Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 : 37 >> 

TB: Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.


AYT: Musa bahkan telah menunjukkan tentang kebangkitan orang-orang mati dalam bagian yang mencatat tentang semak duri yang terbakar, saat ia menyebut Tuhan sebagai ‘Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.’

TL: Tetapi hal orang mati dibangkitkan itu, sudah dinyatakan juga oleh Musa di dalam fasal belukar duri, tatkala disebutkannya Allah: Tuhan Ibrahim dan Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub.

MILT: Namun bahwa orang-orang mati dibangkitkan, Musa pun telah menunjukkannya pada saat di semak duri, ketika dia memanggil Tuhan (YAHWEH - 2962), Allah (Elohim - 2316) Abraham, dan Allah (Elohim - 2316) Ishak, dan Allah (Elohim - 2316) Yakub.

Shellabear 2010: Sedangkan mengenai orang-orang mati yang akan dibangkitkan kembali, bahkan Nabi Musa pun telah menyatakannya dalam tulisannya tentang semak duri yang menyala, yaitu ketika ia menyebut Allah sebagai Tuhan Ibrahim, Ishak, dan Yakub.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sedangkan mengenai orang-orang mati yang akan dibangkitkan kembali, bahkan Nabi Musa pun telah menyatakannya dalam tulisannya tentang semak duri yang menyala, yaitu ketika ia menyebut Allah sebagai Tuhan Ibrahim, Ishak, dan Yakub.

Shellabear 2000: Sedangkan mengenai orang-orang mati yang akan dibangkitkan kembali, bahkan Nabi Musa pun sudah menyatakannya dalam tulisannya tentang semak duri yang menyala, yaitu ketika ia menyebut Allah sebagai Tuhan dari Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub.

KSZI: Musa telah menjelaskan bahawa orang mati akan dibangkitkan. Dalam kisah belukar yang bernyala, Allah disebut sebagai Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak dan Yakub.

KSKK: Tentang bangkitnya orang mati, Musa telah menunjukkan kebenaran itu dalam teks tentang semak berduri, di mana ia menyebut Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.

WBTC Draft: Musa menunjukkan bahwa mereka yang mati akan bangkit. Ketika Musa menuliskan tentang semak menyala, ia menyebut bahwa Allah adalah 'Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.'

VMD: Musa menunjukkan bahwa mereka yang mati akan bangkit. Ketika Musa menuliskan tentang semak menyala, ia menyebut bahwa Allah adalah ‘Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.’

AMD: Dengan jelas Musa telah memberitahukan tentang bangkitnya orang-orang mati. Dalam tulisan Musa tentang semak duri, ia menyebut Tuhan sebagai ‘Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.’

TSI: “Tetapi tentang kebangkitan manusia sesudah kematian, itu sudah dinyatakan dalam cerita tentang semak-semak yang menyala. Karena Tuhan berkata kepada Musa, ‘Aku adalah Allah Abraham, dan Allah Isak, dan Allah Yakub.’

BIS: Musa sendiri menyatakan dengan jelas bahwa orang mati akan dibangkitkan kembali. Dalam tulisannya mengenai belukar yang menyala itu ia menyebut Tuhan sebagai 'Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'.

TMV: Musa menjelaskan bahawa orang mati akan dibangkitkan. Tulisannya tentang belukar yang bernyala menyatakan Tuhan sebagai ‘Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub.’

BSD: Musa sendiri menyatakan dengan jelas bahwa orang mati akan dihidupkan kembali. Musa pernah menulis kisah tentang belukar yang menyala. Di dalam kisah itu, ia menyebut Tuhan sebagai ‘Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub’.

FAYH: "Tetapi, mengenai dasar persoalan kalian, yaitu tentang ada tidaknya kebangkitan -- bukankah dalam kitab Musa juga sudah dinyatakan? Karena, ketika ia menulis tentang bagaimana Allah menyatakan diri kepadanya di semak menyala, ia berkata tentang Allah sebagai 'Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah adalah Allah orang yang hidup, bukan Allah orang yang mati! Jadi, dari sudut pandangan Allah, semua orang hidup."

ENDE: Perihal kebangkitan orang mati, Mosespun telah memberi pernjataan dalam bab mengenai pokok duri-duri itu, dimana ia menjebut Allah Tuhan Abraham, dan Tuhan Isaak, dan Tuhan Jakub.

Shellabear 1912: Tetapi akan hal orang mati itu dibangkitkan, yaitu dinyatakan oleh Musa pun dalam fasal Rimbun, apabila Allah disebutkannya Tuhan Ibrahim dan Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub.

Klinkert 1879: Danlagi adapon perkara orang mati dibangoenkan itoe ditoendjoek olih Moesa pon dalam beloekar doeri, tatkala diseboetnja akan Toehan: "Allah Iberahim dan Allah Ishak dan Allah Jakoeb."

Klinkert 1863: Maka jang orang mati nanti dibangoenken, ija-itoe soedah ditoendjoek nabi Moesa djoega dihoetan doeri, kapan dia panggil sama {Kel 3:6; Kis 7:32; Ibr 11:16} Toehan: Allah Ibrahim, dan Allah Ishak, dan Allah Jakoeb.

Melayu Baba: Ttapi yang orang mati nanti di-bangkitkan, Musa pun ada trangkan, dalam perkata'an deri-hal 'Pokok duri,' bila dia trick Tuhan, 'Allah Ibrahim, dan Allah Isahak, dan Allah Yakob.'

Ambon Draft: Tetapi akan itu, jang awrang-awrang mati akan bangun hidop kombali, Musa djuga sudah tondjok itu di hutan karandjang, di mana ija panggil maha Tuhan: Allah Abra; am, dan Allah Isa; ak dan Allah Jakub.

Keasberry 1853: Adapun yang mati itu akan burbangkit, muskipun tulah diunjukkan Musa pada blukar, apabila disuruhnya akan Tuhan Allah Ibrahim, dan Allah Isahak, dan Allah Yakob.

Keasberry 1866: Adapun orang mati itu akan bŭrbangkit, itu pun tŭlah diunjokkan ulih Musa dalam bŭlukar, apabila bŭrsrulah iya akan Tuhan Allah Ibrahim, dan Allah Isahak, dan Allah Yakob.

Leydekker Draft: Dan bahuwa 'awrang mati 2 'akan debangkitkan, lagi Musaj sudah meng`artikan dekat hutan karendang, manakala 'ija menjebut maha besar Tuhan 'itu 'Ilah 'Ibrahim, dan 'Ilah Jitshhakh, dan 'Ilah Jaxkhub.

AVB: Musa telah menjelaskan bahawa orang mati akan dibangkitkan. Dalam kisah belukar yang bernyala, Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.

Iban: Nyadi pasal pengangkat orang ari mati, indah Moses deh bisi nunjukka dalam cherita pasal babas ti laban api, ngumbai Tuhan nya Allah Taala Abraham, Isak, enggau Jakop.


TB ITL: Tentang <3754> bangkitnya <1453> orang-orang mati <3498>, Musa <3475> telah memberitahukannya <3377> dalam <1909> nas tentang semak duri <942>, di mana <5613> Tuhan <2962> disebut <3004> Allah <2316> Abraham <11>, Allah <2316> Ishak <2464> dan <2532> Allah <2316> Yakub <2384>. [<1161> <2532> <2532>]


Jawa: Anadene mungguh tangine wong mati iku, Nabi Musa iya wis mratelakake ana ing sajroning carita bab grumbul eri, anggone nyebut Pangeran: Allahe Abraham, Allahe Iskak, tuwin Allahe Yakub.

Jawa 2006: Anadéné mungguh tanginé wong mati iku, Musa iya wus mratélakaké ana ing sajroning carita bab grumbul eri, anggoné nyebut Pangéran: Allahé Abraham, Allahé Ishak, tuwin Allahé Yakub.

Jawa 1994: Nabi Musa dhéwé nyebutaké klawan cetha yèn wong mati bakal katangèkaké menèh. Ing tulisané, sing nyebutaké bab grumbul eri sing murub kuwi, panjenengané nyebut Gusti Allah ‘Allahé Abraham, Iskak lan Yakub.’

Jawa-Suriname: Nabi Moses déwé ngomongké kanti tyeta nèk wong mati bakal ditangèkké menèh. Nang tulisan sing ngomongké bab grumbul eri sing murup dèkné ngarani Gusti Allah: Gusti Allahé Abraham, Isak lan Yakub.

Sunda: Musa ku anjeun geus netelakeun yen nu maraot teh bakal dihirupkeun deui. Hal eta tetela dina ayat anu nyaritakeun rungkun cucuk anu hurung tea. Pangeran ku anjeunna harita disebut ‘Allahna Ibrahim, Allahna Ishak, jeung Allahna Yakub.’

Sunda Formal: Hal hudangna deui nu geus paraeh, Nabi Musa geus nerangkeun dina ayat anu ngeunaan rungkun cucuk tea; waktu Pangeran nyebatkeun Anjeun Allah nu disembah ku Ibrahim, Allah nu disembah ku Isak, jeung Allah nu disembah ku Yakub.

Madura: Mosa dibi’ ngoca’ ce’ terrangnga ja’ oreng se mate bakal epaodhi’a pole. E dhalem tolesanna parkara ombut se rabbang rowa Mosa nyebbut Pangeran jareya ‘Allahna Ibrahim, Allahna Ishak ban Allahna Yakub.’

Bauzi: Uho vedi neha, ‘Dam elodaha dam labe im elodaha bak labe ba fat ahededume usnadam vabak,’ lahame git ozodam damat modem bak. Eho ozoha, uho Musat aham di iube toedume esuhu im lam vi aame ozodam vab damat modem bak. Aham di iube ut aabadehena buà lam vuat eludam bak Musat vi aadàmu aasuhat vua elum bak lam taho faali setem vabamu Musat le netàdi ab aasdamam. Labi aasdume modeha Alat am dae vua labe futoi Musa bake nehame vameadaha bak. ‘Em abo Abrahamti Isakti Yakubti labihasu Eho vuusuhu labe ame dam labe Eba vi ozome vou baedam Ala Em am bak.’ Lahame vameadahana toeme esuhu im lam uho mahate vi ozodam vab damat modem bak. Alat aham di iube lab gagoho bak lam ame dam làtela lam gi elodahanàme fat ahedi Aba vou baedam lahasuhu bak lam Aho vameadaha bak.

Bali: Buina Dane Musa suba tatas nyritayang, mungguing anake ane suba mati lakar idup buin. Dikatuturan bet duine ane puun, dane nyuratang Ida Sang Panembahan, dadi ‘Widin Abraham, Widin Ishak muah Widin Yakube’.

Ngaju: Moses kabuat mansanan tarang toto je oloh matei kareh imbelom haluli. Huang surate tahiu rowut je hanyala ie manyewut Tuhan kilau 'Hatallan Abraham, Hatallan Isaak tuntang Hatallan Yakob'.

Sasak: Musa mẽsaq secare jelas nyatayang bahwe dengan ninggal gen teidupang malik. Dalem tulisanne mengenai bebenes saq nyale, ie sebut Tuhan nike 'Allahne Ibrahim, Allahne Ishak dait Allahne Yakub'.

Bugis: Aléna Musa pakatajangngi sibawa manessa makkedaé ripaoto’i paimeng tau maté. Ri laleng sure’na passalenna iyaro alekale’ malluwa’é nateppui Puwangngé selaku ‘Allataalana Abraham, Allataalana Ishak sibawa Allataala Yakub.’

Makasar: Kalenna Musa ampakasingaraki ma’nassana angkanaya lanipattallasa’ poleangi tau matea. Lalang ri tulisanna ri passala’na anjo rompo’ a’rinraya, nagallaraki Batara salaku ‘Allata’alana Abraham, Allata’alana Ishak, siagang Allata’alana Yakub.’

Toraja: Sia iatu kadipatuoanna to mate sule napamanassa duka Musa lan to’ duri, tonna sa’bu’ Puang Matua Puangna Abraham sia Ishak sia Yakub.

Duri: Napamanassa Nabi Musa kumua la dipatuo pole' to tomate lan curitanna to pangngala-ala dukku. Nauki'i Nabi Musa kumua, 'Ia to Puang, iamo Puang Allataala to nasompa Nabi Ibrahim, Ishak na Yakub.'

Gorontalo: Ti nabi Musa lohihilawo lopotunggulayi wolo umopatato deu ta lopowate muli popobongulo mayi lo Allahuta'ala. Tiyo loluladeyi to wungguli lo hiyambunga yilumaito. Tiyo loibode Allahuta'ala ta hetubo li nabi Ibrahim, nabi Ishak wawu ti nabi Yakob.

Gorontalo 2006: Tei Musa lohihilao malo poi̒laalo lou̒ mopatato deu̒ taamate mamuli bongulolio mai. Todelomo tuladio tomimbihu diu̒to u lei̒lei̒ta boito tio longunte Eeya odelo 'Allahu Taa̒ala lei Abraham, Allahu Taa̒ala lei Isihaka wau Allahu Taa̒ala lei Yako'.

Balantak: Musa isian nangaan se' mian lapus bo potuo'ion. Na tulisanna men muntundunkon kau morio' ruri'on men kumait iya'a, Musa nangaan se' Tumpu iya'a Alaata'ala ni Abraham, Alaata'ala ni Ishak ka' Alaata'ala ni Yakub.

Bambam: Mannassa anna dipatibangonni sule to mate dio mai kamateam aka puha napatandaam Musa illaam tulasanna diona indo api ma'nala-nala illaam satoo' kaju-kaju. Eta too ma'tula' Debata naua: 'Kaom too inde Puang Allataala to napenombai Abraham, Ishak, anna Yakub.'

Kaili Da'a: Pade nabi Musa mboto nompakanoto ka kita tomate kana matuwu bali. Riara mpotulisina ewa santungu gumbu to najelana da'a nikoni nu apu nikasangaina Pue Alatala, 'Alatala Abraham, Alatala Ishak bo Alatala Yakub.'

Mongondow: Ki Musa tontanií aindon noguman kon intau minatoi in totu-totu'ubií kom biagon bui. Tua im pinaisnya kom Buk Mosuci inta nongonguman kon onu in inontongnya kon yuaí-yuaík in diaít. Kon tua ing ki Tuhan sinangoinya, 'Ki Allah i Abraham, i Ishak bo i Yakub.'

Aralle: Didiona katuhoanna sumule to mate, puhang natula' Musa di tempona anna ungngitai Puang Alataala sinnoa puhpunna api yaling di alla' lohpo ang naoatee, 'Puang Alataala dianto Dehata ang napenombai Abraham, Isak, anna Yakub.'

Napu: Ina Kutudungiaakau lolita au ara i lalu Sura Malelaha au mopakanoto katuwonda hule tomate. I lalu sura Aturana Musa, tabasa tuntukana noumba Pue Ala mongkora i nabi Musa hangko i lalu walaa dui au rore. I tempo iti, Burahima, Isaki hai Yako, mahaemohe mate. Agayana nauri nodo, Pue Ala mouliangaa Musa node: 'Ikomi Pue Ala au rapenombai liliu Burahima, Isaki hai Yako.'

Sangir: I Musa sẹ̌sane nělahẹ u taumata nate sarung iapẹ̌bangung kapia. Su ral᷊ungu winohẹ e mạanun gahundungu sumpinị kụ dụděllị ene i sie nakasěbạu Mawu kere 'Ruatang Abraham, Duatang Ishak, Duatang Yakub'.

Taa: Pasi ane mangkonong tau rawangu muni yako ri kapatenya, sakowa i Musa mampakanasaka tempo ia mangantulis ri raya ntuntu i mPue Allah mangkonong palaong to mawali tempo junju mawea. Tempo etu i Abraham sira togo i Ishak pasi i Yakub paka masaem kapatenya yau. Pei nempo ewa wetu, i Musa tiroo manganto’o i Pue Ia Allah to napue i Abraham, pasi to napue i Ishak, pasi to napue seja i Yakub.

Rote: Musa mesa kana nafa'da no mangale'dok nae, hataholi manamate kala neukose nanatao naso'da falik. Nai susula lii na dalek, la'eneu makatemak fo manapilak ndia, ana seseik Lamatua ka da'dileo: 'Abraham Manetualai na, Isak Manetualai na, ma Yakob Manetualai na.'

Galela: De lo ma ngale o nyawa isosoneka yasioho kali, o Musa awi lefo ma rabaka wosikelelo itiai o nyawa asa ioho kali. Ena gena, o jarita ma ngale o ngangaru de o uku ma sora duma o ngangaru magena qaukuwa. Ma orasi magegena o Jou Gikimoi Una magena wipeto 'o Abraham awi Gikimoi, o Ishak awi Gikimoi, de lo o Yakub awi Gikimoi.'

Yali, Angguruk: Musan haharoho imbibahon ariyen ap warehon onoluk amuhup ane seleg teg lit wereg. Musa e folim indok ambulpul turukmu iraham libareg Allah unuk uruk lit, 'Abraham Ikni re Allah wereg, Ishak men Yakub men Inikni re Allah wereg,' ulug Allah wel tibag.

Tabaru: 'O Musa ma sirete wosidemo 'iwai-waiti monga 'ato 'o nyawa yosonge-songene 'asa yakisimomikoli. 'Awi le-lefoka gee 'o 'ubutu 'iluru-lurusu ma jarita wolefo, 'una ma Jo'oungu ma Dutu witesongo 'o Abraham de 'o Ishak de 'o Yakub manga Jou wisuba-suba.

Karo: Kerna si mate nggeluh mulihi nggo tangkas ituriken Musa i bas bagin turi-turin kerna rambah si gara. I je ikataken maka Tuhan e, e me Dibata si tetap isembah Abraham. Dibata si tetap isembah Isak ras Dibata si tetap isembah Jakup.

Simalungun: Paboa sipapuhoon do magira na dob matei ai, si Musa pe itarsingati do pasal ai, sanggah bani naporon na sampurguk ai, ai igoran do ijai Tuhan in ʻNaibata ni si Abraham, Naibata ni si Isak anjaha Naibata ni si Jakob.ʼ

Toba: Alai paboa, sipaheheon sogot angka naung mate, nang si Musa ditaringoti do i, uju di ramba na sampulguk i, ai digoar do disi Tuhan i "Debata ni si Abraham, Debata ni si Isak jala Debata ni si Jakkob."

Dairi: Si Musa sendiri enggo memagahken balik nggelluh sienggo matè idi, imo suratna terrèngèt rambah mpulguk silakat idi, 'Tuhan i, imo Dèbata si Abraham, Dèbata si Isak, dekket Dèbata si Jakob.'

Minangkabau: Nabi Musa sandiri lah manyatokan sacaro jaleh, baraso satiyok urang nan mati ka di iduikkan baliak. Nan tatulih di kitab nan disurekkannyo, tantang rimbo talawu nan tarang manyalo, inyo mangatokan baraso Tuhan tu adolah sabagai 'Allah Nabi Ibrahim, Allah Nabi Ishak sarato Allah Nabi Yakub'.

Nias: No iw̃a'õ sibai gõi Moze wa lõ tola lõ'õ te'orifi mangawuli zi no mate. Ba nisurania sanandrõsa ba za'asa'a mao si hola andrõ itõtõi Zo'aya 'Lowalangi Gaberahamo, Lowalangi Giza'aki ba Lowalangi Yakobo.'

Mentawai: Beri leú poí ka sia kai Mose, bulat makolou aikua nia katususurudda mitsá sirimanua simamatei. Ka sisurat'akenennia masikolouaké pagalaiat puo sipujujuluu aikua, si Tuhan néné, iaté 'Taikamanuan Abraham, Taikamanuan Isak, sambat Taikamanuan Jakob.'

Lampung: Musa tenggalan nyatako sai jelas kik jelma mati haga dihurikko luot. Delom tulisanni tentang belukar sai nyala ano ia nyebut Tuhan sebagai 'Allah Abraham, Allah Ishak rik Allah Yakub'.

Aceh: Nabi Musa keudroe ka geupeugah ngon trang that bahwa ureuëng maté teuma geupeubeudôh lom teuma. Lam tulésan gobnyan keuhai tamah meuduro nyang hu nyan gobnyan geupeugah bahwa Tuhan sibagoe ‘Allah Nabi Ibrahim, Allah Nabi Ishaq dan Allah Nabi Yakub’.

Mamasa: Katuoanna sule to mate, mangka duka' napa'peassakan Musa illalan sura'na untetteran to' duri ma'lana-lana. Illalan inde sura'nae napomaleso kumua Puang Allata'allamo Dewatanna Abraham, Dewatanna Ishak, anna Dewatanna Yakub.

Berik: Nabi Musa jei jener gwerauwul enggame angtane jei sege irwebisi terewer. Jeiserem ga enggalap gwerauwul, jei taterisi ti towai utuboro jeiserem aa jei ertesinirim jem temawer aa galap tulisulum. Taterisi jeiserem jebe, Nabi Musa jei ga enggam gwerauwul Abraham, Isak, ane Yakub, jei angtane gwelemana, termanyan. Abraham, Isak, ane Yakub jei safe fwater mes barwel, Nabi Musa jei ga Tuhanem temawer enggam gul, 'Tuhan Jeiba Uwa Sanbagiri Abrahammanam, Uwa Sanbagiri Isakmanam, ane Uwa Sanbagiri Yakubmanam.'

Manggarai: Latang te to’od ata mata, hi Musa poli tombo oné surak latang te remang karot, hiot caron Mori: Mori Keraéng di Abraham, Mori Keraéng di Ishak, agu Mori Keraéng di Yakob.

Sabu: Ri Musa miha do dhai ke ne peteleo, ta do made do ta pekaddhi bhale wari ngati dhara made mada. Pa dhara do bhuke ri Musa ne, jhara lua ro'a naajhu do weo ne, Muri ke ne do pale ri no ta mii 'Deo Abraham, Deo Ishak nga Deo Yakub'.

Kupang: Dalam baꞌi Musa pung tulisan ada carita pohon kici yang tabakar ma sonde angus. Dari itu carita kotong dapa tau bilang, orang mati bisa idop kambali. Di situ Tuhan Allah kasi tau sang baꞌi Musa bilang, ‘Beta ni, lu pung baꞌi-baꞌi pung Tuhan Allah. Andia baꞌi Abraham, baꞌi Isak, deng baꞌi Yakob. Dong samua sémba tarús sang Beta sampe sakarang.’

Abun: Sane sukdu subot ye gato sun kadit sukkwop it yo, Musa dom ki rer do, sangge, ye gato kwop bere sun. Musa krom subot suk gato an me kweke dik yo Musa krom suk gato Yefun Allah ki ne sare do, 'Ji anato Yefun Allah gato jom Abraham, Isak si Yakub.'

Meyah: Tina rot mar ongga Musa onggu keingg sis fob bera, ofa esinsa agot rot tenten oida rusnok ongga ranggos rimedebecki sons si. Jeska sis fob, gij mona ongga ofa ek mah ongga ent, beda ofa agot oida Tuhan Allah bera erek Abraham, Isak jera Yakub ongga ranggos sis fob rerin Allah ojgomu.

Uma: "Ane katuwu'-ra nculii' tomate-e, nabi Musa moto to mpakanoto katuwu'-ra nculii'. Hi rala jarita julumpu to jela', Musa mpokahangai' Pue' Ala hewa toi: 'Alata'ala to napue' Abraham, to napue' Ishak, pai' to napue' Yakub.'

Yawa: Muno ananyao vatano ugwenen indati ukovakato mamo Musa taune po raroron kakavimbe. Weye arono Amisye arorono ai no tanamo mbadurur no randa uga umbuga kanene rai, Musa po Amisye awainamo aneno Abraham, muno Isak, muno Yakob, awa Amisye pije.


NETBible: But even Moses revealed that the dead are raised in the passage about the bush, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob.

NASB: "But that the dead are raised, even Moses showed, in the passage about the burning bush, where he calls the Lord THE GOD OF ABRAHAM, AND THE GOD OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB.

HCSB: Moses even indicated in the passage about the burning bush that the dead are raised, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob.

LEB: But that the dead are raised, even Moses revealed in [the passage about] the bush, when he calls the Lord the God of Abraham and [the] God of Isaac and [the] God of Jacob.

NIV: But in the account of the bush, even Moses showed that the dead rise, for he calls the Lord ‘the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob’.

ESV: But that the dead are raised, even Moses showed, in the passage about the bush, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob.

NRSV: And the fact that the dead are raised Moses himself showed, in the story about the bush, where he speaks of the Lord as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.

REB: That the dead are raised to life again is shown by Moses himself in the story of the burning bush, when he calls the Lord ‘the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob’.

NKJV: "But even Moses showed in the burning bush passage that the dead are raised, when he called the Lord ‘the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.’

KJV: Now that the dead are raised, even Moses shewed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.

AMP: But that the dead are raised [from death]--even Moses made known {and} showed in the passage concerning the [burning] bush, where he calls the Lord, The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.

NLT: But now, as to whether the dead will be raised––even Moses proved this when he wrote about the burning bush. Long after Abraham, Isaac, and Jacob had died, he referred to the Lord as ‘the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.’

GNB: And Moses clearly proves that the dead are raised to life. In the passage about the burning bush he speaks of the Lord as ‘the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.’

ERV: Moses clearly showed that people are raised from death. When Moses wrote about the burning bush, he said that the Lord is ‘the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.’

EVD: Moses clearly showed that people are raised from death. When Moses wrote about the burning bush, he said that the Lord is ‘the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.’

BBE: But even Moses made it clear that the dead come back to life, saying, in the story of the burning thorn-tree, The Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.

MSG: Even Moses exclaimed about resurrection at the burning bush, saying, 'God: God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob!'

Phillips NT: But that the dead are raised, even Moses showed to be true in the story of the bush, when he calls the Lord the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob.

DEIBLER: But as to people becoming alive again after they die, Moses wrote something about that. In the place where he wrote about the burning bush, he mentions the Lord as being the God whom Abraham worships and the God whom Isaac worships and the God whom Jacob worships.

GULLAH: Moses eben show dat dem wa done dead git op fom de grabe an lib gin. E show dat dey een God Book, weh e write down bout de small bush dat beena bun. Dey dey e call de Lawd ‘de God ob Abraham, de God ob Isaac, an de God ob Jacob.’

CEV: In the story about the burning bush, Moses clearly shows that people will live again. He said, "The Lord is the God worshiped by Abraham, Isaac, and Jacob."

CEVUK: In the story about the burning bush, Moses clearly shows that people will live again. He said, “The Lord is the God worshipped by Abraham, Isaac, and Jacob.”

GWV: "Even Moses showed in the passage about the bush that the dead come back to life. He says that the Lord is the God of Abraham, Isaac, and Jacob.


NET [draft] ITL: But <1161> even <2532> Moses <3475> revealed <3377> that the dead <3498> are raised <1453> in the passage about <1909> the bush <942>, where <5613> he calls <3004> the Lord <2962> the God <2316> of Abraham <11> and <2532> the God <2316> of Isaac <2464> and <2532> the God <2316> of Jacob <2384>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 20 : 37 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran