Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 >> 

1Ma moiku o Yesus kanaga wosumbayang. Wosumbayang qaboloka, de Awi muri moi wotemo Unaka, "Jou, togolo tanu Ngona nomidoto ngomika la misumbayang, maro o Yohanes Wooosi wadoto wimomoteka la isumbayang."

2De o Yesus watemo onaka, "Nako nisumbayang, nitemo komanena, 'Mia Baba, migolo tanu to Ngona Ani ronga o nyawa yangodu isihoromati, de Ngona nokolano o duniaka,

3O wange isigeto mia oho ma kurangi nomihike.

4De to ngomi mia dorou tanu nosiapongu, sababu ngomi lo o nyawa manga dorou gena miasiapongu. Upa nosimaha la o dorou imibaja ngomika.'"

5So o Yesus lo wotemo Awi muri-murika, "Tosiade-ade, nia sidongirabaka moi o putu itongirabaka wotagi awi dodiao awi tahuka, de wotemo, 'Ai dodiao, togolo ani maru ngai saange,

6sababu kanaga ai dodiao moili awi dodagi ma rabaka asa wotulu ai tahuno, duma ai ino ihiwa so o kiawa towihike unaka.'

7De awi dodiao awi tahu ma rabaka gena wosango, 'Ce! Upa noisisusa ngohi. O ngora ikucika de lo ngohi de ai ngopa-ngopa mimaiduka. Ngohi taakuwa tomomi la o kia naga tonihike ngonaka.'

8Una gena, ngaroko he awi dodiao qabolo, duma wodupawa womomi. Ngaroko komagena, Ngohi totemo, sababu o nyawa magena wimaqewa wogolo wosidadu-dadu awi dodiaoka, so igogou bilasu awi dodiao una magena asa womomi, de o kia awi kurangi gena iwihike unaka.

9So Ngohi tinidedemo nginika, hika ngini nigolo o Gikimoika, de Una asa winihike nginika. Ma ngale nia kurangi gena o Gikimoika niasari bai! Niasari de ngini asa niamake. De lo o ngora ma duduno nioaso-aso, de o Gikimoi asa o ngora magena wapelenga de winisimaha so ngini niwosa.

10Sababu nagoona yogolo, igogou ona magena asa wahike. Nagoona yasari, igogou ona magena asa yamake. De lo nagoona o ngora ma duduno yoaso, igogou asa o ngora gena wapelenga de wasimaha ona magena yowosa.

11Ngini o dodihimo, nakoso nia ngopa kanaga o nao yogolo, de idadiwa ka o ngihia niahike onaka.

12Eko lo nakoso kanaga o boro yogolo, de idadiwa ka o hai sosolota niahike. Komagenawa bai!

13So ngini o nyawa, ngaroko nia sininga itiai waasi, duma kanaga o kia naga qaloha niahike nia ngopaka. Nako komagena niaaka, de ka igogou o Gurumi Qatetebi lo nia Baba o sorogaka asa wahike nakoso o nyawa nagoona igolo Unaka."

14Ma moiku o Yesus wikokitoka so womomou awi toka wodusu so imahoika, de o orasi magena qabolo o nyawa una magena waaku wobicara. O nyawa yadadala gena asa yohairani.

15Duma kanaga lo ma binuka itemo, "Icala! O Beelzebul, una magena o Iblis o bi toka wakokolano, Unaka wihike o buturu la ma ngale o toka wodusu."

16De lo kanaga ma binukali yodupa o Yesus iwidahake de ma ngale o dorouku wisitura, so yogolo Una o nonako ihahairani wasikelelo la ona aku yanako igogou Una o Gikimoi wisulo so wahino.

17Duma igogou manga sininga ma edekati o Yesus wanako so wotemo, "Tosiade, nakoso o kolano moi de awi doku-doku, eko lo o tahu ma raba moi la ona magena kanaga imakitinga, cawali o putu de o wange imatekekokangamo, de ma ngale ona manga rimoi gena asa ibiau so isisa.

18De kanagali nakoso o Iblis, o bi toka wakokolano, una gena awi pareta ma rabaka imakitinga, o pareta magena bilasu isisa de qalutu. Duma ngini gena nitemo, o Beelzebul Ngohika woihike o buturu la ma ngale o toka todusu.

19Ngini nitemo, Ngohi o bi toka todusu de o Beelzebul ma kuasa. Duma kanaga lo nia dodiao masirete ona lo o bi toka yadusu. So idodooha, ona gena de o kuasa kiano so asa aku o bi toka yodusu. Igogou, de o kuasa o Gikimoino. So de nia dodiao manga manara gena isinako itiai to ngini nia galaki ikokulai magena de ma sala.

20Ma ngale Ngohi o bi toka todusu de o Gikimoi Awi kuasa so isinako itiai nginika, la o orasi manena qabolo ma orasi o Gikimoi wodadi kolano to ngini nia sidongirabaka.

21O Iblis gena aku positero maro wipoputuru moi. Nakoso o nyawa moi wipoputuru awi tahu wojaga gena de awi dahe qangodu, de awi arata o tahu ma rabaka gena yakoorawa.

22Duma nakoso moi ifoloi wipoputuru wahino de o tahu ma duhutu magena witura, de o tahu ma duhutu awi dahe qangodu kiaka wapipiricaya gena wakoora, de o nyawa ifoloi wipoputuru magena o tahu ma alamu moi-moi gena qangodu wasitoku-tokuka. Komagena lo Ngohi nakoso o bi toka todusu, gena ma ngale ngaroko o Iblis wiputuru, duma Ngohi towisitura qaboloka.

23O nyawa nagoona la kanaga to Ngohi Ai dodiao yasowo, gena itiai ona magena Ngohi ilawangi. De lo nagoona la kanaga Ai dodiao imomanara yasowo, gena itiai ona magena Ai manara ma sopo gena yabiau."

24O Yesus wotemo, "O toka magena nakoso o nyawa magenano isupu, de yahika de yahino o tona ibobeleuka o tahu imasisari la igoge. Sababu o tahu imasimakewa,

25so maena itemo, 'Lebelaha ngohi ka toliho totagi o nyawa kiaka towititingaka.' So ilihoka, ce, o tahu magena ma rabaka o nyawa moi lo yahiwa. O nyawa magena maro o tahu moi la kanaga ma rabaka igogoge o kia naga moi lo ihiwa, isesaka, de ma raba isidiahika so qatebi bai!

26Kagena de maena itagili, de o toka tumudingili kiaka ifoloi qatotorou gena maena yaaso, la yahino o nyawa iwititinga una magenaku iwosa, de kagena ona igoge. Ma duuruka o nyawa una magena ifoloi witorou de ma nonomaka."

27O Yesus wotemo maro komagena, de kanaga o nyawa manga sidongirabano o ngopeqeka moi momaili-ili motemo, "Igogou, o ngopeqeka la kanaga Ngona monisibuoka de lo monisusuka, muna magena igogou mosanangi bai!"

28De Una wotemo, "Ena momongo, ona ifoloili yososanangi gena, o nyawa la kanaga o Gikimoi Awi demo yoise de lo yaaka."

29Ma orasi o nyawa manga dala ifoloi idogo imatolomu o Yesuska, de Una wosidofa wotemo, "Ce! Ngini o bi nyawa o orasi manena gena o nyawa ma dorou ningodu. Ngini nigolo Ngohi taaka o nonako nginika? Toholu! Ngaroko nigolo lo Ngohi taakawa o nonako maro komagena ma meta o nyawa ngini manenaka, ka cawali o nonako moi maro iqoqomaka o kia idadadi ma nabi Yunuska.

30Maro ma nabi Yunus kanaga o nonako moi kiaka o Niniweka ma nyawa yasihahairani, komagena lo Ngohi o Nyawa ma Duhutu manena kanaga o nonako moi ngini o bi nyawa o orasi manena asa niohairanika.

31Done ma wangeka o nyawa yangodu manga loha de manga dorou ma sopo o Gikimoi wafanggali itotiai, de muna o Koresarano ma kolano done misioho kali dede ngini o bi nyawa o orasi manena, de muna magena lo asa ngini minisisala. Sababu iqomaka muna gena modupa ma Kolano Salomo wococawaro awi dodoto moise, so muna ami dokuka de asa motagi momakuru-kuruka. Duma kanena naga nia sidongirabaka o orasi manena, ngaroko kanaga wimoi foloi wolamo de o Salomo.

32So komagena lo done ma wangeka o nyawa yangodu o Gikimoi wafanggali itotiai, de o Niniweka ma bi nyawa yasioho kali dede ngini o bi nyawa o orasi manena, de ona magena lo asa ngini nisisala. Sababu iqomaka, ma orasi ma nabi Yunus awi demo yoise, de ona magena manga dorouno imatoba de imatodubaka. Duma kanaga nia sidongirabaka o orasi manena wimoi foloi wolamo de ma nabi Yunus, ce, Awi demo gena igogou ngini niopiricaya waasi."

33"Kanaga o nyawa moi lo yahiwa la o poci watupuka, de lo o poci magena o kula wositalakeka eko waihuka. Duma bilasu o poci magena wahado ma dadamika ma ngale o nyawa lo yowosa de aku ma siwa gena yangodu yakelelo.

34Ngini nia lako gena aku isitero de o poci. Nakoso ngini nia lako qaloloha, de nia ginano gena asa qatebi. Duma nakoso ngini nia lako qatorou, de ngini nia ginano lo qafaja de qatorou.

35Komagena lo nia sininga. So bilasu nimasidodiahi! Nakoso o Jou Awi nita kanaga nia sininga yosidisiwaka, de upa sidago ngini masirete niaaka so nia sininga qapuputu kali.

36So nakoso o Jou Awi nita kanaga nia sininga yosidisiwaka sidago lo nia sininga qapuputu kawa, de ka o nita ma rabaka aku nigoge, maro o nita kanaga yasidisiwa o tahu moika."

37O Yesus wosiade-ade qaboloka, de o Farisika ma nyawa moi Una wiaso la wooqo awi tahuka. So Una wotagi de kagena ona yooqo.

38O Farisi una magena asa wohairani wikelelo o Yesus wooqo gena Awi gia watiodo waasi, maro o agama ma galepu.

39So o Jou Yesus wotemo unaka, "Ngini o Farisika ma nyawa gena maro o nyawa la kanaga o udo-udo de o lelenga gena ma duduno yatiodo, duma ma rabaku ka qafajasi. O adati de o galepu kiaka cawali ma duduno pakokelelo gena igogou niaaka. Duma kanaga to ngini nia sininga ma rabaka ka o dodesere de lo nyafusu ma dorou nipareta.

40Ngini o Farisika igogou nifuma! O Gikimoi lo kanaga nia rohe wosidadika, Una magena lo nia sininga wosidadili. Komagena so igogou wanako nakoso nia sininga lo qatebi de qaloha, eko hiwa.

41Bilasu o kia naga nia udo-udo de nia lelenga ma rabaka gena niahike iqoma kasi o bi nyawa isususaka, la nia sininga ma rabaka qangodu lo idadi qatebi de qaloha.

42O bodito! Kodo! Ka o bodito asa inidahe ngini o bi Farisi ma nyawaka. Ngini gena o goho ma ceceke, gena koloko o rapa balakama, de o goraka magena o regu mogiowoka de o regu moi nisisuba o Gikimoika. Duma nisidoohawa o Gikimoi Awi bobita kiaka foloisi ilalamo, maro koloko o gogoho itotiai de lo o dodara o Gikimoika. Ngaroko, igogou bilasu o bobita ma eece gena niaaka, upa sidago lo o bobita foloisi ilalamo magena niawosa.

43O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi Farisi ma nyawaka. Ngini gena niodupa nimatami o puji ma tahu ma simaka la o nyawa inikelelo, de lo niodupa nitagi so niahika o pasarka la o nyawa inihoromati.

44O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe nginika, sababu ngini gena maro o boosu kiaka ma riho pananakowa, so o boosu magena o nyawa yapito, duma yanakowa kagena ma rabaka o kia naga qamemela. Ngini gena ma duduka qaloha, duma nia sininga ma rabaka qatorou."

45Magena de o guru agama moi wotemo o Yesuska, "Baba Guru, de o demo magena, ngomi lo mia ronga ma dorou nogaka bai!"

46O Yesus wosango, "O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini lo o bi guru agamaka. Ngini gena o nyawa niasimoku o adati de o galepu ma bio idala de qatotubuso, duma ngini masirete lo niariwowa la ona o adati de o galepu magena yamote.

47O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe nginika. Ngini gena niaaka so o bi nabi iqoqoma to ona manga boosu gena qaloloha-loha, ena momongo ona gena kiaka nia ete de nia topora masirete yatoomaka.

48So ngini de nia manara masirete nimangaku igogou kiaka to ngini nia ete de nia topora manga gogoho gena niamote. Ona gena o bi nabi iqoqomaka yatooma, de ngini manena asa niaaka so manga boosu magena qaloha.

49Komagena so o Gikimoi de Awi demo icocawaro wotemo, 'O bi nabi de lo o bi sosulo Ngohi asa tasulo bilasu itagi ona magenaka, de Ai dodoto la aku inidoto. Ma binuka ngini asa nitooma, de ma binukali asa nisangisara.'

50(11:49)

51Ngini o bi nyawa o orasi manena, ngini nia ete de nia topora iqoqoma kanaga o bi nyawa itotiai yadadala gena yatoomaka, ma nonoma magena o Habel sidago ma doduuru o Zakharia, una gena niwitotooma o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, kiaka o tahu o gaso yatutupu ma riho gena ma soaka. Ma dodoguka, ngini o bi nyawa o orasi manena nia ete de nia topora, kiaka iqoqoma o dunia isidadi kusi de o nabi yatotoomaka, to ona manga sala asa niamoku.

52O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agamaka. O ngeko kiaka la o nyawa aku iwinako o Gikimoi, magena ngini niafati. Ngini masirete niwidupawa o Gikimoi niwinako, so o nyawa la yomode iwinako, ona magena igogou ka niafati."

53Qabolo de o Yesus womajoboka, de o orasi magena de isikahika o bi Farisi ma nyawa de lo o bi guru agama asa foloi iwilawangi de lo iwisano-sano Unaka,

54iwinanano la Una iwisabatolo de manga sano idala, ma ngale ona aku iwisisala. <<  Lukas 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran