Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [HCSB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 : 31 >> 

HCSB: proclaiming the kingdom of God and teaching the things concerning the Lord Jesus Christ with full boldness and without hindrance.


AYT: sambil memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus dengan penuh keberanian dan tanpa rintangan apa pun.

TB: Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus.

TL: serta memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan segala hal ihwal Tuhan Yesus Kristus dengan beraninya dan tiada bertegah.

MILT: sambil memberitakan kerajaan Allah (Elohim - 2316) dan mengajarkan hal-hal mengenai Tuhan YESUS Kristus, dengan segala kebebasan tanpa gangguan.

Shellabear 2010: Di sana, dengan hati yang berani dan tanpa bisa dicegah oleh siapa pun, ia memberitakan tentang Kerajaan Allah dan mengajar orang-orang tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan Isa Al Masih, Junjungan Yang Ilahi.

KS (Revisi Shellabear 2011): Di sana, dengan hati yang berani dan tanpa bisa dicegah oleh siapa pun, ia memberitakan tentang Kerajaan Allah dan mengajar orang-orang tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan Isa Al Masih, Junjungan Yang Ilahi.

Shellabear 2000: Di sana, dengan hati yang berani dan tanpa bisa dicegah oleh siapa pun, ia memberitakan tentang Kerajaan Allah dan mengajar orang-orang tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan Isa Al Masih, Junjungan Yang Ilahi.

KSZI: dan menyampaikan ajaran tentang kerajaan Allah serta Junjungan Isa al-Masih dengan berani dan bebas, tiada siapa yang menghalangnya.

KSKK: Ia mewartakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus secara terbuka dan tanpa halangan apa pun.

WBTC Draft: Paulus telah memberitakan tentang Kerajaan Allah kepada orang. Dia mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat berani dan tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikan dia berbicara.

VMD: Ia telah memberitakan tentang Kerajaan Allah kepada orang dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat berani dan tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikannya berbicara.

AMD: Ia memberitakan kepada mereka tentang Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus dengan berani, dan tanpa ada yang menghalanginya.

TSI: Dengan penuh keberanian dan tanpa dihalangi oleh siapa pun, dia memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus— yaitu Kristus yang dijanjikan Allah.

BIS: Dan dengan berani ia memberitakan kepada mereka tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja dan tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus melakukan itu dengan bebas, tanpa dihalang-halangi.

TMV: Dengan kebebasan dan keberanian, Paulus mengkhabarkan ajaran tentang Pemerintahan Allah, dan memberikan ajaran tentang Tuhan Yesus Kristus.

BSD: (28-30b) Ia tidak dilarang untuk berkhotbah. Karena itu, ia memberitakan dengan bebas dan berani tentang bagaimana Allah memerintah dan tentang Tuhan Yesus Kristus.

FAYH: Dengan berani ia memberitakan Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus, tanpa mendapat rintangan dari siapa pun.

ENDE: Dengan tidak segan-segan dan tanpa rintangan, ia memaklumkan Keradjaan Allah dan mengadjar tentang Tuhan, ialah Jesus Kristus.

Shellabear 1912: dikabarkannya kerajaan Allah dan diajarnya segala hal ihwal Tuhan kita 'Isa al-Maseh dengan berani hatinya, dan tiada seorang pun menegahkan dia.

Klinkert 1879: Dan dichabarkannja karadjaan Allah dan di-adjarkannja segala perkara dari hal Isa Almasih, Toehan itoe, dengan berani hatinja dan dengan tidak ditegahkan.

Klinkert 1863: Maka dia mengabarken karadjaan Allah, dan mengadjar dari perkara Toehan Jesoes Kristoes dengan brani hatinja, dan dengan tiada dilarang orang.

Melayu Baba: serta khabarkan kraja'an Allah, dan mngajar orang sgala perkara deri-hal Tuhan kita Isa Almaseh dngan sangat brani-hati, dan t'ada kna larang.

Ambon Draft: Dan mengehotbatkanlah ija karadja; an Allah dan ber-adjar-adjarlah akan maha be-sar Tuhan JESUS CHRISTOS, dengan punoh-punoh kaluwas-an hati dan di-luwar barang katagahan.

Keasberry 1853: Surta mumashorkan krajaan Allah, dan mungajar akan purkara purkara deri hal Isa Almasih Tuhan itu dungan samporna kabebasan, dungan tiada dilarangkan ulih sa'orang jua punakan dia.

Keasberry 1866: Sŭrta mŭmashorkan krajaan Allah, dan mŭngajarkan pŭrkara pŭrkara derihal Isa Almasih Tuhan itu dŭngan banyak kŭpŭrchayaan, dŭngan tiada dilarangkan uiih sa’orang jua pun akan dia.

Leydekker Draft: Sambil berchothbatkan karadja`an 'Allah, dan meng`adjar segala perkata`an jang kena maha Tuhan Xisaj 'Elmesehh dengan semporna kaluwasan, tijada tertagih 'adanja.

AVB: dan menyampaikan ajaran tentang kerajaan Allah serta Tuhan Yesus Kristus dengan berani dan bebas, tiada siapa yang menghalangnya.

Iban: lalu nusui pasal Perintah Allah Taala, lalu ngajar pasal Tuhan Jesus Kristus enggau nadai belalai, sereta nadai utai nekul.


TB ITL: Dengan terus terang <3954> dan tanpa rintangan apa-apa <209> ia memberitakan <2784> Kerajaan <932> Allah <2316> dan <2532> mengajar <1321> tentang <4012> Tuhan <2962> Yesus <2424> Kristus <5547>. [<3326> <3956>]


Jawa: Panjenengane martakake Kratoning Allah lan mulang bab Gusti Yesus Kristus kalawan tatag sarta ora ana kang mambengi.

Jawa 2006: Panjenengané martakaké Kratoning Allah lan mulang bab Gusti Yésus Kristus kalawan terang-terangan sarta ora ana kang mambengi.

Jawa 1994: Rasul Paulus martakaké Kratoné Gusti Allah lan memulang bab Gusti Yésus klawan kendel, tanpa ana sing ngarubiru.

Jawa-Suriname: Rasul Paulus ngabarké bab Kratoné Gusti Allah lan mulang bab Gusti Yésus Kristus karo kendel lan ora ènèng wong sing ngalang-alangi dèkné.

Sunda: Kabeh diwurukan hal Karajaan Allah jeung hal Gusti Yesus Kristus. Sasauranana teu risi-risi sarta lugina.

Sunda Formal: Kabeh ku anjeunna diwawaran hal Karajaan Allah sarta diwurukan hal Isa Al Masih, Gusti Jungjunan urang. Teu aya anu didingding kelir tur lungsur-langsar teu aya halangan naon-naon.

Madura: Paulus ngabarragi kalaban bangalan parkara baramma Allah marenta menangka Rato ban parkara Isa Almasih. Paulus alampa’agi jareya kalaban bebas, ta’ elang-alange.

Bauzi: Labi laha im Boehàda Yesus abo Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda labe Aho amu meedume vou esmoho im lam am num laba dam bake vameadume fi deda. “Uho Yesus bake tu vuzehi im Abada aime meedameam làhà Alat uba deeli vame Am damali Aho uba vuusu im vahokedam bak,” lahame gi meia iedehebeat vameadam vaba abo gi keàtet dam bake im lam gi dihasi vameada. Dihasi vameada. Labihada. Ba meit aba vabim bak vab labe im lam ab meedamam. Eho Lukasat toedaha im àhàm.

Bali: Dane wanen tur bebas pisan midartayang indik dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ngurukang indik Ida Hyang Yesus Kristus.

Ngaju: Tuntang dengan kahanyie ie mambarita akan ewen tahiu kilen ampie Hatalla marentah kilau Raja tuntang tahiu Tuhan Yesus Kristus. Paulus malalus jete dengan bebas, jaton oloh je mahambang ie.

Sasak: Dait bani ie nyampẽang tipaq ie pade mengenai Kerajaan Allah, dait mengenai Junjungan Saq Mulie Deside Isa Almasih. Paulus bẽbas ngelaksaneang nike ndẽq araq saq halangin ie.

Bugis: Baraniwi mabbirittangngi lao ri mennang passalenna pékkugi Allataala mapparénta selaku Arung, sibawa passalenna Puwatta Yésus Kristus. Napogau’ni Paulus iyaro sibawa laluwasa, tenrihalang-halangi.

Makasar: Napabattumi siagang barani mae ri ke’nanga antekamma bateNa ammarenta Allata’ala, kammayatompa ri passala’na Isa Almasi. Nagaukammi Paulus sikammaya anjo siagang laloasa, tena tau anghalang-halangi.

Toraja: sia batta’ umpa’peissanan ParentaNa Puang Matua sia umpa’pangadaran mintu’ tu diona Puang Yesu Kristus, tae’ nadigagai len.

Duri: Te'da namalaja' mpangpeissenanni umbo nakua menjaji taun-Na Puang Allataala lan kaparentan-Na, napangpeissenan tooi kumua Raja Mangpasalama' to Puang Isa. Masannang Paulus mangpangngajah, sanga te'da tau nnanggaii.

Gorontalo: Wawu wolo ubarani tiyo helopotunggulo habari lo Yiladiya lo Allahuta'ala wawu helongajari to tawu tomimbihu ti Isa Almasih Eya. Diyaluwo ngota mao tawu ta helomubula oliyo helohutu unga'amila boyito.

Gorontalo 2006: Wau wolo buheli tio helo pohabari olimongolio pasali woloolo mola Allahu Taa̒ala momalenta odelo Olongia wau pasali lo Eeya Isa Almasi. Tei Paulus helohutu uito wolo beebasi, lou̒ hetai-taibutolio.

Balantak: Ia sian babata mengelelekon na ko'ona i raaya'a i Tumpu Yesus Kristus ka' Batomundo'anna Alaata'ala. Paulus malewa mingilimang men koiya'a, gause sianmo upa men mantalantangi.

Bambam: Sola ponno kabahaniam umpa'pakahebaam kapahentaanna Puang Allataala anna umpepa'guhuam ona Debatanta Yesus Kristus anna tä' deem tau ullabai.

Kaili Da'a: Nipatolelena ka ira kareba ewa Poparenta nu Alatala, pade nipatudukina ka ira kareba ewa i Pue Yesus Kristus. Etu pura-pura nipowiana ante da'a ria kakinina. Da'a ria i'a nilawa-lawa ntau.

Mongondow: Bo taran-tarangan doman sia nopota'au in Habar Mopia kon soaáḷ naíonda ing ki Allah momarentah saḷaku Raja bo moginsilang kon soaáḷ ki Tuhan Yesus Kristus. Onu in inaidan i Paulus tatua diaí bidon in noḷambo-ḷamboi makow.

Aralle: Sibaha kabahaniang umpepainsangnging Bahtakaranna Puang Alataala anna umpepakuhuing didiona Dehatanta Puang Yesus, To Dilanti' la Mepasalama', anna dai aha tau mangkalapai.

Napu: Hai bara ara kalangana mopahaweahe kana i poparentana Pue Ala hai kana i Pue Yesu Kerisitu. I hinangkana iti, bara ara au mosalempori.

Sangir: Kụ tawẹ goẹ̌ e i sie mělẹ̌habarẹ̌ si sire mạanung kereapa kakakoạ u Mawu Yesus Kristus. I Paulusẹ̌ e měkẹ̌koạ ene ringangbeng karal᷊oahẹ̌, tawẹ kadiongeng apa makasahaghe.

Taa: Pasi ia taa meka mampakarebaka tau nja’u ria mangkonong ewa wimba i Pue Allah mawali Makole nto lino pasi ia taa seja meka mampotundeka sira mangkonong i Pue Yesu Kerisitu, Makole parajanji i mPue Allah. Pasi tempo ia mangika palaong etu tare tau to manganto’oka ia ne’e mangika. Tau ojo mangabiaka palaong to ia mangika etu.

Rote: No napalanik, ana tui-benga neu hataholi la, la'eneu tao leo beek fo Manetualain paleta leo Mane ka, ma la'eneu Lamatuak Yesus Kristus. Paulus tui-benga su'di bebe'i ka, te ta hapu mana kena-ka'i fa.

Galela: So una de awi baranika de lo wifatiwa so womatoguwa ona magena wadoto ma ngale o Jou Yesus Kristus de lo ma ngale idodooha o Gikimoi Awi dupa o bi nyawa wapareta maro o kolano moi.

Yali, Angguruk: Kilap eneptuk latfagma ap arimano Paulus ambeg la fug ulug alele og eneptuk inap elegma wene hiyag isaruk lit, "Ninikni Allah ap obog toho Inikni wereg," ulug, "Yesus Kristus Nonowe wereg," ulug akol eleg toho wereg lit ambong se roho wene hiyag isaruk latfag.

Tabaru: De womo-moroini wosihabari 'onaka ma ngale kokia ma Jo'oungu ma Dutu wopareta ma ngale wokoana, de ma ngale ma Jou Yesus gee ma Jo'oungu ma Dutu Wiiri-iriki 'o Nyawa Wosilaha-laha. 'O Paulus wodiai ge'ena, komoiwa wikatatoko.

Karo: Iberitakenna kerna Kinirajan Dibata janah i ajarkenna kerna Tuhan Jesus Kristus. La ia mbiar-mbiar dingen la lit pe si ngolang-ngolangi ia.

Simalungun: Marhinsah ni uhur do ia mangambilankon Harajaon ni Naibata, ampa mangajarhon pasal Tuhan Jesus Kristus, anjaha seng dong na mangambat.

Toba: Marhiras ni roha situtu do ibana mamaritahon harajaon ni Debata jala mangajarhon barita ni Tuhan Jesus; ndang adong na mangambat.

Dairi: Berrani ngo ia janah nggasang kalohoon mennukutken Kerajaen Dèbata bai kalak i, bak dekket tersèngèt berita Tuhan Jesus Kristus; bèbas ngo ia memmaing bagidi, oda lot menghalang-halangi.

Minangkabau: Sacaro jo barani, inyo mambaritokan kabake urang-urang tu, tantang baa caronyo Allah mamarentah sabagai Rajo, sarato tantang Tuhan Isa Almasih. Si Paulus laluaso mangarajokan nan bakcando itu, indak ado doh di ambek-ambek.

Nias: Faoma fa'abarani ituriaigõ khõra zanandrõsa ba wamatõrõ Lowalangi ba sanandrõsa khõ Yesu Keriso. Lõ aiw̃õ Waulo wamalua da'õ ba lõ sanenaw̃a ya'ia.

Mentawai: Tá amagilá nia si Paulus masisegéaké ka tubudda pagalaiat Purimataat Taikamanua, sambat pagalaiat Tuhan Jesus Kristus. Bulat beri sara pasailaat, igalaiaké néné, si Paulus.

Lampung: Rik ia bani ngeberitako jama tian tentang injuk repa Allah merintah sebagai Raja rik tentang Tuhan Isa Almasih. Paulus bebas ngelakuko ano, tanpa dihalang-halangi.

Aceh: Dan ngon beuhe jih gobnyan geupeugah ubak awaknyan pakriban Allah geumat peurintah sibagoe Raja dan keuhai Tuhan Isa. Paulus geupeubuet nyan ngon beubaih dan hana nyang tam.

Mamasa: Sitonda kabaranian umpalanda' kaparentaanna Puang Allata'alla anna umpa'pa'guruan Dewatanta Puang Yesus Kristus anna ta' mammo dengan ullewa'i.

Berik: Ane jei jam ereyen taterisi jam nasbife, taterisi Uwa Sanbagiri aa jem gwelaiserem anggwabura seyafter gemerserem jem Sanbakfe jem temawer. Jei taterisi Tuhan Yesusem temawer mese gemer nasipmini. Paulus jei taterisi jeiserem jame aa nasipminirim, angtane enggam afa jam ne balyan jas tikwe.

Manggarai: Si’ang kéta liha agu toé manga do’ong hia keréba Adak de Mori Keraéng agu toing latang te Mori Yésus Kristus.

Sabu: Jhe bhani dhallu no ne pepeke pa ro, ne jhara lua mina mii Deo ne pereda mii he ddau Duae nga jhara lua Muri Yesus Kristus. Jhagge ri Paulus ne na harre nga balla kattu, nga do dho bhule ke ne nga-nga ri do labbe no.

Kupang: Deng bagitu, dia dapa kans ko carita kasi sang dong, Tuhan Allah pung parenta, deng ajar kasi sang dong Tuhan Yesus pung Jalan Idop. Dia omong tarús-taráng deng barani, deng sonde ada halangan apa-apa. Bapa Teofilus yang bae. Beta pung carita, sampe di sini sa. Makasi. Dari beta, Lukas

Abun: Paulus yo nyu nde, an ki sukdu subot men bi Yekwesu Yesus Kristus, an ki subot os ndo gato Yesus Kristus kak wa men yetu gum sok mo Yefun Allah bi rus-i, bere Yefun Allah tepsu yekwesu wa men mone. Paulus duno nje sane sor, yé yo ma duyawa an nde.

Meyah: Noba ofa efesij rot teinefa Allah ofoka ereij keingg rusnok, jera osok gij Tuhan Yesus Kristus gu rusnok insa koma. Ofa otunggom mar koma rot odou ongga enemeesa tein guru. Noba rusnok rineyahehir joug ofa rot jinaga guru. Ainsoma.

Uma: Hante uma ria kakoo–koroa'-na, naparata-raka kaYesus-na Pue' pai' Magau' Topetolo', pai' natudui'-ra ohea-na jadi' ntodea-na Alata'ala hi rala Kamagaua'-na. Pai' uma ria to mposaleroi-i.

Yawa: Pananyaube po ananyao Amisy Yesus Kristus raura muno masyoto Amisye de be akarive Apa kawasae mai no mine vone so raije raura vatane mai tenambe. Payao vambunimbe yara janive ramu, muno vatane inta wo ansopije kakai.


NETBible: proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with complete boldness and without restriction.

NASB: preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ with all openness, unhindered.

LEB: proclaiming the kingdom of God and teaching the [things] concerning the Lord Jesus Christ with all boldness, without hindrance.

NIV: Boldly and without hindrance he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ.

ESV: proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance.

NRSV: proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance.

REB: he proclaimed the kingdom of God and taught the facts about the Lord Jesus Christ quite openly and without hindrance.

NKJV: preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him.

KJV: Preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him.

AMP: Preaching to them the kingdom of God and teaching them about the Lord Jesus Christ with boldness {and} quite openly, and without being molested {or} hindered.

NLT: proclaiming the Kingdom of God with all boldness and teaching about the Lord Jesus Christ. And no one tried to stop him.

GNB: He preached about the Kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ, speaking with all boldness and freedom.

ERV: He told them about God’s kingdom and taught them about the Lord Jesus Christ. He was very bold, and no one tried to stop him from speaking.

EVD: Paul told people about the kingdom of God. He taught about the Lord Jesus Christ. He was very bold (brave), and no one tried to stop him from speaking.

BBE: Preaching the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ without fear, and no orders were given that he was not to do so.

MSG: He urgently presented all matters of the kingdom of God. He explained everything about Jesus Christ. His door was always open.

Phillips NT: He proclaimed to them all the kingdom of God and gave them the teaching of the Lord Jesus Christ with the utmost freedom and without hindrance from anyone.

DEIBLER: He preached and taught people about how God could rule their lives [MET] and taught them about the Lord Jesus Christ. He did that without being afraid, and no one tried to stop him.

GULLAH: E beena tell um bout how God rule an laan um bout de Lawd Jedus Christ. E ain been scaid fa tell um out een de open, an nobody ain stop um.

CEV: He bravely preached about God's kingdom and taught about the Lord Jesus Christ, and no one tried to stop him.

CEVUK: He bravely preached about God's kingdom and taught about the Lord Jesus Christ, and no one tried to stop him.

GWV: He spread the message about God’s kingdom and taught very boldly about the Lord Jesus Christ. No one stopped him.


NET [draft] ITL: proclaiming <2784> the kingdom <932> of God <2316> and <2532> teaching <1321> about <4012> the Lord <2962> Jesus <2424> Christ <5547> with <3326> complete <3956> boldness <3954> and without restriction <209>. <<  Kisah Para Rasul 28 : 31 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran