Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 

1Paulus mpokaliliu pomako'-na hilou hi ngata Derbe pai' Listra. Hi ngata toe, ria hadua topepangala' hi Yesus, hanga'-na Timotius. Tina-na, to Yahudi to mepangala' wo'o-mi-hawo hi Yesus. Aga tuama-na to Yunani.

2Timotius toei, tauna to rabila' hawe'ea ompi' hampepangalaa'-na hi ngata Listra pai' Ikonium.

3Konoa Paulus bona Timotius hilou dohe-na hi pomakoa'-na mpokeni Kareba Lompe'. Toe pai' natini'-i ulu ntuku' Atura Musa. Patuju-na mpotini'-i toe, bona to Yahudi mpotarima-i, apa' hawe'ea to Yahudi hi tana' toe mpo'inca katoYunani-na tuama-na.

4Ngkai ree, me'ongko' wo'o-ramo Paulus pai' doo-na, pai' hi butu ngata to ratara, raparata oa' hi topetuku' Yesus kabotu' lolita suro Pue' Yesus pai' totu'a hi Yerusalem wengi. Pai' ratudui'-ra bona mpotuku' hawa'–hawa' to rapakatantu-mi toe.

5Ngkai ree, karoo–rohoa pepangala'-ra topepangala' hi Pue' Yesus hi ngata toe, pai' butu eo-na kawoo–woria' tauna to mepangala'.

6Inoha' Tomoroli' uma mpiliu-ra Paulus pai' doo-na mpoparata Lolita Pue' Ala hi propinsi Asia. Toe pai' rabalii'-mi patuju-ra, pai' hilou-ramo mpodaoi' tana' Frigia pai' Galatia.

7Karata-ra hi sipa' tana' Misia, ke kaliliu-ra hilou hi propinsi Bitinia, aga Inoha' Yesus mpotagi-ra, neo' hilou hi ria.

8Toe pai' raliu tana' Misia, pai'-ra mana'u hilou hi ngata Troas to hi wiwi' tahi'.

9Hi bengi poturu-ra hi Troas, mopangila-i Paulus. Rala pangila-na tohe'e, mpohilo-i hadua tomane to ngkai propinsi Makedonia mokore hi mai, mpopetulungi, na'uli': "Mai-mokoi hi Makedonia mpotulungi-ka-kaiwo!"

10Hi kampohilo-na pangila-na toe, ngkarewa mpu'u-makai hilou hi tana' Makedonia toe, apa' monoto-mi hi kai' kanahubui-kai Pue' Ala mpokeni Kareba Lompe' hi ria.

11Me'ongko'-makai ngkai Troas, mpohawi' kapal hilou hi lewuto' Samotrake, pai' kamepulo-na hilou hi ngata Neapolis.

12Ngkai ree, mehompo-makai ngkai kapal, pai'-kai mako' hilou hi ngata Filipi. Filipi toe, ngata hi bagia Makedonia to lomo'-na. Wori' to Roma mo'oha' hi ngata toe. Hi ree-makai ba hangkuja mengi kahae-na.

13Hi Eo Sabat, hilou-kai hi po'ole halu' hi mali ngata, apa' ki'inca karia-na posampayaa-ra to Yahudi hi ria. Jadi', mohura-kai hante ba hangkuja dua tobine pai' kipololitai-ra.

14Ria hadua tobine to rahanga' Lidia ngkai ngata Tiatira. Lidia toei, tauna to mepue' hi Alata'ala. Pobago-na, mpobalu' kain to molei jore' to masuli' oli-na. Pue' Ala mponotohi nono-na, alaa-na natarima mpu'u-mi napa to natudui'-ki Paulus.

15Oti toe, Lidia hante tauna ihi' tomi-na, raniu' omea-ramo jadi' topetuku' Pue' Yesus. Oti-ramo raniu', nabawai-kai hilou mo'oha' hi tomi-na, na'uli'-kakai: "Ane nihilo makono pepangala'-ku hi Pue' Yesus, mai-tamo hilou hi tomi-ku." Pai' napewuku-kai kana ntuku' pomperapia'-na.

16Hangkani wo'o, kahilou-kai hi posampayaa to Yahudi toe, hirua'-kai hante hadua tobine to tuwu' batua. Tobine toei, ria anitu-na. Ngkai baraka' anitu toe, ma'ala-i mpolowa napa mpai' to jadi' kako'ia-na jadi'. Maradika-na mporata wori' doi ngkai pobago-na toe.

17Tobine toei ntora mpotuku'-kai kai' Paulus, pai' ntora mejeu'-i, na'uli': "Tauna tohe'ira batua Alata'ala to meliu baraka'-na ngkai hawe'ea to rapue'! Tumai-ra toi-e mpo'uli'-kokoi ohea bona tehore-koi ngkai huku' jeko'-ni."

18Rala-na ba hangkuja eo, bate toe oa'-mi lolita-na, alaa-na oha-imi Paulus mpo'epe-i. Ngkai ree, pe'ili'-nami Paulus pai' na'uli' hi anitu to mpesuai' tobine toei: "Hante hanga' Yesus Kristus, palai-ko ngkai tobine tetui!" Palai-na mpu'u-mi-hawo anitu toei.

19Ngkai ree, rahilo-rawo pue'-na tobine toei, ka'uma-napi ria pomporataa-ra doi. Toe pai' rahoko'-ramo hira' Paulus pai' Silas, pai'-ra radii' hilou hi topohura ngata to hi laintongo' ngata.

20Karata-ra hi topoparenta to Roma, ra'uli': "Tauna tohe'ira to Yahudi, tumai-ra mpobalinai' ngata-ta.

21Mpotudui'-ra tauna mpotuku' ada to mosisala hante ada-ta. Kita' to Roma, uma-ta ma'ala mpotarima ba mpotuku' ada to hewa toe."

22Ntodea wo'o-hawo medulu mepakilu. Jadi', topoparenta toera mpehubui bona pohea-ra Paulus pai' Silas raroncu ngkai woto-ra pai'-ra raweba'.

23Wori' mela-ramo raweba', pai' oti toe ratarungku'-ramo. Ra'uli' mpo'uli'-ki kapala' tarungku': "Nujaga mpu'u-rae' to rodua toera!"

24Toe pai' napopesua'-ramo hi bagia tarungku' to poko hi rala-na, pai' witi'-ra ntimalia rahoo' hi kaju to motomo.

25Jadi' ngkai ree, ba ntongo' bengi-mi, Paulus pai' Silas mosampaya pai' morona' mpo'une' Alata'ala. Tauna to ratarungku' ntani'-na mpo'epe rona'-ra.

26Nto'u toe, muu–mule' ria ncorobaa linu bohe, alaa-na parawatu tarungku' toe molengo. Kaliliu mobea hawe'ea wobo', pai' mobongka moto-mi rante to rahoo'-raka hawe'ea to ratarungku'.

27Molike-imi kapala' tarungku', nahilo-hawo hawe'ea wobo' tebea-mi. Kanawute'-nami piho'-na doko' mekahunca', apa' na'uli'-hawo metibo'-ramo hawe'ea to ratarungku'.

28Kanahilo-na Paulus toe, mekio'-imi ngkai rala tarungku', na'uli': "Neo' mekahunca', he'i moto-kai omea!"

29Ngkai ree, kapala' tarungku' mperapi' hulu', pai'-i mokeno mesua' hi rala tarungku'. Moridi'-imi mowilingkudu mponyanyo Paulus pai' Silas.

30Nakeni-ramo hilou hi mali-na pai' na'uli'-raka: "Napa-kuwo to kana kubabehi bona neo'-a mpai' rahuku'?"

31Ra'uli' Paulus pai' Silas: "Mepangala'-moko hi Pue' Yesus, tebahaka moto-ko mpai' ngkai huku' jeko'-nu, iko pai' tauna to hi rala tomi-nu."

32Ngkai ree, Paulus pai' Silas mpoparata Lolita Pue' hi kapala' tarungku' toei, pai' hi hawe'ea tauna to hi rala tomi-na.

33Jadi', nto'u toe kapala' tarungku' mpokeni-ra hilou hi mali-na, pai' nabohoi' webaa'-ra. Pai' hi bengi toe wo'o, hi'a hante hawe'ea tauna to hi rala tomi-na raniu' jadi' topetuku' Yesus.

34Oti toe, nakeni-ramo hilou hi tomi-na pai'-ra napokoni'. Goe' lia-ramo hantomia, apa' mepangala'-ramo hi Alata'ala.

35Kamepulo-na topoparenta to Roma mpohubui polisi hilou hi tarungku' pai' mpo'uli'-ki kapala' tarungku': "Bahaka-ramo to rodua to rahoko' wengi."

36Mpo'epe toe, na'uli'-mi kapala' tarungku' toei hi Paulus pai' Silas hewa tohe'i: "Rata hawa' ngkai topoparenta, mpo'uli'-ka bona rabahaka-mokoi. Jadi', hilou-mokoi, pai' pelompehi-hawo momako'."

37Aga na'uli' Paulus hi polisi toera: "Kai' tohe'i to Roma-kai. Ko'ia-di rapohurai kara–kara-kai ntuku' atura poparenta Roma, ncaliu raweba'-maka-kaina hi mata ntodea pai' ratarungku'. Hiaa' wae-e lau doko' rapopalai bongo wo'o-makai. Uma-kai dota! Uli'-raka retu, bate hira' moto-rawo to tumai mpobahaka-kai."

38Nculii'-ramo-rawo polisi toera mpowoli' lolita Paulus hi topoparenta. Kara'epe-na topoparenta katoRoma-ra Paulus pai' Silas, me'eka'-ramo.

39Hilou-ramo merapi' ampu hi Paulus pai' Silas, pai' rabawa-ra hilou hi mali-na, pai' ra'uli'-raka: "Agina malai-mokoi ngkai ngata-kai."

40Jadi', malai-ramo Paulus pai' Silas ngkai tarungku', pai'-ra hilou hi tomi-na Lidia. Hi ria-ra mpohirua'-raka ompi'–ompi' hampepangalaa'-ra, pai' mporohoi nono-ra. Oti toe, me'ongko' mpu'u-ramo mpalahii ngata Filipi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran