 'awi ngomasa 'ipidili.

31'O Yahudioka ma balu-balusu yooluku 'o nyawa yosonge-songenuku 'o salipoka manga maieti koge'ena 'isidelika Pomaoma-omasa ma Wangeka, 'ifoloi ne'ena ma moi Pomaoma-omasa ma Wange ge'ena 'o wange ma amoko moi 'iditingaka sababu ma 'orasi 'o Yesus wisidele 'o salipoka ge'ena Pomaoma-omasa ma Wange koya'adonikawasi. 'O Yahudioka yotagi 'o Pilatusika yoga'asoko 'o nyawa yakiside-sidelika gee manga dou ya'ogu de manga songene yosiguti.

32So 'o tentara yaika de yatisira ya'ogu yamididi manga dou gee yakisidisidele de 'o Yesus.

33Gee ya'adono 'o Yesusika, 'ena wimake wosongenokau. So to 'una koya'oguwau.

34Duga 'o Yesus 'awi meseosika 'o tentara wimoi 'o kuama wositadi; de 'isupu 'o 'aunu de 'o 'akere.

35'O nyawa gee wamake-make 'okia naga 'idadiokau ge'ena, 'unau wositotara 'iodumu ge'ena la ngini mita niongaku. De 'awi sakisii ge'ena 'itiai, de 'una wanako ge'ena ma gou-goungu 'itiai.

36Ge'ena 'idadi, moteke 'isoka 'isitulisokau 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'ato, "Dua 'awi kobongo ka 'o ngai moi ma koya'oguwa."

37'O Buku 'Itebi-tebinoka 'isitulisuku mita, "'Ona 'asa wiungi-ungini 'unaka gee wisu-sumoka de."

38Ge'ena 'ipasa de 'o Yusuf 'o Arimateano woga'asoko 'o Pilatusika la 'o Yesus 'awi maieti wa'ese. ('O Yusuf ge'ena 'o Yesus 'awi do-domoteke ma kawoma'iu-'iunu sababu wakidomodongo 'o Yahudioka manga balu-balusu.) 'O Pilatus wosidabi so waika wa'ese 'o Yesus 'awi maieti.

39Mita 'o Nikodemus gee ma sira 'o obiruku de woboa-boa 'o Yesusino, 'una mita womoteke de 'o Yusuf. 'O Nikodemus wo'asa 'o gota ma tigono ma bounu yaowa-owa gee yosironga 'o mur 'isikaganuku de 'o gaharu poilia 'o kilo nagi sa'ange la wi maieti yosiesaka.

40Yamididi go'ona 'o Yesus 'awi maieti ya'ese, de yasao. Yosisao 'o songene ma sa-sao, ka ma moi de 'o mur de 'o gaharu 'isikakaganuku ge'ena, moteke 'o Yahudioka manga 'adati 'o songene yopo'osuku.

41Gee 'o Yesus wiside-sidele 'o salipoka ma dateoka, ge'enaka 'o bairi 'o ngai moi de ma dodaka 'o bo'osuku ma sungi 'o ngai moi komoiwasi yakidobo'osuku.

42Sababu 'o bo'osuku ge'ena ka ma sorino, de Pomaoma-omasa ma Wange rekeni ya'adonoka, so 'ona wipo'osuku ge'enakau doka.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 19):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel