Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 18 >> 

Naite wo Yesus aijar

1Arono Yesus be sambayambea jewen, Wepe apa arakovo utavondi ai nawe wanya uta wo mana Kidron raotar. Nawaisy inta no no naije, weti Yesusa pe apa arakove usisa no nawaisye so ama uga rai.

2Yudas, napirati po Yesus amavun, po nawaisye so raen to, weye Yesus muno Apa arakove wanugambe raive to.

3Weti Yudas poroto no nawaisye umaso, po naito Yavaro Amisye ramane inta mansaugav tavon, nanawirati syeno akokoe muno vatano Parisi wo matutir. Muno naito Roma inta utavondi tavon. Naite tename umaso wo anaiyu raugav, muno perita muno yawainye raindi wo raugav tavon.

4Yesus nanto irati anakotaro indati nande Ai so rai tenambe. Weti panya nanto mararai mansai umba Po manajo pare, “Are pi wapo akani?”

5Wo raura akananto Ai ware, “Yesus, vatano Nasaret, Wepirati reamo akani.” Yesus po raura kakavimbe mansai pare, “Vatano wapo akani wepi Risy.” Yudas, vatano po Yesus amavun, teto marijat no naije.

6Arono Yesus po taune aura pare, “Vatano wapo akani wepi Risy,” naite umaso upaparo mai ti waunsu akiri akare, yarawe veano mataruran vintabo no min.

7Yesus po manajo rijati pare, “Are pi wapo akani?” Wo raura akato, “Yesus, vatano Nasaret.”

8Yesus po taune aura akato pare, “Syo raura wasai to: Vatano wapo akani wepi Risy. Tugae, Risyirati wapo inakani, weti syare wapo Sya arakove so mapaya inda uta kai.”

9Anakotare so nande indamu mamaisyo Yesus apa ayao po raura wusyimbe rai pare, “Injayo Amisy, Sya arakovo Nyo maunande indamu utavondi Inai, vemo inta aumandi nora.”

10Simon Petrus po apa omake rakarimu, po vatano panapatambe syeno titi aije amarikoamo anem ngkove raotar ti mpatimu. Vatano panapatambe umaso apa tame mirati Malkusa.

11Naije Yesus po apa ayao raura nanto Petrus ai pare, “Nya omake ramawe akasyo no ama kokome rai! Siurijo Sya Injaya po ratayao Rinaije so syo rawatambe ramu, yara Syo ranawan.”

Yesus augaveta no Hanas ai

12Naije naito Roma nawe, awa akarije pe, naito Yahudi wo matutire nawe wo Yesus aijar muno wo waije rave aneme raokokaisy.

13Manasyimbe wo augaveta no akari Hanas ai, wepirati Kayapas apa awatea pije. Kayapas opamo syeno titi arono tumo naije.

14Wepirati arono wusyin pananyaube irati vatano ube akarive Yahudi mansai, apa ayao po raura we no taiso: “Vatane intabo kakaijo wansai tenambe wemi ngkov.”

Petrus po Yesus amamarave manasyimbe

15Simon Petrusa pe, Yesus apa arakovo tavondi ai kaijinta pe, yanya itavono Yesus ai rijabe. Arakovo kaije umaso pamo syeno titi po aen to, ti tavono Yesus ai siso no syeno titi apa yavare ama wanijate rai.

16Yara Petrus opamo sisoe ramu, weye opamo syeno titi po aen dainy, weti nowo Yesus atuna marambe no yane ama unsanda uje rai. Maisyare wemai ti, Yesus apa arakovo kaije umawe pakauje no akiri umba po wanya manapatambe ti nteto unsanda uje rai ranajo pare Petrus amayara siso rako? Naije mo amayar weti po Petrus augav ti siso no yavare ama wanijate umawe rai.

17Wanya uma nteto unsanda uje rai umaso mo Petrus anajo mare, “Inya! Winyirati Vatane uma wato apa arakove inta pi win dako?” Petrus po raura akanande pare, “Risyamo jewena!”

18Arono naije nuge mbavat, weti vatano wanapatambe no yavare umaso muno naito wo Yavaro Amisye ramane umawe wo taname raon no wanijate naije, usayai mararai wo ravauba. Petrus poroto tet tavon ti po taname ravauba.

Syeno titi po Yesus anajo

19Syeno titi po Yesus anajo pare, “Nya arakovo utavondi naije onawamo are nawije? Muno Nya ananyao mamo no tai rui?”

20Yesus po raura kakavimbe pare, “Risyamo syayao nanto kakavimbe no vatano wanui mansamun. Risyamo syananyaube no yavaro sambaya ama uga rai muno Yavaro Amisye rai, wemirati vatano Yahudi wanugambe rai. Risyo sya ananyao inta rangkokaibe wasai jewen.

21Weti, veanimaibe Injae nyo inanajo rai? Nyo vatano nanawirati wo Sya ananyao raranivo Rinai manajo rati. Onawamo wo Sya ayao raen ivae.”

22Arono Yesus po raura taije, naite umawe inta po apoam muno pare, “Ee! Mbeanimaibe nyayao soowabe nanto syeno titi wato ai? Mamaisye ramu!”

23Yesus po raura akananto ai pare, “Ranivara Risyo ayao inta raura ti ngkakai, weamo nyo Sya kakai namije raroron ti! Yara Sya ayao mamaisy, veanimaibe nyo inapoam?”

24Umba Hanas po naite inta matutir wo Yesus augaveta no Syeno Titi Kayapas ai. Yesus pamo aneme raokokaisyo waije umawe raija nene.

Petrus po Yesus amamarave akato jirum muno mandei

25Simon Petrus opamo teta po taname ravauba. Naije vatane wo anajo ware, “Tugaeya rako winyamo tavono Vatane wato aivea rako?” Weramu Petrus po ramamarave pare, “Risyamo jewena!”

26Vatano panapatambe syeno titi arijat inta no no naije, vatane sopamo vatano Petrus po amarikoame raotaroe pe nayamo aya yavaruga intaboa. Weti po Petrus anajo pare, “Tugaeya rako, syare winyirati syo naen ntavono Ai no nawaisyo wepi win dako?”

27Petrus po ramamarave akato, “Risya jewena!” Muno mamai dave no arono naije mangkuere kokebe.

Yesus augaveta no Pilatus ai

28Awatan ngko dave akarijo Yahudi wo Yesus auguje no Kayapas apa yavare raora, wo augaveta no gubernur Roma apa yavare rai. Weramu vatano Yahudi umaso usisa no yavaro gubernur ama uga raije ramu, indamu vemo ugwambe no Amisye amune rai nora, weye ware wo anaisyo Ono Paska raisy.

29Umba Pilatus puje apa yavare raora umba poroto mansai. Po manajo pare, “Anangkakivano rui mirati wapare wapo rantuna Ai? Ayao kakai rui mirati Po rave?”

30Wo raura ware, “Ranivara Vatane sopamo Apa ayao kakai meweno ai ratire, weamo reamo augave de no winamune ramu.”

31Pilatus po raura akananto mansai pare, “Taune wapo augaveta muno wapo mangke rapatimu Ai mamaisyo taune wapa ananyao rai!” Vatano Yahudi wo raura akananto Pilatus ai ware, “Weramu pemerinta Roma weapamo wapare reamo mangke raugaje vatane ai indamu kakai wenora.”

32Anakotare so nande indamu mamaisyo Yesus apa ayao purairive wusyimbe rai pare indati Opamo auseo sawa inyo kapite rai.

33Pilatus de pakasiso no apa yavare rai, umba po Yesus awain. Muno po anajo pare, “Weti Winyirati vatano Yahudi awa Akarijo Titi pi Win dako?”

34Yesus po raura pare, “Winya ana nyo inanajo rai somamo taune nya ayao nyo ranajo Inai ma rako? Indako vatano kaijinta wo raura nai, umba nyo inanajo rai rako?”

35Pilatus po raura akananto Ai pare, “Risyamo vatano Yahudi pi risya jewena! Yara taune Winya kawasae muno syeno akokoe nanawirati wo naugav wo naunande rinai. Weti Nyo raura kakavimbe: Winyamo animaisye mi Nyo raveti ngkakai?”

36Yesus po apa ayao raura pare, “Sya munijo ibe akarive rai mamo mine so ma jewen. Weramu ranivara munijo ribe akarive rai mamo mine so ratire, weamo Sya kawasae usivuinyo rinaorai indamu vemo vatane wo rinaijar inaugavere no akarijo Yahudi mai nora. Weramu tugaeya, munijo ibe akarive rai mamo nori rati mine so ma jewen.”

37Weti Pilatus po anajo akato pare, “Maisyare omai ti, Winyamo akarijo titi inta pi Win dako?” Yesus po raura akananto ai pare, “Risy ivae, mamaisyo nya ana ndaura wato rai. Sya inavaki muno Sya ide no mine somamo indamu Syo ayao tugae raura kakavimbe. Are nawirati ubeker unanta ayao tugae rai, onawamo wo rinaraniv.”

38Pilatus po raura pare, “Ee! Syo ratantona ayao tugae mamo vatan inta nanto rai kakai.” Umba Pilatus puje apa yavare raora, muno po raura aje vatano Yahudi mansai pare, “Rinanto ayao kakai inta rai Vatane so ai ramu.

39Weramu taune wapa koano watavondi raivea nsiridi to mamo arono Ono Paska nde nande, weamo syo vatano makova intabo apaya apa mangke rai. Weti wabeker syo Yesus, wapa Akarijo Titi Yahudije so, apaya wasai rako?”

40Weramu vatano wanui umaso ugwagwaimbe akaseo Pilatus ai ware: “O! Wato pa nyo apaya nora! Yara Barabas opi nyo apaya!” (Barabas sopamo vatano panaonoambe, muno be marovave pemerinta Roma ai.)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran