Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 13 >> 

1Oti toe, malai-imi Yesus ngkai rala Tomi Alata'ala. Ria hadua ngkai ana'guru-na mpo'uli'-ki: "Guru, hilo mpu'u-konae' tomi toe-e! Hilo watu-na! Uma mowo kancola-na!"

2Na'uli' Yesus: "Nuhilo wa tomi to bohe toe-e lau? Uma mpai' ria hamehaa' watu to bate pomeduncu-na. Bate ragero omea mpai'."

3Oti toe, hilou-imi Yesus hi Bulu' Zaitun pai'-i mohura mposinyanyohi-ki Tomi Alata'ala. Petrus, Yakobus, Yohanes pai' Andreas tumai mpololitai-i nto'u uma ria tau ntani'-na.

4Ra'uli': "Uli'-kakai ba nto'uma kadupa'-na to nu'uli' toe-e we'i, pai' napa mpai' to jadi' tanda ane hawe'ea toe neo' madupa'-pi."

5Na'uli' Yesus: "Pelompehi, neo'-koi ma'ala rabagiu.

6Apa' wori' mpai' tauna to mehupa' to mpo'uli' kahira'-na Magau' Topetolo', alaa-na wori' mpai' tauna to rabagiu.

7Mpo'epe-koi mpai' kareba panga'ea ngkai kalaa-na, ni'epe wo'o moni panga'ea to mohu'. Aga neo' me'eka', apa' hawe'ea toe kana jadi' ulu, tapi' kajadia' toe uma mpobatuai karata-nami kahudua dunia'.

8Nto'u toe mpai', wori' ngata mosipanga'ei, magau' hadua mpo'ewa magau' kahadua-na. Hiapa–apa ria linu pai' oro'. Aga hawe'ea toe lau lako' pontepu'ua-na-pidi, hewa pontodohaka hadua tobine to neo' mo'ana'.

9"Aga koi' tohe'i, mo'inga'–inga'-koi! Apa' koi' mpai' bate rahoko' pai' rakeni hi topohura agama. Raweba'-koi hi rala tomi posampayaa. Rabua'-koi hi topoparenta pai' hi magau' sabana petuku'-ni hi Aku'. Nto'u toe mpai', ria loga-ni mpo'uli'-raka pepangala'-ni hi Aku'.

10Pai' Kareba Lompe' kana raparata hi humalili' dunia' kako'ia-na Eo Kiama.

11Ane rahoko'-koi pai' rakeni hi topohura, neo'-koi me'eka' ba napa mpai' petompoi'-ni. Ane rata-damo tempo-ni mololita, uli'-mi-hana napa to natu'u Pue' Ala hi rala nono-ni. Apa' napa to ni'uli' nto'u toe, bela ngkai pekiri-ni moto. Lolita-ni tetu mehupa' ngkai Inoha' Tomoroli'.

12"Rata mpai' tempo-na hawe'ea tauna mpokahuku'-koi sabana petuku'-ni hi Aku'. Ria mpai' tauna to mpewai' ompi'-ra ba ana'-ra moto bona rapatehi sabana petuku'-ra hi Aku'. Ria wo'o ana' to mpo'ewa totu'a-ra pai' mpopatehi-ra. Aga tauna to tida mepangala' hi Aku' duu' hi ka'omea-na, mporata-ra kalompea' hi eo mpeno.

13(13:12)

14"Owi nabi Daniel mpolowa karata-na to rahanga' 'Topegerohi to dada'a.' (Hema to mpobasa lolita pelowa toe, penotohi mpu'u batua-na!) Jadi', ane nihilo to nalowa Daniel toe mokore hi pokorea to ratagi-ki, agina tauna to mo'oha' hi Yudea metibo' hilou hi bulu'-na.

15Tauna to mohura hi parawa-na neo'-pi leba' mesua' hi rala tomi-na mpo'ala' ba napa–napa.

16Tauna to hi bonea, neo'-pi nculii' hi ngata mpo'ala' pohea-na. Kaliliu metibo'!

17Mpe'ahii'-ra mpai' tobine to nto'u-ra motina'i pai' to mpentii' ana'-ra nto'u toe, apa' mokoro mpai' petibo'-ra.

18Mekakae-koi hi Alata'ala bona eo petiboa'-ni toe neo' nto'u tempo lengi'.

19Apa' nto'u toe mpai' rata pesesa' to ko'ia ria hangkania jadi' ngkai lomo'-na Alata'ala mpajadi' dunia' rata tempo tohe'i, pai' uma wo'o-pi-hawo mpai' ria jadi' hi eo boko'-na.

20Aga naredehi moto mpai' Pue' Ala tempo kaparia toe, apa' ane uma naredehi tempo-na, bate uma ria haduaa to tuwu'. Jadi', apa' napoka'ahi'-ra tauna to napelihi pai' to napobagia, toe pai' naredehi mpai' tempo kaparia toe.

21"Nto'u toe mpai', ane ria to mpo'uli'-kokoi: 'Hilo, Magau' Topetolo' ohe'i-imi,' ba 'Hilo, ohe'e-i mai Magau' Topetolo',' neo' nipangalai'.

22Apa' mehupa' mpai' wori' tauna to boa' to mpo'uli' kahira'-na Magau' Topetolo', ba to mpo'uli' kahira'-na nabi. Mpobabehi-ra tanda mekoncehi pai' tanda to mobaraka', bona mpobagiu-ra wori' tauna. Ane ke ma'ala, ntahawe' tauna to napelihi Alata'ala rabagiu wo'o.

23Aga koi' tohe'i, mo'inga'–inga'-koi! Ku'uli' ami'-mikokoi hawe'ea tohe'e kako'ia-na jadi'.

24"Jadi', nto'u toe mpai', ane timpaliu-pi tempo kaparia toe, hawe'ea anu to mobaraka' hi langi' ralengo. Eo mobali' mobengi, wula uma-pi mehini, betue' roda' ngkai langi'.

25(13:24)

26Nto'u toe-damo mpai', hawe'ea tauna mpohilo-a, Aku' Ana' Manusia', mana'u tumai hi rala limu'. Uma mowo kabaraka'-ku pai' pehini-ku nto'u toe.

27Kuhubui mala'eka-ku hilou mporumpu tauna to kupobagia ngkai humalili' dunia', ngkai wuntu dunia' pai' ngkai wuntu langi'.

28"Petonoi-koi napa to kutudui'-kokoi hante lolita rapa' kaju ara. Ane nihilo rau-na mela' pai' mohulu-i, ni'inca-mi kaneo'-na mara eo.

29Wae wo'o ane nihilo-damo kajadia' toe we'i lou, ni'inca-mi neo' madupa' mpu'u-mi to ku'uli' we'i.

30Mpu'u ku'uli'-kokoi: hawe'ea toe we'i bate madupa' kako'ia-na mate omea tauna to tuwu' tempo toi.

31Langi' pai' dunia' mogero mpai', tapi' lolita-ku bate–bate-na duu' kahae–hae-na.

32"Aga ane eo pai' jaa kadupa'-na hawe'ea toe, muntu' Tuama-ku-wadi to mpo'inca. Uma ria to ntani'-na to mpo'inca. Bangku' mala'eka to hi suruga-hawoe', uma wo'o-rawo ra'incai. Bangku' Aku' Ana'-nae', uma wo'o-kuwo ku'incai.

33Toe pai' kana mo'inga'–inga' pai' mojaga-koi, apa' uma ni'incai tempo kadupa'-na.

34Ane rata nculii'-apa mpai', kajadi'-na hewa lolita rapa' tohe'i. Hadua pue' tomi mopatuju hilou hi ngata to molaa. Kako'ia-na me'ongko', nahubui pahawaa'-na mpewili' tomi-na, hore–hore nawai'-ra bago-ra. Hi tompodoo wobo' na'uli'-ki: 'Mo'inga'–inga'-koe'!'

35Jadi', kana mo'inga' mpu'u-ra, apa' uma ra'incai ba nto'uma karata-na pue' tomi, ba ncimonou'-di ba ntongo' bengi-di ba mepulo ngkii ba nto'u eo mehupa'. Nee–neo' mpai' rata ncorobaa-imi pai' narata-ra bula-ra leta'. Wae wo'o kana mo'inga'–inga'-koi, apa' uma ni'incai nto'uma-a rata.

36(13:35)

37Napa to ku'uli'-kokoi tohe'i, ku'uli' wo'o hi hawe'ea tauna: Mo'inga'–inga'-hawoe'!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran