Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1Tapi' Yesus hilou hi Bulu' Zaitun.

2Kampeneo-na mepupulo ngkii, hilou wo'o-imi hi Tomi Alata'ala. Tumai-ramo ntodea mpomohui'-i, pai' mohura-imi mpotudui'-ra.

3Bula-na metudui' toe, rata-ramo guru agama hante to Parisi, mpokeni hadua tobine to rarata bula-na mobualo', rapopokore-i hi laintongo' ntodea.

4Ra'uli' mpo'uli'-ki Yesus: "Guru, tobine tetui rarata kongko bula-na mobualo'!

5Hi rala Atura Musa, ria parenta to mpo'uli': tobine to mogau' hewa toe kana rapana' watu duu'-na mate. Jadi' Iko, beiwa-kowo pobotuhi-nu?"

6Patuju pompekunea'-ra toe, mpali' kedo', bona ma'ala-ra mposalai' Yesus. Tapi' Yesus, uma-i winihi. Motungka'-i-wadi mo'uki' hi tana' hante karawe-na.

7Ka'omea-na, apa' rajojo mpekune'-i, mebago'-imi pai' na'uli'-raka: "Hema-koi to uma ria jeko'-ni, hi'a-mi to lomo'-na mpopana' tobine toei!"

8Oti toe, motungka' wo'o-imi, pai'-i mo'uki' tena hi tana' hante karawe-na.

9Kara'epe-na pangkeni to Yahudi lolita Yesus tohe'e, pengkawusili-rami hadua hadua, ntepu'u ngkai totu'a duu' rata hi to mongura. Ka'omea-na, malai omea-ramo, muntu' Yesus-damo to hi ree hante tobine toei hi laintongo' ntodea.

10Ngkai ree, mebago'-imi Yesus pai' mpo'uli'-ki tobine toei: "Hiapa-ramo we'i to mpakilu-koe? Ha uma-rapa ria to doko' mpohuku'-koe?"

11Natompoi' tobine toei: "Uma-pi hema, Pue'." Na'uli' Yesus: "Aku' wo'o uma mpohuku'-ko. Wae-pi, hilou-moko, pai' nubahakai-mi mpobabehi jeko'."))

12Oti toe, mololita wo'o-imi Yesus hi to Yahudi, na'uli': "Aku' toi-mi baja to mpobajahi nono manusia'. Tauna to mpotuku'-a, uma-ra momako' hi rala kabengia-na. Mporata-ra baja to mpowai' katuwua'."

13Ra'uli' to Parisi: "Uma-le makono lolita-nue, apa' mpo'une' woto-nu moto-moko-kona."

14Na'uli' Yesus: "Nau' mpotompo'wiwi woto-ku moto-ale, makono oa' lolita-ku, apa' ku'inca kangkaiapa-ku, pai' ku'inca hiapa kahilouaa-ku. Aga koi', uma ni'incai.

15Koi' mpohurai kara–kara ntuku' pekiri manusia'. Aku', uma-a mpohurai kara–kara hema–hema.

16Ane rapa'-na mpohurai-a kara–kara tauna, pobotuhi-ku bate monoa', apa' uma hadudua-ku. Tuama-ku to mposuro-a, Hi'a-mi doo-ku.

17"Hi rala Buku Atura-ni moto te'uki' hewa tohe'i: 'Ane ria nte rodua sabi' to hibalia lolita-ra, posabi'-ra toe ma'ala rapangala'.'

18Ria-mi rodua sabi'-ku: Aku' moto-mi hadua, pai' karodua-na Tuama-ku to mposuro-a."

19Ra'uli' to Parisi: "Ha hiapa-i tuama-nue?" Na'uli' Yesus: "Apa' uma ni'incai-a, toe pai' uma wo'o ni'incai Tuama-ku. Ane ke ni'inca mpu'u-a, tantu ni'inca wo'o-i Tuama-ku."

20Hawe'ea toe na'uli' Yesus bula-na metudui' hi rala Tomi Alata'ala, mohu' peti' pompunaa' doi pepue'. Ko'ia oa'-i rahoko', apa' ko'ia rata tempo-na.

21Na'uli' wo'o-mi Yesus hi topoparenta to Yahudi: "Hilou-a mpai', pai' nipali'-a, aga mate-koi mpai' ntali jeko'-ni-pidi. Hi kahilouaa-ku uma-koi bisa hilou."

22Mpo'epe toe, momepololitai-ramo topoparenta to Yahudi, ra'uli': "Napa batua-na lolita-na toe-e we'i? Ba doko' mengkahunca'-idi, pai' na'uli' uma-ta bisa hilou hi kahilouaa-nae."

23Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Koi'-le ngkai kadingkia'-na, Aku' ngkai kalangkoa-na. Koi' ngkai dunia' toi, Aku' uma-a ngkai dunia' toi.

24Toe pai' ku'uli'-kokoi, mate-koi mpai' ntali jeko'-ni. Apa' ane uma nipangala' lolita-ku to mpo'uli' kahema-ku, bate mate mpu'u-koi ntali jeko'-ni."

25Rapekune'-i: "Ha hema mpu'u-ko-kowo Iko-e?" Na'uli' Yesus: "Napa-pi kalaua-na mpololitai-koi!

26Wori'-pidile ke to ku'uli' mposalai'-koie. Tapi' Hi'a to mposuro-a, masipato' lia-i rapangala', pai' napa to ku'epe ngkai Hi'a, toe-mi to kuparata hi koi' to hi dunia'."

27To na'uli' Yesus tohe'e, mpotompo'wiwi Tuama-na, tapi' uma ra'incai batua-na.

28Toe pai' na'uli' tena-raka: "Ane nipokalangko-apa mpai', Aku' Ana' Manusia', lako' ni'inca-di ka'Aku'-nami. Uma ria hanyalaa to kubabehi ntuku' konoa-ku moto. Muntu' mpo'uli'-a napa to natudui'-ka Tuama-ku.

29Hi'a-mi to mposuro-a, pai' nadohei oa'-a. Uma-a napelele' hadudua-ku, apa' kubabehi oa' napa to mpakagoe' nono-na."

30Ka'oti-na Yesus mpo'uli' hawe'ea toe, wori' tauna mepangala' hi Hi'a.

31Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka to Yahudi to mepangala' hi Hi'a: "Ane tida-koi mpotuku' tudui'-ku, koi' jadi' topetuku'-ku mpu'u.

32Pai' ane topetuku'-ku mpu'u-mokoi, ni'inca mpu'u mpai' tudui' to makono, alaa-na tebahaka-mokoi."

33Hampetompoi'-ra: "Kai' toi-le, muli Abraham! Uma-ka-kaina ria rapobatua. Napa-di pai' nu'uli' tebahaka-kai mpai'?"

34Na'uli' Yesus: "Makono mpu'u lolita-ku toi: hawe'ea tauna to mpobabehi jeko', napobatua jeko'-ramo.

35Ane batua, uma monoa' katida-na hi tomi maradika-na. Aga ane ana' maradika moto-hana, monoa' katida-na hi tomi tuama-na.

36Jadi', ane Aku' mpobahaka-koi ngkai jeko'-ni, tebahaka mpu'u-mokoi, apa' Aku' Ana' Alata'ala-a.

37Ku'inca moto-le kamuli-na Abraham-koie. Aga ria-koi to doko' mpatehi-a, apa' uma nipoinono lolita-ku.

38Napa to kuhilo hi Tuama-ku, tetu-mi to ku'uli'-kokoi. Hiaa' koi'-koina mpobabehi napa to natudui'-kokoi tuama-ni."

39Ra'uli' to Yahudi: "Tuama-kaile, Abraham!" Na'uli' Yesus: "Ane muli Abraham mpu'u-koi, tantu nituku' po'ingku-na.

40Kuparata-kokoi tudui' to makono to kutarima ngkai Alata'ala, hiaa' doko' nipatehi lau-ada! Uma hewa po'ingku-ni tetu po'ingku-na Abraham.

41Po'ingku-ni tetu bate mpotuku' po'ingku tuama-ni!" Hampetompoi' to Yahudi: "Aga kai'-le, bela-kai ana' una! Tuama-kai hadua lau-wadi, Hi'a-mi Alata'ala."

42Na'uli' Yesus: "Ane bongko Alata'ala mpu'u Tuama-ni, ke nipoka'ahi'-a, apa' Aku' ngkai Alata'ala-a, pai' ohe'i-ama naposuro. Uma-a tumai ntuku' konoa-ku moto. Tumai-a ntuku' konoa-na Alata'ala, apa' Hi'a to mposuro-a.

43Uma ami' ni'incai batua-na lolita-ku, apa' uma-koi ntaha mpo'epe tudui'-ku.

44Magau' Anudaa'-hanale tuama-nie! Pai' doko' oa'-koi mpotuku' konoa tuama-ni tetu. Ngkai lomo'-na, topepatehi ami'-imi. Uma-i ria mpo'uli' napa to makono, apa' uma ria napa–napa to makono hi hi'a. Ane moboa'-i, gati-nami-hana, apa' topoboa' ami'-i, pai' hawe'ea tauna to moboa' mpo'uhi kehi-na.

45Jadi', toe pai' uma-a nipangala', apa' mpo'uli' to makono-a-kuna.

46Hema-koi to ma'ala mpotudo' karia jeko'-ku? Ane mpo'uli'-a anu makono, napa-di pai' uma-a nipangala'-e?

47Tauna to napo'ana' Alata'ala doko' mpo'epe Lolita Alata'ala. Tapi' koi', uma-koi dota mpo'epe lolita-ku, apa' bela-koi ana' Alata'ala."

48To Yahudi mporuge'-i Yesus, ra'uli': "To Samaria-ko! Wuli-ko, hewa to ki'uli' ami'-mi!"

49Na'uli' Yesus: "Uma-a wuli. Aku' mpobila' Tuama-ku. Hiaa' koi', uma nibila'-a.

50Uma-a mpope'une'. Alata'ala-damo to mpobila'-a, pai' Hi'a to mpobotuhi kamakono-ku ba ka'uma-na.

51Makono mpu'u lolita-ku toi: Hema to mpotuku' lolita-ku, uma-ra mate, tuwu'-ra duu' kahae–hae-na."

52Ra'uli' to Yahudi: "Wae lau ki'inca mpu'u-mi kawuli-nu! Bangku' Abraham-hawoe', mate moto-i. Wae wo'o hawe'ea nabi owi, mate moto-ra. Hiaa' nu'uli'-kona, hema to mpotuku' lolita-nu uma-ra mate.

53Ha nu'uli'-kona meliu tuwu'-nu ngkai ntu'a-ta Abraham, to mahae-imi mate? Ha meliu tuwu'-nu ngkai hawe'ea nabi to mate-ramo? Nu'uli' hema rahi-dakoe?"

54Na'uli' Yesus: "Ane rapa'-na mpakalangko woto-ku moto-a, uma ntoto ria kalaua-na. Tapi' Tuama-kumi to mpakalangko-a. Ni'uli'-koina kaHi'a-na Alata'ala to nipue'.

55Tapi' kakoo–kono-na uma-i ni'incai. Ane Aku', ku'inca-i. Ane rapa'-na ku'uli' uma-i ku'incai, boa'-ama hewa koi'. Apa' ku'inca mpu'u-i, pai' kutuku' lolita-na.

56Ane ntu'a-ni Abraham, goe'-i apa' na'inca kanahilo-na mpai' eo karataa-ku. Jadi' hewa toe lau, nahilo-mi karataa-ku pai' goe' lia-imi."

57Ra'uli' to Yahudi: "Umuru-nule, ko'ia hono' lima mpulu' mpae. Ha pasi' nuhilo-imi-kona Abraham-e?"

58Na'uli' Yesus: "Makono mpu'u lolita-ku toi: Kako'ia-na putu Abraham, Aku' toi, mpolia' ria-ama!"

59Kara'epe-na to Yahudi toe we'i, ntima' watu-ramo doko' rawatuhi-ki bona mate-imi. Ntaa' we'i, mengkawusili-imi Yesus ngkai Tomi Alata'ala.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran