Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

1Oti toe, Yesus me'ongko' ngkai ngata toe hilou hi ngata-na moto hante ana'guru-na.

2Hi eo pepuea', hilou-i hi tomi posampayaa mpotudui' tauna. Wori' tauna hi ree. Kampo'epe-ra tudui' Yesus, konce-ra ra'uli': "Hema-di to mpotudui'-i hawe'ea toe-e? Kapantea napa-di to ria hi Hi'a-e? Beiwa pai' ma'ala-i mpobabehi anu mekoncehi?

3Bo topowangu tomi-i-wadi, ana' Maria. Ompi'-na, hira' Yakobus, Yoses, Yudas pai' Simon. Ompi'-na tobine, ria moto wo'o-ra dohe-ta hi rehe'i." Toe pai' oja'-ra mepangala' hi Yesus.

4Ngkai ree, Yesus mpo'uli'-raka: "Hadua nabi bate rabila' hiapa kahilouaa-na. Aga hi ngata-na pai' tomi-na, pai' dohe ompi'-na moto, uma lau-i rabila'."

5Jadi', Yesus mpokehele-ra apa' uma-ra mepangala'. Toe pai' uma-i bisa mpobabehi wori' anu mekoncehi hi ria. Sampale to nababehi, mpojama ba hangkuja dua topeda' bona mo'uri'-ra. Yesus modao' mpokinomo ngata–ngata pai' mpotudui' tauna.

6(6:5)

7Mpokio'-i ana'guru-na to hampulu' rodua, nasuro-ra rodua–rodua hampo'emaa', pai' nawai'-ra kuasa mpopalai anudaa'.

8Kako'ia-ra me'ongko', natudui'-ra hewa toi: "Neo'-koi ngkeni napa–napa hi pomakoa'-ni, muntu' lua'-wadi. Neo' ngkeni pongkoni' ba boku ba doi hi rala karepe'.

9Ma'ala moto-koi mpake' lihi witi', aga neo' ngkeni rontonga' baju."

10Na'uli' wo'o-mi: "Ane rata-koi hi hameha' ngata pai' ratarima-koi hi tomi hantomi, mo'oha' hi ree-mokoi duu'-ni kaliliu hilou mpai' hi ngata ntani'-na.

11Ane ria pue' ngata to uma dota mpotarima-koi, ane oja'-ra mpo'epe lolita to nikeni, wae kanipalahii-na ngata-ra, tonta awu to mentaka' hi palanta' witi'-ni, tanda kanahuku'-ra mpai' Alata'ala."

12Ka'oti-na Yesus mpotudui' ana'guru-na to hampulu' rodua toera, me'ongko'-ramo hilou mpotudui' tauna bona medea-ra ngkai jeko'-ra.

13Wori' seta to rapopalai. Pai' wori' wo'o tauna to peda' ragelai' hante lana pai' rapaka'uri'.

14Nto'u toe, Magau' Herodes Antipas mpo'epe kareba napa to nababehi Yesus, apa' hanga' Yesus rapotompo'wiwi hiapa–apa. Ria to mpo'uli': "Yesus toei lou, Yohanes Topeniu'-ile tuwu' nculii'! Toe-hana pai' ria baraka'-na mpobabehi tanda mekoncehi toe-e."

15Aga ria wo'o to mpo'uli': "Yesus toei, nabi Elia to owi-i." Hiaa' ria wo'o to mpo'uli': "Nabi mpu'u-i, hewa nabi to owi."

16Kana'epe-na Magau' Herodes tohe'e, na'uli'-mi: "Yohanes Topeniu' mpu'u-i-tano Yesus toei lou-e! Kupehubui wengi rapata' wuroko'-na, aga tuwu' nculii'-imi."

17Hewa toi tutura kamate-na Yohanes Topeniu'. Magau' Herodes mpo'ago pai' mpotobine Herodias, tobine ompi'-na moto to rahanga' Filipus. Wori' ngkani Yohanes mpokamaro Herodes ngkai gau'-na toe, na'uli'-ki: "Uma-ko ma'ala mpotobine era-nu tetui! Gau'-nu tetu mpotiboki Atura Musa." Ngkai ree, Herodes mpohubui tantara-na hilou mpohoko' Yohanes. Rahoko' mpu'u-imi, rahoo' pai'-i ratarungku'.

18(6:17)

19Ane Herodias-e, mowuku-damo nono-na hi Yohanes, doko' napatehi. Aga uma-i mologa mpopadupa' roe-na toe,

20apa' Herodes mpohubui tantara-na mpojaga-i hi rala tarungku'. Me'eka'-i mpatehi Yohanes apa' na'inca, tauna to monoa'-i pai' moroli' wo'o-i. Ane Herodes mpo'epe Yohanes mpololitai-i, mokarara' nono-na, aga goe' wo'o-i mpo'epe-i mololita.

21Hi eo pompokiwoia kaputua Magau' Herodes, ria-mi loga-na Herodias. Hi eo toe, Magau' Herodes mpobabehi posusa' mpokiwoi eo kaputua-na. Mpokio'-i wori' maradika, tadulako pai' pangkeni to ngkai tana' Galilea.

22Bula posusa' toe, ana'-na Herodias tobine mesua' pai' modero'. Goe' lia-i Magau' Herodes mpohilo podero' toronaa toei, wae wo'o torata-na. Na'uli' mpo'uli'-ki toronaa toei: "Ane ria ba napa to nupokono, perapi'-mi, bate kuwai'-ko."

23Mosumpa wo'o-i, na'uli': "Nau' ba napa mpu'u-mi to nuperapi', nau' hantanga' ngkai poparenta-ku, bate kuwai'-ko!"

24Palai-nami toronaa toei hilou mpekune' tina-na, na'uli': "Ina', napa to kuperapi'-e?" Na'uli' tina-na: "Perapi'-mi woo'-na Yohanes Topeniu'!"

25Kanculii'-nami hilou hi Magau', kaliliu na'uli': "Merapi'-a woo'-na Yohanes Topeniu' wae lau, ratu'u hi lolo dula."

26Mpo'epe pomperapia' toe-di, soho' lia-mi nono-na Magau'. Aga uma-pi ma'ala nadii' nculii' lolita-na hi toronaa toe, apa' mpolia' mosumpa-imi we'i ra'epe torata-na.

27Kaliliu napahawa' hadua tantara-na hilou mpo'ala' woo' Yohanes Topeniu'. Kahilou-nami-hawo tantara toe hi tarungku' mpopata' wuroko'-na.

28Woo'-na toe nakeni tumai natu'u hi lolo dula pai' natonu-ki toronaa toei, pai' toronaa toei mpowai' tina-na.

29Kara'epe-na topetuku'-na Yohanes kamate-nami, hilou-ramo-rawo mpo'ala' woto-na, pai' ratana.

30Suro to nahubui Yesus mpopalele Lolita Alata'ala wengi, nculii'-ramo ngkai pomakoa'-ra, pai' ratutura-miki Yesus hawe'ea to rababehi pai' to ratudui'-raka ntodea.

31Nto'u toe, wori' lia tauna to hilou–tumai, alaa-na ntahawe' ngkoni' neo' uma-pi ria loga-ra. Toe pai' na'uli' Yesus hi topetuku'-na: "Kita hilou hi kawaoa'-na mpalahii tauna to wori', bona ma'ala-ta mento'o hampai'."

32Jadi', mohawi' sakaya-ramo hilou hi kawaoa'-na.

33Ntaa' pehilo moto-di-hana tauna pe'ongko'-rae, pai' ra'inca wo'o toaa'-ra. Jadi', wori' tauna ngkai hawe'ea ngata to mohu', pokeno-rami hilou hi wiwi' rano, rata meri'ulu lau-ra ngkai Yesus hante ana'guru-na.

34Pehompo-na Yesus ngkai sakaya, nahilo-hawo wori' tauna mpopea-i. Metumu'-mi ahi'-na mpohilo-ra, apa' hiloa-ra hewa bima to uma te'ewu. Kanatudui'-rami wori' nyala.

35Neo' solo-mi eo, tumai-ramo ana'guru-na mpomohui'-i, ra'uli'-ki: "Guru, wao'-hana hi rehe'i lau, pai' neo' limpa-mi eo.

36Agina tahubui-ramo tauna toera lau hilou hi ngata pai' tomi hi bonea to mohu' bona mpo'oli pongkoni'-ra."

37Na'uli' Yesus: "Koi'-mi to mpopokoni'-ra." Hampetompoi' ana'guru-na: "Ei'! Ha napa-mi-kaina to kiwai'-rakae? Nau' ro'atu doi pera' kipope'oli-ki roti, uma-le hono' mpopokoni' tauna to hewa toe lau kadea-ra."

38Na'uli' Yesus: "Kamata pe', hangkuja meha' roti to ria hi koi'-e." Ka'oti-na rapehiloi, ra'uli': "Ria-le, lima meha'-wadi, pai' rongkaju bau' uru."

39Ngkai ree, Yesus mpohubui tauna to wori' mohura omea mopantuda–ntuda hi kowo', apa' wori' kowo' to mata' nto'u toe.

40Pohura-rami pantuda–ntuda, butu ntuda-na ria nte ha'atu, ria wo'o to nte lima mpulu'.

41Oti toe, na'ala'-mi roti to lima meha' pai' uru to rongkaju, pai'-i ngkongoa' hi langi' mosampaya. Oti toe, napihe–pihe-mi roti, pai' nawai'-raka ana'guru-na bona rabagi hi ntodea. Pai' uru to rongkaju, nabagi wo'o-raka omea.

42Ngkoni' omea-ramo duu'-ra bohu.

43Ka'oti-ra ngkoni', rarumpu-mi toro-na roti pai' bau', hampulu' roluncu-pi.

44Kawori'-ra to ngkoni' roti toe, ba ria nte lima ncobu paka' tomane.

45Oti toe Yesus mpohubui ana'guru-na mosakaya meri'ulu hilou hi dipo rano hi ngata Betsaida, pai'-i mpohubui tauna to wori' nculii' hilou hi tomi-ra.

46Ponculi'-ra ntodea, manake'-imi hilou hi bulu'-na lou mosampaya.

47Mobengi-mi, hi laintongo' rano-ramo ana'guru-na. Hiaa' Hi'a, hi role-nai-pidi hadudua-na.

48Nahilo-hawo kawuhe-ramo mowose, apa' ngolu' mewui mpotomu sakaya-ra. Parabaja-mi, momako'-imi hilou hi lolo ue mpototoaka-ra, ntani' naliu-ra.

49Karahilo-na to momako' hi lolo ue, pe'au-rami me'eka', ra'uli': "Etu tope'ekahi!"

50Wilingkoroa omea-ramo mpohilo-i. Ncaliu na'uli'-raka Yesus: "Pakaroho nono-ni! Neo' me'eka'! Aku'-mile toi-e."

51Kangkahe'-nami hi rala sakaya dohe-ra, ngolu' wo'o haliu ora-mi. Uma mowo kakonce-ra, apa' kuyu-ramo.

52Apa' nau' ko'ia-ra mahae mpohilo tanda mekoncehi to nababehi hante roti-e ngone, ko'ia oa' monoto hi rala nono-ra kahema-na mpu'u-i Yesus. Morara' oa'-pidi nono-ra mepangala'.

53Karata-ra hi dipo rano, mencore-ramo hi tana' to rahanga' Genesaret.

54Pehompo-ra ngkai sakaya, rahilo-rawo pue' ngata kaYesus-na to rata hi ngata-ra.

55Pokeno-rami hilou hi ngata–ngata to mohu', pai'-ra tumai mpokowa' doo-ra to peda'. Hiapa–apa kara'epea-na ria-i, hi ree wo'o-mi tauna mpokeni doo-ra topeda'.

56Hiapa kahiloua-na Yesus hi rala ngata bohe ba ngata kedi', rakeni tumai doo-ra topeda' pai' rapopoturu hi wiwi' karajaa, pai'-ra merapi' hi Yesus bona napiliu-ra mporeo nau' kampa' wuntu baju-na-wadi. Hawe'ea to mporeo baju-na, haliu mo'uri'-ramo.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran