Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 1 >> 

1Sura toi ngkai aku', Petrus, suro Yesus Kristus, kupakatu tilou hi koi' ompi'–ompi' to napelihi-mokoi Alata'ala, pai' to pahawu'–hawu' hi propinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia pai' Bitinia, pai' to mesowo' hi olo' tauna to uma mpo'incai Alata'ala.

2Napelihi-koi Alata'ala to Tuama apa' wae-mi patuju-na ngkai lomo'-na. Napelihi-koi hante pobago Inoha' Tomoroli' to mpopajadi'-koi bagia-na, alaa-na mengkoru-mokoi hi Yesus Kristus pai' napomoroli'-mokoi hante raa'-na. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala bona nawai'-koi kawoo–woria' gane'-na pai' kalompea' tuwu'.

3Mai-tamo mpo'une' Alata'ala, Tuama-na Pue'-ta Yesus Kristus! Ngkai pe'ahi'-na to bohe, nawai'-tamo katuwua' to bo'u, pai' katuwua' to bo'u toe tarata ngkai katuwu'-na nculii' Yesus Kristus. Toe pai' moroho poncarumaka-ta.

4Tasarumaka Alata'ala mpowai'-ta rasi' to naporodo hi hawe'ea ana'-na. Rasi' toe, to uma mogero ba mobali' ba jadi' pope, apa' natimamahi-taka hi suruga.

5Hawe'ea toe ompi', bate nipobagia, apa' mepangala'-mokoi hi Alata'ala pai' napewili'-koi hante baraka'-na bona mporata-koi mpai' kalompea' to rodo ami'-mi nawai'-kokoi hi Eo Kiama.

6Ngkai toe-mi ompi', pai' kana goe' oa'-koi. Nau' tempo toi susa' nono-ni apa' wori' nyala pesori mporumpa'-koi, goe' moto nono-ni, apa' kasusaa'-ni toe hangkale'liu-wadi,

7pai' patuju-na bona rapongincai karoho pepangala'-ni. Bulawa raparesa' hante apu raponciloi-ki ba bulawa mpu'u-idi ba bela-di. Pai' pepangala'-ni toe, meliu kasuli' oli-na ngkai bulawa, apa' bulawa uma tida duu' kahae–hae-na. Jadi', hewa bulawa raparesa' hante apu, wae wo'o pepangala'-ni raparesa' hante pesori. Bona ane monoto mpu'u-damo pepangala'-ni, ra'une', rabila' pai' rapomolangko-koi mpai', nto'u karata-na nculii' Yesus Kristus hi dunia' toi.

8Yesus Kristus toei, nau' ko'ia-i ria nihiloi owi, nipoka'ahi'-imi. Nau' uma-i nihiloi wae lau, nipangala'-imi. Toe pai' goe' nono-ni, pai' kagoe' nono-ni toe uma-pi hudu ra'uli', apa' bohe mpu'u.

9Goe'-koi, apa' nirata-mi wua' pepangala'-ni, toe-mi kalompea' tuwu' kao'-ni.

10Nabi–nabi to owi mpolowa ami'-mi beiwa Alata'ala mpopohiloi-koi ahi'-na hi tempo toi. Ngkai petete' Inoha' Kristus to hi rala nono-ra, Alata'ala mpopo'incai ami'-ramo kaparia to mporumpa' woto Kristus mpai', pai' kabohe tuwu' to narata ane timpaliu-damo kaparia-na toe. Aga nabi to owi toera, uma ra'incai beiwa kadupa'-na to ralowa toe. Toe pai' rapewulihi' mpu'u, doko' ra'inca ba nto'uma pai' beiwa kadupa'-na hawe'ea to ralowa toe.

11(1:10)

12Alata'ala mpo'uli'-raka nabi toera: napa to ralowa toe, bela hi hira' moto kadungkua-na. To ralowa toe, hi koi'-hana kadungkua-na. Pai' hewa toe lau, napa to ralowa nabi to owi toera, raparata-mi hante kanoto–noto-na hi koi', apa' ria-mi tauna to mpoparata-kokoi Kareba Lompe' hante baraka' Inoha' Tomoroli' to ngkai Alata'ala. Bangku' mala'eka-hawoe', doko' lia-ra-rawo mpewulihi' kalompea' to nirata-mi toe-e ompi'.

13Jadi' ompi'–ompi', apa' ria-mi poncarumakaa-ni to moroho toe-e, toe pai' ku'uli'-kokoi: pakanoto-mi nono-ni, neo' lempe', pai' ncarumaka mpu'u-mokoi hi rasi' to rawai'-kokoi ane rata nculii'-ipi mpai' Yesus Kristus.

14Apa' lawi' napo'ana'-mokoi Alata'ala-e, tuku'-mi hawa'-na, neo'-pi ntora mpotuku' konoa-ni moto hewa owi nto'u-ni hi rala kabengia-na-pidi.

15Kana moroli'-koi hi butu nyala akeka-ni, apa' Alata'ala, moroli'-i-hana, pai' nakio'-koi bona mpotuku' kehi-na.

16Apa' ria Lolita Alata'ala to te'uki' owi to mpo'uli': "Kana moroli'-koi, apa' Aku' toi moroli'-a."

17Ompi'–ompi', mo'oha'-koi hi dunia' toi hewa tauna to liu-wadi. Pai' ane mosampaya-koi hi Alata'ala, ni'uli' kaHi'a-na Tuama-ni. Toe pai' kana mengkoru-koi hi Alata'ala bula-ni mo'oha' hi dunia' toi-pidi. Apa' Alata'ala to nipoTuama toei-e, Hi'a-mi Topohura to mpobotuhi kara–kara butu dua tauna ntuku' po'ingku-ra, uma-i-hana mpelence tauna.

18Mengkoru-koi hi Alata'ala, apa' ni'inca moto napa pobayari-na Alata'ala bona mpobahaka-koi ngkai tuwu'-ni to ri'ulu. Tuwu'-ni to ri'ulu to nipososora ngkai ntu'a-ni toe, uma ria tuju-na. Aga Alata'ala mpobahaka-mokoi ngkai tuwu'-ni to ri'ulu toe, pai' pobayari-na bela rewa to uma tida duu' kahae–hae-na, hewa bulawa ba salaka',

19tapi' to masuli' lia oli-na, toe-mi raa'-na Kristus. Kristus toe raponcawa ana' bima to uma ria kasalaia'-na ba kakuraa'-na, to rasumale' jadi' tolo' woto-ni.

20Kako'ia-na dunia' rapajadi', napakatantu ami'-mi Alata'ala kaYesus-na to jadi' Topetolo'. Aga lako' mehupa'-idi hi dunia' bona mpotolo'-koi hi eo–eo mpomohui' Eo Kiama toi-e.

21Ngkai Hi'a toe-mi pai' alaa-na mepangala'-mokoi hi Alata'ala. Alata'ala mpopotuwu'-i nculii' pai' nawai'-i kabohea tuwu'-na, alaa-na mepangala' pai' mesarumaka-mokoi hi Alata'ala.

22Jadi' ompi'–ompi', nituku'-mi Kareba to makono, pai' nipakaroli' nono-ni bona ma'ala-koi mpoka'ahi' ompi' hampepangalaa'-ni hante nono-ni mpu'u. Toe pai' kuparesai'-koi bona momepoka'ahi' mpu'u–mpu'u-koi hadua pai' hadua hante karoli'–roli' nono-ni.

23Apa' mporata katuwua' to bo'u-mokoi, pai' katuwua'-ni to bo'u toe, bela-pi ngkai manusia' to kana mate. Katuwua'-ni toe, ngkai Alata'ala to uma-hana ria kamatea-na. Mporata-koi katuwua' to bo'u toe, apa' mepangala'-mokoi hi Lolita Alata'ala to tuwu' pai' to tida duu' kahae–hae-na.

24Hewa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi: "Katuwu' manusia'-le, hewa kowo', hawe'ea kancolaa-ra hewa sehe kowo'. Kowo' molaju, sehe-na roda',

25aga Lolita Pue' tida duu' kahae–hae-na." Lolita Pue' tohe'i, toe-mi Kareba Lompe' to raparata-kokoi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Petrus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran