Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 13 >> 

Rapang Cengata Ata Weri Wini (Mr 4:1-20; Luk 8:4-15)

1Du leso hitu Mori Yésus ngo pé’ang oné mai mbaru hitun agu ngo lonto oné lupi sanoy.

2Itug kali cewurd maid ata do agu hesé rentum léok Hias, wiga Hia ngo léti wangka agu lonto nituy, maik ata do situ hesé pé’ang lupi sanos.

3Agu Hia do kéta curupn ata ba le rapang molés agu isé. Mai taén: “Manga cengata ata ngo weri winiy.

4Du werid liha, iwod wini situ pa’u lupi salangs, og cai kaka lélap tenggok kéta taungs wiga cipotd.

5Iwod pa’u oné watu roga ata toé do tanan, itug kali wini situ gélang todod, ai mipis tanan.

6Maik du étag leso, mélos agu dangos ai toé manga wakén.

7Iwod kolé pa’u oné cembot karots, woko tambang méséd karot situ, itug kejékd bélak koé situ agu matad.

8Agu iwod kolé pa’u oné tana beheng itu kali wuad: mangas ata ceratus ngkali mpalé, manga ata enempulu ngkali mpalé, manga ata telumpulu ngkali mpalé.

9Céing ata manga tilun, pinga koé di’a!”

10Itug kali maid ata nungkun agu réi oné Hia: “Co’ot Ite tara curup agu isé ba le rapang molés?”

11Mai walé de Mori Yésus: “Latangt méu téing nggalas nai te pecing pété cehad Adak Surga, maik latang te isé toé.

12Ai céing-céing ata mangad ga, téing oné hias, wiga diha héla-haéd; maik céing ata toé mangad, apa kaut ata mangad oné hia, te emi oné mai hiad.

13Itu tara curup Daku ba le rapang kaut agu isé; ai koném po lélo isé, landing toé ita agu koném dengé isé toé séngét agu toé ideps.

14Oné isé kéta rapakn pedé di Yésaya, nenggo’o runingn: Méu te dengé agu séngét, maik toé ideps, méu te ita agu lélo, maik toé tingengs.

15Ai nai de uku ho’o penong le cengkang agu nenteng kéta tilud te séngét agu matad raket raputs; kudut isé néka ita le matad agu dengé le tilud agu idep le naid, itu holés, wiga Aku pandé ina isék.

16Maik komén kéta mata de méu, ai ita agu tilus ai dengé.

17Ai Aku taé agu méu: Moron, dod nabi agu ata molor lélak kudut ita apa ata poli itad le méu, landing toé itas lisé agu lélak kéta te séngéts apa ata dengéd le méu, maik toé dengés lisé.

18Landing séngét koé betuan toto rapang weri wini hitu.

19Oné néténg ata hitut dengé curup latang te Adak Surga, maik toé pecing betuan, maig jing da’at te rambut apa hitut weri oné nai data hitu. Hitus wini siot wécak oné lupi salangs.

20Wini siot weri lobo watu rogas ngong ata siot dengé curup situ ata gélang tibad agu nakad.

21Maik toé wakés oné nai disé agu cekoé kaut ta’ongd. Émé cai rené ko mosé céncés ali reweng hitu, gélang kéta mesotn.

22Situt wécak oné cembot karots hitus ata siot dengé curup situ, maik simpung de lino ho’o agu nggopét de bora pandé kejé curup situ wiga toé manga wuad.

23Siot wécak oné tana beheng, ngong ata siot séngét reweng situ agu idep oné naid, ali hitu cir wuad, manga ata alép ceratusd, manga ata alép enempulud, manga ta alépd telumpulud.”

Rapang Ri’i Oné Beréha Gandum

24Mori Yésus tombo kolé ca rapang bana agu isé, mai taén: “Pété Adak Surga hitu cama ného ata hiot weri wini di’a oné uman.

25Maik du toko taung ata, mais ata balin, wécak wini ri’i oné beréha gandum situ, poli hitu ngo gi.

26Du todod gandum situ agu wangkasg landod, ita kolés ri’i situ.

27Itu kali maid mendi dihat ngara uma oné hia agu mai taéd: Mori, toé weli wini di’a kanang situt weri oné uma dité? Nia maid kaut ri’i situ?

28Mai walé de keraéng hitu: ca ata bali ata pandéd. Maig taé de mendi situ agu Hia: Asa ngoégnd ité kudut ami ngo kebut taungs ri’i situ?

29Landing mai taé Dihat ngara uma: Néka; boto kebut cala gandumd, du kebut ri’is méu.

30Sondang todo camad haéng du ako lé. Du hitu aku te taé isét ako: Olong ongkos ri’i situ, agu pongo bilang ujungs te tapa oné apis; poli hitu nongkos gandum situ te na’a oné joréng Dakus.”

Rapang Lincé Sawé Agu Ragi (Mr 4:30-34; Luk 13:18-21)

31Mori Yésus tombo kolé ca rapang bana agu isé, mai taén: “Pété Adak Surga Hitu cama ného lincé sawé, hiot emi agu wécak lata oné uma.

32Bo tu’ung lincé situ kéta ata céwé merikn oné mai sanggén lincé, maik émé todos, sawé situ ata céwé méséd oné mai pu’u uté bana, ngot ciri pu’u méséy, wiga kaka lélap éta awang, mai pandé cewo oné pangad.”

33Agu tombo kolé Liha rapang ho’o agu isé: “Latang te Adak Surga weli ga, cama ného ragi hiot emi le cengata inéwai, hamol agu terigu telumpulu kilo, wiga ramong taungn.”

34Sanggéd situ tombos le Mori Yésus agu ata do ba le rapang molés, agu toé manga ata toé ba le rapangs Liha agu isé,

35kudut rapakn reweng hiot caing le nabi: “Aku ngoéng wuka mu’ug te curup toto rapang, Aku nanang curup apa ata cehay pu’ung du wangkan mangan lino.”

Si’ang Rapang Ri’i Oné Beréha Gandum

36Poli hitu ngoy Mori Yésus ledong ata do situ agu kolé gi. Mais ata nungkun, agu mai taéd ngong Hia: “Si’ang koé agu ami latang te rapang ri’i hiot todo oné uma.”

37Mai waléN: “Ata hiot wécak wini di’a, ngong Anak Manusia;

38Uma, ngong tana lino. Wini siot di’a, ngong ro’éng de Adak Surga, agu ri’i, ngong ro’éng de jing da’at.

39Ata bali hitut wécak wini ri’i, ngong jing da’at. Cekéng ako, ngong du cemoln lino agu sanggéd ata ako, ngong malékat.

40Jari, ného ongko ri’i situ agu longgo oné apid, nenggitu kolé du cemoln lino.

41Anak Manusia te jera malékatn agu isé te ngo ongkod sanggéd isét pandé wéléng, agu sanggéd ata siot pandé da’at.

42Sanggéd taung te péncar oné sapo apis; nitu mangan jéjéng agu kérek ngis.

43Du hitu isét molor, néra ného mata lesos oné osang de Emad. Céing ata manga tilun, porong séngét di’ay.”

Rapang Ceca Ata Boaky Agu Mutiara Ata Wegitn

44“Latang te Adak Surga cama ného ceca ata boak oné umay, ata dumpu lata, poli hitu boak koléy. Ali nisang kéta nain itu kali ngo te pika taungs cao-can agu weli uma hitun.

45Nenggitu kolé latang te Adak Surga hitu, cama ného cengata ata dagang, hiot kawé mutiara hitut manik kétay taran.

46Woko dumpu liha mutiara hitut wegit, itug ngon te pika taungs cao-can agu weli mutiara hitu!”

Rapang Ndala

47“Nenggitu kolé latang te paté Adak Surga, rapang ného ndala hiot oké oné tacik, agu haéng kéta taungs tarad ikang.

48Du penongn ga, itug sorokn lata ndala hitu nggere pé’ang tana masa, itug kali lontod agu igol taung ikang ata di’ad na’a oné roto, agu ikang ata da’at okés lisé.

49Nenggitu kolé du cemoln lino: Malékat-malékat te mais pandé bégas ata da’at oné mai ata di’a,

50itug kali okés ata da’at nggeroné sapo api; oné hitu te manga rétang agu kérek ngis.

51Pecing weli le méu betuad sanggéd situ?” Mai walé disé: “Yo Mori, pecings lami.”

52Poli hitu taé de Mori Yésus kolé agu isé: “Ali hitu néténg isét pecing Taurat siot tiba toing oné mai Adak Surga rapang cama ného Mori mbaru hiot ka’ur taungs ceca weru agu ceca mangan oné mai cao-can.”

Mori Yésus Doéty Oné Nazarét (Mr 6:1-6; Luk 4:16-30)

53Du poli taung tombod rapang situ le Mori Yésus, itug kali ngon nitu main.

54Du cain oné béndar de Run, Mori Yésus toing ata situ oné mbaru ngaji rud. Og lenget kéta taungs agu mai taéd: “Mai nia maid Liha dumpun nggalas ho’o agu kuasa te pandé tanda lenget situ?

55Cala anak de tukang hajup Hia ta? Cala hi Mariap endén agu asé-ka’én: hi Yakobus, hi Yosép hi Simon agu hi Yudas?

56Agu toé weli sanggéd wetan ka’éng cama agu ités? Jari nia maid Diha dumpud sanggéd apa situ?”

57Itug kali majan lisé agu doét Hias. Wiga mai taé de Mori Yésus ngong isé; “Cengata nabi hiang lata nia kaut wan, maik toé oné béo run agu oné mbarun.”

58Agu landing le toé imbi lisé, toé dod tanda lenget ata pandé Liha nitu. <<  Matius 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran