Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 

1Hi ngata Kaisarea, ria hadua tomane, hanga'-na Kornelius. Kornelius tohe'ei, pangka'-na kapitee to mpohawai' ha'atu tantara to Roma hi rala hampo'emaa' to rahanga' "Tantara Italia."

2Bela-i to Yahudi, aga mengkoru mpu'u-i hi Pue' Ala, pai' hira' hantinaa-ra mepue' hi Alata'ala. Wori' doi nawai'-raka to Yahudi to kabu, pai' tida-i mosampaya hi Alata'ala.

3Rala-na ha'eo, ba jaa tolu libe eo wae, mopangila-i Kornelius. Hi rala pangila-na toe, monoto lia nahilo hadua mala'eka Pue' mehupa' pai' mpokio'-i, na'uli': "Kornelius!"

4Me'eka'-i Kornelius mponaa mala'eka toei. Metompoi'-i: "Napa-die Pue'?" Na'uli' mala'eka toei: "Goe'-i Alata'ala mpo'epe posampaya-nu, pai' na'inca kamanara-nu mpotulungi tokabu.

5Wae-pi, hubui tauna hilou hi Yope mpali' hadua tauna to rahanga' Simon Petrus, pai' kio'-i tumai.

6Po'ohaa'-na mohu' hi wiwi' tahi', hi tomi hadua topobago rewa kuliba, Simon wo'o hanga'-na."

7Kamalai-na mala'eka to mpololitai-i toe, Kornelius mpokio' rodua pahawaa'-na pai' hadua tantara sarumakaa-na. Tantara sarumakaa-na toe, to mengkoru wo'o-i-hawo hi Pue' Ala.

8Kornelius mpo'uli'-raka napa to lako' nahilo we'i hi rala pangila-na, pai' nahubui-ra hilou hi Yope mpopali' Petrus.

9Kamepulo-na, bula-ra hi lengko ohea-pidi to rahubui toera, kamohu'-ra hi Yope, Petrus wo'o-hawo ngkahe' hilou hi pengkawinaraa to hi lolo tomi to molempe ata'-na, hilou mosampaya.

10Neo' tebua'-mi eo-na, mo'oro'-imi doko' ngkoni'. Jadi', bula-na mpeka'au kataha' koni', muu–mule' ria pangila-na.

11Hi rala pangila-na toe, mpohilo-i langi' tebea pai' ria to hewa kumu' to mowela' ratoe hi opo' huno-na pai' ra'ulu tumai hi tana'.

12Hi rala kumu' to ra'ulu toe, mparanyalaa binata, ria omea: to opo' witi'-na, to menyolo, hante danci wo'o.

13Oti toe, na'epe Petrus ria to mpololitai-i, na'uli'-ki: "Ee Petrus! Mai-moko, sumale'-ramo binata toera lau, pai' nukoni'."

14Na'uli' Petrus: "Uma-e' Pue'! Ko'ia ria kukoni' to rapalii' ba to ra'uli' babo' ntuku' ada agama-kai."

15Na'uli' tena topololita toei mpo'uli'-ki Petrus: "Napa to na'uli' Alata'ala lompe', neo' nu'uli' iko babo'."

16Pangila toe tolu ngkani nahilo, pai' oti toe, te'ore' nculii'-mi kumu' toe hilou hi langi'.

17Ngkai ree, ingu'-imi Petrus mpopekiri ba napa batua-na pangila to lako' nahilo toe. Bula-na mopekiri-pidi, rata-ramo suro Kornelius hi ngata Yope. Mepekune'-ra hi pue' ngata kahiapa-na tomi Simon. Ratudo'-raka tomi to rapali' pai' hilou-ramo mokore hi wobo' wala,

18pai'-ra mepekune', ra'uli': "Ba ria hi rehe'i hadua torata to rahanga' Simon Petrus?"

19Bula-na mopekiri-pidi Petrus, Inoha' Tomoroli' mpo'uli'-ki hewa toi: "Epe pe'! Ria tolu tauna tumai mpali'-ko.

20Pesahui mana'u. Neo' morara' nono-nu mpotuku'-ra, apa' Aku'-hana to mpohubui-ra."

21Jadi', pana'u-nami Petrus ngkai tomi pai' na'uli'-raka to lako' rata toera: "Aku'-mile to nipali'-e. Napa-di to nipali'-kae?"

22Ratompoi': "Kai' tohe'i, napowiwi Kapitee Kornelius. Hi'a toe, tauna to monoa' ingku-na. Mengkoru-i hi Alata'ala, pai'-i rabila' hawe'ea to Yahudi. Hadua mala'eka Pue' mpohubui-i mpokio'-ko hilou hi tomi-na, bona na'epe ba napa to nu'uli'-ki."

23Petrus mpo'uli'-raka suro Kornelius toera: "Turu rei-tamo ulu hamengi." Turu mpu'u-ramo hamengi hi ree. Kamepulo-na, me'ongko' mpu'u-imi Petrus mpotuku'-ra hilou hi ngata Kaisarea. Pai' ria wo'o ba hangkuja dua ompi' hampepangalaa' ngkai Yope hilou dohe-ra.

24Hamengi-ra hi lengko ohea pai' lako' rata-rada hi Kaisarea. Karata-ra hi ria, mpolia' morumpu-ramo Kornelius hante posantina-na mpopea Petrus. Ria wo'o tongki-na pai' bale-na to nakio' morumpu hi tomi-na.

25Jadi', karata-na Petrus hi tomi Kornelius, mehompo-imi Kornelius ngkai tomi hilou mpotomu-i. Motingkua'-i hi nyanyoa Petrus mponyompa-i.

26Aga Petrus mpotagi-i, na'ore'-i nculii' pai' na'uli'-ki: "Neo'-hawo wae! Mokore-moko. Aku' manusia' wo'o-a-wadi-kuwo, hewa iko."

27Bula-na Petrus mpololitai-i, mesua'-ramo hi rala tomi. Nahilo-hawo Petrus, wori'-mi tauna himuhu.

28Na'uli' Petrus mpo'uli'-raka: "Ni'inca moto-le, ntuku' atura agama-kai, kai' to Yahudi uma ma'ala mposigalo-kokoi tauna to bela-koi to Yahudi ba mesua' hi rala tomi-ni. Aga Alata'ala mpakanoto-ka hi rala pangila-ku wengi, ka'uma-na ria manusia' to babo' ntuku' ada agama ba to rapalii' mposigalo-raka.

29Toe pai' kanikio'-ku tumai, uma-a leba' motance. Jadi', hewa toe lau, doko' ku'inca ba napa pai' nikio'-a tumai."

30Na'uli' Kornelius: "Tolu mengi to liu, ba hewa jaa toe-mi lau, bula-ku mosampaya hi tomi-ku jaa tolu libe eo, ria ncorobaa hadua tomane mokore hi nyanyoa-ku. Pohea-na meringkila'-damo.

31Na'uli' tauna toei mpo'uli'-ka: 'Kornelius, Alata'ala mpo'epe posampaya-nu pai' na'inca kamanara-nu.

32Wae-pi, hubui tauna hilou hi ngata Yope mpokio' tauna to rahanga' Simon Petrus. Po'ohaa'-na mohu' hi wiwi' tahi', hi tomi Simon topobago rewa kuliba.'

33Toe pai' kupesahui mpotuma tauna tilou mpokio'-ko. Hiaa' lompe' mpu'u nono-nu, baa' he'i-madakoe. Jadi' hewa toe lau, morumpu-makai hi rehe'i natiroi Alata'ala, doko' mpo'epe hawe'ea to nahubui-koko Alata'ala mpo'uli'-kakai."

34Na'uli' Petrus: "Wae lau monoto mpu'u-mi ku'inca, Alata'ala uma mpelence tauna.

35Hema–hema to mengkoru hi Hi'a pai' to monoa' kehi-ra, bate natarima-ra, pai' uma napoposisala ba to'apa-ra.

36Toi-mi kareba to naparata Alata'ala hi kai' to Yahudi, kareba to mpakanoto ohea-na bona posidaia' Alata'ala hante manusia' ma'ala jadi' lompe' nculii' hante petolo'-na Yesus Kristus. Yesus toei, Pue' hawe'ea manusia'.

37Tantu ni'inca moto-mi kajadia' to jadi' hobo' hi tana' to Yahudi. Pontepu'ua-na hi Galilea ka'oti-na Yohanes mponiu' tauna to medea ngkai jeko'-ra.

38Ni'inca wo'o tutura Yesus to Nazaret. Alata'ala mpopelihi-i pai' mpowai'-i Inoha' Tomoroli' pai' baraka'. Hiapa pomakoa'-na hi tana' to Yahudi, nababehi to lompe', pai' napaka'uri' hawe'ea tauna to nakuasai Magau' Anudaa', apa' Alata'ala mpodohei-i.

39Kai' tohe'i-mi to mpohilo hawe'ea to nababehi hi tana' to Yahudi duu' rata hi ngata Yerusalem. Ka'omea-na, rapatehi-i, rapaku' hi kaju parika'.

40Aga hi eo katolu-na, Alata'ala mpotuwu'-i nculii' pai' mpopohiloi-i hi manusia'.

41Aga uma hi hawe'ea tauna, muntu' hi kai' to napelihi ami'-mi Alata'ala jadi' sabi'-na. Ka'oti-na Yesus tuwu' nculii', nginu pai' ngkoni' moto-kai dohe-na.

42Nahubui-kai mpokeni Kareba Lompe' hi hawe'ea tauna, pai' mposabii' kaHi'a-na mpu'u-mi to napelihi Alata'ala jadi' Topobotuhi hi hawe'ea manusia', lompe' to tuwu'-pidi lompe' to mate-mi.

43Hawe'ea nabi owi mpotompo'wiwi-i, ra'uli': hema–hema to mepangala' hi Yesus, jeko'-ra ra'ampungi sabana petolo'-na."

44Bula-na mololita-pidi Petrus, hompo-mi Inoha' Tomoroli' mpokahompoi hawe'ea tauna to mpo'epe lolita-na.

45Konce omea-ramo to Yahudi topepangala' hi Yesus to mpodohei Petrus ngkai Yope, apa' tauna to bela-ra to Yahudi mporata Inoha' Tomoroli' wo'o-ramo-rawo.

46Monoto-mi kamporata-ra Inoha' Tomoroli', apa' mololita-ra hante basa to nawai'-raka Inoha' Tomoroli', mpo'une'–une' Alata'ala. Ngkai ree, na'uli'-mi Petrus:

47"Hilo pe'. Tauna toera lau, mporata-ramo Inoha' Tomoroli' hibalia hewa to jadi' hi kita'. Jadi', hema-koi to daho' mpotagi-ra? Bate kana raniu' wo'o-ramo-rawo jadi' topetuku' Yesus!"

48Toe pai' Petrus mpohubui-ra hira' Kornelius bona raniu' mpokahangai' hanga' Yesus Kristus. Oti toe, Kornelius pai' doo-na merapi' hi Petrus bona mo'oha'-i ulu dohe-ra ba hangkuja mengi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran