Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 27 >> 

1Mepupulo ngkii, hawe'ea imam pangkeni pai' totu'a to Yahudi mpobotuhi: Yesus kana rapatehi.

2Jadi', rahoo'-imi pai' rakeni hilou rabua' hi Gubernur Pilatus.

3Ane Yudas, to mpobalu' Yesus hi bali'-na toei, kana'inca-na karahuku' mate-na mpai' Yesus, soho'-mi nono-na. Kahilou-nami hi imam pangkeni pai' totu'a to Yahudi, napoponculi'-raka doi pera' to tolu mpulu' mpepa',

4pai' na'uli': "Mojeko'-ama! Mpobalu'-a-kuna tauna to uma masala', alaa-na rahuku' mate-i!" Ratompoi'-i: "Napa ki'uli' kai'! Iko moto-kowo pue' sala'!"

5Ngkai ree, Yudas mpetadi doi tohe'e hi rala Tomi Alata'ala, pai'-i hilou mengkahunca'.

6Imam pangkeni mpotima' doi toe, pai' ra'uli': "Doi toi, doi posula' raa'. Ntuku' atura agama, doi to hewa tohe'e uma ma'ala rapuna' hi rala peti' pompunaa' doi pepue' hi Tomi Alata'ala."

7Hibalia-mi pohawa'-ra, doi toe ra'oli-ki tana' to rahanga' Tana' Topobabehi Kura, bona tana' toe rapontanai-raka tauna to bela-ra to Yahudi.

8Toe pai' tana' toe rahanga' Tana' Raa' duu' tempo toi.

9Hante babehia-ra toe, madupa'-mi napa to nalowa nabi Yeremia owi, hewa toi moni-na: "Ntuku' ada to Israel, oli hadua batua tolu mpulu' doi pera'. Jadi', ra'ala'-mi tolu mpulu' doi pera' toe,

10pai' ra'oli-ki tana' topobabehi kura. Tohe'e majadi' ntuku' hawa' Pue' Alata'ala hi aku'."

11Ane Yesus we'i, karakeni-na hi Gubernur Pilatus, mokore-i hi nyanyoa-na. Pilatus mpekune'-i: "Ha Iko mpu'u-mi Magau' to Yahudi-e?" Na'uli' Yesus: "Wae mpu'u, hewa to nu'uli' tetu."

12Imam pangkeni pai' totu'a to Yahudi mpodulu mpakilu-i. Aga uma-i winihi.

13Toe pai' Pilatus mpo'uli'-ki Yesus: "Ha uma nu'epei hawe'ea to rapakilu-kokoe?"

14Uma hamelaa nahono' Yesus, alaa-na napokakonce lia Gubernur.

15Butu eo bohe Paskah, Gubernur biasa mpobahaka hadua tauna to ratarungku', ba hema konoa ntodea.

16Jadi', mpae toe, ria hadua to ratarungku' to ra'inca lia ntodea. Hanga'-na Yesus Barabas.

17Jadi', hi pohura-na Pilatus mpohurai kara–kara Yesus toe, wori'-mi tauna morumpu. Mepekune' Pilatus mpekune'-ra: "Hema to nipokono kubahaka-kokoi mpae tohe'i? Yesus Barabas, ba Yesus to rahanga' Kristus-di?"

18Pilatus mpo'uli' hewa toe, apa' na'inca ka'uma-na-hawo masala'-i Yesus; pangkeni to Yahudi mpotonu Yesus hi hi'a apa' kamohingi'-ra-wadi.

19Nto'u pohura-na Pilatus hi pohuraa pobotuhia toe, rata suro ngkai tobine-na to mpo'uli'-ki: "Neo'-konae' nuhuku'-i tauna to uma masala' tetui! Apa' ngkai Hi'a alaa-ku mo'ompo' to mekoroi' bengi ngone-e."

20Aga imam pangkeni pai' totu'a to Yahudi, kaliliu moto-ra mpo'ukei' ntodea, ra'uli'-raka: "Perapi'-koi hi Gubernur bona Barabas nabahaka, pai' Yesus to nahuku' mate!"

21Jadi', mepekune' Gubernur Pilatus hi ntodea, na'uli': "Ngkai hira' rodua tohe'i, hema to nipokono kubahaka-kokoi?" Ratompoi': "Barabas!"

22Napekune' tena Pilatus: "Ane wae, kupopai-imi Yesus to rahanga' Kristus?" Metompoi'-ra omea: "Raparika'-i!"

23Mepekune' tena-i-pidi Pilatus: "Hiaa' napa sala'-na?" Rapesukui lau-mi mejeu': "Parika'-imi!"

24Ka'omea-na nahilo Pilatus uma-pi ria kalaua-na mpololitai-ra, apa' kameroo–rodoa' lau-ramo. Toe pai' na'ala' ue napowano hi nyanyoa ntodea pai' na'uli': "Mowano-a! Bona nihilo, ka'uma-na-kuwo kugalo kanipatehi-na tau toii! Koi' moto-koiwo to mpotangku."

25Metompoi' ntodea, ra'uli': "Io', kai' moto-kaiwo pai' hante muli-kai to mpokolo kamate-na."

26Ngkai ree, nabahaka-miraka Barabas, pai' nahubui tantara-na mpoweba' Yesus. Oti toe natonu-miraka bona raparika'.

27Oti toe, tantara Gubernur mpokeni Yesus mesua' hi rala tomi Gubernur, pai'-ra mpokio' hawe'ea doo-ra tumai mpotipuhi-i.

28Raroncu-ki pohea-na pai' rapasuai'-i baju to mperelei to hewa baju magau'.

29Rababehi hameha' songko ngkai walaa to morui to hewa songko magau', pai' rasongkoi-ki. Rawai' wo'o-i lua' hameha' hi pale ka'ana-na, hewa lua' to nakamu magau', pai'-ra mowingkotu' hi nyanyoa-na, ra'uli': "Wori' tabe, Magau' to Yahudi!"

30Ra'uelikui-i pai' ra'ala' lua' to hi pale-na rapao'-ki woo'-na.

31Ka'oti-na rapopo'ore' hewa toe, raroncu-mi baju to rabajui-ki we'i pai' ra'uncoi' nculii'-i pohea-na moto-mi. Oti toe rakeni-imi hilou hi mali ngata bona raparika'.

32Hi lengko ohea hirua'-ra hante hadua tauna to rahanga' Simon to Kirene. Tantara to Roma mpewuku Simon toe mpopaha'a kaju parika'-na Yesus.

33Uma mahae rata-ramo hi po'ohaa' to rahanga' Golgota, batua-na Bulu' Banga'woo'.

34Hi ree, Yesus rapopo'inui anggur to ragalo hante pokuli' to mopai'. Ka'oti-na napemita, oja'-i mpo'inu.

35Raparika'-imi, pai' pohea-na rabagi–bagi hante ntene' undi hewa pompenoa'-ra.

36Oti toe, mohura-ramo hilau mojaga.

37Hi kaju parika'-na hi lolo woo'-na rapataka' hampepa' papan. Hi papan toe te'uki' napa to rapakilu-ki Yesus, hewa toi moni-na: TOI-MI YESUS MAGAU' TO YAHUDI.

38Ria wo'o rodua toperampaki raparika' dohe-na, hadua mali ka'ana-na hadua mali ki'ii-na.

39Tauna to liu hi ree, ngkololi-ra mpopo'ore'-i,

40ra'uli': "Nu'uli'-kona mpogero-ko Tomi Alata'ala pai' nuwangu nculii' rala-na tolu eo! Ane Ana' Alata'ala mpu'u-ko, tulungi woto-nu moto! Mana'u-moko ngkai kaju parika' tetu!"

41Wae wo'o imam pangkeni, guru agama pai' totu'a to Yahudi mpopo'ore'-i, ra'uli':

42"Tau ntani'-na natulungi-ramo, woto-na moto-pi uma nakulei' ntulungi. Hiaa' bo Hi'a he'e Magau' to Israel! Agina mana'u-i ngkai kaju parika'-na toe, pai' lako' tapangala'-i.

43Ncarumaka Alata'ala-i, pai' na'uli' Ana' Alata'ala-i. Mai tahilo Alata'ala mpobahaka-i, ane dota-i."

44Ntahawe' toperampaki to raparika' dohe-na, meruge' wo'o-ra-rawo mporuge'-i hewa toe.

45Tebua'-mi eo, muu–mule' mobengi hobo' hi ngata toe rala-na tolu jaa.

46Jaa tolu ncimonou', mekio'-imi Yesus napasimuku mpo'uli': "Alata'ala-ku! Alata'ala-ku! Napa pai' nupalahii-a?" Hi rala basa Yahudi: "Eli! Eli! Lama sabakhtani?"

47Ba hangkuja dua to mokore mohu' hi kaju parika'-na mpo'epe pe'au-na toe, ra'uli': "Epe, mpokio' nabi Elia-i!"

48Ria hadua to mokeno hilou mpo'ala' hampu'u wunga to hewa lomo', nabangkahi hi rala ue anggur to mo'onco, natu'u hi wuntu hompea pai' napopoju'ui-ki Yesus bona na'inu.

49Ria wo'o to mpo'uli': "Popea ulu, tahilo ba tumai mpu'u-i Elia mpotulungi-i."

50Oti toe me'au tena-i Yesus napesukui, pai' modupe'-mi inoha'-na.

51Nto'u toe, kain porini–olo' to tetoe hi rala Tomi Alata'ala muu–mule' mobika' ntongo' ngkai lolo-na rata hi une'-na. Ria wo'o linu, pai' watu bohe paheka'–heka'.

52Wori' daeo' mobea-mi, pai' wori' tauna to monoa' ingku-ra owi rapotuwu' nculii'.

53Ka'oti-na Yesus tuwu' nculii', mehupa'-ra ngkai daeo'-ra, pai'-ra mesua'- hi ngata Yerusalem, ngata to moroli' toe. Wori' tauna mpohilo-ra.

54Tadulako tantara hante tantara–tantara doo-na to mpojaga Yesus, me'eka' lia-ramo mpo'epe linu pai' mpohilo hawe'ea to jadi' toe. Ra'uli': "Ana' Alata'ala mpu'u-i-tawo'!"

55Hi ree, wori' wo'o tobine to menaa ngkawao. Hira' toe tobine to mpotuku' pai' mpotulungi Yesus, ntepu'u ngkai pobago-na hi tana' Galilea.

56Hanga'-na to hadua, Maria Magdalena. To hadua wo'o, Maria tina-na Yakobus pai' Yusuf. Pai' hadua wo'o tobine-na Zebedeus.

57Neo' limpa-mi eo, tumai hadua tauna to mo'ua' to ngkai ngata Arimatea, hanga'-na Yusuf. Yusuf toei, topetuku' Yesus wo'o-i-hawo.

58Hilou-i hi Pilatus mperapi' woto Yesus. Pilatus mpohubui tantara-na mpowai'-i Yusuf woto-na Yesus.

59Na'ala' mpu'u-mi, naputu' hante kain to bula,

60pai' napopoturu hi rala daeo'. Daeo' toe, daeo' to bo'u-pidi, daeo' pomporodoa-na Yusuf moto, to ratowi hi panapa bulu' watu. Oti toe, naluli' hameha' watu to bohe na'unca-ki daeo' toe, pai'-i malai-mi.

61Aga Maria Magdalena pai' Maria to ntani'-na, mohura-ra hi mai hi mali daeo'.

62Kamepulo-na hi Eo Sabat, imam–imam pangkeni pai' to Parisi hilou hangkaa–ngkania hi Pilatus,

63ra'uli': "Tua Gubernur, kikiwoi lolita topebagiu toei ngone lou, bula-na tuwu'-pidi na'uli': 'Kaliu-na tolu eo, tuwu' nculii'-a.'

64Jadi', toe pai' kiperapi' bona Tua mpohubui tantara hilou mpojaga daeo'-na toe ria, radongo lompe' duu'-na rata hi eo katolu-na, bona neo' ria loga ana'guru-na lou mpanako woto-na. Ra'uli' mpai' hi ntodea tuwu' nculii'-i, duu'-na wori'-mi tauna to rabagiu. Helee, meliu lau-mi mpai' kawori' tauna to mpotuku'-i ngkai to mpotuku'-i bula-na tuwu'-pidi."

65Na'uli' Pilatus: "Ria moto tantara. Keni-ramo hilou mpodongo daeo'-na hudupakulea'-ni."

66Hilou mpu'u-ramo hi daeo'. Rasaa' watu po'unca-na, bona uma ma'ala raderu', pai' rahubui tantara mpodongo daeo' toe, bona neo' ria to mpokabiboi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran