Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amsal 27 >> 

1Edaja cening nyumbungang unduk ceninge ane buin mani. Sawireh cening tusing nawang kenken lakar panadinne ane jani muah ane buin mani.

2Depangja anak lenan ane muji cening, yadianja anak sunantara, nanging edaja cening padidi ane muji dewek ceninge.

3Baat batu muah biase tusingja amunapa yen bandingang teken kakewehan ane adakanga baan kabelogane.

4Pedihe ento gemes tur ngranayang usak, nanging unduke ento tusingja amunapa yen bandingang teken iri atine.

5Melahan nglemekin anak aji gegalangan, bandingang teken ia ngaden cening tusing pati rungu teken dewekne.

6Sawitrane ento mapineh ane melah, yadianja dikenkene ia nyakitin cening. Nanging yen musuh ceninge ngelut baong ceninge, cening patut waspada.

7Yen cening suba wareg, cening tusing nyak buin teken madu, nanging yening cening seduk, yadian dedaaran ane paitko masih manis rasanne.

8Anak ane magedi ninggal umahne tan bina buka kedise ane magedi ngalahin sebunne.

9Wewangen muah lengis-lengis ane miik ngranayang cening marasa liang, nanging kakewehane ento ngenyagang keneh ceninge.

10Edaja cening engsap teken parasawitran ceninge wiadin parasawitran bapan ceninge. Yening cening katempuh kakewehan, edaja ngidih tulung teken nyaman ceninge. Pisagan ceninge ane paek nyidayang lebihan nulungin cening, bandingang teken nyaman ceninge joh.

11Ih cening, dadija anak wicaksana, tur bapa lakar marasa bagia. Bapa lakar nyidayang masaut marep teken sakancan anake ane nyacad bapa.

12Anake ane dueg, nyidayang ningalin baya ane lakar teka, tur ia bisa ngelidang dewekne, nanging anake ane tunan pepineh lakar nglaut majalan mapas bayane ento, tur sasubane keto ia lantas maselselan.

13Asing-asing anak belog, ane majanji nanggung utang anak lenan, patut kajuang sakancan pagelahane buat kanggon wala.

14Yening cening nundun timpal ceninge pasemengan pesan aji munyi ane keras ento satmaka cening nemah ia.

15Somah ane crewet waluya buka yehe ane paketeltel tan papegatan dimasan ujane.

16Kenkenang ceningke lakar nunden ia mendep? Taenke cening negarang ngandeg angin, wiadin ngemel lengis?

17Anake ane mlajah uli timpalne ane lenan, patuh buka besine saling sangih paturu besi.

18Piaraja punyan aane, ditu cening lakar naar buahne. Parekan ane ngancangin gustinnyane ento lakar kajiang.

19Tuah muan ceninge ane tingalin cening lawatne di yehe, tur tuah unduk ceninge padidi ane tawang cening di keneh ceninge.

20Indrian manusane waluya buka pati lokane, setata nu dogen ada tongos.

21Mas muah perake pada kauji baan api. Kabinawan anake masih nyidayang kauji.

22Yadianja cening nyidayang nigtig anake belog kanti dasdasan mati, cening masih buin tusing nyidayang nigtig kabelogannyane apanga magedi uli sig iane.

23Sasida-sidaan melahang pesan miara biri-biri muah sampin ceninge,

24sawireh kasugihane ento tusing langgeng. Yadian bangsaneko masih tusing langgeng.

25Cening ngarit sumi muah ngarit padang di samping bukite, nanging dugase ento embong sumine ane lenan masih pada tumbuh.

26Cening nyidayang ngae panganggo aji bulun biri-birin ceninge muah meli tanah aji pipis ane bakatang cening ulihan cening ngadep kambing ceninge makudang-kudang ukud.

27Sisan kambing ceninge lakar mesuang susu pabuat cening muah kulawargan ceninge muah buat panyeroan ceninge.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amsal 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran