Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 1 : 4 >> 

TB: Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.


AYT: Biarlah ketabahan memberikan hasil yang penuh supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan apa-apa.

TL: Biarlah tekun itu bekerja dengan sempurnanya, supaya kamu jadi sempurna dan cukup lengkap, dan tiada berkekurangan di dalam sesuatu apa pun.

MILT: dan biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap dengan tidak kekurangan suatu apa pun.

Shellabear 2010: Biarlah ketabahan itu menghasilkan kesempurnaan, supaya kamu menjadi orang-orang yang sempurna dan lengkap, tidak kekurangan satu hal pun.

KS (Revisi Shellabear 2011): Biarlah ketabahan itu menghasilkan kesempurnaan, supaya kamu menjadi orang-orang yang sempurna dan lengkap, tidak kekurangan satu hal pun.

Shellabear 2000: Biarlah ketabahan itu menghasilkan kesempurnaan, supaya kamu menjadi orang-orang yang sempurna dan lengkap, tidak kekurangan satu hal pun.

KSZI: Pastikan bahawa ketabahanmu itu berterusan, sehingga kamu menjadi sempurna tanpa sebarang kekurangan pun.

KSKK: Hendaklah ketabahanmu menjadi sempurna dengan pekerjaan-pekerjaan baik, sehingga kamu sendiri menjadi sempurna, tanpa cela atau cacat.

WBTC Draft: Dan kesabaran itu membuat pekerjaan sempurna. Maka kamu akan menjadi dewasa dan lengkap, kamu menjadi sebagaimana yang dikehendaki Allah terhadap kamu.

VMD: Dan kesabaran itu membuat pekerjaan sempurna, maka kamu akan menjadi dewasa dan lengkap, kamu menjadi sebagaimana yang dikehendaki Allah terhadap kamu.

AMD: Jika kamu berhasil menjadi tabah, kamu akan menjadi orang yang teguh dan dewasa, yang tidak kekurangan apa-apa.

TSI: Jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan, supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi, dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani.

TSI3: Jadi, bertahanlah terus sampai akhir supaya kamu tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi sehingga tidak kekurangan apa pun secara rohani.

BIS: Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna serta tidak berkekurangan dalam hal apa pun.

TMV: Pastikan supaya ketabahan kamu untuk menanggung penderitaan itu berterusan, sehingga kamu menjadi benar-benar sempurna dan tidak kekurangan sesuatu pun.

BSD: Engkau harus belajar tabah dalam segala hal. Karena dengan demikian engkau akan menjadi dewasa dan tidak kekurangan apa-apa.

FAYH: Sebab itu, biarkanlah kesabaran Saudara tumbuh, dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang Saudara hadapi. Karena, apabila kesabaran Saudara telah berkembang sepenuhnya, maka Saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat, tanpa cela atau kekurangan suatu apa pun.

ENDE: Tetapi kamu haruslah benar-benar bertekun supaja kamu mendjadi manusia jang sempurna, utuh dan tak berkekurangan sedikitpun.

Shellabear 1912: Maka biarlah sabar itu bekerja dengan sempurnanya, supaya kamu sempurna dan lengkap, dan satu pun jangan kurang padamu.

Klinkert 1879: Tetapi hendaklah kiranja sabar itoe menjampoernakan djalannja, soepaja kamoe mendjadi sampoerna dan hatimoe toeloes sakali, dalam soeatoepon tidak berkatjelaan.

Klinkert 1863: Tetapi biar kiranja sabar itoe ada kerdjanja jang samporna, sopaja bolih kamoe mendjadi samporna dan langkap, tiada berkoerangan satoe apa.

Melayu Baba: Dan biar-lah sabar itu buat kerja yang smpurna, spaya kamu boleh mnjadi smpurna dan lngkap, dngan t'ada kurang apa-apa.

Ambon Draft: Tetapi bejarlah katahanan itu, mendjadi satu pakardja; an jang semporna, sopaja kamu bawleh ada semporna, dan terlangkap, tijada berkurang di dalam sabarang apa-apa.

Keasberry 1853: Tutapi biarlah kiranya sabar itu munyampornakan jalannya, supaya kamu kulak munjadi samporna dan langkap, suatu pun tiada burkurangan.

Keasberry 1866: Tŭtapi biarlah kiranya sabar itu mŭnyampornakan lakunya, supaya kamu kŭlak mŭnjadi samporna dan langkap, suatu pun tiada bŭrkurangan.

Leydekker Draft: Tetapi bajiklah tahhamul 'itu 'ada padanja sawatu faxel jang semporna, sopaja kamu 'ada semporna dan maha tulus, djangan takhsir pada barang saperkara.

AVB: Pastikan bahawa ketabahanmu itu berterusan, sehingga kamu menjadi sempurna tanpa sebarang kekurangan pun.

Iban: Lalu awakka ati ti tan nya nembuka pengawa iya, ngambika kita nyadi orang ke besai tuai sereta nyadi pemadu badas, nadai kurang utai.


TB ITL: Dan <1161> biarkanlah ketekunan <5281> itu memperoleh <2192> buah <2041> yang matang <5046>, supaya <2443> kamu menjadi <1510> sempurna <5046> dan <2532> utuh <3648> dan tak <3367> kekurangan suatu apapun <3007>. [<1722>]


Jawa: Sarta sabar mantep iku kareben metokake woh kang sampurna, supaya kowe dadi sampurna lan mulus, sarta ora kekurangan sawiji apa.

Jawa 2006: Sarta sabar-mantep iku karebèn metokaké woh kang sembada, supaya kowé dadi sampurna lan mateng, sarta ora kekurangan sawiji apa.

Jawa 1994: Udinen bisané kowé tetep enggonmu ngandhemi precayamu, nganti dadia sampurna lan rumangsa ora kekurangan apa-apa.

Jawa-Suriname: Kuwi sing kudu mbok golèki; pengandelmu kudu mantep lan mateng lan ora ènèng kurangé apa-apa.

Sunda: Sing tetep mantepna, ulah boboleh teu payaan, supaya jadi jelema pasagi dina sagala hal taya kakuranganana.

Sunda Formal: jaga, malar iman tetep pengkuh, supaya dulur-dulur jaradi jalma pasagi, pepek jeung lengkep taya kakurang.

Madura: Jaga sopaja kakowadanna atena sampeyan ganeka atamba terros kantos sampeyan samporna onggu ban ta’ kakorangan e dhalem parkara ponapa’a saos.

Bauzi: Uho lab keàtedi labaha bohu meedam bak lam ba a bedi fa odohali momule. Gi keàtedi ame bak bohu meedale. Uho labi modem labe um gi labahana bohu vuusdam damat modem bak. Ba Alat uba, “Im zoho vekeho,” lahame ba uba gagom vabak. Gi ab neàdeham bak.

Bali: Pracayaja mungguing kapagehan semetone punika jaga nuntun semeton ring salampah lakun semetone, saha semeton tan pacang labuh, mangdane semeton prasida sampurna tur jangkep, samaliha tan kakirangan punapa-punapi.

Ngaju: Keleh manjaga mangat atei keton sasar tanggar sampai keton toto-toto manjadi tinduh-barasih tuntang jaton tapas taloh en-en.

Sasak: Jagaq adẽq ketekunande nike ngasilang kesempurnean, adẽq side pade jari sempurne dait lengkap, ndẽq kekurangan lẽq hal napi juaq.

Bugis: Jagaiwi kuwammengngi na asabbarakeng atimmu matterui tattamba angkammu mancajiwi tonget-tongeng sukku sibawa dé’ na akurangeng ri laleng sininna gau’é.

Makasar: Boli’mi kamma pila’ katambang sa’bara’nu sa’gennu a’jari makassa’ siagang sukku’ kammayatompa tenamo apa-apa kakurangannu.

Toraja: Sipatu tu kabantangan la landa’ lako ma’kalolokanna, dikua ammi sundun sia tang attangan, nalan mintu’nato tae’mo sayuammi.

Duri: La sasabbara'-bara'na kamu', anna te'damo caccami ba'tu kakuranganmi.

Gorontalo: Hungo lo usabari, deuwitoyito timongoli ma mowali molimomoto wawu dila oilangiya lo uhetuwa-tuwawuwa.

Gorontalo 2006: Poo̒dahai mao̒ alihu otaaba lohilaamu boito tulusi molaio̒ dilumutu timongoli tio̒otutua mowali wimu-wimumuto tutu wau diila okulangia penu boli todelomo sua̒li loolo.

Balantak: Patalai a noamuu men mokotaan iya'a kada' minsidakon tutuo'muu kalepu ka' sianta titiu'po men sian kana' na ko'omuu.

Bambam: Patubo liuia' indo kamanontongam illaam kalemu sampe kembua mapia, anna mala umpasundum anna umpatepu katuboammua' napolalam tä'um deem sassaimmua'.

Kaili Da'a: Jadi komi kana tunggai maroo ala komi majadi manoto, pade da'a maria inggu nuapa-nuapa to masipato raontiaka, pade pomparasaya komi ri ja'i Alatala da'a makura nuapa-nuapa.

Mongondow: ḷukadai simbaí umuran moropot ing ginamu tua modapot in totu-totu'udon mosompurna mo'ikow bo diaídon kodai-daitan im bayongan yagi-yagi.

Aralle: Pamatoto' loloi yato kamatohoang inaha yaling di kalaemu lambi' keboa mapia, anna malai umpasundung anna umpamatoto' kapampetahpa'ammua' lambi' dang aha la ungkakuhangngia'.

Napu: Hai hangangaa mantaha liliuke duuna i kahopoana, bona maroho mpuu pepoinalainta hai bara ara kamasalanta ba kamakuranta.

Sangir: Pakarariagạ bue tadeạu kakakědangu naung i kamene e měngkai mạhuntinamba sarangkewe i kamene těnga-těngadẹ̌ měngkasukụ mase tawe kakawusangu apa.

Taa: Wali to tao-tao komi sangkani mangansabara soba to nurata ngkomi. Apa ane komi mangansabaraka soba, ane ewa see kanjo’u-njo’u tiduga-dugang komi mawali masilonga ri lengko katuwu ngkomi pasi ri pampobuuka ngkomi, sampe gana kojo karoso ndaya ngkomi.

Rote: Manea, fo ela emi dale makatatakam ndia, nakapela nakandoo, losa te'e-te'e, emi da'di matetu-mandaak, ma emi ta to'a taa hata esa boen.

Galela: De lo o sangisara de o susa niamake ma rabaka gena hika ngini niamoku qaputuru, sidago ngini ningodu asa nia sininga foloisi qaputuru, la qangodu ka itiai de ma kurangi moi lo ihiwa.

Yali, Angguruk: Hinindi wirik toho eneg welamuhupmu siyahon tor angge oho hunubam wereg elehen mondabi fano wereg lit anggen fanowon yihik feruk lamuhup.

Tabaru: Niapaliara nia singina 'ito-tongosono ge'ena la kaisiika monga 'ikuata sigado ma gou-goungu nia'akunokau 'okia sonaa moi-moi niodaari.

Karo: Tetaplah kam megenggeng seh kinigenggengenndu serta, maka kam dewasa i bas kai-kai pe, dingen la kekurangen.

Simalungun: Anjaha hasabaron ai mangkorhon horja na gokan dear, ase gabe gokan dear nasiam, seng dong sihataon anjaha seng marhahurangan.

Toba: Alai ingkon dihorhon habengeton i do ulaon na sun denggan, asa gabe rimpas hamu, angka na so marlindang, na so marnahurang.

Dairi: Perdimata kènè mo asa ukur mbingit ndènè i, ulang singgat pertengahen ndalan sambing, tapi dak tong mo terrus i soh mbelgah janah seppè, janah oda lot kurangna i barang kadè pè.

Minangkabau: Jagoilah supayo katabahan ati angku-angku tu batambah kuwaik, sainggo angku-angku manjadi sabana-bana samparono, sarato indak bakakurangan dalam parkaro apo pun juwo.

Nias: Ya si lõ aetu wa'atedou wanaha tõdõ andrõ khõmi, irege maulu ba mo'ahonoa awõ wa lõ mo'ambõta ba ngawalõ hadia ia.

Mentawai: Oto bulat pasikeli kam, bulé puoom bagamui néné memei makokopé ipuurau, pat bulat sut pueerúmui samba táan anai apa pá ka kam simagulai.

Lampung: Jagado in ketabahan hatimu ano terus bekembang sampai keti jadi temon-temon sempurna rik mak kekurangan delom hal api pun.

Aceh: Jaga kheueh mangat tabah até gata nyan meukeumang sabe sampoe gata biet-biet sampoereuna dan hana kureueng lam hai peue mantong.

Mamasa: Patuo liui inde kamanannasan penawa illalan kalemue lambisan kembua mapia, anna malara umpasundun anna umpatepu katuoammua' napolalan tae' dengan sassana.

Berik: Aamei ga kanaufera isa fina unggwasbala jam ijeba domolaram. Jewer ga aamei gamjon ginggitfer ga isa tebafa, jega aamei waakenfer gam isa gwena. Ane gwela imnaiserem jebe, ini imna waakena seyafter ga is sege folbamini.

Manggarai: Kong damang gepek hitu manga wuad ata té’é kudut méu ciri besik, toé rehong agu toé manga géong.

Sabu: Jage we mita ne lua makka tee ade mu ne pe nga ju teru tade dhai mu ta jadhi tarra-tarra ta kete-me mu jhe bhule dho ke mu nga lua kura nga terujha ri pa dhara lai ne nga we.

Kupang: Bosong sonde usa bale balakang dari susa. Ma biar ko bosong bisa balajar tahan susa sampe bosong jadi langkáp. Deng bagitu, bosong jadi sampurna, deng sonde kurang satu apa ju.

Abun: Men mewa men nggwa mo sukye mwa gato men ku ne, subere men nggiwa men jom Yefun bi sukdu ne krat mo sukye mwa ne sino sor, kwa gato gwet yo mo nde, bere men yo ye mo suk yo o nde.

Meyah: Iwa ita idou ongga ahais erek koma ojgomuja onjoros iwa injerek Kristen ongga rinsma riteij ah ongga ongkoska gij mar nomnaga.

Uma: Toe pai' kana tari ncuu-ta duu' hi kahudua-na, bona moroho mpu'u pepangala'-ta pai' uma ria kasalaia'-na ba kakuraa'-na.

Yawa: Weti syare wasatawandi tutir ava wapo ama mane raijar, naijeamo watairijo rai tenambe to, weti ana inta meweno wasai jewenara mamaisyo wasai vintabo.


NETBible: And let endurance have its perfect effect, so that you will be perfect and complete, not deficient in anything.

NASB: And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing.

HCSB: But endurance must do its complete work, so that you may be mature and complete, lacking nothing.

LEB: And let endurance have [its] perfect effect, so that you may be mature and complete, lacking in nothing.

NIV: Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything.

ESV: And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing.

NRSV: and let endurance have its full effect, so that you may be mature and complete, lacking in nothing.

REB: Let endurance perfect its work in you that you may become perfected, sound throughout, lacking in nothing.

NKJV: But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing.

KJV: But let patience have [her] perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.

AMP: But let endurance {and} steadfastness {and} patience have full play {and} do a thorough work, so that you may be [people] perfectly and fully developed [with no defects], lacking in nothing.

NLT: So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything.

GNB: Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing.

ERV: If you let that patience work in you, the end result will be good. You will be mature and complete. You will be all that God wants you to be.

EVD: Let that patience work in you to give the result God wants. Then you will be mature and complete. You will be all that God wants you to be.

BBE: But let this power have its full effect, so that you may be made complete, needing nothing.

MSG: So don't try to get out of anything prematurely. Let it do its work so you become mature and well-developed, not deficient in any way.

Phillips NT: But let the process go on until that endurance is fully developed, and you will find you have become men of mature character, men of integrity with no weak spots.

DEIBLER: Keep on enduring difficulties bravely/patiently by trusting God more and more firmly [PRS], in order that you may become all that he intends you to be [DOU] (OR, spiritually mature and complete), not lacking …any good quality/anything you need to conduct your lives as God wants you to†.

GULLAH: Mus keep on da beah op onda mo an mo, so dat den oona gwine be jes wa God wahn oona fa be een all way, an oona ain gwine be nottin less den God wahn oona fa be.

CEV: But you must learn to endure everything, so that you will be completely mature and not lacking in anything.

CEVUK: But you must learn to endure everything, so that you will be completely mature and not lacking in anything.

GWV: Endure until your testing is over. Then you will be mature and complete, and you won’t need anything.


NET [draft] ITL: And <1161> let endurance <5281> have <2192> its perfect <5046> effect <2041>, so that <2443> you will be <1510> perfect <5046> and <2532> complete <3648>, not <3367> deficient <3007> in <1722> anything <3367>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yakobus 1 : 4 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran