Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 1 >> 

1Lomo'-na, kako'ia-na dunia' rapajadi', mpolia' ria-imi-hana Lolita. Lolita toei, dohe Alata'ala-i, pai' Lolita toei, Hi'a moto-mi Alata'ala.

2Ngkai lomo'-na-imi dohe Alata'ala-e.

3Hi'a-mi to napopale Alata'ala mpopajadi' hawe'ea to rapajadi'. Uma ria hanyalaa to jadi' ane uma Hi'a.

4Hi'a-mi pehupaa' katuwua', pai' Hi'a-mi baja to mpobajahi nono manusia'.

5Baja toe mehini ncuu hi rala kabengia-na, pai' kabengia uma mpakulei' mpopatehi-i.

6Rata hadua tauna to nasuro Alata'ala, hanga'-na Yohanes Topeniu'.

7Karata-na Yohanes toe, hi'a-mi jadi' sabi' to mpopalele baja toe hi hawe'ea tauna, bona hawe'ea-ra mpo'epe posabi'-na pai' mepangala' hi baja toei.

8Yohanes, bela-hawo hi'a baja toe-e. Pai'-i tumai, mpopalele baja toe hi hawe'ea tauna.

9Lolita toei, Hi'a-mi poko baja to mpobajahi nono hawe'ea tauna, rata-i hi rala dunia'.

10Hi'a-mi to napopale Alata'ala mpopajadi' dunia' toi. Tapi' karata-na hi dunia', tauna hi dunia' uma mpo'incai-i.

11Rata-i hi ngata-na moto, tapi' hingka ngata-na uma dota mpotarima-i.

12Tapi' hema–hema to mpotarima-i pai' mepangala' hi Hi'a, nawai'-ra huraa jadi' ana' Alata'ala.

13Uma-ra mewali ana' Alata'ala sabana totu'a-ra, bela wo'o ngkai kuasa manusia', ba ngkai poncamoko. Alata'ala moto to mpopajadi'-ra ana'-na.

14Lolita toei, mewali manusia'-imi, pai'-i mo'oha' hi laintongo'-ta. Kai', kihilo-mi-kaina kabaraka'-na. Kabaraka'-na toe narata ngkai Tuama-na, apa' Hi'a-mi Ana'-na to Hadudua. Ngkai Hi'a toe-mi pai' alaa-na ta'inca Alata'ala pai' kabula rala-na hi kita'.

15Yohanes Topeniu' mpopo'incai ntodea kahema-na Lolita toei. Mekio'-i napesukui na'uli': "Hi'a toi-mile to ku'uli'-e wengi! Ku'uli': ria mpai' to tumai ngkabokoa' ngkai aku', aga meliu kabaraka'-na ngkai aku'. Apa' kako'ia-ku putu, mpolia' ria-imi-hana."

16Uma ria ka'otia ahi'-na, pai' ngkai ahi'-na toe nagane'-tamo omea, uma ria kaputua-na rasi' to tarata ngkai Hi'a.

17Ngkai nabi Musa tatarima Atura Pue' Ala. Tapi' ngkai Yesus Kristus toe-mi pai' ta'inca mpu'u-i Alata'ala, pai' kabula rala-na hi kita'.

18Uma ria haduaa to mpohilo Alata'ala. Tapi' Ana'-na to Hadudua toei, to tida oa' hi ncori-na, Hi'a-mi to mpakanoto Alata'ala hi kita'.

19Hewa toi posabi'-na Yohanes Topeniu' mpo'uli' kahema-nai Yesus. Topoparenta to Yahudi hi Yerusalem mposuro ba hangkuja dua imam pai' to Lewi hilou hi Yohanes. Karata-ra hi Yohanes, mepekune'-ra: "Pai'-kai tumai toi-e, tumai mpekune'-ko ba hema-ko. Ba iko mpu'u-mi Magau' Topetolo'-e?"

20Yohanes mpotompoi'-ra hante kalonto'–lonto'-na, na'uli'-raka: "Bela-kuwo aku' Magau' Topetolo'."

21Mepekune' tena-ra: "Ane wae, hema-ko? Ba nabi Elia-dako?" Na'uli' Yohanes: "Bela wo'o." Mepekune' tena-ra: "Ba iko lau-midi nabi bohe to rajanci owi, to ra'uli' tumai mpai' hi rala dunia'-e?" Na'uli' Yohanes: "Bela wo'o."

22Ngkai ree, ra'uli' tena: "Ane wae, uli'-kakai ba hema mpu'u-ko, bona ria woli'-na kiparata-raka to mposuro-kai. Beiwa petompoi'-nu kahema-na mpu'u-ko."

23Yohanes mpotompoi'-ra hante lolita nabi Yesaya owi, na'uli': "Aku' toi-le, Tauna to mekio' hi papada to wao': 'Neo' rata-imi Pue'. Porodo ami'-miki ohea-na!' "

24Ra'uli' wo'o-mi suro to Parisi toera: "Ane bela-ko Magau' Topetolo', bela-ko nabi Elia, bela wo'o-ko nabi to rajanci, napa-di pai' mponiu'-ko tauna-e?"

25(1:24)

26Na'uli' Yohanes: "Aku'-le mponiu' tauna hante ue-wadi. Tapi' rata mpai' hadua tauna ngkabokoa' ngkai aku'. Ria moto-imile hi laintongo'-ni tempo toi-e, tapi' uma-i ni'incai. Bangku' jadi' pahawaa'-na mpobongka koloro sapatu'-na, uma-a-kuwo natao."

27(1:26)

28Hawe'ea toe jadi' hi ngata Betania, hi peniua'-na Yohanes hi dipo ue Yordan.

29Kampeneo-na, Yohanes mpohilo Yesus rata mpotoa'-i. Na'uli'-mi hi ntodea: "Hilo! Etu-imi tumai Ana' Bima to naporodo Alata'ala. Hi'a-mi to jadi' tolo' woto to mpolali jeko' manusia'.

30Hi'a-mi to ku'uli'-e wengi. Ku'uli' rata-i ngkabokoa' ngkai aku', aga meliu kabaraka'-na ngkai aku'. Apa' kako'ia-ku putu, mpolia' ria-imi-hana.

31Lomo'-na wengi, ko'ia wo'o-kuwo ku'incai kaHi'a-nami Magau' Topetolo'. Hiaa' katumai-ku toi-e, bona mponiu'-ra to Israel hante ue pai' mpotudo'-raka kahema-na Magau' Topetolo' toe-e."

32Ria wo'o-mi posabi'-na Yohanes toi. Na'uli': "Lomo'-na uma ku'incai kaYesus-na Magau' Topetolo'. Tapi' Alata'ala mpohubui-a mponiu' tauna hante ue, pai' na'uli'-ka hewa toi: 'Ane nampa' nuhilo mpai' Inoha' Tomoroli' mana'u pai' rodo hi hadua tauna, Hi'a-mi mpai' to mponiu' tauna hante Inoha' Tomoroli'.' Jadi', kuhilo mpu'u-mi Inoha' Tomoroli' mana'u ngkai suruga molence danci mangkebodo, mehompo pai' mengkarodo hi Yesus. Toe pai' toi-ka lolita-ku: Yesus, Hi'a-mi Ana' Alata'ala."

33(1:32)

34(1:32)

35Kampeneo-na, ria wo'o-i Yohanes hi ree hante ana'guru-na rodua.

36Kanahilo-na Yesus liu, na'uli': "Hilo, etu-imi tumai Ana' Bima Alata'ala!"

37Kara'epe-na ana'guru-na lolita toe, kahilou-rami mpotuku' Yesus.

38Yesus mewili', nahilo-ra mpotuku'-i. Napekune'-ra: "Napa to nipali'-e?" Ra'uli'-ki: "Hiapa po'ohaa'-nu Guru?"

39Na'uli' Yesus: "Mai-mokoi, nihilo moto mpai'." Hilou mpu'u-ramo mpotuku'-i rata hi po'ohaa'-na. Pai' hi ree-ramo dohe-na ngkai jaa opo' duu' mobengi.

40Ana'guru-na Yohanes toera mpotuku' Yesus, apa' mpo'epe-ra lolita-na Yohanes Topeniu' we'i. Hadua ngkai to rodua toera, hanga'-na Andreas, ompi'-na Simon Petrus.

41Kaliliu hilou-imi Andreas mpopali' Simon, na'uli'-ki: "Kirua'-imi-kaina Mesias!" (batua-na: Magau' Topetolo').

42Pai' napo'ema'-imi hilou hi Yesus. Yesus mponaa Simon, pai' na'uli'-ki: "Iko Simon ana'-na Yohanes. Aga ntepu'u tempo toi, rahanga' Kefas-moko." (Hanga' "Kefas" hi rala basa-ra to Yahudi, hibalia hante hanga' "Petrus" hi rala basa Yunani. Batua-na: watu.)

43Kampeneo-na, Yesus mopatuju hilou hi tana' Galilea. Kako'ia-na me'ongko', hilou-imi mpohirua'-ki Filipus pai' na'uli'-ki: "Tuku'-ama!"

44Filipus toei, ngkai ngata Betsaida, ngata-ra hira' Andreas pai' Petrus.

45Ngkai ree, hilou wo'o-imi-hawo Filipus mpohirua'-ki doo-na to rahanga' Natanael, na'uli'-ki: "Kirua'-imi-kaina Magau' Topetolo'-e, hewa to te'uki' hi rala Buku Atura Musa pai' sura nabi owi! Hanga'-na Yesus ngkai Nazaret, ana'-na Yusuf."

46Hampetompoi' Natanael: "Ha ria wo'o-hawo to lompe' to mehuwu ngkai Nazaret-e?" Na'uli' Filipus: "Mai-moko, nuhilo moto-i mpai'!" Hilou-ramo hi Yesus.

47Yesus mpohilo Natanael tumai mpohirua'-ki, na'uli': "Etu-i tumai hadua to Yahudi to mpo'uhi mpu'u kehi-na Israel ntu'a-na owi, bela-i topebagiu!"

48Na'uli' Natanael: "Ngkaiapa kanu'incaa-ku Guru?" Na'uli' Yesus: "Kako'ia-na nakio'-ko Filipus, kuhilo-mokole, hi tawu kaju ara toe-e ria."

49Na'uli' Natanael: "Ana' Alata'ala mpu'u-ko-tawo', Guru! Iko mpu'u-mi Magau' to Israel!"

50Na'uli' Yesus: "Nupangala' apa' ku'uli' kakuhilo-nu hi tawu kaju ara-e? Nuhilo tena-pi mpai' to meliu kabohe-na ngkai tetu."

51Oti toe, na'uli' wo'o-mi Yesus: "Makono mpu'u lolita-ku toi: nihilo mpai' langi' tebea pai' mala'eka Alata'ala ngkahe' pai' mana'u tumai hi Aku', Ana' Manusia'."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran