Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

1Kahudu-na Yesus mpololita hawe'ea tohe'e, na'uli' mpo'uli'-raka ana'guru-na:

2"Ni'inca wa karo'eo-na-damo eo bohe Paskah? Pai' Aku' Ana' Manusia' rapewai' hi pale bali'-ku bona raparika'."

3Nto'u toe, imam pangkeni pai' totu'a to Yahudi morumpu hi tomi Imam Bohe to rahanga' Kayafas.

4Mohawa'-ramo, ra'uli': "Beiwa akala-ta mpolede pai' mpohoko' Yesus bona rapatehi-ie?

5Agina neo' ulu tahoko'-i nto'u eo bohe, nee–neo' mpai' bara' ntodea."

6Nto'u Yesus hi ngata Betania, hilou-i hi tomi hadua tauna to rahanga' Simon topohaki' poko'.

7Bula-na hi ree, rata hadua tobine ngkeni hameha' butolo' ihia' lana honga to masuli' lia oli-na. Bula-na Yesus ngkoni', tumai tobine toei mpotua lana honga toe hi woo'-na tanda pebila'-na.

8Karahilo-na ana'guru-na napa to nababehi tobine toei, moroe-ramo, ra'uli': "Napa-hawo pai' rakerei lana to masuli' oli-na hewa tetu?

9Ke agina rapobalu' lau bona oli-na rawai'-raka tokabu."

10Na'inca Yesus pekiri-ra, toe pai' na'uli'-raka: "Napa pai' nipedahi nono-na tobine toei! To nababehi hi Aku' toe-le, lompe'.

11Apa' tokabu-hana, ria oa' loga-ni mpotulungi-ra apa' ria oa'-ra doo-ni. Aga Aku', uma-a mpai' ria oa' doo-ni.

12Natuai-a hante lana toe, mpakasadia ami' woto-ku hi karatana-ku mpai'.

13Mpu'u ku'uli'-kokoi: hi humalili' dunia', hiapa–apa Kareba Lompe' rapalele, napa to nababehi tobine toei we'i bate ralolita, uma mpai' ralipo'–lipo'."

14Nto'u toe, hadua ngkai ana'guru-na to hampulu' rodua, to rahanga' Yudas Iskariot, hilou hi imam pangkeni.

15Na'uli'-raka: "Ane kutonu Yesus hi rala pale-ni, napa to niwai'-ka?" Rabila'-mi doi pera' tolu mpulu', pai' rawai'-ki.

16Ngkai ree, Yudas mpopali' loga to lompe' mpobalu' Yesus hi bali'-na.

17Hi eo to lomo'-na hi Posusa' Roti to Uma Raragii, rata-ramo ana'guru-na hi Yesus, ra'uli'-ki: "Hiapa konoa-nu kiporodo pongkoni' Paskah to takoni'-e mpai'?"

18Na'uli'-raka: "Hilou-mokoi hi rala ngata hi tomi ni'anu, uli'-ki hewa toi: 'Na'uli' Guru: Rata-mi tempo-ku, doko'-a mo'eo bohe Paskah hi tomi-nu hante ana'guru-ku.' "

19Ana'guru Yesus toera, hilou mpu'u-ramo hewa to nahubui-raka, pai'-ra mporodo-mi pongkoni' Paskah.

20Kamobengi-na, Yesus hante ana'guru-na to hampulu' rodua mohura ngkoni'.

21Bula-ra ngkoni' toe, na'uli'-mi Yesus: "Pe'epei-koi: hadua ngkai olo'-ni mpobalu'-a mpai' hi bali'-ku."

22Mpo'epe tohe'e, peda'-mi nono-ra ana'guru-na, pai' mepekune'-ramo hadua bo hadua hi Yesus, ra'uli': "Bela-hawo aku' to nutoa'-e Pue'?"

23Na'uli' Yesus: "Tauna to mpololo' roti hi banga' uta hangkaa–ngkania hante Aku', hi'a-mi to mpobalu'-a.

24Makono mpu'u, Aku' Ana' Manusia' bate mate hewa to ralowa hi rala Buku Tomoroli'-e. Aga mpe'ahii' tauna to mpobalu'-a tetui. Ke lompe' lau-pi ane uma-i na'ote tina-na."

25Ngkai ree, na'uli' wo'o-mi-hawo Yudas, to mpobalu'-ie mpai': "Bela-hawo aku' to nutoa'-e Guru?" Na'uli' Yesus: "Hewa to nu'uli' tetu-midi!"

26Bula-ra ngkoni', na'ala'-mi Yesus roti pai' naposampayai mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala. Oti toe, napihe–pihe pai' natonu-raka ana'guru-na, na'uli': "Ala'-mi, koni'-mi. Toi-mi woto-ku."

27Oti toe na'ala' wo'o sangkiri' to ihia' anggur, na'uli' tarima kasi hi Alata'ala pai' natonu-raka, na'uli': "Nginu-mokoi omea,

28apa' toi-mi raa'-ku to rabowo ane mate-a mpai'. Raa'-ku toi mpai' mporohoi pojanci to mpoposidai' Alata'ala hante manusia', bona jeko' tauna to wori' ra'ampungi.

29Bona ni'inca: ntepu'u ngkai wae lau, uma-apa nginu anggur duu'-na rata tempo-na Tuama-ku jadi' Magau' hi dunia' bo'u. Nto'u toe mpai' mpo'inu-a anggur to bo'u hangkaa–ngkania hante koi' hi rala Kamagaua'-na."

30Oti toe morona'-ramo hanyala rona' pe'une'. Kahudu-ra morona', malai-ramo ngkai ngata hilou hi Bulu' Zaitun.

31Na'uli'-mi Yesus mpo'uli'-raka: "Bengi toe mpai' lau, hawe'ea-ni, molengo pepangala'-ni hi Aku', apa' ria te'uki' Lolita Alata'ala to mpo'uli' hewa toi: 'Kupatehi topo'ewu toei, pai' bima inewu-na pagaa'–gaa'-ramo.'

32Aga ane tuwu' nculii'-apa mpai', meri'ulu-a hilou hi tana' Galilea, bona hirua' hi ria-ta-damo mpai'."

33Ngkai ree, na'uli'-mi Petrus: "Nau' hawe'ea tauna molengo pepangala'-ra hi Iko Pue', aku' uma!"

34Na'uli' Yesus: "Mpu'u ku'uli'-koko: kako'ia-na turua' manu' bengi toe mpai' lau, mpolia' tolu ngkani-moko mposapu kanu'inca-ku."

35Na'uli' Petrus: "Nau'-a mate hangkaa–ngkania dohe-nu, uma mpu'u kusapu kaku'inca-nu!" Wae wo'o-rawo pololita-ra ana'guru-na to ntani'-na.

36Oti toe, rata-ramo hi pampa to rahanga' Getsemani. Hi ree-i mpo'uli'-raka ana'guru-na: "Koi', mohura hi rei-mokoi. Aku', lou hi ree-a mai ulu mosampaya."

37Aga Petrus pai' ana' Zebedeus to rodua, nabawai-ra hilou dohe-na. Nto'u toe, susa' pai' mokaratu-mi nono-na.

38Na'uli'-raka: "Susa' lia nono-ku, hewa to neo' mate-ama ku'epe. Rehe'i-mokoi ulu, dohei-a mojaga."

39Oti toe hilou-imi molaa hangkedi', pai'-i motumpa, mosampaya, na'uli': "Tuama-ku, ane ma'ala, pomolaa-ka-kuwo kaparia to neo' mporumpa'-a toi. Aga bela konoa-ku Aku' to jadi', agina konoa-nu Iko moto."

40Oti toe, nculii'-imi hi ana'guru-na to tolu toera, narata-ra bula-ra leta' moto. Na'uli' mpo'uli'-ki Petrus: "Hilo! Hajaa-wadi uma nidadahi mojaga dohe-ku?

41Mojaga pai' mosampaya-mokoi bona neo'-koi mporata pesori. Hi rala nono-ni dota moto-koi mpobabehi to makono, aga uma nidadahi apa' manusia' bate lente."

42Ngkai ree, hilou wo'o-imi mosampaya, na'uli': "Tuama-ku, ane kaparia toi uma ma'ala rawi'iha-ka, bate konoa-numi to majadi'."

43Oti toe, nculii' wo'o-imi mporata ana'guru-na, leta' wo'o-ra-wadi apa' mopoke' mata-ra.

44Hangkani wo'o-ipi Yesus mpalahii-ra hilou mosampaya katolu ngkani-na. Posampaya-na toe hibalia hante posampaya-na to we'i.

45Ka'oti-na mosampaya toe, nculii' wo'o-imi hi ana'guru-na to tolu toera, pai' na'uli'-raka: "Turu pai' leta' oa'-pada-koi? Hilo-dile, rata-mi tempo-na Aku' Ana' Manusia' rapobalu' pai' ratonu hi tauna to dada'a.

46Memata-mokoi! Hilo, etu-imi tumai tauna to mpobalu'-a. Kita-mi lou."

47Bula-na Yesus mololita-pidi, rata-imi Yudas, hadua ngkai ana'guru-na to hampulu' rodua. Pai' dohe-na wori' wo'o tau ntani'-na to ngkeni piho' pai' sumampu. Hira' toe rapahawa' imam pangkeni pai' totu'a to Yahudi.

48Yudas mpo'uli' ami'-miraka tanda bona ra'inca kato'uma-nai Yesus, na'uli': "Hema mpai' to ku'eki, Hi'a-mi Yesus. Hoko'-imi!"

49Jadi', karata-ra hi ree, kahilou-nami Yudas mpohirua'-ki Yesus, na'uli': "Wori' tabe, Guru!" pai' na'eki-i ntuku' ada-ra to Yahudi.

50Na'uli' Yesus: "Toe-tanoe pai' tumai-koe, bale!" Katumai-rami tauna to wori' mpohoko' Yesus.

51Ngkai ree, hadua tauna to dohe Yesus mpowute' piho'-na natime-ki batua Imam Bohe, bela mpoholu tilinga-na.

52Na'uli' Yesus mpo'uli'-ki: "Unco' nculii' piho'-nu! Apa' hema to mpohenta piho' mpopatehi doo, bate rapatehi wo'o-i-hawo mpai' hante piho'.

53Ha uma nu'incai, ane mpopetulungi-a hi Tuama-ku, napesahui mpahawa' tumai hampulu' rontuda tantara mala'eka-na, ba melabi tena!

54Aga ane ta'ewa-ra to mpohoko'-a toi-e, uma mpai' madupa' lolita to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi to mpo'uli' hawe'ea toe lau kana majadi' hi Aku'."

55Nto'u toe, na'uli' wo'o-mi Yesus mpo'uli'-raka tauna to wori' toera: "Ha toperampaki-a toi-e, pai' mingki' tumai-koi ntali piho' pai' sumampu mpohoko'-ae! Butu eo-na mohura moto-a hi rala Tomi Alata'ala metudui', napa pai' uma-a nihoko' nto'u toe?

56Aga to hewa toi-le kana majadi', bona madupa'-mi napa to ra'uki' nabi–nabi owi hi rala Buku Tomoroli'." Oti toe, metibo'-ramo hawe'ea ana'guru-na mpalahii-i.

57Ngkai ree, tauna to mpohoko' Yesus mpokeni-i hilou hi tomi Imam Bohe Kayafas. Hi ria morumpu-ramo guru–guru agama pai' totu'a to Yahudi.

58Petrus metuku' ngkawao-wadi, duu'-na rata hi berewe tomi Imam Bohe. Mesua'-i hi berewe pai'-i mohura dohe topojaga, apa' doko' na'inca ba napa mpai' to majadi' hi Yesus.

59Nto'u toe, imam pangkeni pai' hawe'ea topohura agama morumpu hi tomi Kayafas. Mpali'-ra sabi' boa' to mpakilu Yesus, bona ngalai' rahuku' mate-i.

60Aga nau' wori' sabi' boa' to mpo'uli' napa to nababehi Yesus, uma raruai' to masipato' rahuku' mate-ki. Ka'omea-na, ria rodua sabi' to tumai hi nyanyoa topohura to hibalia lolita-ra,

61ra'uli': "Tauna toii, ria-i-hana mpo'uli': 'Tomi Alata'ala ma'ala kugero, pai' rala-na tolu eo kuwangu nculii'.' "

62Kamokore-nami Imam Bohe pai'-i mpo'uli'-ki Yesus: "Ha uma nutompoi'-ra to mpakilu-ko toe-e?"

63Aga Yesus, uma-i winihi. Na'uli' wo'o-mi Imam Bohe: "Hante hanga' Alata'ala to Tuwu', uli'-kakai to makono! Makono mpu'u ka'Iko-na Magau' Topetolo', Ana' Alata'ala-e?"

64Na'uli' Yesus: "Io', hewa to nu'uli' tetu-e. Pai' ku'uli' tena: rata mpai' tempo-na nihilo-a Aku' Ana' Manusia', mohura pai' moparenta hi mali ka'ana Alata'ala to Mobaraka', pai' nihilo wo'o-a mpai' mana'u tumai ngkai suruga hi rala limu'."

65Mpo'epe toe we'i, Imam Bohe mpoheu' baju-na ngkai kamoroe-na, pai' na'uli': "Tau toii mpopohibalia woto-na hante Alata'ala! Uma-pi mingki' ria sabi'. Ni'epe moto-mi-koiwo lolita-na mpokedi' Alata'ala.

66Beiwa-mi-koiwo pompowile-nie?" Ratompoi' topohura: "Kana rahuku' mate-imile!"

67Ngkai ree, ra'uelikui lio-na pai'-i raweba'. Ria wo'o to mpohopo'-i, pai' ra'uli'-ki:

68"Ee Magau' Topetolo'! Pe'uli' pe' ba hema to mpohopo'-koe!"

69Nto'u toe, Petrus mohura hi berewe. Nto'u pohura-na toe, tumai hadua tobine to mobago hi tomi Imam Bohe, na'uli'-ki Petrus: "Ba iko wo'o-di doo-na Yesus to Galilea toei-e mai?"

70Aga nasapu Petrus hi nyanyoa-ra omea, na'uli': "Uma-kuna ku'incai napa to nu'uli'!"

71Ngkai ree hilou wo'o-imi Petrus mokore mohu' hi wobo' wala. Ria wo'o hadua tobine mpohilo-i pai' mpo'uli'-raka tauna to hi ree: "Hi'a toi wo'o-le to dohe Yesus to Nazaret toei-e mai."

72Nasapu wo'o-wadi Petrus hante mosumpa, na'uli': "Uma-kuna ku'incai-i tau tetui!"

73Uma mahae ngkai ree, tauna to mokore hi ree mpomohui' Petrus, ra'uli'-ki: "Iko mpu'u-di hadua doo-nae! Incana ngkai kotu basa-nu katoGalilea-nu."

74Mosumpa tena-i Petrus mpotuna' woto-na, na'uli': "Uma mpu'u-kuwo ku'incai-i!" Nto'u toe turua'-mi manu'.

75Nakiwoi-mi Petrus lolita Yesus ngone to mpo'uli'-ki: "Kako'ia-na turua' manu', mpolia' tolu ngkani-moko mposapu kanu'inca-ku." Kamalai-nami Petrus hilou hi mali-na, pai'-i geo' ngkai kapeda' nono-na.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran