Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 6 >> 

Garis

1Dane Lewi madue putra tetiga, inggih punika: Dane Gerson, Kehat miwah Merari.

2Dane Kehat madue putra patpat, inggih punika: Dane Amram, Yisar, Hebron miwah Dane Usiel.

3Dane Amram madue putra lanang kekalih, inggih punika: Dane Harun miwah Dane Musa, tur oka istri asiki sane mapesengan Miryam. Dane Harun madue putra patpat, inggih punika: Dane Nadab, Abihu, Eleasar miwah Dane Itamar.

4Katurunan Dane Eleasar turun-temurun inggih punika: Pinehas, Abisua,

5Buki, Usi,

6Seraya, Merayot,

7Amarya, Ahitub,

8Sadok, Ahimas,

9Asarya, Yohanan,

10Asarya (sane ngancangin ring Perhyangan Agung, sane kawangun antuk Sang Prabu Salomo ring Yerusalem),

11Amarya, Ahitub,

12Sadok, Salum,

13Hilkia, Asarya,

14Seraya, Yosadak.

15Ida Sang Hyang Widi Wasa manggayang Dane Yosadak sareng-sareng ring wong Yehuda miwah wong Yerusalem sane lianan kaselong antuk Ida Sang Prabu Nebukadnesar.

Katur

16Dane Lewi maputra tetiga inggih punika: Dane Gerson, Kehat, miwah Dane Merari.

17Dane suang-suang pada madue putra. Dane Gerson maputra Libni miwah Simei.

18Dane Kehat maputra Amram, Yisar, Hebron miwah Usiel.

19Dane Merari maputra Mahli miwah Musi.

20Puniki katurunan Dane Gerson turun-temurun inggih punika Libni, Yahat, Sima,

21Yoah, Ido, Serah, Yeatrai.

22Puniki katurunan Dane Kehat turun-temurun inggih punika: Aminadab, Korah, Asir,

23Elkana, Ebyasap, Asir,

24Tahat, Uriel, Usia, Saul.

25Dane Elkana madue putra kekalih inggih punika: Dane Amasai miwah Ahimot.

26Puniki katurunan Dane Ahimot turun-temurun inggih punika: Elkana, Sopai, Nahat,

27Eliab, Yeroham, Elkana.

28Dane Samuel madue putra kekalih inggih punika: Dane Yoel sane duuran miwah Dane Abia sane alitan.

29Puniki katurunan Dane Merari turun-temurun inggih punika: Mahli, Libni, Simei, Usa,

30Simea, Hagia miwah Asaya.

Juru

31Puniki anak sane kapisarain antuk Ida Sang Prabu Daud buat mimpin juru kidunge ring Perhyangan Agung ring Yerusalem, sasampun Peti Prajanjiane kagenahang irika.

32Dane sareng sami ngamargiang tetegennyane ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa manut gilirannyane sadurung Ida Sang Prabu Salomo ngwangun Perhyangan Agunge.

33Anake sane ngamargiang tetegenane punika, inggih punika: saking palingsehan Dane Kehat, Dane Heman, putran Dane Yoel dados pamimpin klompok juru kidung sane kaping pisan. Silsilah danene kantos rauh ring Dane Yakub inggih punika: Heman, Yoel, Samuel,

34Elkana, Yeroham, Eliel, Toah,

35Sup, Elkana, Mahat, Amasai,

36Elkana, Yoel, Asarya, Sepanya,

37Tahat, Asir, Ebyasap, Korah,

38Yisar, Kehat, Lewi, Yakub.

39Dane Asap dados pamimpin klompok juru kidung sane kaping kalih. Silsilah danene ngantos rauh ring Dane Lewi inggih punika: Dane Asap, Berekya, Simea,

40Mikael, Baaseya, Malkia,

41Etai, Serah, Adaya,

42Etan, Sima, Simei,

43Yahat, Gerson, Lewi.

44Dane Etan saking palingsehan Merari punika dados pamimpin klompok juru kidung sane kaping tiga. Silsilah danene kantos rauh ring Dane Lewi inggih punika: Dane Etan, Kisi, Abdi, Maluk,

45Hasabya, Amasia, Hilkia,

46Amsi, Bani, Semer,

47Mahli, Musi, Merari, Lewi.

48Parasemeton danene, warga suku Lewi sane lianan kapisara ngamargiang pakaryan sane tiosan ring Perhyangan Agung.

Katur

49Dane Harun miwah paraputran danene kapisara ngaturang aturan menyan miwah ngaturang aturan-aturan maborbor ring pamorboran aturane. Dane sane madue tetegenan ngeniang indik sakancan upacara sane kamargiang ring genahe sane Maha Suci miwah indik sakancan aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngawinang Ida ledang ngampurayang dosan bangsa Israele. Dane sareng sami ngamargiang sakancan indike punika anut ring sane sampun kaprentahang antuk Dane Musa, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

50Puniki silsilah Dane Harun, inggih punika: Dane Eleasar, Pinehas, Abisua,

51Buki, Usi, Seraya,

52Merayot, Amarya, Ahitub,

53Sadok miwah Ahimas.

Genah

54Puniki wewidangan sane kapaicayang buat palingsehan Dane Kehat katurunan Dane Harun. Dane polih bagian sane kapingarep saking tanah sane kapaicayang buat suku Lewi.

55Wewidangannyane rauh ring Hebron miwah ring wewidangan suku Yehuda miwah tegal pangonan sane ring kiwa tengennyane.

56Nanging tegal miwah desa-desa sane ngranjing ring wewidangan kotane punika kapaicayang ring Dane Kaleb putran Dane Yepune.

57Kota-kota sane kapaicayang ring katurunan Dane Harun inggih punika: Kota Hebron sane dados kota pasayuban, kota Yatir, miwah kota-kota ring Libna, Estemoa, Hilen, Debir, Asan miwah Bet-Semes rauh ka tegal pangonannyane makasami.

58(6:57)

59(6:57)

60Ring wewidangan suku Benyamin dane kapaicain kota-kota rauh ka tegal pangonannyane inggih punika: Kota Geba, Alemet miwah Anatot. Kota-kotane makatelulas punika dados genah danene sareng-sareng ring kulawargan danene.

61Malantaran mulang undi, kulawarga-kulawarga palingsehan Dane Kehat sane tiosan kapaicain kota adasa ring wewidangan suku Manase dauh tukad.

62Kulawarga-kulawarga palingsehan Dane Gerson polih kota telulas ring wewidangan suku Isakar, suku Aser, suku Naptali miwah saking suku Manase sane ring Basan, dangin Tukad Yordane.

63Taler malantaran mulang undi kulawarga-kulawarga palingsehan Dane Merari polih kota-kota roras ring wewidangan suku Ruben, Gad miwah Sebulon.

64Kadi asapunika indiknyane bangsa Israel maicayang kota-kota rauh ring tegal-tegal pangonan sane wenten ring kiwa tengennyane pabuat dados genah suku Lewine.

65(Kota-kota ring wewidangan suku Yehuda, suku Simeon, suku Benyamin sakadi inucap ring ajeng, taler kapaicayang malantaran mulang undi.)

66Makudang-kudang saking palingsehan Dane Kehat kapaicain kota-kota rauh ring tegal pangonannyane ring wewidangan suku Epraim,

67inggih punika: Sikem sane dados kota pasayuban, ring pagunungan Epraim, kota Geser,

68kota Yokmeam, Bet-Horon,

69Ayalon miwah kota Gat-Rimon.

70Ring wewidangan suku Manase dauh tukad, suku Lewi kapaicain kota-kota Aner miwah kota Bileam rauh ring tegal pangonan sane ring kiwa tengennyane.

71Kulawarga-kulawarga saking palingsehan Dane Gerson, kapaicain kota-kota rauh ring tegal pangonan sane ring kiwa tengennyane inggih punika: Ring wewidangan suku Manase dangin tukad, dane polih kota Golan ring Basan miwah kota Astarot.

72Ring wewidangan suku Isakar, dane polih kota Kedes, kota Daberat,

73kota Ramot miwah kota Anem.

74Ring wewidangan suku Aser, dane polih kota Masal, kota Abdon,

75kota Hukok miwah kota Rehob.

76Ring wewidangan suku Naptali, dane polih kota Kedes sane ring Galilea, kota Hamon miwah kota Kiryataim.

77Kulawarga-kulawarga saking palingsehan Dane Merari sane tiosan polih kota rauh ring tegal pangonan sane wenten ring kiwa tengennyane, inggih punika: Ring wewidangan suku Sebulon, dane polih kota Rimono miwah kota Tabor.

78Ring wewidangan suku Ruben, sane dangin Tukad Yordane sane nenten doh saking kota Yeriko, dane polih kota Beser sane ring tegal melakange, kota Yahas,

79Kedemot miwah kota Mepaat.

80Ring wewidangan suku Gad, dane polih kota Ramot sane ring Gilead, kota Mahanaim,

81kota Hesbon miwah kota Yaeser.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran