Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 2 >> 

1Ribeker wapo raen syo Amisye apa anakere raijaro panyoambe, syo raijaro arakovo Kolose wasai muno arakovo una no munijo Laodikia mansai muno arakovo kaijinta nanawirati wo rinaen dainya nene mansai tenambe.

2Sya bekere mamo indamu wea tenambe wasanuga mbambunin muno wabe intabove wamuinyo wasai vambinibe. Muno ribeker indamu wananta Amisye apa bekero ngkokaibe rai, inda vemo wamamaundive rai nora. Apa ana ngkokaibe soamo raroron kakavimbe, opirati Kristus.

3Weti Amisye apa ana po ratantona ntiti ntuna Kristus obo ai vintabo.

4Ayao umaso mamo syo ratoe indamu vemo vatane wo wasanuga raugabe awa ayao manavane rai nora, weye wayao angkarive indamu wo wasaponae.

5Risyamo rigwaravainyo wasai, weramu inanuga no wasai tutir. Muno inanayanambe weye syo ranaun weapamo wabe intabove muno wano tawan no wapa anave Kristus aije rai.

Wambe intabove Kristus ai, weamo Apa kovo wanyine ntuna tenambe wansai

6Weapamo wapo raura wapare Yesus Kristus opamo Amisy, muno wapo augav siso wasanuga rai to. Maisyare omaisyamo syare weatavono Obo ai tutir.

7Syare wano tawan no Kristus ai, maisyare inyo ama wantainye musyo rai wemaisy. Muno wasanuga ntubai mbambunin irati Ai. Syare wapa anave ntindimu ananyao tugae rai, wemirati vatane wo ranyao wasai to wem. Muno wapo kove raura akaseo Amisye ai tutir.

8Wasyisyaube! Vemo vatane inta wo wasaponae irati mine so ama ananyao ntiti rai jinya! Ananyao umaso mamo ama ine meweno rai weye nori rati vatan bayave awa ana udatantona rai, muno nori rati anawayo kakai ube akarive no mine so mansai. Yara mamaisyo Kristus apa ananyao raije jewen. Weti vemo ana pamponae mo wasanuga raugabe inya!

9Amisye no irati Kristus anasine rai vintabo arono be vatanbe no mine so.

10Weapamo wabe intabove Kristus ai, weti Po apa kove raugaje ti ntairi wasai. Kristus sopamo titi rave, Po akarijo titi muno vambunino akoe no rui rui vayave mansakivan tenambe.

11Vatano Yahudi wo sunative awa vatano anya mansai indamu mbe rarorombe onawamo mato sisa kawasaeyo Yahudi mansai. Weramu weapamo vatano Yahudi nawirati weapa jewena, weti animaisye mi mbe rarorombe weapamo Kristus apa kawasae waino wasai? Weapa sunati omamo vatan bayave wo rave wasai jewen, yara weapa mirati Kristus po wasanasine ama mbekero kakai rapaya wasai to wem, omirati mbe rarorombe weapamo wabe intabove Ai.

12Arono wasaugasya kuvuni mana rai, omamo maisyare wakakai Kristus atavon muno wasantuna atavon no aipapo rai. Muno arono wasaugasya kuvunija wabe akasen, omamo maisyare wakovakato Kristus atavon. Wakovakato Kristus atavon weye wapanave wapare Amisye opi bambunin po aijaseo kovakato no wene ama uga rai.

13Wusyinoe arono wapanave Kristus ai rainy, weapamo wapa ayao kakaije ntapekano wasai muno wasisa Amisye apa kawasae mansai jewen. Arono naije weapamo wagwaravainyo Amisye ai, weti wamaisyare vatano ugwenen to mansamaisy. Weramu umba Amisye po wasaijasea wakovakato Kristus atavon, muno Po wapa ayao kakaije rapaya tenambe to.

14Wan tenambe wamo Amisye apa ananyao rakanyoandi to, weti Amisye po mangke raugaje wansai omamo mamaisy. Weramu Po wama mangke rapaya wansai, weye Kristus kakai inyo kapite rai indamu Po wama mangke umawe ranawan.

15Arono Kristus kakaijo inyo kapite rai, Po akarijo ukakainoanive naumo warae muno vambunino kakai una no rui rui vayave mapinde tenambe. Po awa vambunine rauguje mansaora muno Po maugavo arove indamu vatan tenambe wo mansaen awa vambunine raumandi to.

16Sya arakove, vatane inta ubeker wo wasantitidi indamu watavondi vatano Yahudi awa koane rai tenambe. Weti wo wasaura tatugadi weye wapo anaisye raisy muno wapo mana ramanam, namirati ware ana raisyisyi. Muno wo wasaura tatugadi weye wapo awa one rarijate ramu arono wo masyoto akokoe ama one rave muno masyoto sisa embae wanyine ama one rave. Muno wo wasaura tatugadi weye wapo awa koano masyoto sambaya rarijat tavone ramu.

17Koano Yahudi namije mamo maisyare raname vayave ma, mbe rarorombe ana nande no masyoto rijat. Weramu vatano nanawije wantatukambe anakotare umaso ama ine mamo Kristus napije.

18Weti arono vatane wato wo wasaura tatugadi, vemo wapo mansaraniv inya! Wo vatane mansanyao indamu wo awa sambaya rave naito Amisye mansai. Muno manayanambe ube ponaibe ware onawamo vatano manuga mpaaje nawa. Weramu wangkarive, weye onawamo mansararin dave, ukangkamambe awa ana wo raene rai muno awa nikimarije rai. Mbeanimaibe mansararin dave rai?! Yara awa ananyao somamo vatano mine so awa ana wo ratantona vayave ma!

19Wakoe! Vatano nanawije wo Kristus aija matuve jewen, muno wonae Wepi be akarive mansaiji. Weramu syo raura wasai: Kristus opamo aurata irati akari rai muno Apa kawasae wamamo wansaurata irati anasine rai. Weti maisyare muno wansakari mo wansanasine ama kotare raeranande tenambe muno mo raijaro intabove, maisyare wemai tavon ranivara Kristus be akarive wansai, weamo Po wansaijar wambe intabove indamu wantubai wambambunin, mamaisyo Amisye apa bekere rai.

20Sya arakove, weapamo maisyare wakakai Kristus atavon, weti Po wasaugavuje anawayo kakaijo wo mine so raijanande awa vambunine raora to. Soamo mine so amaura wasai jakatoe ramu, weti wabeanimaibe wabeta mine so ama ananyaowe rai jakato?

21Mine so ama ananyao mare: “Vemo wapavakananto ana namije rai nora!”, “Vemo wapo anaisye wato rai nora!”, “Vemo wapantukamo ana namije rai nora!”

22Anakotaro wo ranyao tenambe wato no tawane ramu. Maisyare arono wamo anaisye raisy, wandaunto raumandi kobe. Ananyao somamo vatane wo ranarijo awa ana udatantona obo rai umba wo raugaje, yara Amisye wepi po raugaje ma jewen.

23Vatano wanui wo ratantona ware ananyao umaso mamo ana ratantona ntiti no rai. Ware ranivara utavondi rai, wea indati manasine ama bekero ngkakainoanive raumandi kobe. Wo rakarae ware, “Ranivara wamo taune wansantitidi indamu wamo wama sambaya rarija dave, muno ranivara wansanuga mpaaje muno wamo taune wansanasine ransewabe mamaisyo vatane wo wansanyao namije rai, wea indati wantavondi wansanasine ama bekero ngkakai rai jakatoe ramu.” Weramu ananyao so mbea marudi, mo vatane manasine ama bekero ngkakainoanive ransopi kakai.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran