Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 9 >> 

1Yesus mpokio' ana'guru-na to hampulu' rodua morumpu, pai' nawai'-ra kuasa pai' kabaraka' mpopalai hawe'ea seta pai' mpaka'uri' topohaki'.

2Napahawa'-ra hilou mpaka'uri' topeda' pai' mpopalele kareba-na: "Neo' rata-mi tempo-na Alata'ala jadi' Magau' hi dunia'."

3Kako'ia-ra me'ongko', na'uli'-raka: "Neo'-koi ngkeni napa–napa hi pomakoa'-ni. Neo' ngkeni boku ba pongkoni' ba doi. Neo' ngkeni rontonga' baju ba lua'.

4Ane ratarima-koi hi rala tomi hantomi, mo'oha' hi ree-mokoi duu'-ni kaliliu hilou hi ngata ntani'-na.

5Ane rata-koi hi ngata pai' uma-koi ratarima, wae kanipalahii-na ngata tetu, tonta awu to mentaka' hi palanta' witi'-ni, tanda kanahuku'-ra mpai' Alata'ala."

6Ka'oti-na Yesus mpotudui'-ra, me'ongko'-ramo hilou hi ngata–ngata. Hiapa pomakoa'-ra, mpokeni-ra Kareba Lompe' pai' mpaka'uri' topeda'.

7Nto'u toe, topoparenta hi Galilea, Herodes Antipas. Kana'epe-na Herodes hawe'ea to nababehi Yesus toe, napoka'ingu' lau-mi. Apa' ria to mpo'uli': "Yesus toei lou, Yohanes Topeniu' tuwu' nculii'-imi."

8Ria wo'o to mpo'uli' Yesus toei nabi Elia owi mehupa' nculii'. Ria wo'o to mpo'uli' Yesus toei hadua nabi to owi memata nculii'.

9Na'uli' Herodes: "Ane Yohanes Topeniu', kuhubui-mi wengi tauna mpopata' wuroko'-na. Hiaa' Yesus toe-e lou, hema mpu'u-i-hawo? Wori'-mi ku'epe to mpotompo'wiwi-i." Toe pai' Herodes doko' mpohirua'-ki Yesus.

10Rata nculii'-ramo suro Yesus to hampulu' rodua toera, pai' ratutura-ki Yesus hawe'ea to rababehi. Oti toe, Yesus mpo'ema'-ra hilou hi kawaoa'-na mohu' hi ngata Betsaida.

11Ntaa' ra'inca-di ntodea kahilou-rae. Toe pai' metuku'-ramo mpotuku' Yesus. Karata-ra hi Yesus, natarima moto-ra pai' natudui'-ra tudui' to mpotompo'wiwi Kamagaua'-na Alata'ala. Pai' hema–hema to mohaki' napaka'uri'.

12Neo' limpa-mi eo, rata-ramo ana'guru-na to hampulu' rodua mpo'uli'-ki Yesus: "Guru, agina tahubui-ramo ntodea toera lau hilou mpali' pongkoni'-ra pai' poturua-ra hi ngata pai' bonea to mohu'. Apa' wao'-hana hi rehe'i lau."

13Na'uli' Yesus: "Koi'-mi to mpopokoni'-ra." Ra'uli' ana'guru-na: "Beiwa-mi-kaina! Apa' muntu' lima meha' roti pai' rongkaju bau' uru-wadi to ria hi kai'-e. Ha kana hilou-kai mpo'oli pongkoni' to rapokoni'-raka tauna to wori' toera lau?"

14(Kawori'-ra kira–kira lima ncobu paka' tomane-pidi.) Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka ana'guru-na: "Hubui-ra mohura mopantuda–ntuda, nte lima mpulu' tauna hantuda."

15Ratuku'-mi ana'guru-na napa to nahubui-raka Yesus.

16Mohura-ra omea, na'ala'-mi Yesus roti to lima meha' pai' uru to rongkaju, pai'-i ngkongoa' hi langi' mosampaya. Oti toe napihe–pihe-mi roti pai' nabibe'–bibe' bau', pai' nawai'-raka ana'guru-na bona rabagi hi ntodea.

17Ngkoni' omea-ramo duu'-ra bohu. Ka'oti-ra ngkoni', ana'guru-na mporumpu toro koni'. Metoro-pi hampulu' roluncu.

18Rala-na ha'eo, Yesus mosampaya hadudua-na, pai' rata ana'guru-na dohe-na. Napekune'-ra, na'uli': "Ntuku' ponguli' ntodea, hema-a Aku' toi-e?"

19Ratompoi': "Ria to mpo'uli' Yohanes Topeniu'-ko tuwu' nculii'. Aga ria wo'o to mpo'uli' nabi Elia-ko. Ria wo'o to mpo'uli' Iko hadua nabi to owi tuwu' nculii'."

20Napekune' tena-ra: "Hiaa' koi'-koiwo mpo'uli', hema-a Aku' toi-e?" Natompoi' Petrus: "Iko-mi Magau' Topetolo' to najanci Alata'ala!"

21Ngkai ree, Yesus mpotagi mpu'u-ra, na'uli': "Neo' ulu ni'uli' hi hema–hema ka'Aku'-na Magau' Topetolo'."

22Na'uli' wo'o-mi: "Aku' Ana' Manusia' kana mporata wori' kaparia. Rasapuaka-a mpai' totu'a ngata, imam pangkeni hante guru agama. Rapatehi-a mpai', aga hi eo katolu-na tuwu' nculii' moto-a."

23Ngkai ree, Yesus mpololitai hawe'ea tauna, na'uli': "Hema to doko' mpotuku'-a kana mpobahaka konoa-na moto, pai' kana napaha'a kaju parika'-na butu eo-na--batua-na: kana natuku' hawa'-ku nau' napopate-ki. Oti toe-di pai' lako' ma'ala-i mpotuku'-a.

24Hema to mpentaei konoa-na moto, uma-i mpai' mporatai katuwua' to lompe'. Aga hema to mpobahaka konoa-na moto sabana petuku'-na hi Aku', nau' napopate-ki, hi'a-mi mpai' to mporata katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na.

25Napa kalaua-na tarumpu hawe'ea ka'uaa' dunia', tapi' kao'-ta moto morugi apa' uma taratai katuwua' to lompe' hi eo mpeno-na.

26"Hema to me'ea' mpangaku' petuku'-na hi Aku' pai' mpoka'ea' tudui'-ku, Aku' wo'o mpai' me'ea' mpangaku' kahi'a-na topetuku'-ku ane rata-apa mpai' ngkai suruga. Nto'u toe mpai', Aku' Ana' Manusia' mana'u tumai hante mala'eka–mala'eka to moroli', mehini-a hante baraka'-ku pai' hante baraka'-na Tuama-ku.

27Pe'epei to ku'uli'-kokoi tohe'i: ria-koi mpai' hi rehe'i to ko'ia mate kako'ia-na nihilo Alata'ala jadi' Magau'."

28Kira–kira hamingku ngkai pololita-na toe, Yesus mpobawai Petrus, Yohanes pai' Yakobus manake' hilou hi lolo bulu', lou mosampaya.

29Bula-na Yesus mosampaya, mobali'-mi lence-na, pai' pohea-na mewali mengea' meringkila'.

30Muu–mule' ria rodua tauna to mpololitai-i, hira' nabi Musa pai' Elia.

31Mehini pai' ncola wo'o-ra-rawo to rodua toera. Mololita-ra, mpotompo'wiwi kamate-na Yesus to napadupa' mpai' hi ngata Yerusalem.

32Nto'u toe, Petrus pai' doo-na leta' luru'. Kamolike-ra, rahilo-rawo Yesus mehini ncola hante tauna to rodua to dohe-na.

33Kaneo'-ra me'ongko'-mi to rodua toera, na'uli' Petrus: "Guru, lompe' lia-ta mo'oha' hi rehe'i! Agina kibabehi-damo tolu bamaru' hi rehe'i. Hameha' bagia-nu Guru, hameha' bagia-na Musa, pai' hameha' wo'o bagia-na Elia." (Aga uma-hawo na'incai kahompoa lolita-na.)

34Bula-na mololita-pidi Petrus, rata-mi limu' mpokamoui-ra. Me'eka'-ramo mpohilo limu' to mpoputu'-ra.

35Mpo'epe-ra topololita ngkai rala limu' to mpo'uli': "Hi'a toi-mi Ana'-ku to kupelihi. Pe'epei-mi lolita-na!"

36Kamolino-na topololita, rahilo-rawo ana'guru-na, hadudua-na Yesus-damo. Pana'u-ra ngkai bulu' toe, ana'guru-na to tolu toera mengkalino-wadi, uma-ra ulu mpololita hi hema–hema napa to rahilo hi lolo bulu' toe.

37Kamepulo-na mana'u-ramo ngkai lolo bulu', pai' wori' tauna mpohirua'-ki Yesus.

38Ria hadua tomane hi laintongo' tauna to wori' to mekio', na'uli': "Guru! Tulungi-a! Pehiloi-ka-kuwo ana'-ku. Hadudua hi'a-wadi-ka-kuwo ana'-ku.

39Ane napesuai' anudaa'-i, kaka'au–au-i pai' kakapadi–padi-i, duu'-na mowura' nganga-na. Neo' uma ria palaia-na anudaa' toe mpopedahi-i.

40Kuperapi'-ramo ana'guru-nu mpopalai anudaa' toe, aga uma rakulei'."

41Na'uli' Yesus: "Uma mowo-koie'! Ko'ia oa'-tano mepangala'-koie! Mesapuaka oa'-pidi-koi mposapuaka konoa Alata'ala! Ni'uli'-koina hangkuja tena-pi kahae-ku dohe-ni, hangkuja tena-pi kahae-na kupengkatarii kalente pepangala'-nie! Keni tumai ana'-nu!"

42Bula-na ana' toei momako' hilou hi Yesus, modungka-imi napakeni seta to mpohawi'-i, pai' kakapadi–padi woto-na. Yesus mpopetibo' anudaa', pai' mpaka'uri' ana' toei. Oti toe na'uli'-ki tuama-na: "Ala'-mi ana'-nu. Mo'uri'-imi."

43Konce omea-ramo tauna mpohilo baraka' Alata'ala to bohe tohe'e. Bula-ra ntodea mokanono mpokakonce hawe'ea anu mekoncehi to nababehi Yesus, na'uli'-mi hi ana'guru-na:

44"Penonoi lompe'-e' lolita-ku toi: Aku' Ana' Manusia' bate ratonu mpai' hi kuasa manusia'."

45Aga ana'guru-na uma mpo'incai patuju-na, apa' tewunii'-raka batua-na, alaa-na uma rapaha. Hiaa' uma wo'o-ra daho' mpekune'-i ba napa batua lolita-na toe.

46Ana'guru-na Yesus momehono', ba hema-ra to meliu kabohe tuwu'-ra.

47Na'inca Yesus napa to hi rala nono-ra. Toe pai' na'ala' hadua ana' to kedi' napopokore hi ncori-na,

48pai' na'uli'-raka: "Hema to mpotarima ana' to kedi' toi sabana petuku'-na hi Aku', batua-na Aku'-mi to natarima. Pai' hema to mpotarima-a, mpotarima wo'o-imi Pue' Ala to mposuro-a. Hema-koi to tuwu' mengkadingki', hi'a-mi to bohe mpu'u tuwu'-na."

49Na'uli' Yohanes: "Guru, ria kihilo hadua tauna mpopalai seta hante hanga'-nu, aga kitagi-i apa' bela-i topetuku'-ta."

50Na'uli' Yesus: "Neo'-i ratagi, apa' tauna to uma mpo'ewa-ta, batua-na hira'-mi to tono' hi kita'."

51Mohu'-mi tempo-na Yesus me'ongko' hilou hi suruga, napomonoa'-mi bate mpotoa'-i Yerusalem.

52Nahubui ba hangkuja dua topetuku'-na meri'ulu ngkai Hi'a. Mesua'-ra to rahubui toera hi ngata to Samaria bona mporodo hawe'ea-na kako'ia-na Yesus rata.

53Aga pue' ngata toera, oja'-ra mpotarima Yesus, apa' ra'inca kampotoa'-na Yerusalem.

54Yakobus pai' Yohanes mpo'epe karapoka'oja'-ra pue' ngata toera. Toe pai' ra'uli'-ki Yesus: "Pue', ane nupokono, kiperapi' apu ngkai langi' mpomampuhi pue' ngata toera lau!"

55Tapi' Yesus mpe'ili'-ra pai' mpotagi-ra.

56Oti toe, kaliliu-ramo hilou hi ngata ntani'-na.

57Hi pomakoa'-ra toe, ria hadua tauna to mpo'uli'-ki Yesus: "Hiapa kahiloua-nu Pue', doko' kutuku'-ko."

58Yesus mpotompoi'-i, na'uli': "Bangko' ria pulo'u-ra, pai' danci ria peta-ra, aga Aku' Ana' Manusia' uma-kuna ria tomi-ku kupoturui."

59Oti toe, pai' na'uli' Yesus hi kahadua-na: "Tuku'-a." Aga natompoi' tau toei: "Pue', piliu-a-kuwo ulu nculii' hi tomi-ku. Ane mate-damo tuama-ku pai'-i ratana, bo kutuku'-moko."

60Yesus mpotompoi'-i hante walatu toi, na'uli': "Pelele' moto-ramo tomate mpotana hingka tomate-ra. Aga iko-kona, hilou-moko mpopalele kareba Kamagaua' Alata'ala."

61Ria wo'o kahadua-na mpo'uli'-ki Yesus: "Pue', dota moto-a mpotuku'-ko. Aga piliu-a ulu nculii' mpalakana hi ompi'-ku."

62Na'uli' Yesus mpo'uli'-ki: "Tauna to ntepu'u-mi mopajeko', uma-hawo lompe' ane kaka'ili'–ili'-i. Tauna to hewa toe kehi-ra, uma-ra natao jadi' topobago hi rala Kamagaua'-na Alata'ala."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel