Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 >> 

1Ono eo kako'ia-na Eo Paskah, hilou-imi Yesus hi Betania, ngata katidaa-na Lazarus, to napotuwu' nculii'-e wengi.

2Mpobabehi-ra karamea, apa' goe'-ra mpotarima Yesus hi ngata-ra. Marta moruhe, Lazarus mpohimpohura-ki Yesus pai' torata ntani'-na.

3Bula-ra ngkoni', tumai-i Maria ngkeni hantanga' lite lana honga. Lana toe rababehi ngkai rali' kaju to mohonga, masuli' lia oli-na. Natua lana toe hi witi'-na Yesus pai' naporihi hante wuluwoo'-na. Mohonga-damo hobo' hi rala tomi.

4Hadua ana'guru-na Yesus to rahanga' Yudas Iskariot--to mpobalu' Yesus hi bali'-nae mpai'--mpo'uli':

5"Masuli' lia oli-na lana tetu, nte tolu atu doi pera'. Napa-di-hana pai' uma rapobalu' lau, pai' doi-na rawai'-raka tokabu!"

6Kakoo–kono-na, Yudas uma kamposaile'-na mpu'u tokabu. Api' katomanako-nadi! Apa' hi'a to ntimamahi doi-ra, pai' pontu-na na'ala' bongo.

7Na'uli' Yesus: "Pelele' moto-i-hawo! Napa to nababehi toi, mpenonoi eo karatana-ku mpai'.

8Ane tokabu, ria-pidi loga-ni mpotulungi-ra. Tapi' Aku', neo' uma-pi ria loga-ni mpotulungi-a, apa' uma-apa mahae dohe-ni."

9Wori' to Yahudi mpo'epe karia-na Yesus hi Betania, toe pai' mo'iko-ra hilou doko' mpohilo-i. Pai' doko' wo'o-ra mpohilo Lazarus, to napotuwu' nculii' Yesus-e wengi.

10Jadi', mohawa' wo'o-ramo imam pangkeni doko' mpopatehi Lazarus.

11Apa' ngkai hi'a pai' alaa-na wori' to Yahudi mpalahii-ra pai' mepangala' hi Yesus.

12Kamepulo-na, wori' tauna hi Yerusalem mpo'epe kahilou-na Yesus mpotoa' ngata-ra. Nto'u toe, wori' lia tauna morumpu hi Yerusalem apa' neo' rata-mi Eo Paskah.

13Mpo'ala'-ra palampa, pai' hilou-ra mpotomu-i. Ntora mekio'-ra: "Une'-imi Pue' Ala!" "Pue' mpogane' Magau' to tumai mpokeni hanga'-na!" "Pue' mpogane' Magau' to Israel!"

14Yesus mpo'ala' hama'a keledai to mongura, pai' nahawi'. Pehawi'-na tohe'e mpopadupa' lolita nabi owi to mpo'uli':

15"Neo'-koi me'eka', pue' ngata Sion. Hilo! Etu-i tumai Magau'-ni. Mpohawi'-i hama'a ana' keledai."

16Nto'u toe, ko'ia rapaha ana'guru-na napa batua-na to jadi' toe. Aga ka'oti-na Yesus rapatehi pai' rapomobohe, rakiwoi-mi napa to jadi' hi Yesus toe, hewa to telowa ami' hi rala Buku Tomoroli'.

17Hi Yerusalem nto'u toe, ria wo'o wori' tauna to dohe Yesus wengi nto'u kanakio'-na Lazarus ngkai rala daeo' pai' mpotuwu'-i nculii'. Tauna toera ntora mpojarita kajadia' toe.

18Ngkai toe-mi pai' alaa-na wori' rahi tauna hilou mpotomu-i Yesus, apa' ra'epe kaHi'a-na to mpobabehi tanda mekoncehi toe.

19Momepololitai-ramo to Parisi, ra'uli': "Madagi-tamo toi-e! Hilo-dile, hawe'ea tauna hi dunia' mpotuku'-i."

20Ngkai kawori' tauna to hilou hi Yerusalem mepue' nto'u Eo Paskah toe, ria wo'o ba hangkuja dua to Yunani.

21To Yunani toera hilou hi Filipus, ra'uli'-ki: "Doko'-ka-kaiwo mpohirua'-ki Yesus." (Filipus tohe'e ngkai ngata Betsaida hi tana' Galilea.)

22Filipus hilou mpo'uli'-ki Andreas, pai' hira' roduaa hilou mparata-ki Yesus.

23Yesus mpo'uli'-raka: "Rata-mi tempo-na, Aku' Ana' Manusia' rapomobohe.

24Makono mpu'u lolita-ku toi: Aku' ma'ala rarapai'-ki pae. Ane pae toe uma ratuja' hi tana' pai' ra'urihi hewa tomate, bate-na oa'-i. Tapi' ane ratuja'-i-damo, wori'-mi mpai' wua'-na.

25Tauna to mpentaei konoa-na moto, moronto-ki mpai' katuwu'-na hi eo mpeno-na. Aga tauna to mpobahaka konoa-na hi dunia' toi, mporata-i mpai' katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na.

26Hema-koi to doko' jadi' topobago-ku, kana mpotuku'-a, bona hiapa kahiloua-ku, retu wo'o-koi. Tuama-ku mpai' mpobila'-koi to jadi' topobago-ku.

27"Susa' nono-ku toi-e. Uma ku'incai napa to kana ku'uli'. Ria hi rala nono-ku doko' mekakae: 'Mama, bahaka-a-kuwo ngkai kaparia to neo' mporumpa'-a toi-e!' Aga bo toe-mi pai' tumai-a hi rala dunia', bona mpotodohaka kaparia toe.

28Ku'uli' hewa toi: Mama, pomobohe-mi hanga'-nu!" Ngkai ree, ria to mololita ngkai langi' mpo'uli'-ki Yesus: "Oti-mile kupomobohe hanga'-kue, pai' kupomobohe tena-pi mpai'."

29Ntodea to mpo'epe lolita ngkai langi' toe, mpo'uli': "Toe lou moni kuna!" Aga hantongo' mpo'uli': "Bela-hawo kuna. Ria-hana mala'eka mpololitai-i."

30Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Lolita to ni'epe toe we'i, rapohowa' uma bona mpotulungi Aku'. Rapohowa' bona mpotulungi koi'-hana.

31Rata-mi tempo-na Alata'ala kana mpohurai hawe'ea kasalaa' manusia' hi dunia'. Pai' rata wo'o tempo-na Magau' Anudaa' to mpokuasai dunia' toi kana rapopalai.

32Aga Aku', ane rapokalangko-apa mpai' hi wongko dunia', kukeni hawe'ea tauna tumai hi Aku'."

33Lolita-na Yesus toe, mpowalatu beiwa mpai' karapatehi-na.

34Ra'uli' ntodea: "Hi rala Atura Pue' kibasa: Magau' Topetolo' tuwu' duu' kahae–hae-na. Napa-kona pai' nu'uli' Ana' Manusia' kana rapokalangko hi wongko dunia'? Ana' Manusia' to'uma wo'o-pi to nu'uli' tetu-e?"

35Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Hampai'-damo, pai' baja to mpobajahi-koi tempo toi-e, uma-pi ria dohe-ni. Kaliliu-mokoi mako' bula-na mobaja-pidi, bona neo'-koi narata bengi. Tauna to mako' hi rala kabengia-na, uma ra'incai hiapa kahiloua-ra.

36Mepangala'-mokoi hi Aku' bula-ku ria-pidi dohe-ni mpobajahi-koi, bona mobaja nono-ni." Ka'oti-na Yesus mpo'uli' hawe'ea toe, malai-imi ngkai ree, pai' uma-ipi mpopehuwu woto-na hi ntodea.

37Nau' wori' tanda mekoncehi to nababehi Yesus hi mata to Yahudi, uma oa'-ra mepangala' hi Hi'a.

38Jadi', madupa'-mi lolita nabi Yesaya owi to mpo'uli': "Pue', uma hema to mpangala' kareba to kikeni. Nau' nupopohiloi-ra kabaraka'-nu, uma oa' rapangalai'."

39Jadi', uma-ra bisa mepangala', apa' ria wo'o Lolita Alata'ala to na'uki' nabi Yesaya owi, to mpo'uli':

40"Na'uli' Pue' Ala: 'Tungkai' kupakawero-ra, bona uma-ra pehilo. Kupakako'o nono-ra, bona nono-ra uma monoto. Ka'omea-na mpai' uma-ra nculii' hi Aku', toe pai' uma-ra kuwai' kalompea'.' "

41Lolita toe na'uki' nabi Yesaya owi, apa' nahilo ami'-mi kabaraka'-na Yesus, pai' nalowa-i.

42Aga nau' wae, wori' moto pangkeni to Yahudi to mepangala' hi Yesus. Aga mepangala' bongo-ra-wadi, apa' me'eka'-ra nee–neo' mpai' to Parisi mpopalai-ra ngkai tomi posampayaa.

43Apa' konoa-ra doko' ra'une' hingka doo-ra, uma rasaile' pe'une' to ngkai Alata'ala.

44Yesus mpesukui mekio', na'uli': "Tauna to mepangala' hi Aku', uma muntu' Aku' to rapangala'. Mepangala' wo'o-ramo hi Pue' Ala to mposuro-a.

45Tauna to mpohilo-a, mpohilo Pue' Ala wo'o-ra to mposuro-a.

46Tumai-a hi dunia' toi jadi' baja, bona hawe'ea tauna to mepangala' hi Aku' uma-pi mo'oha' hi rala kabengia-na.

47"Tauna to mpo'epe lolita-ku pai' uma ratuku', bela Aku' to mpohuku'-ra. Apa' bela patuju-ku tumai hi dunia' toi bona mpohuku' manusia'. Tumai-ale, bona mpobahaka-ra ngkai huku'-ra.

48Tauna to mposapuaka-a pai' uma mpotarima lolita-ku, ria-mi mpai' to mpohuku'-ra. Lolita-ku to kupohowa', toe-mi mpai' to mpohuku'-ra hi Eo Kiama.

49Apa' mololita-a uma ngkai konoa-ku moto. Ku'uli' pai' kulolita napa to napahawa'-ka Tuama-ku, apa' Hi'a-mi to mposuro-a tumai.

50Pai' ku'inca: hawa'-na toe mpowai' katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na. Jadi', napa to ku'uli' toi-e, bate lolita to na'uli' ami'-maka Tuama-ku."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran