Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 4 >> 

Yesusa pe wanya Samaria me yayao

1Vatano Parisi udaniv Yesus apa vatano po maugasya kuvuni mana rai muno utavondi Ai wanui rave Yohanes apa makivan.

2(Weramu Yesus taune po maugasya kuvuni mana rai ramu, yara Apa arakovo utavondi aije obo nao wo rave.)

3Yesus po ana umaso ranaun, naije Po Yudea rapaya nara pakare no Galilea.

4Apa unanui anya to no Galilea mamo siso no propinsijo Samaria wusyimbe rati.

5Naije Yesus pui yava nanto munije inta rai no Samaria umaso rai, ama tame mirati Sikar. Munijo namije mararai mino aneno Yakob po raunande apa kavo Yusup ai no wusyinoe rai.

6Mino namije mirati aneno Yakob apa mana ami po rawae norije. Yesus panyawa mayondi, weti nanto tuna no mana ami umaso ama tuga rai. Arono naijeamo uma amije indati nanto no masyote yasyin.

7Yesus tuna no naije, weramu Apa arakovo utavondi ai nanawamo wuruta wo anaisye ramavun no munijo mararai namije rai. Umba wanya Samaria inta nde mo mana rawavin. Umba Yesus po ranajo pare, “Syare nyo mana inta raunande Syo ramanam.”

8(4:7)

9Naije wanya Samaria umaso mayao akanande Yesus ai mare, “Injae, Winyamo vatano Yahudi muno risyamo vatano Samaria. Umba mbeanimaibe Nyo inanajo mana rai?” (Weye vatano Yahudi nanawamo wayao nande vatano Samaria mansai ramu.)

10Umba Yesus po mana umaso raura ananeneaebe akananto wanya umaso rai pare, “Syo mana ranajo nai, weramu ranivara winyo Amisye apa kovo pare Po raunande naije raen datire, muno winyo rinaen kakavimbe ratire, indati winyirati nyo mana ranajo Rinai muno indati Syo mana mo kove raugaje raunandeo nai.”

11Wanya namije mo raura akanande Yesus ai mare, “Injae, Winya kapijo mana rayate meweno Naija, muno mana somamo masyo ravea. Weti mana uma mo kove raunande weti ndaura wato mamo Nyo rawavin no rui?

12Wusyinoe reama aneno Yakob po mana ami po rawae so raunande apa ajavi reansai. Taune po mana ramaname rauga di so muno apa arikainye nao tavon muno apa maero po makume nao tavon. Injae, mbeanimaibe Winyo rakaraeya nyare Winyirati nyanakoe Nyo reama aneno Yakob akivan?”

13Yesus po ananeneae inta raura nanto rai jakato pare, “Vatano wo mana wato ramanam indati mansawa ngkangkamandi akato.

14Yara vatano wo mana namirati Syo raunande ramanam, indati mawa ngkangkamandi akatoe ramuga nuge nuganui. Weye mana namirati indati Syo raunande namije maisyare mana amijo njai tutir kobe no vatane anuga raija nuge nuganui.”

15Naije wanya umaso mayao akananto Ai mare, “Injae, syare Nyo mana ndaurawe inta raude syo ramanam, indamu inawa ngkangkamandive akato jewen muno indamu vemo syakare syo mana raugabe akato no so inya.”

16Umba Yesus pare, “Nyakato nyo nya anya awain umba ipakare no so.”

17Umba wanya umaso mo raura akananto Yesus ai mare, “Risyamo sya ana waino anya inta ai ramu.” Umba Yesus po raura akananto rai pare, “Nya ana nyo raura wato mo ramai dave.

18Weye winyamo nyo anya radani maovan to, muno anya soamo pe wirinakava opamo nya ana pije pa jewena. Nya ayao umaso mamo mo ramai dave.”

19Umba wanya umaso mare, “Injae, soamo syo naen Winyamo anawae Amisye inta pi Winy.

20Kawasae Samaria reamamo reama aneno wusyine ubeaje Amisye ai ri rati pukame naiso. Weramu, Injae, Nya kawasae Yahudi weapamo wapo raura wapare Yerusalem obo mirati vatane ubeaje Amisye ai.”

21Umba Yesus po raura rai pare, “Ingkoe, syare nyanave Sya ana syo raura so rai: Indati masyote nde nande arono vatane ubeaje Amisye ai, weramu indati unate so ma jewen, Yerusalem tavona jewen.

22Vatano Samaria weap, wabeaje napirati wapo aene jeweno we ai. Yara vatano Yahudi reamamo reambeaje Napirati reamo aeno we Ai. Weye Vatano po vatane mapaya awa ayao kakaije rai pamo Yahudije pa.

23Masyote nggwaravainy akatoe ramu, yara soamo nde to arono Anawayo Vambunine mo vambunine raugaje vatane mansai inda ubeaje Injayo Amisye aijo tugaive, weye wenawirati ubeaje Ai mamaisyo apa bekere rai.

24Amisye pamo anawayoe pa; anasine meweno Ai. Maisyare omai ti, vatane ware ubeaje Amisye ai inda mamaisy, weamo Anawayo Vambunine mo vambunine raugaje rati muno ubeaje Aijo tugaive manuga ntenami rautan.”

25Wanya namije mo raura mare, “Syo raen Mesias, Opi awainamo Kristus, indati pare de. Ranivara de to, naije Po anakotare raura kakavimbe wansai tenambe.”

26Yesus po raura kakavimbe pare, “Risyi syayao nande nai Risyamo Mesias opi Risy.”

27Arono naije Yesus apa arakovo utavondi ai wakare. Upaparo mansai weye Yesusa pe wanya inta me yayao. Wo ratantona ware ana rui wanya so mo Yesus anajo rai? Muno veanimaibe Po raura nande rai? Weramu arakove inta bambunin da po anajo ramu.

28Umba wanya umaso mo ama vabiu umawe rapaya ti ntami, yara nin ti makato mo raura vatano una no munijo nanawije mansai mare,

29“Syare wade ra wapo Vatano napi po risya anakotaro syo raveve no wusyinoe raura kakavimbe nande rinai tenambeye aen dati! Risyo akarae syare indako vatane sopamo Mesias wepi so dako?”

30Umba vatano nanawije wuje awa munije so rai muno wuruta no Yesusa nui.

31Arono naije Yesus apa arakovo utavondi ai wo anajo indamu pisyisy, ware, “Injayo Kurune, Nyo anaisye raisy!”

32Weramu Yesus po ananeneae raura akananto mansai pare, “Anaisye inta mi no Rinai, weramu weapamo wapantatukambe rai.”

33Naije Apa arakove umaso taune wo taune mansanajo vambinibe ware, “Vatane inta wo anaisye inta raugavo amaroma rako?”

34Umba Yesus po raura akananto mansai pare, “Sya anaisye raurata irati itavondi Amisyo po inatutire Apa bekere rai, muno Syo Apa anakero po raugaje Inai raija damu mewen.

35Weapa ana wadaura inta mamo wapare embae mambisyamo wapa anaisyo wapo rayanyume matu to, umba wapo ama ine ranugan. Weramu Risya syo raura nande wasai mamo syare waperata: nawaisye matu to, weti soamo anatatayaube ranugane rai! Anare idaura mamo vatano wanui wato, nanawirati wanatatayaube manuga rai indamu wanave Rinai.

36Weti vatano wo ama ine ranugan onawamo Amisye pi po mavae. Muno awa ino wo ranugane mamo vatano ude wanave ti ukova nuge nuganui. Indati vatano wo anare kami rangkiki muno vatano wo ama ine ranugan, wenanao tenambe mananibe kava.

37Weti ayao varije somamo tugae rave: ‘Inta wo anare kamije rangkiki muno kaijinta wo ama ine raugav.’

38Syo wasatutir wata wapo nawaisy ama ine raugav. Taune wapo nawaisyo namije raijare jewen, yara vatano kaije wo rayare muno wo anare rayanyun dai to. Yara syare weapamo wata wapo ama ine raugav ngkovo wasai. Tugae, vatano kaijinta wo ayao Amisye rayanyumo vatane wato manuga rai to, weramu weapamo indati wapo ama ine raen arono unande wanave irati Rinai.”

39Vatano Samaria una no munijo namije wanui wanave Yesus ai weye wanya umawe mo raura mansai mare, “Yesus po sya anakotaro syo raeve no wusyinoe ratodi rinai tenambe.”

40Maisyare omai ti, vatano Samaria umaso unande Yesus ai, wo amavu indamu pe una. Weti Wepe una no naije masyote rurum.

41Muno vatano wanui rave wanave weye Yesus taune po manyao.

42Vatano wanui nanawije wo raura nanto wanya umawe rai ware, “Arono wusyin reamo winya ana nyo Yesus aura obo ranaun. Weramu naisoamo taune Po raura nande reansai reandaraniv muno reamanave rai: Yesus so tugaeyamo Akarijo po vatano mine so mapaya awa ayao kakaije rai pije.”

Yesus po saumane raunanto arikainyo gwanen inta ai no munijo Kapernaum
(Matius 8:5-13; Lukas 7:1-10)

43Yesus no no munijo Sikar masyote rurum, naije akato poroto no Galilea.

44Apa ayao po raura we no taiso: “Anawae Amisye to no munijo maran, weamo vatane wanave ai. Yara pakato no taune apa munije raijamo vatane wo aranive ramu.”

45Arono Yesus siso no Galilea, vatano Galilea manayanambe ti wo augave siso, weye arono Ono Paska umawe una no Yerusalem muno Yesus apa anapaporainyo po raroron no naije mamo wo raen tenambe to.

46Naije akato Yesus pakare no munijo Kana no Galilea, wemirati munijo wusyinoe Po mana ravea mbe anggurive. Munijo namije vatano po anakere raijar no pemerinta inta no naije, apa arikainye pamo gwanen no munijo Kapernaum.

47Vatano pemerinta umaso daniv Yesus no no Yudea de nande Galilea rai to, weti poroto no Yesusa nui. Umba po anajo indamu poroto no apa munijo Kapernaum indamu Po saumane raugaje apa kavo napirati gwanena pare pararai kakai kobe ai.

48Yesus po raura nanto vatano pemerinta umaso ai pare, “Kawasae weapamo Syo wasaen damu wapa anave mamai dainy! Wapare wapo anapaporainye raeno wasamije rai, wea umba wapanave. Weramu Syo wasaen wapanave Rinai tugaive rainy.”

49Vatane umaso payao akato pare, “Injae, winde paep, sya arikainye kakai rainye so.”

50Naije Yesus po raura akananto vatane umaso ai pare, “Nyoronto kai, nya arikainye sauman to.” Vatane umaso panave Yesus apa ayao po raura so rai, weti poroto kobe.

51Pui yava unanuije ama yasyin, naije apa vatano wanapatambe aije ude nande ai. Umba wo raura ai ware, “Injae, nya arikainye sauman to!”

52Naije po manajo pare, “Weti uma ami ruimai dave sauman?” Umba wo raura ware, “Namanawe uma ami intabo masyote yasyin, arikainye anakea mamoane raumandi ai.”

53Naije ajae napiso aemendi pare, “Syo raenamo uma ami wapo raura wato tavon, Yesus po raura nande pare, ‘Nya arikainye sauman to.’” Weti ajae umaso muno apa yavaruga tenambe wanave Yesus ai.

54Anapaporainye umaso mamo anapaporainyo jirum Yesus po raroron no Galilea arono puje no Yudea umba de no Galilea.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 4 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel