Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 

1Rata mpu'u-mi eo bohe to Yahudi to rahanga' Eo Pentakosta, hawe'ea topetuku' Yesus morumpu mopahantuda.

2Muu–mule' ra'epe to moni ngkai langi', hewa pewui ngolu' to bohe. Moni tohe'e ka'epea hobo' hi rala tomi porumpua-ra.

3Pai' rahilo-rawo anu to hewa apu to molence mpojila', ngkenele pai' dungku hi butu–butu dua-ra.

4Ngkai ree, nakuasai omea-ramo Inoha' Tomoroli', pai' ntepu'u-ramo mololita hante basa–basa to ko'ia ra'incai, ntuku' to napopolibu'-raka Inoha' Tomoroli'.

5Nto'u toe wo'o-hawo, ria hi Yerusalem wori' to Yahudi ngkai ngata humalili' dunia'. Tauna tohe'era paka' to mengkoru hi Pue' Ala.

6Kampo'epe-ra moni to hewa ngolu' we'i, mo'iko-ramo tumai morumpu. Ingu'-ra, apa' hore–hore mpo'epe basa-ra moto to rapake' suro Pue' Yesus toera.

7Uma mowo kakonce-ra, ra'uli': "Napa-koiwo to jadi' tohe'i-e? Bo paka' to Galilea moto-ra to mololita toera.

8Hiaa' napa-di pai' ta'epe-ra mololita hi rala basa-ta moto?

9Kita' toi, wori' nyala basa-ta. Ria-ta ngkai tana' Partia, Media, Elam, ngkai Mesopotamia, Yudea pai' Kapadokia. Ria-ta to ngkai tana' Pontus pai' Asia,

10ngkai Frigia pai' Pamfilia, ngkai Mesir pai' ngkai tana' Libia to mohu' ngata Kirene. Ria-ta to rata ngkai ngata Roma.

11Hantongo'-ta to Yahudi, pai' ria wo'o tau ntani'-na to mesua'-mi hi agama Yahudi. Ria to tumai ngkai tana' Kreta pai' tana' Arab. Hawe'ea-ta himpau mpo'epe-ra mololita hi rala basa-ta moto, mpololita kajadia' bohe to nababehi Alata'ala."

12Konce pai' ingu' omea-ramo, pai' momepekune'-ra hadua pai' hadua, ra'uli': "Napa mpu'u-koiwo batua-na to hewa toi-e?"

13Aga ria wo'o-ra hantongo' to mepopo'ore', ra'uli': "Malangu-ra-hanale!"

14Ngkai ree, mokore-imi Petrus hante doo-na to hampulu' hadua, pai'-i mpololitai tauna to wori'. Mololita-i napesukui, na'uli': "Ompi'–ompi' to Yahudi, pai' koi' omea to mo'oha' hi Yerusalem! Pe'epei lompe'-koi, apa' napa to majadi' tohe'i kupakanoto-kokoi.

15Kai' tohe'i-e, uma-kai malangu hewa to ni'uli', apa' ko'ia-hawo tempo ponginua. Lako' jaa sio mepulo.

16To jadi' tohe'i-e, kadupa'-na to nalowa ami'-mi Pue' Ala owi hante wiwi nabi Yoel, hewa toi moni-na:

17Na'uli' Alata'ala: 'Nto'u kahudua dunia' mpai', Aku' mpewai' Inoha'-ku hi manusia' omea. Ana'-ni tomane pai' ana'-ni tobine mpohowa' mpai' lolita-ku. Kabilasa-ni mpohilo pangila to kupopohiloi-raka. Totu'a-ni mo'ompo' napa to kupopo'ompoi'-raka.

18Rata–rata hi batua-ku, tomane ba tobine, kuwai'-ra Inoha'-ku hi eo toe mpai', pai'-ra mpohowa' lolita-ku.

19Kupopohiloi-koi anu mekoncehi hi langi', pai' tanda mekoncehi hi wongko dunia' wo'o. Ria mpai' raa' pai' apu pai' rangahu to bue'.

20Mobengi mpai' eo, wula molei hewa raa', kako'ia-na rata Eo Pue', eo to bohe pai' to mobaraka' lia.

21Nto'u toe mpai', hema–hema to mekakae hi Pue' bate rahore ngkai huku' jeko'-ra.' " Toe-mi lolita-na nabi owi mpolowa karata-na Inoha' Tomoroli'.

22Oti toe, na'umpui' Petrus lolita-na, na'uli': "Ompi'–ompi'-ku to Israel! Pe'epei to ku'uli'-kokoi tohe'i. Yesus to Nazaret, Hi'a-mi to napelihi pai' napakatantu Alata'ala jadi' Magau' Topetolo'. Alata'ala mpopo'incai-koi kaYesus-na Magau' Topetolo', apa' nawai'-i kuasa mpobabehi wori' tanda mekoncehi pai' anu mobaraka' pai' kajadia' bohe. Nihilo moto-mi hawe'ea toe ompi', pai' ni'inca kamakono-na.

23Yesus toe ratonu hi koi', pai'-i nipatehi, nitonu hi tauna to dada'a bona raparika'. Ntaa' to jadi' toe, bate ntuku' hawa' to napakatantu ami'-mi Alata'ala, apa' na'inca ami' napa to kana majadi'.

24Koi' mpopatehi Yesus, aga Alata'ala mpotuwu' nculii'-i, nabahaka-i ngkai kuasa kamatea, apa' bate uma-i ma'ala mate oa'.

25Apa' wae to na'uli' Magau' Daud owi mpolowa Yesus, hewa tohe'i: 'Kuhilo, bate Pue' oa' to mpodoo-a. Uma kupoka'eka' ba apa–apa, apa' Pue' to mpotulungi-a.

26Toe pai' goe' lia nono-ku, pai' ntora ku'une'-ko Pue'. Rodo moto-a mpopea-ko.

27Apa' uma nupelele' kao'-ku tida hi po'ohaa' tomate, woto-ku uma nupelele' hi rala daeo' duu'-na pope, apa' Aku' batua-nu to nupelihi.

28Nutudo'-maka ohea mporata katuwua' to lompe'. Hono' lia mpai' kagoea'-ku, ane ria-apa mpai' dohe-nu.' " Toe-mi we'i lolita Daud mpolowa Pue' Yesus.

29Ngkai ree, na'uli' wo'o-mi Petrus: "Ompi'–ompi'-ku, ma'ala ta'uli' hante kanoto–noto-na, bela woto-na moto to natoa' lolita Daud toe we'i. Apa' tuama-ta Daud, mate moto-i-hawo pai'-i ratana. Daeo'-na ria hi ngata-ta duu' tempo toi.

30Daud hadua nabi, pai' na'inca ami' napa to nababehi Alata'ala hi eo mpeno. Alata'ala mpobabehi janci-na hi Daud hante mosumpa, na'uli': hadua mpai' ngkai muli Daud na'ongko' jadi' magau' hewa Daud moto. Jadi', toe pai' Daud mpolowa ami'-mi katuwu'-na nculii' Magau' Topetolo', na'uli': uma-i rapelele' hi po'ohaa' tomate, pai' woto-na uma rapelele' hi rala daeo' duu'-na pope.

31(2:30)

32"Yesus toe-mile to natoa' lolita Daud-e we'i. Apa' Hi'a-mi to napotuwu' nculii' Alata'ala-e. Kai' toi-mi to jadi' sabi'-na.

33Alata'ala to Tuama mpo'ongko'-imi, napopohura-i hi huraa karabilaa' hi mali ngka'ana-na, pai' nawai'-imi Inoha' Tomoroli'. Ngkai ree, Yesus mpohubui Inoha' Tomoroli' tumai hi kai', ntuku' janci-na Alata'ala. Jadi', napa to nihilo pai' to ni'epe-mi toe we'i lau, majadi' sabana kuasa Inoha' Tomoroli'.

34"Ompi'–ompi', bela-hawo Daud to ngkahe' hilou hi suruga. Tapi' ria lolita-na Daud to mpolowa kangkahe'-na Yesus hilou hi suruga, hewa toi moni-na: Pue' Ala mpo'uli'-ki Pue'-ku: 'Mohura-moko hi mali ngka'ana-ku,

35duu'-na kupopengkoru hawe'ea bali'-nu hi Iko.'

36Jadi', toe pai' hawe'ea to Israel kana mpo'inca mpu'u–mpu'u: Yesus to niparika'-e, Hi'a toe-mi to napelihi Alata'ala jadi' Pue' pai' Magau' Topetolo'."

37Kara'epe-na ntodea lolita Petrus toe, soho'-mi nono-ra, pai' mepekune'-ra hi Petrus pai' hi suro Pue' Yesus ntani'-na, ra'uli': "Ane wae, napa-mi-kaiwo to kana kibabehi?"

38Na'uli' Petrus: "Medea-mokoi ngkai jeko'-ni, pai'-koi raniu' butu–butu dua-ni jadi' topetuku' Yesus Kristus. Ngkai ree mpai', Alata'ala mpo'ampungi jeko'-ni, pai' nawai'-koi Inoha' Tomoroli'.

39Apa' Alata'ala mojanci kanawai'-nata Inoha' Tomoroli', pai' hi muli–muli-ta, duu' rata hi tauna to molaa. Pojanci Alata'ala toe, bate bagia hawe'ea tauna to nakio' Pue'-ta Pue' Ala jadi' topetuku'-na."

40Wori' nyala-pi lolita-na Petrus hi ntodea, naparesai'-ra pai' napopo'ingai'-ra, na'uli': "Medea-mokoi! Neo'-pi nituku' tauna to dada'a to tuwu' tempo toi, bona neo'-koi narata pehuku' Alata'ala to mporumpa'-ra mpai'!"

41Wori'-mi tauna to mpopangala' lolita Petrus, pai'-ra raniu' jadi' topetuku' Yesus. Hi eo toe, kawori' tauna to mepangala' hi Yesus, tetampai-mi kira–kira tolu ncobu.

42Topetuku' Yesus to bo'u toera ntora mpopetudui' hi suro Pue' Yesus, pai' tida-ra morumpu hangkaa–ngkania. Ngkoni'-ra hangkaa–ngkania, mpopihe–pihe roti mpokiwoi kamate-na Pue' Yesus, pai' mosampaya wo'o-ra hangkaa–ngkania.

43Wori' anu mobaraka' pai' tanda mekoncehi to rababehi suro Pue' Yesus. Toe pai' me'eka' lia-ramo ntodea.

44Hintuwu'-ramo hawe'ea topepangala' hi Yesus. Rewa-ra raporewa hangkaa–ngkania.

45Ria-ra to mpobalu' ihi' tomi-ra, pai' doi oli-na rabagi–bagi hi doo-ra to nakakurai'.

46Butu eo-na morumpu-ra hi Tomi Alata'ala. Mpopihe–pihe-ra roti mpokiwoi kamate-na Pue' Yesus, pai' ngkoni'-ra hangkaa–ngkania hi rala tomi-ra hante goe' pai' karoli'–roli' nono-ra.

47Ntora mpo'une'-ra Alata'ala, pai' hawe'ea ntodea mpokagoe'-ra. Butu eo-na Pue' mpodonihii kawori'-ra; batua-na, butu eo-na kawoo–woria' tauna to mepangala' hi Pue' Yesus duu'-na tehore ngkai huku' jeko'-ra.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran