Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 10 >> 

1Atura Pue' to naparata Musa, hewa gambara-wadi. Hi Atura toe, ko'ia ta'incai mpu'u kalompea' to tarata ngkai Kristus. Tahilo kao'-na-wadi, bela lence-na mpu'u. Ntuku' Atura Musa toe, butu–butu mpae-na tauna to doko' mpomohui' Alata'ala mpokeni pepue'-ra to hibalia oa'-wadi, aga uma-ra jadi' monoa' hi poncilo Alata'ala hi kampokeni-ra pepue' toe.

2Ane ke rapa'-na tauna to mepue' hewa toe tebohoi' mpu'u-ramo ngkai jeko'-ra, ke rabahakai-mi mpokeni pepue'-ra, apa' ra'inca kate'ampungi-nami jeko'-ra pai' uma-pi rapoinono oa' kamojeko'-ra.

3Ntaa' uma-di hewa toe-e. Ngkai pepue' to rakeni butu–butu mpae-na toe, rakiwoi oa' kamojeko'-ra.

4Apa' raa' japi pai' raa' kebe' uma-hawo mpopori jeko'.

5Toe-mi pai' karata-na Kristus hi rala dunia', na'uli' mpo'uli'-ki Alata'ala hewa toi: "Uma nuperapi' pepue' pai' penyompa, uma nupokonoi pepue' to ratunu ba porewua to rasumale' mpohompo' jeko'. Aga woto-ku moto-mi nuporodo hewa pepue' to nupokono.

6(10:5)

7Toe pai' ku'uli': Oi-ama Alata'ala, tumai-ama mpobabehi konoa-nu, hewa to te'uki' ami'-mi hi rala Buku Tomoroli' to mpotompo'wiwi-a."

8Lomo'-na na'uli' Kristus hewa toi: Alata'ala uma mperapi' pepue' pai' penyompa, pai' uma napokonoi pepue' to ratunu ba porewua to rasumale' mpohompo' jeko'--hiaa' hawe'ea pepue' toe we'i lau ratonu ntuku' Atura Pue' to na'uki' Musa.

9Oti toe, na'uli' wo'o-mi: "Oi-ama Alata'ala, tumai-ama mpobabehi konoa-nu." Ada to ri'ulu uma-pi natuku', mpobabehi konoa Alata'ala-i-damo.

10Yesus Kristus, nababehi mpu'u-mi konoa Alata'ala: woto-na moto-mi napopenyompa hangkani lau-wadi hi Alata'ala. Pai' ngkai pobabehi-na toe, napomoroli'-tamo duu' kahae–hae-na.

11Hawe'ea imam agama Yahudi, butu–butu eo-nara mokore mpokamu bago-ra, pai' wori' ngkani-ra mpotonu pepue' to hibalia oa'-wadi--hiaa' pepue'-ra toe uma oa'-wadi mpopori jeko'.

12Tapi' Kristus-hana, hangkani lau-i-wadi mpotonu woto-na rapatehi mpohompo' jeko' manusia', pai' pobabehi-na toe uma-pi mingki' rahulii' duu' kahae–hae-na. Ka'oti-na mpotonu pepue'-na, mohura-imi hi mali ngka'ana Alata'ala, apa' hudu-miki bago-na.

13Wae lau Kristus mpopea tempo-na Alata'ala mpopengkoru hawe'ea bali'-na hi Hi'a.

14Jadi', ngkai kamate-na to hangkani lau-wadi toe, napomoroli'-tamo ngkai jeko'-ta pai' napomonoa'-ta hi poncilo Alata'ala, uma-pi ria kakuraa'-ta, duu' kahae–hae-na.

15Jadi', uma-pi mingki' ria pepue' ntani'-na mpohompo' jeko'-ta. Hono'-mi Yesus. Pai' tudui' tohe'e narohoi wo'o-hawo Inoha' Tomoroli'. Hi rala Buku Tomoroli', na'uli'-taka hewa toi:

16"Tohe'i mpai' Pojanci to kubabehi hante hira' hi eo–eo to tumai. Hawa'-ku kutu'u hi rala nono-ra, pai' ku'uki' hi rala pekiri-ra." Hewa toe-mi ponguli' Pue'. Oti toe, na'uli' wo'o:

17"Jeko'-ra pai' sala'-ra tungkai' kulipo'-mi."

18Jadi', ane ntoa' te'ampungi-mi jeko' pai' sala'-tae, uma-pi mingki' ria pepue' ntani'-na mpohompo' jeko'-e.

19Ompi'–ompi'! Ane Imam Bohe mesua' hi rala Kamar to meliu tena Karoli'-na, kana mpokeni raa' porewua-i. Wae wo'o kita': ngkai raa' kamate-na Yesus, uma-tapa me'eka' mpomohui' Alata'ala, daho'-tamo mponyanyo-i.

20Ma'ala-ta mponyanyo-i, apa' mpotara ohea to bo'u-tamo. Ohea toe, ohea to natate-taka Yesus, to ngkeni-ta hi katuwua' to lompe'. Hi rala tomi pepuea' to Yahudi owi, kain porini–olo' mpolawa' ohea ntodea mesua' hi rala Kamar to meliu tena Karoli'-na. Tapi' kita', uma-pi ria to mpolawa' ohea-ta mpomohui' Alata'ala, apa' Yesus-mi mpobea-taka ohea mpomohui'-i, apa' napewai'-mi woto-na rapatehi.

21Yesus toe-imi to jadi' Imam Bohe to mpohawai' ihi' tomi Alata'ala--batua-na, kita' toi-mi lau.

22Nono-ta napomoroli' hante raa'-na bona ta'inca ka'uma-napi ria kasalaa'-ta. Woto-ta naniu' hante ue tanda kanabohoi'-ta. Toe pai' ku'apui nono-ni ompi', mai-tamo mpomohui' Alata'ala hante nono mpu'u pai' hante pepangala' to uma-pi morara'.

23Neo' tabahakai ncarumaka Yesus, tapangaku' kahi'a-na Pue'-ta, apa' Alata'ala mpopadupa' oa' janci-na hi kita'.

24Kana momepe'ili'-ta pai' mome'apui ngkanono-ta bona mpoka'ahi' doo-ta pai' mpobabehi po'ingku to lompe'.

25Neo' tabahakai mogampara hangkaa–ngkania, hewa to rababehi tauna hantongo'. Kana tida-ta morumpu pai' momerohoi ngkanono, peliu–liu-nami hi tempo toi, apa' ta'inca moto neo' rata-imi Pue'.

26Neo' nibahaka pepangala'-ni ompi'. Apa' ane mpolia' ta'epe pai' ta'inca-mi kareba to makono to ngkai Pue'-e, pai' oti toe tatungkai' moto mposapuaka-i, uma-pi-hana ria pepue' ntani'-na to ma'ala mpohompo' jeko'-ta.

27Ane hewa toe kehi-ta, bate me'eka'-ta mpopea tempo-na Alata'ala mpohurai kara–kara-ta, me'eka'-ta mpoka'eka' pehuku'-na to hewa apu to wewo'--apa' gaga pehuku'-na mpohuku' tauna to mpo'ewa-i.

28Tauna to uma mposaile' Atura Musa owi, ane ria-mi rodua ba tolu tauna to mposabii' kamakono-na mpu'u-i masala', uma ria ampungia-na, bate rahuku' mate-i.

29Ane hewa toe-mi huku' tauna to uma mposaile' Atura Musa, peliu–liu-nami mpai' tauna to mpobahaka pepangala'-ra hi Yesus. Tauna toera, hewa to mpopongko lau-mi Ana' Alata'ala. Ra'uli'-rana, uma ria kalaua-na raa' Yesus to mporohoi Pojanci Alata'ala pai' to mpomoroli'-ra. Mporuge' lau-ramo Inoha' Tomoroli' to nawai'-taka Alata'ala ngkai kabula rala-na. Tantu meliu kagaga pehuku'-na Alata'ala hi tauna to hewa toe kehi-ra.

30Jadi', neo' mpu'u tabahaka pepangala'-ta ompi', apa' ta'inca moto-mi Lolita Pue' to mpo'uli': "Aku' to mpehawai, Aku' to mpohuku'." Pai' te'uki' wo'o hewa toi: "Pue' mpohurai kara–kara ntodea-na."

31Uma mowo kame'eka'-ta, ane hewa toe mpu'u sala'-ta, pai'-ta nahuku' Alata'ala to Tuwu'.

32Kiwoi-koi ompi' tempo kamporata-ni kabajaa-na. Nto'u toe, wori' kaparia mporumpa'-koi sabana petuku'-ni hi Pue'. Aga nau' wae, uma-koi ngkala'ura, bate tida oa'-koi mpotuku'-i.

33Ria-koi to raruge' pai' rabalinai' hi mata ntodea, ria wo'o-koi to mpotulungi doo-ni to rabalinai', duu'-na koi' lau wo'o-mi to rakahurui.

34Towe wo'o nono-ni mpenonoi tauna to ratarungku' sabana petuku'-ra hi Pue' Yesus. Kararampaki-na rewa-ni, uma nitapari, goe' moto-koi, apa' ni'inca karia-na timamahia-ni to meliu kalompe'-na pai' to tida duu' kahae–hae-na.

35Nto'u toe ompi', moroho mpu'u pepangala'-ni hi Pue'. Jadi', pepangala'-ni to moroho toe neo'-hawo nibahaka, apa' ane tida-koi mepangala', bohe mpai' hiwili-na.

36Kana tida-koi mepangala' nau' ba napa–napa to jadi', tuku' ncuu-mi konoa Alata'ala, duu'-ni mporata to najanci-kokoi.

37Uma-pi mahae, madupa' Lolita Alata'ala to mpo'uli': "Bate tumai-ile to tumai-e, uma-ipi mahae rata, uma-i leba' ntalu'aa'.

38Tauna to monoa' hi poncilo-ku, mporata-ra katuwua' to lompe' ngkai pepangala'-ra. Aga ane ria to ngkala'ura, uma-ra kupokonoi."

39Kita' tohe'i ompi', bela-ta tauna to ngkala'ura pai' to rahuku'. Kita' toi tauna to mepangala' pai' to mporata katuwua' to lompe'.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel