Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 1 >> 

1Sura toi ngkai aku' Paulus, to na'ongko' Alata'ala jadi' suro Kristus Yesus ntuku' konoa-na, pai' ngkai Timotius, ompi' hampepangalaa'-ta,

2kipakatu tilou hi koi' ompi' hampepangalaa'-kai to hi Kolose, to napobagia-mi Alata'ala pai' to mepangala'-mi hi Kristus. Wori' tabe: mekakae-kai hi Alata'ala Tuama-ta, kiperapi' bona nagane'-koi ngkai kabula rala-na pai' nawai'-koi kalompea' tuwu'.

3Butu ngkani-na kiposampayai-koi, mpo'uli' tarima kasi oa'-kai hi Alata'ala Tuama-na Pue'-ta Yesus Kristus,

4apa' ki'epe-mi kareba to mpo'uli' kamepangala'-nimi hi Kristus Yesus pai' kama'ahi'-ni hi hawe'ea topepangala' hi Kristus Yesus.

5Mepangala' pai' ma'ahi'-koi hewa toe, apa' ncarumaka Alata'ala-mokoi, nipopea napa to natimamahi-kokoi hi suruga, hewa to ni'epe moto-mi hi rala Kareba Lompe' to raparata-kokoi. Kareba Lompe' toe, makono mpu'u-hana,

6pai' tetolele-mi hi humalili' dunia', alaa-na kawoo–woria'-mi tauna to mepangala' hi Pue' Yesus duu'-na mpobabehi-ramo po'ingku to lompe'. Wae wo'o to jadi' hi koi'-e ompi'. Kampo'epe-ni Kareba Lompe' toe, mepangala'-mokoi hi Pue' Yesus, duu'-na ni'inca mpu'u-mi kabula rala-na Alata'ala.

7Ni'epe Kareba Lompe' toe ngkai Epafras, doo hampobagoa-kai to kipoka'ahi'. Epafras toei, batua Kristus to tida mobago mpotulungi-koi.

8Hi'a to mpo'uli'-kakai kanipoka'ahi'-ra hawe'ea topetuku' Pue' Yesus sabana baraka' Inoha' Tomoroli'.

9Jadi', ompi'–ompi', ngkai lomo' kaki'epe-na kareba to mpokahangai'-koi, kiposampayai ncuu-mokoi. Mekakae-kai hi Alata'ala, kiperapi' bona nawai'-koi kanotoa nono pai' pe'inca mpo'inca hawe'ea konoa-na,

10bona po'ingku-ni masipato' hi tauna to mpotuku' Pue', pai' hawe'ea kehi-ni mpakagoe' nono-na. Mosampaya-kai, bona nipobago butu nyala pobago to lompe', pai' bona katedoo–donihia noto-ni mpo'inca Alata'ala.

11Merapi'-kai hi Alata'ala bona narohoi nono-ni hante hawe'ea kuasa-na, ntuku' kabaraka'-na to uma mowo kabohe-na, bona ntaha pai' tari oa'-koi, nau' ba napa–napa to mporumpa'-koi.

12Mosampaya-kai bona goe' oa' nono-ni mpo'uli' tarima kasi hi Tuama-ta, apa' Hi'a-mi to mpo'ongko'-koi jadi' ana'-na, alaa-na masipato'-koi mporata bagia hangkaa–ngkania hante hawe'ea topetuku'-na hi rala Kamagaua'-na to mobaja.

13Nabahaka-tamo ngkai kuasa kabengia-na, pai'-ta napajadi' ntodea-na hi rala Kamagaua' Ana'-na to nape'ahi'.

14Ana'-na toe-imi to jadi' tolo' woto-ta, bona te'ampungi jeko'-ta.

15Alata'ala, uma-i kahiloa. Aga ane ta'inca kehi pai' baraka'-na Ana'-na, ta'inca-mi kehi pai' baraka'-na Alata'ala. Ma'ala-mi ta'uli', Ana'-na toe-imi to Ulumua', apa' meliu kuasa-na ngkai hawe'ea to napajadi' Alata'ala.

16Apa' Hi'a-mi to napopale Alata'ala mpopajadi' hawe'ea to ria, lompe' to hi suruga lompe' to hi dunia', to kahiloa pai' to uma kahiloa. Hawe'ea mala'eka pai' karampua, hawe'ea anu mobaraka' pai' to mokuasa--hawe'ea-na napajadi' hante baraka'-na pai' ntuku' konoa-na.

17Kako'ia-na ria napa–napa, mpolia' ria-imi-hana. Pai' hawe'ea to ria nakuasai pai' napewili' hante baraka'-na.

18Kita' to mepangala' hi Kristus ma'ala rarapai'-ki woto-na, pai' Kristus woo'-ta. Hewa woo' mpokuasai woto, wae wo'o Hi'a mpokuasai hawe'ea tauna to mepangala' hi Hi'a. Pai' Hi'a-mi to mpowai'-ta katuwua' to bo'u, apa' Hi'a-mi to Ulumua', batua-na, to lomo'-na tuwu' nculii' ngkai kamatea. Alaa-na, Hi'a-mi to poko-na ngkai hawe'ea to ria.

19Ane ta'inca-i Ana' Alata'ala toei, ta'inca-imi Alata'ala, apa' Alata'ala mpobotuhi bona hawe'ea kehi pai' baraka'-na, ria wo'o hi Ana'-na toei hante uma ria kakuraa'-na.

20Alata'ala mpohubui Ana'-na tumai mate hi kaju parika', bona hawe'ea to ria rapopohintuwu' nculii' hante Hi'a, lompe' to hi dunia' lompe' to hi suruga. Kamate-na Yesus hi kaju parika' toe-mi to mpopohintuwu' hawe'ea-na hante Alata'ala.

21Owi-koi ompi', molaa-koi ngkai Alata'ala. Nipobali'-ki apa' dada'a nono-ni pai' po'ingku-ni.

22Aga tempo toi, ngkai kamate Ana'-na, hintuwu'-mokoi hante Alata'ala, pai' napomoroli'-mokoi duu'-na uma-pi ria kasalaia'-ni ba kakuraa'-ni hi poncilo-na.

23Toe-mi ompi', tida-mokoi mepangala', neo' mogego', neo' nipelele' ba hema–hema to doko' mpobagiu-koi. Perohoi ngkakamu tudui' to ni'epe-mi. Neo' nibahakai ncarumaka napa to najanci-kokoi Alata'ala hi rala Kareba Lompe'. Kareba Lompe' toe, rapalele-mi hi humalili' dunia'. Pai' aku', jadi' pahawaa' Pue' wo'o-ama-kuwo, mpopalele Kareba toe.

24Hewa toe lau ompi', goe' moto-a mpokolo kaparia sabana pobago-ku mpotulungi-koi. Apa' ria-pidi kaparia to kana kutodohaka sabana pobago-ku hi Kristus, pai' kaparia to kurata tempo toi, kurata sabana pobago-ku hi hawe'ea topepangala' hi Kristus. Kita' omea to mepangala' hi Kristus ma'ala rarapai'-ki woto-na.

25Alata'ala mpo'ongko'-a jadi' pahawaa'-na, nasarumaka-ka aku' bago toi, bona aku'-mi to mpoparata hawe'ea Lolita-na hi koi' to bela-koi to Yahudi.

26Alata'ala doko' mpopo'incai hawe'ea topetuku'-na beiwa kalompe' patuju-na hi koi' to bela-koi to Yahudi. Patuju-na toe: bona Kristus mo'oha' hi rala nono-ni, bona monoa' kamporata-ni kabohea tuwu' dohe Alata'ala. Patuju-na Alata'ala toe mo'atu–atu mpae-mi ko'ia ra'incai manusia'. Tapi' hewa toe lau patuju-na toe rapakanoto-mi hi hawe'ea tauna to napobagia.

27(1:26)

28Jadi', Kareba Kristus toe-mi to kipalele hi hawe'ea tauna, ntuku' hawe'ea kanotoa nono-kai. Kiparesai' pai' kitudui'-ra, pai' kitete'-ra butu dua-na, bona ane rata-kai hi nyanyoa Alata'ala, ma'ala kikeni-ra butu dua-na hi Hi'a hante uma ria kakuraa'-ra, apa' mosidai'-ramo hante Kristus.

29Toe-mi pai' mobago ntomo-ae, kuhuduwukui mpokamu bago-ku, ntuku' karohoa to nawai'-ka Kristus, apa' moroho mpu'u kabaraka'-na hi rala katuwu'-ku.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran