Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TMV]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 3 : 22 >> 

TMV: Beberapa orang guru Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Dia dirasuk oleh Beelzebul! Dia diberikan kuasa oleh ketua roh jahat untuk mengusir roh jahat."


AYT: Dan, ahli-ahli Taurat yang turun dari Yerusalem mengatakan, “Dia kerasukan Beelzebul! dan dengan kuasa penghulu setan, Dia mengusir setan.”

TB: Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata: "Ia kerasukan Beelzebul," dan: "Dengan penghulu setan Ia mengusir setan."

TL: Demikian pun segala ahli Taurat, yang sudah datang dari Yeruzalem, berkata, "Ia menaruh Baalzebul, dan dengan pertolongan penghulu setan Ia membuangkan segala setan itu."

MILT: Dan para ahli kitab yang turun dari Yerusalem, berkata, "Dia memiliki Beelzebul," dan, "Dengan penghulu setan-setan Dia mengusir setan-setan."

Shellabear 2010: Para ahli Kitab Suci Taurat yang datang dari Yerusalem pun mengatakan bahwa Ia kerasukan Baalzebul, dan dengan kuasa dari pemimpin setan Ia mengusir setan-setan itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Para ahli Kitab Suci Taurat yang datang dari Yerusalem pun mengatakan bahwa Ia kerasukan Baalzebul, dan dengan kuasa dari pemimpin setan Ia mengusir setan-setan itu.

Shellabear 2000: Para ahli Kitab Suci Taurat yang datang dari Yerusalem pun mengatakan bahwa Ia kerasukan Baalzebul, dan dengan kuasa dari pemimpin para setan Ia mengusir setan-setan itu.

KSZI: Sebilangan guru Taurat dari Baitulmaqdis berkata, &lsquo;Dia dirasuk Beelzebul! Dengan kuasa penghulu roh iblis Dia menghalau roh-roh iblis.&rsquo;

KSKK: Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa kepala setan-setan Ia mengusir setan-setan."

WBTC Draft: Guru Taurat dari Yerusalem berkata, "Setan ada dalam diri-Nya. Ia mengusir roh-roh jahat dengan kuasa setan, pemimpin roh-roh jahat."

VMD: Guru Taurat dari Yerusalem mengatakan, “Setan ada dalam diri-Nya. Ia mengusir roh-roh jahat dengan kuasa setan, pemimpin roh-roh jahat.”

AMD: Guru-guru Taurat dari kota Yerusalem berkata tentang Yesus, "Beelzebul ada dalam diri-Nya! Ia mengusir setan dengan kuasa dari pemimpin setan."

TSI: Tetapi ada juga ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka berkata, “Yesus sudah dikuasai oleh iblis— yaitu dia yang juga disebut Beelzebul. Jadi iblis itu yang memberi kekuatan kepada Yesus supaya bisa mengusir setan-setan.”

BIS: Guru-guru agama yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kemasukan Beelzebul! Kepala roh-roh jahat itulah yang memberikan kuasa kepada-Nya untuk mengusir roh jahat."

BSD: Guru-guru agama yang datang dari Yerusalem berkata, “Ia kemasukan Beelzebul, kepala roh-roh jahat, yang memberi-Nya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat.”

FAYH: Tetapi para ahli agama Yahudi yang telah datang dari Yerusalem mengatakan, "Soalnya Ia dikuasai oleh Iblis, penghulu segala roh jahat. Itulah sebabnya roh-roh jahat patuh kepada-Nya."

ENDE: Dan ahli-ahli taurat jang datang dari Jerusalem berkata: Dia kerasukan Beelsebub dan dengan kuasa kepala segala setan itu Ia mengusir setan-setan.

Shellabear 1912: Maka kata khatib-khatib yang datang dari Yerusalem itu, "Bahwa ia disertai Baalzebul; "Dan lagi, "Akan ia membuangkan jin-jin, dengan kuas penghulu jin itulah."

Klinkert 1879: Maka kata segala katib, jang telah toeroen dari Jeroezalem: Bahwa ija menaroh Baalzeboel, maka dengan pertoeloengan penghoeloe sjaitanlah ija memboewangkan sjaitan.

Klinkert 1863: Maka orang katib-katib jang soedah dateng dari Jeroezalem, berkata: {Mat 9:34; 12:24; Luk 11:15; Yoh 8:48} Dia kamasokan Beelzeboel, serta dengan koewasa kapala segala setan dia memboewang itoe setan.

Melayu Baba: Dan orang-orang pnulis yang turun deri Yerusalim kata, "Dia ini ada Ba'al-zabul," dan lagi, "Dia buangkan jin dngan kuasa kpala jin."

Ambon Draft: Dan Pengadjar-pengadjar Tawrat itu, jang sudahlah datang deri Jerusalem, katalah: Ada padanja Beelsebul dan awleh panghulu segala djin itu, Ija membowangkan djin-djin.

Keasberry 1853: Maka sagala khatib khatib yang turun deri Jerusalem itu burkata, Iya itu Bealzibub, maka dungan tulongan punghulu jin jin, iya mumbuangkan jin jin itu.

Keasberry 1866: ¶ Maka sagala khatib khatib yang turon deri Jerusalem itu bŭrkata, Iya itu Bilzebab; maka dŭngan tulongan pŭnghulu jin jin iya mŭmbuangkan jin jin itu.

Leydekker Draft: Maka Katib 2 jang sudahlah hilir deri pada Jerusjalejm 'itu berkatalah: sahadja 'ija terkena 'awleh Baxal Zebul, dan 'awleh parentah panghulu segala djin 'ija membowang djin 2.

AVB: Sebilangan ahli Taurat dari Yerusalem berkata, “Dia dirasuk Beelzebul! Dengan kuasa ketua roh iblis Dia menghalau roh-roh iblis.”

Iban: Lalu ku bala pengajar Adat ke datai ari Jerusalem bejaku, "Iya bisi Belsebup dalam Iya, lalu Iya muru antu ngena kuasa raja antu."


TB ITL: Dan <2532> ahli-ahli Taurat <1122> yang datang <2597> dari <575> Yerusalem <2414> berkata <3004>: "Ia kerasukan <2192> Beelzebul <954>," dan <2532>: "Dengan <1722> penghulu <758> setan <1140> Ia mengusir <1544> setan <1140>." [<3754> <3754>]


Jawa: Dene para ahli Toret kang teka saka Yerusalem padha pratela: “Dheweke kapanjingan Beelzebul, lan nundhungi setan demi panggedhening setan.”

Jawa 2006: Déné para ahli Torèt kang teka saka Yérusalèm padha ngucap, "yèn Panjenengané iku kepanjingan Bèèlzebul," lan "anggoné nundhungi sétan kanthi pitulungané panggedhéning sétan."

Jawa 1994: Para ahli Torèt sing padha teka saka kutha Yérusalèm padha ngarani yèn Gusti Yésus wis klebon Iblis. Ana sing muni: "Enggoné bisa nundhungi dhemit kuwi merga olèh pangwasa saka penggedhéné dhemit."

Jawa-Suriname: Guru-guru Kitab sing teka sangka Yérusalèm pada ngomong: “Wong kuwi dikwasani Bèlsebul, penggedéné demit. Mulané Dèkné bisa ngetokké demit.”

Sunda: Aya sawatara guru-guru agama anu daratang ti Yerusalem, ngaromong kieu, "Eta jelema teh kaasupan Beelsebul! Nu matak jadi bisaeun ngusir roh-roh jahat teh lantaran meunang kakawasaan ti eta kapala roh jahat."

Sunda Formal: Ari cek ahli-ahli Kitab mah, anu daratang ti Yerusalem, majar teh, “Kaasupan Beelsebul!” Jeung, “Bisaeun ngusir setan-setan teh lantaran ku kapala setan.”

Madura: Ru-guru agama se dhateng dhari Yerusalim padha ngoca’, "Oreng jareya kamaso’an Be’elzebul! Kapalana erroh jahat jareya se aberri’ kobasa ka oreng jareya kaangguy ngojuk erroh jahat."

Bauzi: Ame di labe dat ahamda Musat toedume fi hasi esuhu Im Feàna zi lam ozobohudi fa dam bake vahokedam guru zi lam amu kota Yerusalem labet lazi num debu Kapernaum niba li ame num laba vahehe dam laba vedi nehi gagoda. “Yesus gi mei ahu oli veimam setan zi labe im boehàda Beelzebul labe fa Aba modi vizi teudehe labe Aho ame setan zi laba gagu futodume ilidam bak,” lahame dam bake ab gagodaham.

Bali: Makudang-kudang guru agama Yahudine sane rauh saking kota Yerusalem maosang: “Ia karangsukan Beelsebul.” Sane lianan malih majarang: “Ia maan panugrahan uli Ratun Setane buat nundung setan.”

Ngaju: Kare guru agama je dumah bara Yerusalem hamauh, "Ie iname awi Beelsebul! Kapalan kare setan te je manenga kuasa Akae mangat maharak setan."

Sasak: Ahli-ahli Taurat saq dateng lẽman Yerusalem nimbal, "Ie tekuasein siq Beelzebul, dait siq kuase lẽman datune sẽtan Ie sediq sẽtan-sẽtan nike."

Bugis: Makkedani guru-guru agamaé iya polé ri Yérusalém, "Nauttamakiwi Béélzébul! Kapalana sining sétangngéro mpéréngngi akuwasang untu’ paddésu’i sétangngé."

Makasar: Guru-guru agama battua ri Yerusalem angkanami, "Napantamai Pinggawana Setang! Iaminjo Pinggawana Setanga assarei koasa nakkulle Nabongka setanga."

Toraja: Nakuami tu pandita Sura’ tu saemo dio mai Yerusalem: Narondong Beelzebul sia pa’tunduanna pangulunna deata masussuk anNa rambai tu mintu’ deata.

Duri: Ia to guru agama to ratu jao mai kota Yerusalem mangkadami nakua, "Natamaimi Beelzebul, ba'tu puanggawana setang! Jaji kuasanna puanggawana setang napake nnula'i setang."

Gorontalo: Mongoahali lo Tawurat ta boheli ledungga mayi lonto kota lo Yerusalem olo hepoloiyawa odiye, ”Tiyo ilotuwanga lo tauwa lo lati-latiyalo wawu wolo kawasa lo tauwa lo lati-latiyala u tanggu-tanggula Be'eljebul boyito, Tiyo hemomuhu lati.”

Gorontalo 2006: Guguu-ruwaala agama talonao̒ mai lonto Yerusalemu helo loi̒ya deu̒, "Tio mai̒lo tuanga lo Beeljebul! Tau̒wa lo roroo-huwaalo u moleeto boitolo talongohi kawasa o-Lio helo pohinggi rohu u moleeto."

Balantak: Ka' wawa ukum Torat men notaka nda'amari Yerusalem nambantilkon, taena, “Ai Yesus ia lampingimo Beelzebul, men tanaasna meena.” Taena uga', “Ai Yesus mumbuse'i meena men mangalampingi mian tia ukumaatna tanaasna meena.”

Bambam: Eta too sule duka' sanaka-naka to ullatta' Pepaondonganna Musa yabo mai Yerusalem. Iya nauaim: "Kuasanna hi tia Beelzebul battu diua tomahajanna setam illaam kalena anna malai uhhambai lao setam."

Kaili Da'a: Nangulimo guru-guru agama to narata nggari ngata Yerusalem, "I'a nipesua i Beelzebul, Magau nu Seta. Ante kuasa nggari ja'i Tadulako nu seta etu I'a nompopalai seta nggari ja'i ntau!"

Mongondow: Mototunduí mita kon agama Yahudi inta namangoi nongkon Yerusalem noguman, "Kinotoḷangan i Beelzebul in Sia! Itoi in dimukud mita mora'at tatua in nobogoi ing kawasa ko'i-Nia moguntun kon dimukud mora'at."

Aralle: Donetoo sule tunne' sangngaka-sangngaka to pampakuhu ada' yaho mai di Yerusalem ma'kara naoatee, "Napentamai Beelzebul, dianto anna malai ullaba'i setang, aka' Beelzebul, dianto Pongkahana setang, ang mambea kakuasaang."

Napu: Ara worihe guru agama to Yahudi au hawe hangko i Yerusale. Rauli guru agama iti: "Ia napesuangi Beelsebul, datunda ope-ope seta. Datu seta itimi au mowei kuasa mampopeloho seta."

Sangir: Manga mananěntirong agama apang němpẹ̌děnta wọu Yerusalem němpẹ̌bera u, "I Sie nikasuěkang i Beelzebul! Těmbonangu manga rohkẹ̌ dal᷊akị ene e kụ němpěgěllịu kawasa si Sie tadeạu makapěnokol᷊u rohkẹ̌ dal᷊akị."

Taa: Pasi re’e seja tau to mampoguru porenta i Musa yako nda’a Yerusalem, sira seja ma’i mangampago. Sira manganto’o, “I Yesu Ia napasuak i Beelsebul, Kepala Measa semo. Wali yako kuasa i ngKepala Measa etu naka pei Ia nakurang mangarubak measa yako resi tau.”

Rote: Mese agama la leme Yerusalem mai de lafa'da lae, "Baalzebul masok nai dalen dale so! Malanga dula dale mangalauk ndia nde fen koasa soaneu Ana usiheni dula dale mangalau kala."

Galela: O guru agama yamuruo naga yahino o Yerusalemno, de itemo, "Igogou, Una magena o Beelzebul imasiuhoka! Ka cawali o Iblis magena, o bi toka wakokolano gena, wihike o buturu la ma ngale o toka wodusu."

Yali, Angguruk: Larukmen Musa wene onoluk inap arimano o Yerusalemen ilihig watfareg, "Setan onowe suwon Beelzebul ino Yesus undama kirisireg Ele ineyap turukmu ap unundama siyag angge werehon heneko wilip eneptuk," uruk latfag.

Tabaru: 'O 'agamaka yodoto-dotoko 'o Yerusalemino yoboano de kayongosekau, "'Una 'o Beelzebul widongosamuku! 'Enau wikulaka 'o kuasa ma ngale woginiiki 'o tokata."

Karo: Guru-guru agama si reh i Jerusalem nari ngatakenca maka i bas Ia lit Baalsebul. "Pengulu setan e nge si mereken kuasa man BaNa maka TerpelawesNa setan-setan," nina.

Simalungun: Ia sibotoh surat na roh hun Jerusalem, nini sidea do, “Na siniaran ni Belsebul do Ia, anjaha mangunsagahkon kopala ni setan do iusir setan-setan ai.”

Toba: (III.) Ia angka sibotosurat, naung tuat sian huta Jerusalem, didok do: Na sibolison do Ibana, jala induk ni angka sibolis i do dipangasahon, laho pabalihon angka sibolis.

Dairi: Ukum guru-guru agama siroh i Jerusalem nai mendokken, "Isellapi Beelzebul ngo Ia!" Lot mo dèba mendokken, "Induk sibolis ngo merrèken kuasa baNa lako mengusir sibolis idi."

Minangkabau: Guru-guru agamo Yahudi nan datang dari Yerusalem bi mangatokan, "si Isa tu, Inyo lah kamasuak-an Beelzebul tu! Induak-angkang dari roh-roh jahek tu nan ma agiahkan kuwaso kabake Inyo, untuak ma usie roh jahek."

Nias: Lamane ira sangila amakhoita soroi Yeruzalema, "No mõi khõ-Nia Mbelesebu! Salaw̃a wa'abõlõ zi lõ sõkhi da'õ zame'e khõ-Nia fa'abõlõ ba wamofanõ fa'abõlõ zi lõ sõkhi."

Mentawai: Tápoi arakua geti ka tubunia, ka sia tai guru paamian sibabara ka Jerusalem, "Ai lé ipasasaileu nia si Belsebul! Aipoí utéra paketsa-ketsat sikataí lé amasikau gege ka tubunia, aioi aipasiusiaké ketsat sikataí."

Lampung: Guru-guru agama sai ratong jak Yerusalem cawa, "Ia kekurukan Beelzebul! Kepala ruh-ruh jahat senodo sai ngeniko kuasa jama Ia untuk nguser ruh-ruh jahat."

Aceh: Gurée-gurée agama nyang teuka nibak Yerusalem jipeugah, "Ureuëng nyan ka jitamong Beelzebul! Pang ulée roh-roh jeuhet nyan kheueh nyang bri kuasa ubak jihnyan mangat jeuet jiuse roh jeuhet."

Mamasa: Attu iatoo sae duka' pira-pira to untarru' issinna sura'na Musa dio mai Yerusalem, ma'kada nakua: “Kakuasaanna Beelzebul ponggawana setang illalan kalena napolalan mala urrambai setang.”

Berik: Guru-guru afweraiserem Hukumu Nabi Musa aa jes tulistababilim aa jei ne towas-towastababuwenaram, jei ga aa ge jalbili kota Yerusalemwer. Jei ga aa ge gubili, "Belsebul jei sanbaka bwat kapka seyafter gemerserem jemniwer, jei Yesusem inip nuniton." Angtane afweraiserem ga aa ge gubili, "Belsebul jei baabeta Yesusfe mes gulbana, jega jem temawer Yesus Jei samfer bwata kapkaiserem jem se surbobili."

Manggarai: Agu isét pecing Taurat ata mai oné mai Yérusalém, taéd: “Hia koro le Béélzébul, agu le kuasa de tu’a de jing da’at hia mbér jing da’at.”

Sabu: Mina harre ne lii guru-guru aigama do dakka ngati Yerusalem he, "Nnai do maho ri Beelzebul ke pa No! Kattu ngati henga-henga kerabba do naanne ke ne do wie kuaha pa No ta hudhi-keluru ne henga kerabba he."

Kupang: Itu waktu, guru agama dong dari Yerusalem datang ko kasi tau orang di situ bilang, “Weh! Bosong jang iko-iko sang itu Yesus. Te Dia bisa usir setan bagitu, tagal Dia dapa kuasa dari setan dong pung bos, yang orang biasa pange Balsebul.”

Abun: Yeguru agama bok yo gato ma kadit kota Yerusalem, án waii ki do, "Beelzebul gen pet mo Ye ré anato An nggiwa syun semda wé kadit nje. Beelzebul gato biris bi yekwesu ne anato syo suktinggi nai An."

Meyah: Erek koma beda Guru-Guru agama ongga rin jeska Yerusalem ragot oida, "Beelzebul, ongga erek ebirfaga nou efena ofogog nomnaga bera oira gij Ofa odou efesi fob. Jefeda Ofa esma owesa efek jeska Beelzebul fogora ekemeji efena ofogog jeska rusnok rudou efesi ojgomu."

Uma: Ria wo'o hi ree guru agama Yahudi to lako' rata ngkai Yerusalem. Ra'uli' guru agama toera: "Ah, napesuai' Beelzebul-i-hanale, magau' hawe'ea seta. Magau' seta toe-mile to mpowai'-i kuasa mpopalai seta-e."

Yawa: Kuruno makari mbaro Ananyao Musa rai inta una no Yerusalem ude, umba wo raura ware, “Akarijo anawayo kakai, apa tame mi Bersebur, siso Yesus ai to, weti wepi po vambunine raunande Ai indamu Po anawayo kakaije mawatambe!”


NETBible: The experts in the law who came down from Jerusalem said, “He is possessed by Beelzebul,” and, “By the ruler of demons he casts out demons.”

NASB: The scribes who came down from Jerusalem were saying, "He is possessed by Beelzebul," and "He casts out the demons by the ruler of the demons."

HCSB: The scribes who had come down from Jerusalem said, "He has Beelzebul in Him!" and, "He drives out demons by the ruler of the demons!"

LEB: And the scribes who had come down from Jerusalem were saying, "He is possessed by Beelzebul!" and "By the ruler of the demons he expels the demons!

NIV: And the teachers of the law who came down from Jerusalem said, "He is possessed by Beelzebub! By the prince of demons he is driving out demons."

ESV: And the scribes who came down from Jerusalem were saying, "He is possessed by Beelzebul," and "by the prince of demons he casts out the demons."

NRSV: And the scribes who came down from Jerusalem said, "He has Beelzebul, and by the ruler of the demons he casts out demons."

REB: The scribes, too, who had come down from Jerusalem, said, “He is possessed by Beelzebul,” and, “He drives out demons by the prince of demons.”

NKJV: And the scribes who came down from Jerusalem said, "He has Beelzebub," and, "By the ruler of the demons He casts out demons."

KJV: And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils.

AMP: And the scribes who came down from Jerusalem said, He is possessed by Beelzebub, and, By [the help of] the prince of demons He is casting out demons.

NLT: But the teachers of religious law who had arrived from Jerusalem said, "He’s possessed by Satan, the prince of demons. That’s where he gets the power to cast out demons."

GNB: Some teachers of the Law who had come from Jerusalem were saying, “He has Beelzebul in him! It is the chief of the demons who gives him the power to drive them out.”

ERV: And the teachers of the law from Jerusalem said, “Satan is living inside him! He uses power from the ruler of demons to force demons out of people.”

EVD: And the teachers of the law from Jerusalem said, “Beelzebul (the devil) is living inside him (Jesus)!He uses power from the ruler of demons to force demons out of people.”

BBE: And the scribes who came down from Jerusalem, said, He has Beelzebub, and, By the ruler of evil spirits he sends evil spirits out of men.

MSG: The religion scholars from Jerusalem came down spreading rumors that he was working black magic, using devil tricks to impress them with spiritual power.

Phillips NT: The scribes who had come down from Jerusalem were saying that he was possessed by Beelzebub, and that he drove out devils because he was in league with the prince of devils.

DEIBLER: Around that time some men who taught the Jewish laws came down from Jerusalem city. They heard that Jesus was expelling demons. So they were telling people, “Beelzebul, who rules the evil spirits, controls him. He is the one who enables this man to expel evil spirits from people!”

GULLAH: Some Jew Law teacha wa come outta Jerusalem say, “Beelzebub, de leada ob de ebil sperit dem, da stay dey eenside Jedus, tell um wa fa do! E gim de powa fa dribe out ebil sperit fom people.”

CEV: Some teachers of the Law of Moses came from Jerusalem and said, "This man is under the power of Beelzebul, the ruler of demons! He is even forcing out demons with the help of Beelzebul."

CEVUK: Some teachers of the Law of Moses came from Jerusalem and said, “This man is under the power of Beelzebul, the ruler of demons! He is even forcing out demons with the help of Beelzebul.”

GWV: The scribes who had come from Jerusalem said, "Beelzebul is in him," and "He forces demons out of people with the help of the ruler of demons."


NET [draft] ITL: The experts in the law <1122> who came down <2597> from <575> Jerusalem <2414> said <3004>, “He is possessed <2192> by Beelzebul <954>,” and <2532>, “By <1722> the ruler <758> of demons <1140> he casts out <1544> demons <1140>.” <<  Markus 3 : 22 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran