Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 6 >> 

Ida H

1Sawusan punika Ida Hyang Yesus raris mawali malayar ngungsi pasisi kangin Danu Galileane. (Danu punika taler mawasta Danu Tiberias.)

2Anake akeh pada mabered ngetut pamargin Idane, santukan ipun sami sampun pada ngantenang praciri sane ngangobin, sane kardi Ida marep ring anake sakit.

3Ida Hyang Yesus raris munggah ka bukite tumuli malinggih, kasarengin antuk sisian Idane.

4Duk punika Rerainan Paskah bangsa Yahudine sampun nampek.

5Rikala Ida maksian ring kiwa tengen Idane, Ida nyingak anak akeh pisan rauh maranin Ida, raris Ida ngandika ring Dane Pilipus kadi asapuniki: “Dija jani meli dedaaran buat anake makejang ene?”

6(Ida ngandika kadi asapunika buat nyugjugin dane; sujatinnya Ida sampun wikan ring sane pacang karyanin Ida.)

7Dane Pilipus raris masaur sapuniki: “Guru, ajengan mapangarga satak jinah perak durung jangkep buat anake akeh puniki, yadiastun suang-suang polih pada makidik.”

8Salah tunggal sisian Idane sane tiosan, inggih punika Dane Andreas, semeton Dane Petrus, matur asapuniki:

9“Puniki wenten anak alit mabekel roti limang bungkul miwah ulam kekalih. Nanging napi pikenohipun buat anake sane amunika akehipun?”

10Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane asapuniki: “Tundenja anake ento pada negak.” (Genahe punika samah tumbuhin padang.) Anake akeh punika tumuli negak, sane lanang kewanten akehipun wenten sawatara limang tali.

11Ida Hyang Yesus raris ngambil roti punika. Sasampune Ida matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa rotine punika raris kacacarang ring anake akeh, kadi asapunika taler ulame. Anake akeh punika raris pada nunas sakita karepipune.

12Sasampune sami pada wareg, Ida raris ngandika ring parasisian Idane makasami asapuniki: “Punduhangja sisa-sisanne apang tusing makutang.”

13Parasisiane raris pada munduhang sisa-sisan rotine sane sampun katunas antuk anake akeh punika. Sisan rotine sane limang bungkul punika wenten roras kranjang.

14Anake akeh sane ngantenang praciri agung sane kakardi antuk Ida Hyang Yesus punika, sami pada ngucap sapuniki: “Sujatinne ene suba Sang Nabi, ane raosanga bakal rauh ka jagate!”

15Santukan Ida Hyang Yesus uning ring manah anake akeh punika, mungguing ipun mabudi ngadegang Ida dados ratu, Ida raris makaon saking irika ngungsi ka bukite praragayan.

Ida H

16Nyoreang parasisian Idane pada tedun ka sisin danune.

17Dane sami munggah ka jukunge raris malayar mawali ngungsi kota Kapernaum. Ngantos wengi Ida Hyang Yesus durung rauh,

18tur daweg punika angin lan ombake ageng pisan ring danune punika.

19Sasampun parasisiane malayar sawatara limang kilo dohipun, dane ngantenang Ida Hyang Yesus mamargi ring duur toyane, tur maranin jukung danene, punika awinan dane sami pada ajerih.

20Ida Hyang Yesus raris ngandika asapuniki: “Edaja jejeh; ene Guru!”

21Wau dane jagi ngaturin Ida Hyang Yesus munggah ka jukunge, digelis dane sampun rauh ring genah sane katuju.

Anake

22Benjang semengipun anake akeh sane madunungan ring pasisi kangin danune, sami pada uning, mungguing irika tan wenten jukung malih sajawining sane malayar punika. Ipun taler uning, mungguing Ida Hyang Yesus tan munggah ring jukunge punika sareng ring sisian Idane. Wantah parasisian Idane kewanten sane malayar.

23Duk punika wenten jukung-jukung lianan sane wau rauh saking kota Tiberias, sedeng ngungsi ka genah anake akeh pecak nunas roti, sasampune Ida ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

24Rikala anake akeh punika tan ngantenang Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane ring jukung-jukunge punika, anake akeh punika raris pada munggah ring jukung-jukunge punika, tumuli malayar ngungsi kota Kapernaum jagi ngrereh Ida Hyang Yesus.

Ida H

25Daweg anake akeh manggihin Ida Hyang Yesus ring pasisi kauh danune, ipun matur sapuniki: “Guru, kalinapi Guru rauh iriki?”

26Ida Hyang Yesus raris masaur, pangandikan Idane: “Tiang ngorahin ragane, sujatinne ragane ngruruh Tiang, ulihan ragane suba naar roti ngantos wareg, nanging tusing ulihan suba ningalin praciri ane gae Tiang.

27Edaja ragane sarat ngulati dedaaran ane lakar usak; nanging saratangja ngulati dedaaran ane bekelang ngungsi idup ane langgeng. Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngicen ragane dedaarane ento. Sawireh Ida ane suba kabiseka tur kasahang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nah ento Ida Sang Aji.”

28Ipun raris matur pitaken sapuniki: “Punapi sane patut kardi titiang, buat nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa?”

29Ida Hyang Yesus masaur sapuniki: “Pakardi ane karsayang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, apanga kardi ragane, nah ento: Pracayaja teken Ida, ane kutus baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

30Ipun sami pada masaur sapuniki: “Praciri napi sane kardi Guru, mangda titiang sami pada ngeton, raris pracaya ring Guru? Napi sane pacang kardi Guru?

31Paraleluur titiange sami sampun nunas roti manna ring tegal melakange, sakadi kecap Cakepan Sucine sapuniki: ‘Ida mapaica roti saking suarga sane dados dedaarannyane!’”

32Ida raris ngandika sapuniki: “Sujatinne Tiang ngorahang teken ragane: Singja Nabi Musa ane ngicen ragane roti uli suarga, nanging ane ngicen ragane roti ane sujati uli suarga, nah ento Ajin Tiange.

33Krana roti ane kapaicayang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tedun uli suargan tur Ida maicayang urip buat jagate.”

34Ipun raris mapinunas sapuniki: “Guru, icenja titiang setata rotine punika!”

35Ida Hyang Yesus malih ngandika: “Tiang ene roti idup! Nyenja ane teka sig Tiange ia tusing lakar buin seduk; nyenja ane pracaya teken Tiang ia tusing lakar bedak.

36Tiang suba ngorahang teken ragane, yadianja ragane suba ningalin Tiang, nanging ragane tusing pracaya.

37Sakancan anak ane kaserahang teken Tiang baan Sang Aji, anake ento lakar teka sig Tiange tur Tiang lakar tusingja nulak anake ane teka sig Tiange.

38Sawireh Tiang suba tumurun uli suargan tusingja buat nyalanang keneh Tiang niri, nanging buat nglaksanayang pakarsan Ida ane ngutus Tiang.

39Ida Sang Ane Ngutus Tiang ngarsayang apanga sakancan anak ane suba serahang Ida teken Tiang, tusingja ada ane ilangang Tiang, nanging apanga Tiang nguripang anake ento makejang manian dipamragat gumine.

40Sawireh ane karsayang baan Ida Sang Aji kene: Apanga makejang anake ane ningalin Ida Sang Putra tur pracaya teken Ida, muponin urip langgeng; Tiang lakar nguripang anake ento makejang dipamragat gumine!”

41Jadma Yahudine raris sami pakrimik, santukan Ida Hyang Yesus maosang, mungguing Ida punika maraga roti sane tumurun saking suarga.

42Sapuniki baosipune: “Tusingke anake ene Yesus, pianak Yusupe? Iraga ajak makejang pada nawang meme muah bapanNe. Kenken dadi Ia bisa ngorahang dewekNe turun uli suargan?”

43Ida raris masaur sapuniki: “Edaja ragane pada pakrimik ajak timpal!

44Adiriko tusing ada anak lakar nyidayang teka sig Tiange, yening anake ento tuara kadudut baan Ida Sang Aji ane ngutus Tiang; apanga Tiang nguripang anake ento dipamragat gumine.

45Ada mungguh di Cakepan Paranabine kene: ‘Sakancan manusane pada kurukang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.’ Sakancan anake ane suba madingehang tur nampi paurukan Ida Sang Aji, anake ento lakar teka maranin Tiang.

46Nanging ene tusingja mapiteges, mungguing suba ada anak ane ningalin Ida Sang Aji; tuah ane rauh uli Ida Sang Hyang Widi Wasa dogen ane suba nyingakin Ida Sang Aji.

47Saking jati-jati Tiang ngorahang teken ragane: Nyenja ane pracaya ia molih urip langgeng.

48Tiang ene roti idup.

49Paraleluur ragane pada naar roti manna di tegal melakange, nanging ajaka makejang suba pada mati.

50Ene rotine ane tumurun uli suargan kene: Nyenja naar rotine ento, ia tuara lakar mati-mati.

51Tiang ene roti idup ane tumurun uli suargan; nyenja naar rotine ene, ia lakar idup sakayang-kayang. Roti ane lakar baang Tiang, nah ento awak Tiange, ane lakar serahang Tiang, apanga gumine muponin idup.”

52Malantaran pangandikan Idane punika jadma Yahudine raris pada matembung baos sareng timpal-timpalnyane sapuniki: “Kenkenanga Anake ene lakar maang iraga naar awakne?”

53Ida Hyang Yesus raris ngandika: “Saking jati-jati Tiang ngorahang teken ragane: yening ragane tusing naar anggan Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur nginem rah Idane, ragane tusing lakar ngelah idup sig padewekan ragane.

54Nyenja naar awak Tiange tur nginem getih Tiange ia lakar muponin idup langgeng, tur mani wekas didina pamragat gumine ia lakar uripang Tiang.

55Sawireh awak Tiange mula dedaaran ane sujati tur getih Tiange mula inem-ineman ane sujati.

56Nyenja naar awak Tiange tur nginem getih Tiange, nunggil teken Tiang, tur Tiang nunggil teken ia.

57Buka Sang Aji ane nyeneng suba ngutus Tiang, tur Tiang idup uli krana Ida, aketo masih anake ane naar Tiang, ia lakar idup uli krana Tiang.

58Ene roti ane tumurun uli suargan; rotine ene tusingja buka roti ane daara teken leluur iragane, tur ia suba pada mati. Anake ane naar rotine ene ia lakar idup sakayang-kayang.”

59Ida Hyang Yesus ngandikayang paindikane punika, daweg Ida mapaica paurukan ring perhyangan anak Yahudine ring kota Kapernaum.

Indik

60Duk punika akeh saking pantaran sisian Idane sane miragiang pangandikan Idane iwau, sane wetu baos danene kadi asapuniki: “Paurukan Idane ene bes wayah, nyen sida baana ngresepang!”

61Yadiastu tan wenten anak sane nguningayang ring Ida, nanging Ida Hyang Yesus wikan, mungguing parasisian Idane sami pada pakrimik ngrimikang paindikane punika. Punika awinane Ida raris ngandika ring dane asapuniki: “Apake raos Gurune ibusan ngranayang cening pada bimbang?

62Lantas kenken lakara mani wekas dikalane cening ngatonang Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa mawali munggah ka linggih Idane ane jati mula?

63Ane maicayang urip nah ento Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa; kuasan manusane tusingja ada gunanne. Raos Gurune ane suba tuturang Guru teken cening, ento urip.

64Yadian keto, di pantaran ceninge ada ane tuara pracaya!” (Saking pangawit Ida Hyang Yesus sampun wikan sapasira ring pantaran sisian Idane sane tan pracaya tur sane pacang alpaka ring Ida.)

65Ida nglanturang pangandikan Idane sapuniki: “Ento awanan ibusan Guru ngorahang teken cening: Mungguing adiriko tusing ada anak ane lakar teka sig Gurune, yening ia tuara kalugrain baan Ida Sang Aji!”

66Ngawit saking rahinane punika akeh sisian Idane sane nilar Ida tur tan malih ngiring Ida.

67Punika awinan Ida Hyang Yesus ngandika ring sisian Ida makaroras asapuniki: “Apa cening lakar milu makaad?”

68Simon Petrus raris matur ring Ida sapuniki: “Duh Sang Panembahan, sapasira sane jagi rereh titiang? Wantah Palungguh Ratu, sane madue sabda urip langgeng.

69Sane mangkin titiang pracaya tur uning mungguing Palungguh Ratu punika Sang Maraga Suci sane kutus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

70Pasaur Idane: “Tusingke Guru ane milih cening makaroras? Nanging di pantaran ceninge ada aukud ane mawak setan!”

71Ida mabaos kadi asapunika ngeniang indik Dane Yudas okan Simon Iskariote. Santukan Dane Yudas punika pacang alpaka ring Ida, yadiastu dane dados salah tunggal saking pantaran sisian Idane makaroras punika.Download Audio MP3 (Yohanes 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran