Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 10 >> 

Yesus aurata irati vatano po maero domba makum

1Yesus po raura pare, “Syo raura tugaive: arono vatano anaonoan siso no tanoano maero domba makumo raije rai, opamo po ama unsanda rausiso jewen yara po ama yane rarijati umba to siso.

2Weramu vatano po unsanda raisiso, wepirati vatano po maero domba makum.

3Vatano napije pamo vatano po unsanda ramane po unsanda rausiso ai, muno po maero domba awa tame rawain, weamo wo araniv muno po maugav wusya.

4Arono po maugava wusya, panya no wuisy muno maero domba wo arijat weye wo anamote ranaun to.

5Weramu vatano no no maran inta de, weamo maero domba utavono ai jewen, yara unajiv ti uta aora weye wo vatano maran anamote ranaune ramu.”

6Wemirati Yesus po raura ananeneaebe mansai, weramu unanta ama ine raije jewen.

7Weti Yesus po raura intabo akato pare, “Syo raura tugaive: Risyirati rinaurata irati tanoano domba ama unsanda rai.

8Vatano ude wuisyeve Rinai wenawamo vatano anaonoan tenambe, weti maero domba wo manamote raranive ramu.

9Risyirati syo inaura ananeneaebe tai rati unsanda rai, weti are pirati panya de siso po unsanda so raide, weamo Syo apaya apa ayao kakaije rai indamu apave kovo nuge nuganuije rai. Opamo aurata irati Sya domba inta ai, weti indati siso domba awa tanoane rai umba siman akato pusyo po apa anaisye rakani.

10Vatano anaonoan apa bekere mamo panaonoambe muno po domba maubaisy weti makanive. Yara Risya ide no mine somamo indamu vatane awaura kovo nuge nuganui rai muno Syo kove raugaje ti ntairi mai.

11Risyirati syo sya maero domba maeranande mavabe. Weti Syo inanasine raunandea ikakai indamu Syo sya domba mapaya kakaije rai.

12Weramu vatano apa anakere mamo doije rave avae indamu po maero domba maeranande, opamo po maeranande mavabe jewen weye apaura domba umaso maije ramu. Weti arono po makeo sivuiny aeno dei, janiv ti nin ti to maere umawe mansaora. Naije makeo sivuiny siso pare po domba maubaisy weti domba unajiv tenambe ti mangkat kobe.

13Vatane wato opamo nin ti to maero domba maora weye apa anakere mamo doije bo mirati po rakani. Bekobe domba mansai mamo meweno anuga rai.

14Weramu Risyamo risyirati syo sya domba maeranande mavabe. Syo raura ananeneaebe, weye Sya domba maurata irati Sya kawasae mai. Syo sya kawasae mansaen tenambe muno wenawamo wo rinaen tavon,

15maisyare Injayo Amisye po rinaen muno Risyo Injaya aen. Syo inanasine raunande ti ikakai indamu Sya kawasae awave kove rai.

16Syaura vatano kaijinta mai nanawirati mato siso kawasae so mai tavone jewen. Onawamo syare Syo maugave siso tavon. Wo inanamote raraniv tavon, indati Syo manugan ube intabove Sya kawasae umawe matavon. Weti awaura anugane intabo rai muno awaura Akarije intabo ai, Wepirati Risy.

17Injaya muiny irati Rinai weye Syo inanasine raunandea ikakai indamu ikovakato.

18Vatano rui pare po inaubaisy opamo apa vambunine mamaisye jewen. Yara Syo inanasine raunande mamaisyo taune Sya bekere rai. Risya vambunin inanasine raunanto ikakai muno Risya vambunin ikovakato. Risya anakere somamo Syo raugav no Injaya ai.”

19Vatano Yahudi usayai no naije wo Yesus apa ayao umaso ranaun, weti wayaowi vambinibe weye awa ana wo ratantona mbe jirumbe.

20Wanui rave inta wo raura ware, “Anawayo kakai inta siso anuga raija muno anaivi mo avea. Veanimaibe wapo aranibe?”

21Weramu kaijinta wo raura ware, “Vatano anawayo kakai siso anuga rai pamo payaoware wato maisye ramu. Muno anawayo kakai opamo bambunin po saumane raunanto vatano amije ntuba aije ramu.”

Vatano Yahudi wo Yesus atugaro marambe

22Arono naije vatano Yahudi wo ono akoe rave no Yerusalem. One somamo indamu vatano Yahudi maemendi Yavaro Amisye ama masyoto manasyimbe ama unsanda rausiso raije rai. Arono naije ovaro nanayao tami.

23Yesus pananave no Yavaro Amisye ama repono Salomo rai.

24Weti vatano Yahudi wanugano akiani muno wayao nanto Ai ware, “Mbeanimaibe Nyo ana no nai rangkokaibe reansai? Reamare Nyo naura kakavimbe: Winyamo tugae rave Mesias, wepi Win dako?”

25Yesus po raura akananto mansai pare, “Syo raura wasai to, weramu weapanave Sya ayaowe raije ramu. Risyi syo anapaporainye raroron manui rave, mamaisyo Injayo Amisye apa bekere rai. Sya anapaporainye umaso mo Sya vambunine raroron kakavimbe irati wasai to. Weramu weapanave raije jewen tavon.

26Weapamo wapanave jewen weye weapamo wasato siso Sya maero domba maije ramu.

27Sya maero domba wo inanamote raraniv. Risyamo syo mansaen muno utavono Inai. Sya domba umaso maurata irati Sya kawasae mai.

28Risyo kovo nuge nuganui raunanto Sya kawasae mansai indamu una tawan muno wene makare mai jewen. Vatane inta po manaonoambe inaneme raora jewen.

29Sya Injaya, Wepirati po maunande Rinai to, Apa vambunine manakoe rave, mo vambunino kaijo rui rakivan bintabo. Weti vatane inta po Sya kawasae mantauno Injaya aneme rai kakai.

30Risy muno Sya Injaya irimamo intabo.”

31Naije vatano Yahudi wo orame raugav akato, ware wo rave Yesus amau da kakai.

32Weramu Yesus po raura nanto mansai pare, “Syo anapaporainyo manakoe manui rave rarorono wasai to, namirati Injaya po raunande Syo raijar. Sya anapaporainyo namije rui mirati mbewar ti wapare wapo rinamaugo rai?”

33Vatano Yahudi wo raura nanto Ai ware, “Nya anapaporainyo nyo raroron wemirati mbewar ti reamo orame rave namaug, oma jewena. Yara Winyo Amisye aura tantunawi weye winyare Winyamo Amisye pi Winy! Weramu wandaen Winyamo vatan bayave pi Winy. Nyo Amisye aura tantunawi, weti reamare reamo naubaisy.”

34Umba Yesus po raura pare, “Tugae, Amisye taune po raura pare, ‘Weapamo maisyare Amisye amaisy.’ Ayao umaso ratoe no Ayao Amisy wapare watavondi raije rai.

35Wandaen ayao ratoe Ayao Amisye rai mamo wamo inta ranigwane kakai. Maisyare somaisy, Amisye apa ayao umawe no rai tugae, namirati Po raura pare vatano wo Apa ayao raijare nawamo ‘maisyare Amisye amaisy.’

36Weti Amisye po mawain taije maisy, wabeanimaibe weapare Risyo Amisye aura tantunawi weye Risyo raura syare Risyamo Arikainyo Amisy? Yara Risyamo Injayo Amisy po inapatimu muno Po inatutir ide no mine so.

37Ranivara anakero Injaya po inatutir Syo raijare jewen datire, weamo vemo wapanave Rinai nora.

38Wapare wapanave Rinai jewen, weamo syare wapanave Sya anapaporainye obo rai, weye omamo Amisye apa anakero Syo raijare mije. Maisyare naije, weapo raen muno weananta rai: Injaya pamo no intabove Inai muno Risyamo ino intabove Injaya ai.”

39Vatano Yahudi umaso ware ubera wo Yesus aijar akato, weramu Yesus nino mansai ti to.

Yesus to no mana Yordan ama ranijo warani

40Yesus po mana Yordan raotar akato, to nanto no ama ranijo warani, namirati wusyinoe Yohanes po vatane maugasya kuvuni mana rai. Umba Yesus no tawan no naije.

41Muno vatano wanui ude Ai. Wo raura mansai vambinibe ware, “Yohanes po anapaporainye rarorone ramu, weramu ana po Vatane so aura mamo no rai tugae.”

42Muno vatane wanui rave no naije wanave Yesus ai.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran