Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 11 >> 

1To ra'uli' pepangala', batua-na: napa to tasarumaka hi Alata'ala, taparasaya bate madupa' mpai'. Pepangala', batua-na: nau' ko'ia tahiloi lence-na to tapopea, monoa' hi rala nono-ta karia-na mpai'.

2Ngkai pepangala'-ra, tauna tempo owi napokagoe' Alata'ala.

3Ngkai pepangala'-ta, ta'inca langi' pai' dunia' napajadi' Alata'ala hante lolita-na-wadi. Jadi', hawe'ea to tahilo, nababehi ngkai to uma kahiloa.

4Ngkai pepangala'-na Habel, pai'-i mpotonu pepue'-na hi Alata'ala to meliu kalompe'-na ngkai pepue' to natonu Kain tuaka-na. Ta'inca kamepangala'-na, apa' Alata'ala goe' mpotarima pepue'-na, pai' ngkai pepangala'-na toe, Alata'ala mpo'uli' kamonoa'-na. Mate-imi Habel, aga ma'ala-mi ta'uli' mololita-i-pidi duu' tempo tohe'i.

5Ngkai pepangala'-na Henokh, uma-i-hana mate, ra'ongko' tuwu'–tuwu'-i ngkai dunia' toi. Uma hema to mporua' woto-na, apa' Alata'ala mpo'ongko'-i ngkai dunia' toi. Hi rala Buku Tomoroli' te'uki': kako'ia-na Henokh ra'ongko', Alata'ala mpokagoe'-i.

6Jadi' monoto-mi ta'inca karia pepangala'-na, apa' uma ria tauna to napokagoe' Alata'ala ane uma-ra mepangala'. Apa' tauna to dota mpomohui' Alata'ala kana mparasaya hewa toi: Alata'ala bate ria, pai' bate nahiwili kehi butu dua tauna to mpu'u–mpu'u mpopali'-i.

7Ngkai pepangala'-na Nuh, pai'-i mengkoru hi hawa' Alata'ala. Alata'ala mpo'uli'-ki karia-na mpai' ue mowo' to mpoliu' dunia'. Jadi', nau' ko'ia nahiloi kadupa'-na, natuku'-mi hawa' Alata'ala, pai' nababehi sakaya to bohe, bona hi'a hante tobine-na pai' ana'–ana'-na uma mate matala. Ngkai pepangala'-na, hawe'ea tauna hi dunia' rahuku', aga hi'a-hana, monoa'-i hi poncilo Alata'ala.

8Ngkai pepangala'-na Abraham, natuku' hawa' Alata'ala. Alata'ala mpokio'-i pai' nahubui-i hilou hi ngata to molaa, na'uli'-ki: "Ngata toe mpai' ria, jadi' bagia-nu pai' muli–muli-nu." Jadi', nau' uma na'incai hiapa kahilouaa-na, pe'ongko'-nami hilou ntuku' hawa' Alata'ala.

9Karata-na hi ngata toe, napangala' oa' janci Alata'ala to mpo'uli' katana'-na toe mpai' jadi' bagia-na pai' bagia muli-na. Alata'ala mojanci hewa toe wo'o hi ana' Abraham to rahanga' Ishak pai' kumpu-na to rahanga' Yakub. Tapi' nau' tana' toe bagia-ra moto ntuku' janci Alata'ala, mo'oha'-ra hewa torata-wadi hi tana' toe. Mo'oha'-ra hi rala kemah.

10Abraham mo'oha' hi rala kemah, apa' napopea-pidi ngata to moroho parawatu-na, to napajadi' pai' to nawangu Alata'ala moto.

11Ngkai pepangala'-ra, nau' tu'a-imi Abraham, pai' Sara lalo wo'o-i, mporata moto-ra karohoa mporata ana'. Toe jadi' apa' monoto hi nono Abraham kanapadupa'-na moto mpai' Alata'ala janci-na.

12Nto'u toe, hewa to mate-mi woto-na Abraham apa' tu'a-imi. Aga nau' wae, apa' lawi' ria-hana pepangala'-na, ngkai Abraham toe-imi mehupa' wori' muli-na, to uma tebila' kadea-ra, hewa kawori' betue' hi langi', pai' hewa kawori' wo'one hi wiwi' tahi'.

13Hawe'ea tauna toera tida mepangala' duu' hi kamatea-ra, ko'ia raratai napa to najanci-raka Alata'ala. Ma'ala-mi ta'uli': rahilo ngkawao-pidi kadupa'-na. Ra'inca moto kamahae-na-pidi kadupa'-na, aga nau' wae uma morara' nono-ra hi pojanci Alata'ala. Goe' moto-ra mpopea kadupa'-na, pai' ra'uli': katuwu'-ra hi dunia' toi hewa torata to mo'oha' hampai'-wadi.

14Tauna to mpo'uli' hewa toe, monoto-mi kampopali'-ra ngata to rakatidai.

15Bela ngata to rapalahii-mi wengi to rakalentorai. Apa' ane ke ngata toe to rakalentorai, ria moto loga-ra nculii' hi ngata toe.

16Bo ngata to rakalentorai toe, ngata to meliu kalompe'-na, toe-mi ngata suruga. Toe pai' Alata'ala uma me'ea' rakahangai' Pue'-ra, apa' naporodo-miraka hi suruga.

17Ngkai pepangala'-na Abraham, pai'-i mpotonu Ishak ana'-na naponcawa pepue'-na hi Alata'ala, nto'u Alata'ala mponciloi pepangala'-na. Lomo'-na Alata'ala mpo'uli'-ki hewa toi: "Ngkai ana'-nu tetu-mi mpai', mporata-ko muli to wori', hewa to kujanci-kokoe." Aga nau' wae, sadia moto-i Abraham mpotonu ana'-na to hadudua toe bona rasumale'.

18(11:17)

19Apa' na'uli' Abraham, mobaraka' moto-i Alata'ala mpotuwu' nculii' Ishak ngkai kamatea-na. Jadi', ma'ala-mi ta'uli': narata nculii' moto ana'-na ngkai kamatea.

20Ngkai pepangala'-na Ishak, pai'-i mpogane' Yakub pai' Esau, pai'-i mpolowa napa to jadi' hi eo mpeno-na.

21Ngkai pepangala'-na Yakub, kaneo'-na mate-imi nagane'-ramo ana' Yusuf to rodua, pai'-i mponyompa Alata'ala bula-na mpetituku woo'-na hi wuntu lua'-na.

22Ngkai pepangala'-na Yusuf, nto'u neo' modupe'-mi inoha'-na, nalowa ami' palai-ra mpai' muli Israel ngkai tana' Mesir. Pai'-i mo'iwili na'uli': "Ane malai-pokoi mpai' ngkai Mesir, wuku-ku kana nikeni."

23Ngkai pepangala'-ra totu'a-na Musa, pai'-ra mpowuni-i tolu mula kahae-na ngkai kaputu-na. Rahilo kasubo'-na, pai' uma-ra me'eka' mpotiboki hawa' raja Mesir.

24Ngkai pepangala'-na Musa, bohe-imi, oja'-i rakahangai' kumpu raja Mesir.

25Apa' uma-i dota tuwu' goe' rala jeko' to hangkale'liu-wadi, na'agi-pi mporata kaparia hangkaa–ngkania hante ntodea Alata'ala.

26Oja'-i mporata ka'uaa' hi tana' Mesir, na'agi-pi raruge' sabana pepangala'-na hi Magau' Topetolo' to rata ngkabokoa'. Apa' Musa ntora mpoimata–mata hiwili pepangala'-na to narata mpai' hi eo mpeno-na.

27Ngkai pepangala'-na, napalahii tana' Mesir, uma-i mpoka'eka' roe raja Mesir. Ntaha-i hi rala kasusaa', apa' mpohilo-imi-hana Alata'ala to uma kahiloa.

28Ngkai pepangala'-na, nababehi ada eo bohe Paskah, nahubui-ra to Yahudi mpohiwe raa' hi wobo' tomi-ra, bona ane liu mpai' mala'eka to mepatehi, ana' ulumua'-ra uma rapohipatehii hante ana' ulumua'-ra to Mesir.

29Ngkai pepangala'-ra to Yahudi owi, pai'-ra mpodongka' Tahi' Molei hewa to momako' hi role-na moto-ra-wadi. Hiaa' to Mesir-hana, mate matala-ramo hi rala tahi' bula-ra medongka'-pidi.

30Ngkai pepangala'-ra, ratololiki bente ngata Yerikho rala-na pitu eo, duu'-na motongka-mi bente-ra.

31Ngkai pepangala'-na Rahab, uma-i rapatehi hangkaa–ngkania hante hingka ngata-na, to uma-ra-rana mengkoru hi Alata'ala. Rahab toei, tobine to uma tumotoa gau'-na. Aga nto'u-na ba hangkuja dua-ra tantara to Yahudi hilou mpokamata ngata Yerikho, napopehani-ra hi tomi-na, pai' natulungi-ra.

32Ke wori'-pidi anu ku'uli', aga uma-pi wori' loga-ku. Hiaa' bo ko'ia kututura Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel pai' nabi–nabi ntani'-na.

33Ngkai pepangala'-ra pai' alaa-na mpopengkoru-ra raja–raja, moparenta-ra hante kanoaa', mporata-ra to najanci-raka Alata'ala, mpo'ompo-ra nganga singa,

34uma-ra mate hi rala apu to wewo', mpetiboi'-ra tauna to ngasa' mpatehi-ra, lente-ra, aga jadi' moroho moto-ra, bia'-ra hi rala panga'ea, mpodagi-ra tantara–tantara bali'.

35Ngkai pepangala'-ra, tobine–tobine mporata nculii' ana'-ra to mate-mi, rapotuwu' nculii'-raka. Aga ria wo'o-ra to rasesa' sabana pepangala'-ra duu'-ra mate, uma-ra dota rabahaka, apa' doko' rapotuwu' nculii'-ra pai' mporata katuwua' to meliu kalompe'-na.

36Ria-ra to rapopo'ore' pai' raweba', ria wo'o-ra to rahoo' pai' ratarungku'.

37Ria-ra to rapana' hante watu duu'-ra mate, ria to rapua' hante garagaji', ria to rasumale'. Ria-ra to mpe'ahii' lia katuwu'-ra, pohea-ra muntu' kuliba bima pai' kuliba kebe'-wadi. Rabalinai'-ra pai' rasesa'-ra.

38Metibo'-ra hilou hi papada to wao' pai' hi bulu'-na, mo'oha'-ra hi horoa watu. Hiaa' kakoo–kono-na, dunia' toi bela po'ohaa' to natao hi hira'.

39Hawe'ea tauna toera napokagoe' Alata'ala sabana pepangala'-ra. Tapi' ko'ia raratai poko to najanci-raka.

40Ko'ia raratai, apa' Alata'ala mporodo-taka anu to meliu kalompe'-na, bona hinto'ua hante kita' mpai', pai' lako' rarata-di-rawo kalompea' to uma ria kakuraa'-na.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran