Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

Yesus po anaisye raunanto vatane ribuge mambisya wo raisy

1Arono naije, vatano wanuije inta ude wanugan akato no Yesusa nui. Awa anaisye meweno mai, weti Yesus po apa arakovo utavondi aije mawainde umba Po raura pare,

2“Rinaemeno vatano wanuije so mansai rave. Soamo utavono Rinaija masyote mandei to, ti awa anaisye meweno mai umaror.

3Weramu ranivara Syo matutir unaji bayave, indati marore po mansaveti umayondi, mamune ngkaumudi no unanuije ama yasyin, weye vatane inta nawamo awa unanuijo wanya rai nggwaravainy tavon.”

4Yesus apa arakove wo raura nanto Ai ware, “Nugo vabukane vono maninimbe so anaisye mewen dai. Weramu vatane so wanui rave, weti rui rati nyare wamo anaisye rakani ti mamaisy?”

5Umba Yesus po manajo pare, “Wapa rotije ruimaisy?” Umba wo raura nakanande Ai ware, “Vasyesye kaururuma mi ntuna.”

6Umba Yesus po vatano wanuije umaso matutir pare, “Watantuna no kopa vone so.” Umba Po rotije vasyesye kaururum raugav umba Po kove raura seo Amisye ai. Umba Po rotije umaso raporadijo aneme rai muno Po raunanto Apa arakovo utavondi aije mai indamu wo ratodijo vatano wanuije umaso mai.

7Wo jiane inta raunande tavon, muno Po kove raura seo Amisye aijo jiane umawe rai. Umba Po apa arakove matutir wo jiane ratodijo vatano wanuije mai tavon.

8Wo raisya uman dave. Umba Yesus apa arakove wo anaisye ama ateteo ntuna ranugan akasyo bayaije kaururum ntatairi.

9Vatano wo anaisye umaso raisye awa wanuije nanto no ribuge mambisy. Umba Yesus po vatano wanuije umaso matutir unajiv.

10Muno naije kobe Wepe apa arakovo utavondi aije nawe usea nyomane rai wuruta no munijo Dalamanuta.

Vatano Parisije wo Yesus anajo anapaporainye rai

11Vatano Parisije inta ude Yesus ai, wo anajobe muno wayaowi Ai. Ware wo atopan, weti wo anajo indamu Po anapaporainye inta rarorono mai indamu wo raen tugae rako jewena rako Opamo no no Amisye nui ti de rako?

12Weti Yesus anuga ranimaumbe, weti Po raura nanto mai pare, “Abo! Veanimaibe vatano arono naiso ubekero anapaporainye obo rai? Weramu ubeare wemai ti, Syo inta rarorono maije ramu.”

13Umba Yesus puje maora, seo no nyoman poroto no onae tuga ranijo warani.

Wasyisyaube Herodesa pe vatano Parisije nawe awa ananyaowe rai

14Weramu Yesus apa arakovo utavondi aije manimarijo awa roti rai ti wo inta raugave ramu, yara rotije intabo pi ntami no nyoman.

15Umba Yesus po raura nande mai pare, “Wasyisyaube irati Herodes apa ragi rai muno Parisi awa ragi rai tavon.”

16Weramu Yesus apa arakove unanta ana Po raura umaso raije ramu, weti wayao vambinibe ware, “Yesus po raura taije weye wama rotije meweno wansai.”

17Yesus nanto ana wo raura rai, weti Po manajo pare, “Wabeanimaibe wapayao wapare rotije mewen? Syo wasaen wapa ana wadatantona nsarokire ramu! Abo, weapamo wananta Sya anapaporainye raije ramu muno wapanave Sya vambunine raije ramu!

18Weapamo wasamije no wasai, weramu wabeanimaibe wadaene jewen? Wasamarikoame no wasai, weramu wabeanimaibe wapo ana ranaune jewen? Wasaemen dako

19nandija arono Syo rotije vasyesye radani raporadi indamu vatane ribuge radani wo raisy, wasaemeno we rai ramu ge? Omamo anaisye ateteo ntuna ama bayaije ruimaisy wemi wapo ranugan akare?” Umba wo raura akananto Yesus ai ware, “Bayaije abusyinara eane rurum.”

20Umba Yesus po manajo akato pare, “Arono Syo rotije vasyesye kaururum raporadi indamu vatane ribuge mambisy wo raisy, anaisye ateteo ntuna ama bayaije ruimaisya mi wapo ranugan akare?” Umba wo raura nanto Ai ware, “Bayaije kaururum.”

21Yesus po raura nakato pare, “Abo! Wananta Sya anapaporainye ama ine rai jewena nene!”

Yesus po saumane raunanto vatano amije ntuba ai no munijo Betsaida

22Uta unanta no munijo Betsaida. Naije vatane inta wo vatano amije ntuba augavere Yesus ai, umba wo anajo indamu Po aneme raugaje ntamijo ai indamu sauman.

23Umba Yesus po vatano amije ntuba umaso aneme raijar Po augav ti yirija no munije ama akiri. Umba Po nyipute raugaje vatane umaso amije rai muno Po aneme raugaje ntamijo ai. Umba Po anajo pare, “Soamo nyo ana raen to e?”

24Vatane umawe peravo usye rai to umba pare, “Syo vatane maen, maisyare inyoe tuturo ndento.”

25Umba Yesus po aneme raugaje ntamijo vatane umaso amije rai jakato. Naije kobe amije nsauman, perato po anakotare raen kakavimbe rave.

26Umba Yesus po raura nanto ai pare, “Nin kai no nya yavar, yara vemo nyakaisyo no munije so ama uga rai jinya!”

Petrus po Yesus aura kakavimbe opamo Mesiasa wepije

27Yesusa pe apa arakovo utavondi aije nawe usisa wuje munijo mararaijo munijo Kaisarea Pilipi rai. Uta unanuije ama yasyin, umba Yesus po apa arakove manajo pare, “Vatano wanuije nawamo wo raura ware Risyamo are pi Risy?”

28Umba Apa arakove wo raura akananto Ai ware, “Vatane inta wo naura ware Winyamo Yohanes Pembaptis pi Winy. Umba inta wo naura ware Winyamo anawae Elia pi Winy, umba inta ware Winyamo anawae wusyine inta pi Winy.”

29Umba Yesus po manajo pare, “Yara weapamo wapare Risyamo are pi Risy?” Umba Petrus po raura akananto Ai pare, “Injae, Winyirati Mesias.”

30Umba Yesus po apa arakove maorai pare, “Vemo wapo Sya tamo Mesias ravovo vatane mai nora!”

Yesus po apa kakaije raura wusyimbe

31Umba Yesus po apa arakovo utavondi aije manyao pare, “Risyirati Arikainyo Vatan, indati siurijo manakoe nande Rinai. Akarijo Yahudi nawe, syeno akokoe utantuna no Yavaro Amisye raije nawe, kuruno makari mbaro Ananyao Musa raije nawe ware wo rinawatambe. Indati vatane wo inaubaisy, weramu masyote mandei umba ikovakato no wene rai.”

32Yesus po ayao umaso raura kakavimbe Apa arakove mai. Weramu Petrus po Yesus aijade teto arijat indamu payao nanto Ai mumuimbe. Petrus pare, “Injae, vemo Nyo ayaowe wato raura nora, weye mamaisye ramu!”

33Weramu Yesus sarirae akare Po apa arakovo utavondi aije maen, umba Po raura nanto Petrus ai soowabe pare, “Anakakai Akoe, nyusyo ra nto rinaora! Nya ana ndatantona wato mamo Amisye apa ma jewena, yara vatane awa ma.”

34Umba Yesus po vatano wanuije nawe, Apa arakovo utavondi aije nawe, mawainde. Po raura nanto mai pare, “Vatano rui pi beker pare tavondi Inaije pamo be taiso: opamo akirive taune apa bekere rai, umba po inyo kapite ranawan muno tavondi Rinai kobe.

35Are pirati beker pare po apa kovo mine so ramavug, opamo indati apave kovo nuge nuganuije raije ramu. Yara are pirati nanto wene rai weye tavondi Rinai muno po Ayao Kove ravov, opamo indati apave kovo nuge nuganuije rai.

36Ranivara vatane inta apaura mine vone so rai vintabo weramu apa kovo nuge nuganuije rakanive ai, weamo apaura mine so raija marudi.

37Weye vatane apa kovo nuge nuganuije mamo anakotare inta veano ranigwane kakai.

38Weapamo wana no vatano ukakainoanive muno wonayo Amisye aije awa yasyine rai. Weramu are pirati samane po Sya tame raura muno po Sya ananyao raura vatano wanui mai, weamo Risy, Arikainyo Vatan, indati risamane Syo aura tavon no Amisye amun arono syakare no mine vone so irati Sya Injaya apa kovo ntiti rautan muno naito kov Amisye mautan tenambe.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran