Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [YAWA]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 7 >> 

Yesus poroto no Yerusalem weye Yahudi wo awa ono manakoe inta rave

1Naije Yesus panya propinsi Galilea raita, yara ponae panya no Yudea weye vatano Yahudi una no naije ware ubeker da wo aubaisy.

2Arono naije Yahudi awa Ono Wo Randume Ransano mangkepan to.

3Yesus apa rijate wo anajo ware, “Mbeanimaibe wino tawan bayave no Galilea so?! Nseo! Winyoronto no Yudea indamu Nya arakovo utavondi nai wo Nya ana nyo rave raen.

4Weye vatane inta beker pare apa tame manakoe, weamo po apa ana dave raroron kakavimbe. Yara po rangkokaibea no vayave munijo mamaune rai, weamo mamaisye ramu. Weti reamare Nyo nya ana ndave raugav no kakavin indamu munije tename so wo naen tenambe.”

5Yesus apa rijate wo aura taije maisy weye wanave Aije ramu.

6Weti Yesus po raura akananto mansai pare, “Sya masyoto Amisye po ratayao Rinaije mamai dainya, yara weapamo wapare masyoto rui vayaveamo wata kai.

7Vatano mine so nawamo manuga ngkakaijo wasaije ramu, yara manuga ngkakaijo Rinai weye risyo vatano mine so awa ana udave ngkakainoanive raura kakavimbe.

8Wata one wato rai kai! Yara Risyamo syore rainy, weye Sya masyote mamai dainy.”

9Yesus po ayao umaso raurana mewen, umba no tawan no Galilea.

10Weramu arono Apa rijate wuruta no ono akoe umawe rai to, Yesus poroto tavon, weramu poroto maninimbe weti vatane wo aene ramu.

11Vatano Yahudi wo akani no ono namije rai indamu wo aubaisy, weti wo raura ware, “Yesus opamo nori rui?”

12Muno vatano wanui wo Yesus ansamuabe taune mansai vambinibe. Inta ware, “Wato pamo vatano kove pa!” Weramu inta wo raura ware, “Jewena! Yara Po vatane maponae.”

13Weramu vatano wanui umaso wo Yesus aura kakavimbe no vatano Yahudi mansamune ramu, weye wo Yahudi masyaniv.

Yesus po taune aura kakavimbe

14Vatane wo awa ono namije rave masyote inta yai jakato, umba Yesus to no Yavaro Amisye rai pananyaube no naije.

15Weti vatano Yahudi upaparo mansai, ware, “Yesusa be sekorave rainy, weramu Po ananyao so raen dave. Are pirati po anyao ti payaoware so?”

16Yesus po raura akananto mansai pare, “Sya ananyao mamo muje no taune Rinai ramu, yara no no Injayo po inatutire Ai.

17Are pirati pare po Injae apa bekere rarijat, weamo indati po ranaun Sya ananyao so ama nori rati Injae ai, yara nori rati taune Rinaije ramu.

18Weye vatano are pirati po taune apa ana datantona bo raurave, weamo apa bekere mamo po taune aijaseo titive. Weramu are pirati po raura indamu po Aja po atutire aijaseo titive, weamo mamai tugae pije, yara ayao angkarije mewen irati ai.

19Musa po Amisye apa ananyao raunande wasai to, weramu weapamo wapo ananyao umaso rarijate ramu. Wabeanimaibe wapare weapo inaubaisy?”

20Vatano wanui umawe wo raura ware, “Are pirati pare po naubaisya? Reamamo jewena! Winyamo anawayo kakaije siso Naija!”

21Weramu Yesus po raen onawamo uparijo Ai jivae, weye ware Apa anapaporainye mamo anakere ma, vemo Po rave no masyoto sambaya rai nora. Weti Po raura akananto mansai pare, “Syo anapaporainye intabo rave, weramu waparijo Rinai weye Syo rave no masyoto sambaya rai.

22Weramu weapamo arono masyoto sambaya wapo sunative wapa arikainye mansai, weye Musa po ananyao sunat raugaje wasai to. (Weramu tugae, Musa wepirati po raugaje jewen, yara aneno wusyin nawirati wo raugaje arono Musa ano rainy.)

23Wapare vemo wapo Ananyao Musa rakanyoandi nora, weti ananyao sunat omamo watavondi rai no masyoto sambaya rai kai. Weti arono masyoto sambaya nandijawe Risyo saumane raunanto vatano gwanene ai ti anasine nsauman kobe, wabeanimaibe waparijo Rinai?

24Vemo wapo anakotare rapatimu mamaisyo ana wadaeno wasamije bo raije rai nora. Yara syare wapo ratantona mavabe rati indamu wapa ana wapo rapatimu mamai tenambe.”

Yesus opamo nori rui umba de

25Arono naije vatano una no Yerusalem inta wo Yesus aura ware, “Vatane so pirati wama akarije ware wo aubaisye pije!

26Weramu wamo Yesus anyanyut pananyaube no vatano wanui mansamun umawea wama akarije umanin bayavea, wo ayao inta rasakinav akananto Aije ramu. Indako wama akari so onawamo wanave Ai ware wama Mesias wepije to rako?

27Weramu Yesusa pamo apa no raije mamo reamo raena, yara Mesias opamo arono rui rati pare de, weamo Apa no rai ti de mamo vatane inta po raene ramu.”

28Naije Yesus pananyaube no Yavaro Amisye rai, gwaina pare, “Risyamo wapo inaen ivae muno Sya ino rai mamo wapo raen tavon. Weramu ide taune Sya bekere rai ramu, yara Amisyo tugae wepi po inatutir. Amisye so weapamo wapantatukambe Ai.

29Taune Risyamo syo Injayo Amisye aen, weye ino no Wenui umba ide muno Wepi po inatutir.”

30Vatano Yahudi wo Yesus apa ayao umaso raraniva mewen, ware ubeke damu wo aijar. Weramu vatane inta pana pantukamo Ai rainy, weye Apa masyoto Amisye po ratayao Aije ndea mamai dainy.

31Weramu vatano wanugano naije wanui rave wanave Ai. Wo raura ware, “Tugae, sopamo Mesias wepi de to ije. Weye Apa anapaporainyo po rarorone manui rave, maisyare Mesias amaisy.”

32Vatano Parisi udaniv nanto wo ranauno vatano wanui umaso wo Yesus ansamuabe mansai vambinibe ware Opamo Mesiasa pije. Wetiva vatano Parisi wato muno syeno akokoe wo naito wo Yavaro Amisye ramane inta matutir indamu wo Yesus aijar.

33Naije Yesus payao pare, “Risyamo ino akato wasarijata masyote nggwaravainy akatoe ramu, yara kavinta umba syakato no Injayo po inatutire nui.

34Weapamo indati wapo inakani, weramu wananta Rinai kakai. Weye munijo syoroto rai, weapamo indati wata rai kakai.”

35Vatano Yahudi wayao vambinibe mansai ware, “Apa munije rui mirati pare to no rai weti wananta Ai kakai? Indako pare nin da tavondi wama arakovo Yahudi nanawirati utantuna no munijo marano Yunani mai rako? Pare po vatano Yunani una no naije mansanyaube rako?

36Apa ayao po raura pare, ‘Weapamo indati wapo inakani, weramu weananta Inai kakai, muno munijo syoroto rai, weapamo indati wata rai kakai,’ Apa ayao so ama ine no tai rui?”

Yesus apa ayao maisyare mana ami njayaisy

37Ono namije ama akari rai arono ama masyoto akoe, Yesus seo tet muno gwain pare, “Are pirati awa ngkangkamandi, weamo de Rinai muno po mana ramanam!

38Maisyare Ayao Amisye mo raura mare: are pirati panave Rinai, indati vatano napije kove ntipu anuga rai, maisyare mana ntipu irati mana ami rai ti njam.”

39Yesus apa ayao mbe ananeneaebe umaso ama ine no taiso: Mana umawe raurata irati Anawayo Vambunine rai, Namirati indati mare majeo vatano wanave Yesus aije mansai. Weramu arono naije Anawayo Vambunine mamo maje rainy, weye Yesus kakai muno kovakato rainy.

40Vatano nanawije inta wo Yesus apa ayao namije ranaun, weti wo raura ware, “Sopamo tugae rave anawae aurairive wamo anyube pi so.”

41Muno kaijinta wo aura tavona ware, “Mesias wepi so, Napi Amisye po atutir de wansai.” Weramu kaijinta wo aura ware, “Opamo jewena, Mesias opamo no no Galilea umba de ramu!

42Weye Ayao Amisye mo raura mare Mesias opamo de no Daud apa susye rai muno nori rati Betlehem, munijo wusyinoe aneno Daud tuna rai.”

43Maisyare omai ti, vatano wanui awa ana udatantona Yesus ai mbe intabove jewen ti wayaowi Ai.

44Vatano nanawije inta ubeker ware wo aijar indamu wo ave tatugadi, weramu vatane inta pana pantukamo Ai rainy.

Nikodemus payao po Yesus aoraijo vatan akoe mansai

45Umba naito wo Yavaro Amisye ramane umaso wakata, naije syeno akokoe muno vatano Parisi wo manajo nande ware, “Wabeanimaibe wapo augave jewen?”

46Naije vatano wo Yavaro Amisye ramane umaso wo raura ware, “Vatane wato apa ananyao ngko dave. Ananyao kaijinta mo Apa ramaisye ramu!”

47Vatano Parisi wo raura akananto mansai ware, “Ee! Weapamo Yesusa po wasaponae tavon to e?

48Yara Yahudi wama akari nawe Parisi reame inta wamanave Yesus aije jewen bayavea!

49Vatano wanui wato obo wanave Ai, weramu onawamo wantatukambea, wo Ananyao Musa raene ramu. Indati Amisye po mangke raugaje mai jaje.”

50Nikodemus, napirati wusyinoe de Yesus ai, no no naije, po vatano Parisi umaso awa ana wo Yesus aura tantunawije ranaun. Nikodemus pamo vatano Parisi pije tavon, weti payao nanto mansai taiso:

51“Wakoe! Animaisye mi wapare wamo rave Yesus ai? Ranivara vatane inta po Apa ana dave raura kakavimbe rainy, weamo vemo wamo mangke rapatimugo Ai vayave nora. Omamo mamaisyo wama ananyao raije ramu.”

52Naije apa arakove umaso wo raura akananto Nikodemus ai ware, “O! Mbeanimaibe wintavondijo vatano Galilea wato Ai? Winyamo vatano Galilea tavon dako? Nyo Ayao Amisye ranyao kobe rati! Weye Galilea omamo anawae inta no no naije umba deye ramu.”

53Naije unajiv no taune awa yavare ranteter.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran